หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 562)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละข้อ)

 

1. She bought him a new bicycle and he ______________________________________ to get it.

(เธอซื้อจักรยานคันใหม่ให้เขา  และเขา ___________________________________ ที่ได้มัน)

(a) delightful

(b) was delightful    (น่ายินดี, น่าปลาบปลื้ม)

(c) delighted    (ทำให้ยินดี-ปลาบปลื้ม)

(d) was delighted    (รู้สึกยินดี, รู้สึกปลาบปลื้ม)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจากเป็นกริยาประเภทเดียวกับ  “Interest, Excite, Amaze, Frighten, Disappoint, Satisfy, etc.”  ซึ่งเมื่อเติม  “Ing”  หมายถึง  “น่า.............”  แต่เมื่อเติม  “Ed”  หมายถึง  “รู้สึก.............”  เช่น

 • Exciting    (น่าตื่นเต้น)    Excited    (รู้สึกตื่นเต้น)
 • Interesting    (น่าสนใจ)    Interested    (รู้สึกสนใจ)
 • Frightening    (น่าตกใจกลัว)    Frightened    (รู้สึกตกใจกลัว)
 • Disappointing    (น่าผิดหวัง)     Disappointed    (รู้สึกผิดหวัง)
 • Amazing    (น่าประหลาดใจ, น่าทึ่ง)    Amazed    (รู้สึกประหลาดใจ-ทึ่ง)

 

2. Please put these books back _________________________________________ they belong.

(โปรดนำหนังสือเหล่านี้กลับไปเก็บ ________________________________ ที่มันเคยวางอยู่)

(a) to

(b) where    (ณ สถานที่)

(c) whom

(d) who

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจากขยายสถานที่  กล่าวคือ  ลดรูปมาจากข้อความ  “……..... books back to the place where they belong” 

 

3. This is a man’s handkerchief, not ______________________________________________.

(นี่เป็นผ้าเช็ดหน้าของผู้ชาย  มิใช่ ___________________________________________)

(a) a woman    (ผู้หญิง)

(b) a woman’s    (ของผู้หญิง)

(c) of a woman    

(d) of a woman’s

ตอบ  -  ข้อ  (b)  ต้องใช้โครงสร้างให้สมดุลกัน  คือ  a man’s handkerchief  และ  “a woman’s (handkerchief) จึงไม่เลือก ข้อ  D  แม้จะถูกหลักไวยากรณ์

 

4. Is there ___________________________________ sickness in Thailand in the rainy season?

(มีความไข้ได้ป่วย ___________________________________ ไหมในประเทศไทยในฤดูฝน)

(a) many

(b) none

(c) much    (มาก)

(d) few

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจาก  “Sickness”  เป็นคำนามนับไม่ได้  จึงต้องใช้กับ  “Much”  ดูคำอธิบายเพิ่มเติมคำนามนับไม่ได้ (Uncountable noun)  จากประโยคตัวอย่างข้างล่าง

                                 ตัวอย่างที่

 • Please give me some _______________________________________ about rice exports.

(โปรดให้ ___________________________ บางประการกับผม  เกี่ยวกับสินค้าออกจำพวกข้าว)

(a) inform    (บอก, แจ้ง, รายงาน, ให้ความรู้, ฟ้องร้อง)

(b) informant    (ผู้บอก, ผู้แจ้ง, ผู้ให้ความรู้)

(c) information    (ข้อมูลข่าวสาร)

(d) informations    (เป็นนามนับไม่ได้  จึงไม่สามารถเติม“S”  ได้)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  “Information”  เป็นคำนามนับไม่ได้   (เป็นเอกพจน์เสมอ)

                                 ตัวอย่างที่

 • That is _____________________________________________________________.

(นั่นเป็น _________________________________________________________________)

(a) a useful information

(b) a useful piece of informations

(c) useful informations

(d) a piece of useful information    (ข้อมูลที่มีประโยชน์  ๑  ชิ้น)

ตอบ  –  ข้อ   (d)   เนื่องจาก  “Information”  เป็นคำนามนับไม่ได้  จึงไม่สามารถใช้   “A”  หรือ  “An”  นำหน้าได้  ดังในข้อ  (a)  และไม่สามารถเติม  “S”  เข้าข้างท้าย  ดังในข้อ  (b)  และ  (c)  ดังนั้น   เมื่อจะนับ  “ข่าวสาร”  จึงต้องนับเป็น  “ชิ้น”   ดังในข้อ  (d)  หรือนับเป็น  “หัวข้อ” (Item)  เช่น  An item of information  หรือ  An information item  อย่างไรก็ตาม  สามารถตอบข้อ  (b)  ได้เช่นเดียวกัน  แต่ต้องแก้เป็น  “a useful piece of information”  คำนามนับไม่ได้ประเภทนี้  ถ้าจะนับเป็นหน่วย  จะต้องใช้ สมุหนาม (Collective noun)  คือนามที่แสดงความเป็นกลุ่มก้อน  ที่เหมาะสมกับคำนาม นั้นๆ  เช่น

 • a piece of paper   (กระดาษ แผ่น)
 • a loaf of bread   (ขนมปัง ปอนด์ หรือก้อน)
 • a branch (field) of knowledge   (ความรู้สาขาหนึ่ง)
 • an item of news   (ข่าว หัวข้อ)
 • a kilo of fruit   (ผลไม้ กิโล)
 • a bunch of fruit   (ผลไม้ พวง)
 • a piece of luggage  (baggage)  (กระเป๋าเดินทาง ใบ หรือ ชิ้น)
 • a subject of knowledge   (ความรู้ เรื่อง หรือ วิชา)

                                 ตัวอย่างที่  

 • _______________________________ is a term for the partial or complete inability to hear.

(_______________ คือคำจำกัดความ (คำศัพท์) สำหรับการไม่สามารถได้ยินบางส่วน  หรือทั้งหมด)

(a) Deafness that

(b) It is deafness

(c) Deafness    (การหูหนวก)

(d) There is deafness

ตอบ  -  ข้อ  (c)  Deafness  เป็นคำนามนับไม่ได้ (เป็นเอกพจน์เสมอ)  ดูเพิ่มเติมคำนามนับไม่ได้  จากตัวอย่างข้างล่าง    

                                 ตัวอย่างที่ 

 • __________________________________________ is an important quality in a teacher.

(______________________________________________ เป็นคุณสมบัติสำคัญในตัวครู)

(a) The patience

(b) Patiences

(c) A patience

(d) Patience    (ความอดทน)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  “Patience”  เป็นคำนามนับไม่ได้  และไม่ต้องนำหน้าด้วย  “Article” (A, The)

                                  ตัวอย่างที่ 

 • We had plenty of _______________________________________________ last night.

(เราได้รับ __________________________________________ มากมายเมื่อคืนที่ผ่านมา)

(a) funny    (สนุก, ตลก, น่าขบขัน, น่าหัวเราะ)  (เป็นคำคุณศัพท์)

(b) funnies

(c) fun    (ความสนุกสนาน)  (เป็นคำนาม)

(d) funs

ตอบ  -  ข้อ  (c)  “Fun”  เป็นคำนามนับไม่ได้  จึงไม่่เติม  "S" ข้างท้าย,  สำหรับคำนามนับไม่ได้อื่นๆ  และต้องอยู่ในรูปเอกพจน์เสมอ  ได้แก่   Music  (ดนตรี),  Money  (เงิน),  Freedom  (เสรีภาพ),  Leisure  (เวลาว่าง),  Courage  (ความกล้าหาญ),  Patience  (ความอดทน),  Wealth  (ความมั่งคั่งร่ำรวย, ทรัพย์สมบัติ),  Illness  (ความเจ็บป่วย),  Sickness  (ความเจ็บป่วย),  Happiness  (ความสุข),  Kindness  (ความกรุณา, ความใจดี),  Deafness  (การหูหนวก),  Dumbness  (การเป็นใบ้),  Blindness  (การตาบอด),  Pleasure  (ความยินดี-พอใจ, ความเพลิดเพลิน),  Bravery (= Braveness)  (ความกล้าหาญ),  Prevention  (การป้องกัน),  Livelihood  (การดำรงชีวิต),  Childhood  (ความเป็นเด็ก, วัยเด็ก),  Monkhood  (ความเป็นพระ),  Friendship  (มิตรภาพ, ความเป็นเพื่อน),  Slavery  (ความเป็นทาส),  Drinking  (การดื่ม),  Swimming  (การว่ายน้ำ),  Fishing  (การตกปลา),  Hunting  (การล่าสัตว์),  Death  (ความตาย),  Honesty  (ความซื่อสัตย์),  Poverty  (ความยากจน),  Goodness  (ความดี),  Wisdom   (ความฉลาด),  Anger  (ความโกรธ),  Innocence  (ความบริสุทธิ์, ความไร้เดียงสา),  Strength  (ความแข็งแรง, พลัง),  Height  (ความสูง),  Ability  (ความสามารถ),  Truth  (ความจริง),  Falsehood  (ความไม่จริง),  Vacancy  (ความว่างเปล่า),  Rapidity  (ความเร็ว),  Success  (ความสำเร็จ),  Help  (ความช่วยเหลือ),  Assistance  (ความช่วยเหลือ),  Thought  (ความคิด),  Imagination  (จินตนาการ, มโนภาพ, การนึกเอาเอง),  Excellence  (ความเป็นเลิศ, ความยอดเยี่ยม),  Intelligence  (เชาว์, ปัญญา, การสืบราชการลับ),  Thunder  (ฟ้าร้อง),  Lightning  (สายฟ้าแลบ),  Lighting  (การส่องสว่าง, การตามไฟ),  เป็นต้น

            สำหรับ “วัตถุนาม” (Material noun)  หรืออาจเรียก  “นามมวลสาร”  (Mass noun)  ได้แก่  คำนามที่เป็นชื่อของวัตถุ หรือมวลสาร  ซึ่งมักเป็นวัตถุ  และอยู่เป็นกลุ่มก้อน  และแสดงความมากน้อยด้วยปริมาณ (Quantity)  มิใช่ด้วยจำนวน (Number)  และคำพวกนี้ไม่ใช้  A, An, The  นำหน้า  ยกเว้นในกรณีกล่าวคำซ้ำ  หรือเน้นย้ำว่าเป็นวัตถุอันใด-ชิ้นใด  จึงขยายด้วย  “The”  ได้แก่  Alcohol  (เหล้า),  Gold  (ทอง),  Iron  (เหล็ก),  Silver  (เงิน),  Tin  (ดีบุก),  Lead  (ตะกั่ว),  Copper  (ทองแดง),  Hydrogen  (ไฮโดรเจน),  Oxygen  (ออกซิเจน),  Aluminium  (อลูมิเนียม),  Uranium  (ยูเรเนียม),  Glass  (กระจก, แก้ว),  Sand  (ทราย),  Wood  (ไม้),  Stone  (หิน),  Cotton  (ฝ้าย),  Nylon  (ไนลอน),  Earth  (ดิน),  Metal  (โลหะ),  Cloth  (ผ้า),  Clothing  (เสื้อผ้า),  Paper  (กระดาษ),  Brick  (อิฐ),  Cement  (ซีเมนต์),  Wool  (ขนสัตว์),  Timber  (ไม้ท่อน),  Wire  (ลวด),  Water  (น้ำ),  Ice  (น้ำแข็ง),  Tea  (ชา),  Coffee  (กาแฟ),  Milk  (นม),  Cocoa  (โกโก้),  Dew  (น้ำค้าง),  Wine  (เหล้าองุ่น),  Beer  (เบียร์),  Ink  (หมึก),  Whisky  (วิสกี้),  Liquor  (เหล้า),  Oil  (น้ำมัน),  Gas  (ก๊าซ),  Rice  (ข้าว),  Wheat  (ข้าวสาลี),  Bread  (ขนมปัง),  Flour  (แป้ง),  Silk  (ไหม),  Soap  (สบู่),  Sugar  (น้ำตาล),  Salt  (เกลือ),  Curry  (แกง),  Cheese  (เนยแข็ง),  Butter  (เนยเหลว),  Magarine  (เนยเทียม),  Pork  (เนื้อหมู),  Beef  (เนื้อวัว),  Meat  (เนื้อทั่วไป),  Fish  (เนื้อปลา),  Chicken  (เนื้อไก่),  Fruit  (ผลไม้),  Salad  (สลัด),  เป็นต้                                 

            สำหรับคำนามนับไม่ได้อื่นๆ  เช่น  News  (ข่าว),  Air  (อากาศ), Information  (ข้อมูล, ข่าวสาร),  Equipment  (อุปกรณ์, เครื่องมือ),  Furniture  (เครื่องเรือน),  Scenery  (ทิวทัศน์),  Damage  (ความเสียหาย),  Advice   (คำแนะนำ),  Traffic  (การจราจร, ยวดยาน),  Machinery  (เครื่องยนต์กลไก, เครื่องจักร),  Evidence  (หลักฐาน),  Work  (งาน),  Luggage  (กระเป๋าเดินทาง),  Baggage  (กระเป๋าเดินทาง),  Knowledge  (ความรู้),  Education  (การศึกษา),  Progress  (ความก้าวหน้า),  Power  (อำนาจ),  Behavior  (พฤติกรรม)  เป็นต้น  ซึ่งคำนามทุกคำข้างต้น  ใช้สรรพนามแทนด้วย  “It”  และไม่ต้องนำหน้าด้วย  “Article”  (A, An, The)  ยกเว้นในกรณีเป็นการเน้นย้ำว่าเป็นของใคร  หรืออันไหน  หรือกล่าวซ้ำอีกครั้งหนึ่ง  ให้ใช้  “The”  นำหน้า  เช่น

 • The baggage of Mr. Frank will be sent to his hotel today.

(กระเป๋าเดินทางของมิสเตอร์แฟรงค์จะถูกส่งไปยังโรงแรมของเขาวันนี้)

 • The advice you gave me is very useful.

(คำแนะนำที่คุณให้ผมมีประโยชน์อย่างมาก)

 • The furniture in this room is very expensive.

(เฟอร์นิเจอร์ในห้องนี้ราคาแพงมาก)

 • Helen would never have the courage to defy her husband’s will.

(เฮเลนไม่มีวันที่จะมีความกล้าหาญที่จะท้าทายความตั้งใจของสามีของเธอ)

 

5. Unless the plant gets water for its roots to absorb, it will perish (เพ้อ-ริช).

(ถ้าพืชไม่ได้น้ำสำหรับรากของมันเพื่อดูดซึมเข้าไป  มันจะ  ตาย-แตกดับ-สาบสูญ-ย่อยยับ-เหี่ยวแห้ง-เน่าเปื่อย)

(a) disperse    (กระจาย, ทำให้กระจาย, (ฝูงชน) สลายตัว, ทำให้ (ฝูงชน) สลายตัว, ทำให้แพร่หลาย, ทำให้หายไป,

       ไล่ไป)

(b) die    (ตาย)

(c) transgress    (ละเมิด, ฝ่าฝืน, ลุกล้ำ, ล้ำเขต, กระทำผิด)

(d) humiliate    (ฮิว-มิ้ล-ลี-เอท)  (ทำให้ขายหน้า, ทำให้เสียเกียรติ)

(e) vandalize    (แว้น-เดิล-ไลซ)  (ทำลายทรัพย์สินของรัฐหรือเอกชน, ทำลายวัฒนธรรมและศิลปะวรรณคดี)

ตอบ  -  ข้อ  (b)  

 

6. Jack abhorred (แอบ-ฮ่อร์) having to wake up before dawn.

(แจ๊ค  เกลียดแสนเกลียด-เกลียดชัง-รังเกียจ-ชิงชัง  การจำเป็นต้องตื่นนอนก่อนย่ำรุ่ง)

(a) lionized    (ไล้-เอิน-ไนซ)  (ยกย่องเป็นผู้มีชื่อเสียง, ยกย่องให้เป็นคนสำคัญ, ชมสิ่งหรือสถานที่ที่น่าสนใจ) 

(b) litigated    (ลิ้ท-ทิ-เกท)  (ฟ้องร้อง, ดำเนินคดี, โต้แย้ง) 

(c) loathed    (โลธ)  (เกลียด, เกลียดชัง, รังเกียจ, ไม่ชอบ)

(d) loitered    (ล้อย-เท่อะ)  (เดินเตร่, เดินเอ้อระเหย, เถลไถล, ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์)  

(e) castigated    (แคส-ทิ-เกท)  (วิจารณ์อย่างรุนแรง, ทำโทษเพื่อดัดสันดาน) 

ตอบ  -  ข้อ  (c)  

 

7. The majority of our club members would not consent to raise the dues.  

(สมาชิกชมรมของเราส่วนใหญ่จะไม่  ยินยอม-เห็นชอบ-อนุญาต  ให้ขึ้นค่าธรรม เนียม)

(a) agree; approve    (ตกลง-ยินยอม;  เห็นชอบ-เห็นพ้อง-อนุมัติ)

(b) anticipate    (คาดหมาย, มุ่งหวัง, คาดการณ์ล่วงหน้า, ทำนาย)

(c) surrender    (ยอมแพ้, ยอม, ยอมจำนน, ยอมตาม, ตามใจ, สละ, ละทิ้ง, คืน, ยกเลิก, มอบตัว)  (เมื่อเป็น

       คำนาม  หมายถึง  "การยอมแพ้, การยอมจำนน, การยอมตาม, การมอบตัว, การสละ-ละทิ้ง")

(d) contravene    {ขัดแย้ง, ต่อต้าน, ละเมิด (กฎหมาย)}

(e) vanish    (แว้น-นิช)  (อันตรธาน, หายไป, สูญสิ้น, จากไป, ไม่มีอยู่, กลายเป็นศูนย์)

ตอบ  -  ข้อ  (a)  

 

8. The teacher said he was not accustomed _________________________________ insolence.

(ครูพูดว่า  เขาไม่คุ้นเคย (เคยชิน) _______________ การทะลึ่ง-อวดดี-ไร้มารยาท)  (ของนักเรียน)

(a) by

(b) from

(c) to    (กับ)

(d) with

ตอบ  -  ข้อ  (c)  “Be (Get) accustomed + to”  =  “คุ้นเคย, เคยชิน”  ต้องตามด้วย  “คำนาม”  หรือ  “วลี”  หรือ  “Gerund” (Verb + ing)  เช่น

 • Sarah was (got) accustomed to getting up late.

(ซาร่าห์คุ้นเคย – เคยชิน - กับการตื่นสาย)  (ในอดีต)

 • Paul is (gets) accustomed to hot weather in Africa.

(พอลคุ้นเคย – เคยชิน - กับอากาศร้อนในแอฟริกา)  (ในปัจจุบัน)

                         ดูเพิ่มเติมการใช้  To  จากพารากราฟข้างล่าง

             สำหรับคำคุณศัพท์ (Adjective) ที่ใช้กับ  “To”  ได้แก่  kind  (กรุณา, ใจดี)  -  He is very kind to me.  (เขากรุณาต่อผมมาก),  new  (ใหม่)  -  It is new to me.  (มัน (เป็นเรื่อง) ใหม่สำหรับผม),  close  (ใกล้, ใกล้เคียง, ใกล้ชิด)  -  His house is close to the bridge.  (บ้านของเขาอยู่ใกล้สะพาน),  The novel is true to life.  (นิยายเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงของชีวิต),  cruel  (โหดร้ายกับ)  -  Most people don’t like those who are cruel to animals.  (คนส่วนใหญ่ไม่ชอบบุคคลที่โหดร้ายกับสัตว์),  hostile  (มุ่งร้าย หรือเป็นปฏิปักษ์)  -  She thinks some of her colleagues are hostile to her.  (เธอคิดว่าเพื่อนร่วมงานบางคนมุ่งร้ายต่อเธอ),  obvious  (ชัดเจนแก่)  It was obvious to everyone that Helen didn’t love Jim.  (มันเห็นได้ชัดกับทุกคนว่าเฮเลนไม่ได้รักจิม),  obedient  (เชื่อฟังต่อ)  The students were obedient to their teachers.  (พวกนักเรียนเชื่อฟังครูของตน),  peculiar  (แปลกประหลาด, พบได้เฉพาะที่, ไม่เหมือนใคร)  -  Some of this change is not peculiar to London but is national.  (การเปลี่ยนแปลงบางอย่างครั้งนี้มิได้แปลกประหลาดต่อ – พบได้เฉพาะที่ – ลอนดอน  แต่เป็นระดับชาติทีเดียว),  equal  (เท่ากันกับ)  -  A table-tennis ball is roughly equal in size to a golf ball.  (ลูกปิงปองมีขนาดเท่ากันโดยประมาณกับลูกกอล์ฟ),  grateful  (ขอบคุณ, เป็นหนี้บุญคุณ)  -  I’m very grateful to your kind assistance.  (ผมขอบคุณอย่างมากต่อความช่วยเหลือของคุณ),  harmful  (เป็นอันตรายต่อ)  -  Smoking is is harmful to people’s health.  (การสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพคน),  dear  (เป็นที่รักแก่)  - Chiang Mai is very dear to her.  (เธอรักเชียงใหม่มาก),  faithful  (ศรัทธา)  - Those soldiers were faithful to their old leader.  (ทหารเหล่านั้นมีความศรัทธาต่อผู้นำชราของพวกเขา),  junior  (อาวุโสน้อยกว่า)  -  He’s been given a company car, even though he is junior to me.  (เขาได้รับรถยนต์ของบริษัท – รถประจำตำแหน่ง – แม้ว่าเขาอาวุโสน้อยกว่าผม),  senior  (อาวุโสมากกว่า)  -  He is senior to me in the army.  (เขาอาวุโสกว่าผมในกองทัพ  -  คือมียศสูงกว่า),  inferior  (ด้อยกว่า, เลวกว่า, แย่กว่า)  -  Mark, aged sixteen, felt much inferior to boys of his own age.  (มาร์ค, อายุ ๑๖ ปี, รู้สึกด้อยกว่า (ด้านพละกำลัง) เด็กชายอายุเท่ากันกับเขา  อย่างมากมาย),  superior  (ดีกว่า, เหนือกว่า)  -  He is superior to me in strength.  (เขาเหนือกว่าผมในด้านความแข็งแรง),  polite  (สุภาพต่อ)  -  He is polite to everyone he meets.  (เขาสุภาพกับทุกคนที่เขาเจอะเจอ),  familiar  (คุ้นเคยกับ)  -  Most people at the party were familiar to me.  (คนส่วนใหญ่ที่งานเลี้ยงคุ้นเคยกับผม),  useful  (เป็นประโยชน์)  -  His advice was useful to me as far as my career was concerned.  (คำแนะนำของเขาเป็นประโยชน์กับผม  ในส่วนที่เกี่ยวกับอาชีพของผม),  similar  (คล้ายกับ, เหมือนกับ)  -  He is similar to his father in many ways.  (เขาคล้ายกับพ่อของเขาในหลายๆ อย่าง),  rude (หยาบคายกับ)  -  You mustn’t be rude to your aunt.  (คุณจะต้องไม่หยาบคายกับป้าของคุณ),  The examination is open to students whose native language is not English.  (การสอบเปิดให้กับนักเรียนผู้ซึ่งภาษาที่ใช้ตั้งแต่เกิดมิใช่ภาษาอังกฤษ),  To my mind, the best thing to do would be to ring.  (ในความคิด – ใจ – ของผม  สิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำคือโทรศัพท์ – ไปหา.........),  Do what you like.  It’s all the same to me.  (จงทำในสิ่งที่คุณชอบเถอะ  มันก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละ  สำหรับผม),  To my surprise, Daniel said nothing about the argument we had had.  (ด้วยความประหลาดใจของผม  แดเนียลไม่พูดอะไรเลยเกี่ยวกับข้อโต้แย้งที่เรามี - ก่อนหน้านั้น),  previous  (ก่อน)  -  Previous to her marriage, she lived in London.  (ก่อนแต่งงาน  เธออาศัยอยู่ในลอนดอน –  ตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้ว),  used  (เคย)  -  She used to work in a bank before her current job.  (เธอเคยทำงานในธนาคาร  ก่อนงานปัจจุบันของเธอ),  accustomed  (คุ้นเคย, เคยชิน)  -  They are accustomed to hot weather.  (พวกเขาคุ้นเคยกับอากาศร้อน),  clear  (ชัดเจนกับ),  essential  (จำเป็นกับ),  necessary  (จำเป็นต่อ),  good  (ปฏิบัติดีต่อ),  identical  (เหมือนกับ)  -  The material is almost identical to limestone.  (วัตถุชิ้นนั้นเกือบจะเหมือนกันเป๊ะกับหินปูน),  satisfactory (เป็นที่พอ ใจของ),  important  (สำคัญต่อ),  significant  (สำคัญต่อ),  equivalent  (เท่า กับ, เสมือนกับ),  loyal  (จงรักภักดีต่อ)  เป็นต้น

             สำหรับคำกริยา (Verb) ที่ใช้กับ  “To”  ได้แก่  happen  (เกิดขึ้น)  -  The accident happened to his family a long time ago.  (อุบัติเหตุเกิดขึ้นกับครอบครัวของเขานานมาแล้ว),  I am going to New York next month.  (ผมจะไปนิวยอร์กเดือนหน้า),  When you get to the main road, turn right.  (เมื่อคุณไปถึงถนนสายหลัก  ให้เลี้ยวขวา),  At last, the performance came to an end.  (ในที่สุด  การแสดงก็ยุติลง),  He pointed to a man who was walking in the street.  (เขาชี้มือไปยังผู้ชายที่กำลังเดินอยู่บนถนนแต่ใช้  Paul pointed the gun at the man threatening to shoot him.  (พอลเล็งปืนไปที่ชายคนนั้น  ขู่ว่าจะยิงเขา),  He raised the glass to his lips.  (เขายกแก้วขึ้นชิดริมฝีปาก – เพื่อที่จะดื่ม),  I will go with you to the door.  (ผมจะไปกับคุณ – ไปส่งคุณ – แค่ถึงประตูนะ),  Andrew counted to three and then pressed the button.  (แอนดรูว์นับถึง ๓  และจากนั้นก็กดปุ่ม),  To the best of my knowledge, this is the oldest building in the town.  (เท่าที่ผมรู้มาดีที่สุด  นี่เป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง)  หรืออาจใช้  As far as I know  (เท่าที่ผมทราบ),  John will be staying from Monday to Friday.  (จอห์นจะพักอยู่จาก – ตั้งแต่ - วันจันทร์ถึงวันศุกร์),  The office is open from 9.30 to 5.30 every day.  (สำนักงานเปิดตั้งแต่ ๙.๓๐ น. ถึง ๕.๓๐ น. ทุกวัน),  The bill came to $15.  (ค่าบิลรวมเป็น ๑๕ ดอลลาร์),  The pork price has gone up to 200 baht a kilo.  (ราคาเนื้อหมูได้เพิ่มขึ้นเป็นกิโลกรัมละ ๒๐๐ บาท),  Paula spoke to me about the meeting.  (พอลลาพูดคุยกับผมเกี่ยวกับการประชุม),  Are you going to write to your father ?  (คุณจะเขียนจดหมายถึงพ่อใช่ไหม),  Let us now drink to the happy couple.  (ตอนนี้พวกเรามาดื่มให้แก่คู่บ่าวสาวที่มีความสุขกันเถอะ),  He announced his engagement to the delight of everyone present.  (เขาประกาศการหมั้นของตน  ท่ามกลางความยินดีของทุกคนที่อยู่ที่นั่น),  She sat down next to me.  (เธอนั่งลงข้างๆ ผม),  Peter lives in the house opposite to my uncle’s.  (ปีเตอร์อาศัยอยู่ในบ้านตรงกันข้ามกับบ้านของลุงผม),  The steak was cooked to order.  (เนื้อสเต็กถูกปรุงตามสั่ง),  I prefer tennis to golf.  (ผมชอบกีฬาเทนนิสมากกว่ากอล์ฟ),  Our team won the match by three goals to one.  (ทีมของเราชนะการแข่งขัน ๓ ประตูต่อ ๑),  The shelves are fixed to the wall.  (ชั้นวางหนังสือถูกยึดติดกับผนังห้อง),  She is tied to her job in New York and cannot move to another part of the country.  (เธอถูกผูกมัดกับงานในนิวยอร์ก  และไม่สามารถย้ายไปส่วนอื่นของประเทศ),  They danced to the music of the band.  (พวกเขาเต้นรำไปตามจังหวะดนตรีของวงดนตรี),  Summer changed to autumn.  (ฤดูร้อนเปลี่ยนเป็นฤดูใบไม้ร่วง),  She changed the kitten from one shoulder to the other.  (เธอเปลี่ยนการอุ้มลูกแมวจากไหล่ข้างหนึ่งของเธอไปยังอีกข้างหนึ่ง),  There has been a change to another educational system.  (มีการเปลี่ยนไปใช้อีกระบบการศึกษาหนึ่ง),  We talked to (with) her from time to time.  (เราพูดคุยกับเธอเป็นบางโอกาส),  Kim is shouting to her husband at the top of her voice.  (คิมกำลังตะโกนใส่สามีของเธออย่างสุดเสียง),  Give it to me.  (ให้มันแก่ผมเถอะ),  David showed the photograph to his wife.  (เดวิดแสดงภาพถ่ายให้ภรรยาของเขาดู),  She threw the ball to Johnny so that he could catch it.  (เธอขว้างบอลไปที่จอนห์นี่  เพื่อที่ว่าเขาจะได้รับมัน)  แต่ใช้  Jeff threw stones at other children in order to hit them.  (เจฟฟ์ขว้างก้อนหินไปที่เด็กคนอื่นๆ  เพื่อให้โดนพวกเขา – เพื่อทำร้ายพวกเขา) ,  occur  (เกิดขึ้น),  resort  (หันไปใช้)  -  You must never resort to violence.  (คุณจะต้องไม่หันไปใช้ความรุนแรง),  compare  (เปรียบเทียบว่าเหมือนกับ)  -  Some people compare sleep to death.  (บางคนเปรียบเทียบการนอนหลับว่าเหมือนกับความตาย),  belong  (เป็นของ)  -  That car belongs to me.  (รถยนต์คันนั้นเป็นของผม),  attend  (เอาใจใส่)  -  You should attend to your teacher’s advice.  (คุณควรเอาใจใส่คำ แนะนำของอาจารย์),  see to it  (ดูแลในเรื่อง, จัดการในเรื่อง)  -  I will see to it that you get what you want.  (ผมจะดูแลให้ว่า  คุณได้ทุกอย่างที่คุณต้องการ),  consent  (ยินยอมต่อ)  -  He consented to postponement of the trip.  (เขายินยอมกับการเลื่อนการเดินทางออกไป),  attribute  (มีสาเหตุมาจาก)   -  He attributed the worsening situation to increased conflicts between the government and the people.  (เขาคิดว่าสถานการณ์ที่แย่ลง  มีสาเหตุมาจากความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลและประชาชน),  apply  (สมัคร, ขอ)  -  She has applied to an American university.  (เธอได้สมัคร (เข้าเรียน) ไปยังมหาวิทยาลัยอเมริกันแห่งหนึ่ง),  reply  (ตอบ, โต้ตอบ)  -  He gave me no chance to reply to his question.  (เขาไม่เปิดโอกาสให้ผมตอบคำถามของเขา)  -  We replied to the enemy’s attack by bombing their navy.  (เราโต้ตอบการโจมตีของศัตรูโดยการทิ้งระเบิดเรือของพวกเขา),  appeal  (อุทธรณ์, ชวนให้เกิดความสนใจ หรือ หลงใหล, เรียกร้อง, วิงวอน, ร้องขอ)  -  These books are designed to appeal to children.  (หนังสือเหล่านี้ถูกออกแบบเพื่อทำให้เด็กๆ สนใจ)  -  We appeal to her sense of duty.  (เราเรียกร้องให้เธอสำนึกในหน้าที่)  -  She appealed to the Revenue Department for a tax rebate.  (เธอร้องขอให้กรมสรรพากรคืน หรือลดเงินภาษี),  แต่ใช้  They were appealing for funds to build a new school.  (พวกเขากำลังร้องขอเงินทุนเพื่อสร้างโรงเรียนหลังใหม่),  confine  (จำกัดวง, จำกัดอยู่ใน)  -  It is very difficult to confine the disease to the farm where it has broken out.  (มันยากมากที่จะจำกัดวงโรคให้อยู่เฉพาะในฟาร์มที่มันเกิดขึ้นเท่านั้น)  -  The report does not confine itself to married women.  (รายงานมิได้จำกัดตัวเองเฉพาะกับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเท่านั้น)  -  They confine themselves to discussing the weather.  (พวกเขาจำกัดวงตัวเองเฉพาะกับการพูดคุยเรื่องดินฟ้าอากาศเท่านั้น),  turn  (หันไปหา, หันไปใช้)  -  She turned to Jimmy and began to explain.  (เธอหันไปทางจิมมี่และเริ่มต้นอธิบาย)  -  Mark turned the TV to the wall.  (มาร์กหันหน้าทีวีไปทางผนังห้อง),  amount  (รวมเป็นจำนวน, รวมเป็นเงิน)  -  Sandy had to pay high fees which amounted to $200.  (แซนดี้ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแพง   ซึ่งรวมเป็นเงิน ๒๐๐ ดอลลาร์)  Dutch shipping in Indonesia only amounted to 24,000 tons.  (การขนส่งทางเรือของชาวดัช – เนเธอร์แลนด์ – ในอินโดนีเซียมีจำนวนเพียง ๒๔,๐๐๐ ตัน (ต่อปี) เท่านั้น)  -  Jane’s attitude toward Brian amounted to loathing.  (ทัศนคติของเจนที่มีต่อไบรอันเกือบจะเหมือนกับ (เท่ากับ) ความรังเกียจ-เกลียดชัง)  -  It is unlikely that the forthcoming talks will amount to very much.  (มันไม่น่าเป็นไปได้ว่าการสนทนาที่กำลังจะมาถึงจะมีค่า (มีความสำคัญ) มากมาย),  -  What do these rumours amount to ?  (ข่าวลือ – เรื่องนินทา – เหล่านี้มีความสำคัญ (มีค่า) อะไรหรือ),  surrender  (ยอมจำนน)  -  The protesters surrendered to the police after about an hour.  (ผู้ประท้วงยอมจำนนต่อตำรวจ  หลังจากเวลาผ่านไปประมาณ ๑ ชั่วโมง)  -  He must decide either to curb his appetites or surrender to them.  (เขาจะต้องตัดสินใจว่าจะระงับความต้องการทางร่างกาย (หรือความอยากอาหาร) ของตน  หรือว่ายอมจำนนต่อมัน)  -  Some nations of nature-lovers seemed to have surrendered to technology.  (บางประเทศที่รักธรรมชาติ  ดูเหมือนว่าได้ยอมจำนนต่อเทคโนโลยี)  (คือ ยอมรับเทคโนโลยีซึ่งไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)  -  Our country would never surrender this territory to the enemy.  (ประเทศของเราจะไม่มีวันยอมมอบดินแดนนี้ให้กับศัตรู)  -  The ruling class will not easily surrender its wealth and power to the public.  (ชนชั้นปกครองจะไม่ยอมมอบความมั่งคั่งและอำนาจของตนให้กับประชาชนอย่างง่ายๆ)  -  Most parents agreed to the teachers’ surrender to the students’ demands  (ผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการยอมจำนนของอาจารย์ต่อข้อเรียกร้อง – ความต้องการ – ของนักเรียน), be opposed to  (คัดค้าน หรือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง)  -  The President was opposed to the development of nuclear weapons.  (ท่านประธานาธิบดีไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์)  -  The civil service was strongly opposed to the new Ministry.  (พวกข้าราชการไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ (การจัดตั้ง) กระทรวงใหม่),  listen  (ฟัง)  - Natalee listened carefully to what Gary said.  (นาตาลีฟังอย่างระมัดระวัง (รอบคอบ) ในสิ่งที่แกรี่พูด)  -  Lisa does her ironing while listening to the radio  (ลิซ่ารีดผ้าในขณะที่ฟังวิทยุ)  -  He would listen to some music or read until I came in.  (เขาจะฟังดนตรีหรืออ่านหนังสือ  จนกว่าผมจะกลับมา)  -  I told her what to do but she didn’t listen to it.  (ผมบอกเธอว่าควรจะทำอย่างไร  แต่เธอไม่ยอมทำตาม),  No one here will listen to you, not without proof.  (ไม่มีใครที่นี่เชื่อคุณหรอก,  ไม่เชื่อโดยไม่มีหลักฐาน),  Jack refused to listen to reason.  (แจ็คปฏิเสธที่จะฟังเหตุผล – เขาชอบทำตามใจตนเอง),  แต่ใช้  Julia sat quite still, listening for her baby’s cry.  (จูเลียนั่งนิ่งเงียบ  คอยเฝ้าระวังเสียงร้องของลูกน้อยของเธอ)  -  Listen out for (หรือ  Listen for) the signal to start.  (จงเฝ้าระวังสัญญาณให้เริ่มต้น),  recommend  (แนะนำว่าดี)  -  My friends recommended a good doctor to me.  (เพื่อนของผมแนะนำหมอที่เก่งให้กับผม),  Sally’s doctor recommends to her that she should do more exercise.  (หมอของแซลลี่แนะนำกับเธอว่า  เธอควรออกกำลังกายให้มากขึ้น),  devote  (อุทิศ)  - They have devoted all their time to helping the sick.  (พวกเขาได้อุทิศเวลาทั้งหมดของตนให้กับการช่วยเหลือผู้ป่วย)  -  Grace devoted herself to her studies.  (เกรซอุทิศตัวเองให้กับการศึกษา)   -  He is devoted to his mother.  (เขารักแม่ของเขามาก)  -  Most of the company’s resources are devoted to foreign investment.  (ทรัพยากรส่วนใหญ่ของบริษัทถูกอุทิศให้กับการลงทุนในต่างประเทศ),  accustom  (ทำให้คุ้นเคย หรือเคยชิน)  -  Stephen sat very still, trying to accustom himself to the darkness.  (สตีเฟ่นนั่งนิ่งเงียบมาก  พยายามจะทำให้ตนเองคุ้นเคยกับความมืด)  -  I took her along, with some idea of accustoming her to travelling  (ผมพาเธอติดไปด้วย  ด้วยความคิดที่จะทำให้เธอคุ้นเคย – เคยชิน – กับการเดินทาง),  object  (คัดค้าน, ไม่เห็นด้วยกับ)  -  We object to the selection of Andrew as our class leader.  (เราไม่เห็นด้วยกับการเลือกแอนดรูว์เป็นหัวหน้าห้องของเรา)  -  I don’t object to the early start.  I’ve always been an early riser.  (ผมไม่คัดค้านการเริ่มต้นแต่เช้า – แต่เนิ่นๆ – ผมเป็นคนตื่นนอนแต่เช้าตรู่เสมอ),  succumb  (พ่ายแพ้, ยอมจำนน, ตกอยู่ใต้อำนาจ, ได้รับโรค, ตาย)  -  He finally succumbed to injury.  (ในที่สุด  เขาพ่ายแพ้ต่อการบาดเจ็บ  -  คือตาย)  -  Millions of people across the world have succumbed to the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)  (ผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกได้ล้มตาย หรือเจ็บป่วยอย่างรุนแรงด้วยโรคโควิด-๑๙)  George finally succumbed to the temptation to have another drink.  (ในที่สุด  จอร์ชก็ยอมแพ้ต่อการยั่วใจ (สิ่งล่อใจ) ให้ดื่มเหล้าอีกแก้วหนึ่ง),  complain  (บ่น หรือ ร้องเรียนกับ)  They complained to me about the noise.  (เขาร้องเรียนกับผมเกี่ยวกับเรื่องเสียงดัง),  suggest  (แนะนำกับ)   -  I suggested to him that he should work harder.  (ผมแนะนำกับเขาว่า  เขาควรขยันมากขึ้น),  respond  (ตอบสนองต่อ)   - The government should quickly respond to its people’s demand.  (รัฐบาลควรตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความต้องการของประชาชน),  look forward to  (ตั้งหน้าตั้งตารอคอย, ปรารถนาที่จะ)  -  We look forward to seeing you soon in Bangkok.  (เราปรารถนาจะได้พบคุณเร็วๆ นี้ในกรุงเทพฯ),  refer  (อ้างถึง, อ้างอิง, พาดพิง, กล่าวถึง, เกี่ยวโยงไปถึง, บอก, อธิบาย, ค้นหา (หลักฐาน), เสนอแนะ)  -  In his letters to Rebecca he rarely referred to political events.  (ในจดหมายของเขาถึงรีเบ็คค่า  เขาแทบจะไม่ได้พูด (กล่าว) ถึงเหตุการณ์ต่างๆ ทางการเมือง)  -  I am not allowed to describe the officers or refer to them by name.  (ผมไม่ได้รับอนุญาตให้พรรณนา (ระบุ) ถึงเจ้าหน้าที่เหล่านั้น  หรือว่ากล่าวถึงชื่อของพวกเขา)  -  Her story has appeared in some newspaper; I refer to Miss Russel.  (เรื่องราวของเธอได้ปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์บางฉบับ,  ผมพูด (หมาย) ถึงมิสรัสเซล)  -  1990s had witnessed the decline of what I refer to as the industrial working class in Japan.  (ทศวรรษ ๑๙๙๐ ได้เป็นประจักษ์พยานการลดลงของสิ่งที่ผมเรียก (ให้ชื่อ) ว่าชนชั้นแรงงานด้านอุตสาหกรรมในญี่ปุ่น)  -  The serial number refers to the country in which the car was manufactured.  (หมายเลขอนุกรม (ลำดับ) บอกถึงประเทศซึ่งรถยนต์ถูกผลิต)  -  The term ‘elitism’ seems to me to refer to those possessing some degree of power.  (คำว่า “เอลิทิซึม” สำหรับผมแล้วดูเหมือนว่าบอกถึงบุคคลซึ่งมีอำนาจอยู่ในระดับหนึ่ง)  -  Diana could make a new dish without referring to any cookery books.  (ไดอาน่าสามารถปรุงอาหารจานใหม่  โดยไม่ต้องค้นหาข้อมูลในหนังสือบอกวิธีการปรุงอาหาร)  -  Joseph is a well-trained clerk who could find his way around by referring to a filing system.  (โจเซฟเป็นเสมียนที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี  ผู้ซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้โดยการค้นดูข้อมูลในระบบเก็บเอกสาร)  -  We still have lots of information which can be referred to on future occasions.  (เรายังคงมีข้อมูลมากมาย  ซึ่งสามารถค้นหาได้ในโอกาสต่างๆ ในอนาคต)  -  I refer you to a book by Warren Buffett published recently.  (ผมแนะนำคุณให้ไปดูหนังสือซึ่งเขียนโดยวอร์เรน บัฟเฟตต์  ตีพิมพ์เมื่อเร็วๆ นี้)  -  He would have to refer Jenny to a specialist.  (เขาจำเป็นจะต้องส่งตัวเจนนี่ไปให้ (แพทย์) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง – เพื่อรักษาพยาบาล)  -  Kathy was referred by her doctor to a consultant.  (เคธี่ถูกส่งตัวโดยแพทย์ของเธอไปยังผู้ให้คำปรึกษา – หรือแพทย์ผู้ให้คำปรึกษา),  yield  (ยอม, ยอมให้, ยอมจำนน, อ่อนข้อให้, ให้ผล, ผลิต)  -  The editor yielded to his critics and made some corrections of his editorial published last week.  (บรรณาธิการยอมอ่อนข้อให้กับผู้วิจารณ์เขา  และทำการแก้ไขบทบรรณาธิการซึ่งตีพิมพ์สัปดาห์ที่ผ่านมา)  -  The government was yielding to public pressure.  (รัฐบาลกำลังยอมจำนนต่อแรงกดดันของประชาชน)  -  Radio has long been under pressure to yield to television.  (วิทยุได้ถูกกดดันมาเป็นเวลานานให้ถูกแทนที่โดยโทรทัศน์)  -  Any lock will yield to a bit of brute force.  (แม่กุญแจใดๆ ย่อมพ่ายแพ้แก่ (ถูกทำให้พังโดย) การใช้กำลังแบบสัตว์ป่า – การใช้กำลังอย่างมาก),  introduce  (แนะนำให้รู้จัก)  -  Nancy was introduced to me by her sister.  (แนนซี่ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับผมโดยน้องสาวของเธอ)  -  At a party in New York, I was introduced to my present husband.  (ที่งานเลี้ยงแห่งหนึ่งในกรุงนิวยอร์ก  ฉันได้รับการแนะนำให้รู้จักกับสามีปัจจุบันของฉัน)  -  The stranger asked Betty to introduce him to her father.  (ชายแปลกหน้าขอร้องให้เบ็ตตี้แนะนำตัวเขาให้กับพ่อของเธอ)  -  It is my great pleasure to introduce tonight’s speaker, Professor Lewis, to all of you here.  (มันเป็นความยินดีอย่างยิ่งของผม  ที่จะแนะนำให้รู้จักกับผู้พูดในคืนนี้ คือ อาจารย์ลูอิส  แก่ทุกท่านในที่นี้),  reduce  (ลดลง)  -  The company’s staff was reduced to half within two years.  (พนักงานบริษัทถูกลดลงเหลือครึ่งหนึ่งภายในเวลา ๒ ปี)  -  Every building in the area was reduced to rubble.  (อาคาร – ตึก – ทุกหลังในบริเวณนี้ถูกเปลี่ยน (ทำให้กลาย) เป็นเศษอิฐเศษหิน-ชิ้นเล็กชิ้นน้อย)  -  This kind of analysis reduces the problem to its simplest form.  (การวิเคราะห์ประเภทนี้ลด (ย่อ, แยกสลาย) ปัญหาลงเป็นรูปแบบที่ (เข้าใจได้) ง่ายที่สุด)  -  Any survivors would be quickly reduced to the life of hunter-gatherer.  (ผู้รอดชีวิตคนใดก็ตามจะถูกทำให้กลายเป็นชีวิตของผู้ล่าสัตว์-เก็บของป่า – ในสมัยโบราณ),  be used to  (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ)  -  They are used to hot weather.  (พวกเขาคุ้นเคย – เคยชิน – กับอากาศร้อน),  get used to  (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ)  - Many Thai people get used to Chinese food.  (คนไทยจำนวนมากคุ้นเคยกับอาหารจีน),  be accustomed to  (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ)  -  She is accustomed to getting up late.  (เธอเคยชินกับการตื่นสาย),  get accustomed to  (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ)  -  Most people here get accustomed to working until late at night.  (คนส่วนใหญ่ที่นี่เคยชินกับการทำงานจนดึกดื่น),  เป็นต้น

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

             ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  Address  <wpookaotong@yahoo.com>  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป