หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 564)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละข้อ)

 

1. Along with its mountains, Louisiana’s cities are famous _______________________________.

(เช่นเดียวกันกับภูเขาของมัน (รัฐฯ)  เมืองต่างๆ ของรัฐหลุยเซียน่า  มีชื่อเสียง ________________)

(a) for its beauty

(b) on their beauty

(c) for their beauty    (ในเรื่องความสวยงามของมัน)

(d) in its beauty

ตอบ  -  ข้อ  (c)  “Famous for”  =  “มีชื่อเสียงในเรื่อง หรือในด้าน...............”  ส่วน  “ความสวยงามของมัน”   หมายถึงของเมืองต่างๆ (หลายๆ เมือง)  จึงต้องใช้  “Their

 

2. She does not know how ________________________________________________ she is.

(เธอไม่รู้ว่าเธอ __________________________________________________ เพียงไร)

(เธอเป็นคนมีเสน่ห์มาก  แต่เธอไม่รู้ตัวว่าเป็นเช่นนั้น)

(a) attractive    (มีเสน่ห์)  (เป็นคำคุณศัพท์)

(b) attract    (ยั่วยวนใจ, ดึงดูดใจ, ทำให้หลงใหล)  (เป็นคำกริยา)

(c) attraction    (เสน่ห์, ความดึงดูดใจ)  (เป็นคำนาม)

(d) attractively    (เป็นกริยาวิเศษณ์)

ตอบ  -  ข้อ  (a)  ใช้คำคุณศัพท์  (Attractive) กับ  “Verb to be” (Is)  แต่ใช้กริยาวิเศษณ์  (Adverb)  กับคำกริยาทั่วไป  เช่น   “……..how quickly she walks” (เธอเดินเร็วเพียงไร),  ………. how carefully they thought  (พวกเขาคิดอย่างรอบคอบเพียงไรเป็นต้น

 

3. We can build buildings hundreds of feet high in a short time by using modern _______________.

(เราสามารถสร้างอาคารสูงหลายร้อยฟุตในเวลาอันสั้น  โดยใช้ ____________________ ทันสมัย)

(a) mechanic    (ช่างเครื่องยนต์)

(b) machine    (เครื่องจักร)  (เป็นนามนับได้)

(c) machinery    (เครื่องจักรกล)  (เป็นนามนับไม่ได้)

(d) mechanical    (เกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไก)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  หรืออาจตอบ  “A modern machine”  หรือ  “Modern machines”  เนื่องจากนามนับได้  (Machine)  ไม่สามารถอยู่ลอยๆได้  ต้องมี  “Article” (A, An, The) นำหน้า  หรือไม่ก็ทำเป็นรูปพหูพจน์,  สำหรับ  “The”  จะใช้ต่อเมื่อมีการชี้เฉพาะเจาะจงลงไปเท่านั้น

 

4. Because I had missed quite a few classes due to my illness, I __________ very hard for my exams in order to make up for what I had missed.

(เพราะว่าผมขาดเรียนไปหลายครั้งเนื่องจากป่วย  ผม ________ อย่างหนักสำหรับการเตรียมสอบ  เพื่อชดเชยในสิ่ง (วิชา) ที่ผมขาดเรียนไป)

(a) used to study    (เคยเรียน)

(b) will have studied    (จะได้เรียนไปแล้ว)

(c) had to study    (จำเป็นต้องเรียน)

(d) would rather study    (อยากจะเรียน)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

5. He wasn’t trying to deceive you when he said that his was the best car in the world; he was just exaggerating (อิก-แซ้จ-จะ-เร้-ทิ่ง).

(เขามิได้กำลังพยายามหลอกต้มคุณเมื่อเขาพูดว่า  รถของเขาเป็นรถที่ดีที่สุดในโลก  เขาเพียงแต่กำลัง  พูดเกินความจริง-คุยโม้-โอ้อวด)

(a) evaporating    (ระเหย, กลายเป็นไอ)

(b) victimizing    (ทำให้ตกเป็นเหยื่อ, โกง, ฉ้อโกง, ทำให้ถูกสังเวย)

(c) recovering    (ฟื้นจากไข้, กลับคืนสู่สภาพปกติ, คืนสภาพเดิม, หายเป็นปกติ, เอากลับคืน, กู้, ค้นพบใหม่,

      ได้ค่าสินไหมชดเชย)

(d) boasting or overstating    (คุยโม้ หรือ พูดเกินความจริง)

(e) accomplishing    (อะ-ค้อม-พลิช)  (ทำสำเร็จ, บรรลุผล)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

6. James was fraught with remorse after his silly statements.

(เจมส์เต็มไปด้วย  ความสำนึกผิด-ความเสียใจอย่างมากต่อความผิดที่ได้กระทำไป-ความเห็นอกเห็นใจ  ภายหลังจากคำพูดโง่ๆ ของเขา)

(a) equanimity    (ความใจเย็น, ความสงบใจ, ความมีอารมณ์เย็น, ความสมดุลของใจ)

(b) ecstasy    (เอ๊ค-สทะ-ซี่)  (ความดีใจอย่างเหลือล้น, ความปิติยินดีอย่างเหลือล้น, ความปลาบปลื้ม-ปิติสุข,

       ความเคลิบเคลิ้ม)

(c) atrocity    (อะ-ทรอส-ซิ-ที่)  (ความโหดร้าย, ความชั่วร้าย, ความน่ากลัว, ความดุร้าย, สิ่งชั่วร้าย, การกระทำ

       ที่ชั่วร้าย)

(d) compunction    (คัม-พั้งค-ชั่น)  (ความเสียใจต่อการกระทำ, ความไม่สบายใจหรือวิตกกังวลต่อ

       สิ่งที่ได้ทำไปแล้ว)

(e) vendetta    (เวน-เด๊ท-ท่ะ)  (ความอาฆาตแค้นส่วนตัวหรือระหว่างตระกูล, ความพยาบาทอันยาวนาน)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

7. Jim and Tom removed the bulky (บั๊ล-คี่) package from the car.

(จิมและทอมเคลื่อนย้ายหีบห่อ-สัมภาระที่  ใหญ่และเทอะทะ  จากรถ)

(a) heavy    (หนัก)

(b) tiny    (ไท้-นี่)  (เล็กมาก, จิ๋ว)

(c) large; clumsy; taking up much space    (ใหญ่;  อุ้ยอ้าย-เทอะทะ; กินเนื้อที่มาก)

(d) oppressive    (กดขี่ข่มเหง, เกี่ยวกับการกดขี่, ซึ่งทำให้ลำบากใจ-เป็นทุกข์หนัก)

(e) indelible    (ที่ลบไม่ออก, ที่ถูไม่ออก, ที่ลบไม่ได้, ที่ขัดไม่ออก)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

8. How long did it __________________________________________ them to finish typing?

(มัน ________________________________ เวลาพวกเขานานเท่าใด  ที่จะพิมพ็ดีดให้เสร็จ)

(a) take   (ใช้,  กิน)

(b) let

(c) need

(d) use

ตอบ  -  ข้อ  (a)  มาจากโครงสร้าง  “It + Takes (Took) + Someone + Time + To + Verb 1 + ส่วนขยาย”  (It took me 5 days to travel from San Francisco to New York by bus.)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

               ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  Address  <wpookaotong@yahoo.com>  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป