หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 561)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละข้อ)

 

1. I _______________________________________________ mountains before I came here.

(ผม ______________________________________________ ภูเขา  ก่อนที่ผมจะมาที่นี่)

(a) never saw

(b) have never seen

(c) had never been seeing

(d) had never seen    (ไม่เคยเห็น)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจากการเคย  หรือไม่เคยทำอะไร  โดยปกติใช้  “Present perfect tense”  {Subject + Has (Have) + Verb 3}  แต่ต้องให้  “Tense”  สอดคล้องกับกริยาในอนุประโยคด้วย  ทั้งนี้ประโยคข้างบนมาจาก  “I have never seen mountains before I come here.”  แต่เมื่อกริยาในอนุประ โยคเปลี่ยนเป็น  “Came”  จึงต้องเปลี่ยนกริยาในประโยคใหญ่ให้  “Tense”  สอดคล้องกันด้วย  เป็น  “Had never seen”  คือ  “I had never seen mountains before I came here.

 

2. He was an eloquent man, _________________________________ both German and French.

(เขาเป็นคนพูดคล่อง _________________________________ ทั้งภาษาเยอรมันและฝรั่งเศส)

(a) speaks

(b) spoke

(c) spoken

(d) speaking    (พูด)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจากลดรูปมาจากอนุประโยค  (who spoke both German and French)  หรือจากข้อความ  “……....man, and spoke both…...….

 

3. Free movie tickets will be sent to ______________________________________ comes first.

(ตั๋วหนังฟรีจะถูกส่งไปยัง ______________________________________ มาถึงเป็นคนแรก)

(a) whoever    (ใครก็ตาม)  (ทำหน้าที่เป็นประธานของอนุประโยค)

(b) whomever    (ใครก็ตาม)  (ทำหน้าที่เป็นกรรมของอนุประโยค)

(c) whoseever    (รูปนี้ไม่มีใช้)

(d) however    (อย่างไรก็ตาม)

ตอบ  -  ข้อ  (a)  เนื่องจากทำหน้าที่เป็นประธานของอนุประโยคประเภท  “Noun clause” (whoever comes first)  ซึ่งเป็นกรรมของ  Preposition  “To”  แต่เป็นประธานของประโยคย่อย  คือ  "Whoever comes first"  ดูเพิ่มเติมการใช้   “Whoever”  และ  “However”  จากประโยคข้างล่าง

                    ๑. Whoever  ใครก็ตาม  เช่น                   

 • Whoever says so is a liar.

(ใครก็ตามที่พูดเช่นนั้น  เป็นคนโกหก)

 • If death occurs at home, whoever discovers the body should contact the family doctor.

(ถ้าการตายเกิดขึ้นที่บ้าน  ใครก็ตามที่พบศพ  ควรติดต่อกับแพทย์ประจำครอบครัว)

 • Whoever answered the telephone was a very admirable person.

(ใครก็ตามที่รับโทรศัพท์  เป็นบุคคลที่น่ายกย่องชื่นชมอย่างมาก)

 • I will give this book to whoever needs it.

(ผมจะให้หนังสือเล่มนี้แก่ใครก็ตาม  ที่ต้องการมัน)

 • Whoever they are, they’ve violated the laws and orders.

(ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครก็ตาม  พวกเขาได้ฝ่าฝืนกฎหมายและความสงบเรียบร้อยแล้ว)

 • Come out, whoever you are.

(ออกมาซะ  แกจะเป็นใครก็ตาม)

 • I think it was all fixed up by lawyers or whoever arranges adoptions.

(ผมคิดว่ามันถูกจัดหาให้โดยทนายความ  หรือใครก็ตามที่จัดเตรียมการรับบุตรบุญธรรม)

 • Whoever wins this civil war, there will be little peach.

(ใครก็ตามชนะสงครามกลางเมืองครั้งนี้  จะมีสันติภาพแต่เพียงเล็กน้อย)

 • I hope, whoever you vote for in the next election, that as least you know why you are voting.

(ฉันหวัง,  ใครก็ตามที่คุณลงคะแนนเสียงให้ในการเลือกตั้งครั้งหน้า,  ว่า  อย่างน้อยที่สุด  คุณรู้ว่าทำไมคุณจึงลงคะแนน – ให้คนๆ นั้น)

 • Whoever could that be ?

(เจ้าหมอนั่นเป็นใครกันน่ะ)  (เป็นการถามเน้นย้ำว่า  “Who”  ด้วยความประหลาดใจ)

 • Whoever saw a placard saying “Sign SALT now” ?

(มีใครเห็นป้ายประกาศบอกว่า  “ลงชื่อ (สนับสนุน) การเจรจาจำกัดอาวุธทางยุทธศาสตร์” หรือเปล่า)  (เป็นการถามเน้นย้ำว่า  “Who”  ด้วยความประหลาดใจ)

 • Then I gave the report to the director or accounts manager or whoever.

(แล้วผมก็มอบรายงานเล่มนั้นให้ผู้อำนวยการ หรือผู้จัดการฝ่ายบัญชี หรือใครก็ไม่รู้ - คนหนึ่ง)  (ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าให้ถูกคนหรือเปล่า)

 • The government provided assistance to the family of whomever killed in the war.

(รัฐบาลให้ความช่วยเหลือกับครอบครัวของใครก็ตามที่ถูกฆ่าตายในสงคราม)

 • The insurance company paid claims to whomever injured in a car accident.

(บริษัทประกันภัยจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายให้กับใครก็ตามที่ได้รับบาดเจ็บในอุบัติเหตุทางรถยนต์)

                    ๒.  However  =  อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี, แต่กระนั้นก็ดี, แม้ว่า

 • He studied hard; however (nevertheless, nonetheless, but), he did not pass the exam.

(เขาขยันเรียน   อย่างไรก็ตาม (= แต่)  เขาสอบตก) 

                    หรือ  แยกออกเป็น ๒ ประโยค

 • He studied hard.  However (Nevertheless, Nonetheless, But), he failed.

(เขาขยันเรียน  อย่างไรก็ดี  เขาสอบตก)

 • It rained heavily.  However (Nevertheless, Nonetheless, But), they went out.

(ฝนตกหนัก  อย่างไรก็ตาม  พวกเขาออกไปข้างนอก)

 • Kim was wealthy; however (nevertheless, nonetheless, but), she was not happy.

(คิมร่ำรวย  อย่างไรก็ดี  เธอไม่มีความสุข)

 • Bill proposed to Sarah; however (nevertheless, nonetheless, but), she refused it.

(บิลขอแต่งงานกับซาร่าห์  อย่างไรก็ตาม  เธอปฏิเสธมัน)

 • It was raining.  However (Nevertheless, Nonetheless, But), we decided to go to the seaside.

(ฝนกำลังตก,  อย่างไรก็ตาม  เราตัดสินใจที่จะไปชายทะเล)

                    However  ในโครงสร้างแบบอื่น

 • However beautiful she is, nobody likes her.  (= Nobody likes her however beautiful she is.)  (ไม่สามารถใช้ Nevertheless, Nonetheless, But แทนได้)

(ไม่ว่าเธอจะสวยเพียงไรก็ตาม  ไม่มีใครชอบเธอ)

 • However wealthy he is, he is never happy.  (= He is never happy however wealthy he is.)  (ไม่สามารถใช้ Nevertheless, Nonetheless, But แทนได้)

(ไม่ว่าเขาจะร่ำรวยเพียงไรก็ตาม  เขาไม่เคยมีความสุข)

 • However old they are, they always work hard.  (= They always work hard however old they are.)  (ไม่สามารถใช้ Nevertheless, Nonetheless, But แทนได้)

(ไม่ว่าพวกเขาจะแก่เพียงไรก็ตาม  พวกเขาทำงานหนักเสมอ)

 • However important it is, no one pays attention to it.  (= No one pays attention to it however important it is.)  (ไม่สามารถใช้ Nevertheless, Nonetheless, But แทนได้)

(ไม่ว่ามันจะสำคัญเพียงไรก็ตาม  ไม่มีใครให้ความสนใจกับมัน)

 • However carefully she walked, she was hit by a car.  (= She was hit by a car however carefully she walked.)  (ไม่สามารถใช้ Nevertheless, Nonetheless, But แทนได้)

 (ไม่ว่าเธอจะเดินอย่างระมัดระวังเพียงไรก็ตาม  เธอถูกรถยนต์ชน)

 • However quickly they walked, they couldn’t catch the bus.  (= They could not catch the bus however quickly they walked)  (ไม่สามารถใช้  Nevertheless, Nonetheless, But แทนได้) 

(ไม่ว่าพวกเขาจะเดินเร็วเพียงไรก็ตาม   พวกเขาไม่สามารถไปทันรถประจำทาง)

                    จงเปรียบเทียบกับ

 • They walked quickly; however, they could not catch the bus.

(พวกเขาเดินอย่างเร็ว  อย่างไรก็ตาม (= อย่างไรก็ดี = แต่)  พวกเขาไม่สามารถไปขึ้นรถได้ทัน)

 • He will never succeed however hard he may try.  (= However hard he may try, he will never succeed)  (ไม่สามารถใช้  Nevertheless, Nonetheless, But แทนได้)

(เขาจะไม่มีวันประสบความสำเร็จ  ไม่ว่าเขาจะพยายามอย่างหนักเพียงใด (อย่างไร) ก็ตาม)  (= ไม่ว่าเขาจะพยายามอย่างหนักเพียงใด (อย่างไร) ก็ตาม  เขาจะไม่มีวันประสบความสำเร็จ)

                    จงเปรียบเทียบกับ

 • He may try hard; however, he will never succeed.

(เขาอาจจะพยายามอย่างหนัก  อย่างไรก็ตาม (= อย่างไรก็ดี = แต่)  เขาจะไม่มีวันประสบความสำเร็จ)

 • However carefully she tried to cross the street, she was hit by a car.  (= She was hit by a car however carefully she tried to cross the street)  (ไม่สามารถใช้  Nevertheless, Nonetheless, But แทนได้)

(ไม่ว่าเธอจะพยายามข้ามถนนอย่างระมัดระวังเพียงใด (อย่างไร) ก็ตาม  เธอถูกรถชน)  (= เธอถูกรถชน  ไม่ว่าเธอจะพยายามข้ามถนนอย่างระมัดระวังเพียงใด (อย่างไร) ก็ตาม)

                     จงเปรียบเทียบกับ

 • She tried to cross the street carefully; however, she was hit by a car.

(เธอพยายามข้ามถนนอย่างระมัดระวัง  อย่างไรก็ตาม (= อย่างไรก็ดี = แต่)  เธอถูกรถชน)

 • However hard he studied, he did not pass the exam.  (= He did not pass the exam however hard he studied.)  (ไม่สามารถใช้  Nevertheless, Nonetheless, But แทนได้)

(ไม่ว่าเขาจะเรียนหนักเพียงใด (อย่างไร) ก็ตาม  เขาสอบตก)  (= เขาสอบตก  ไม่ว่าเขาจะเรียนหนักเพียงใด (อย่างไร) ก็ตาม)

                    จงเปรียบเทียบกับ

 • He studied hard; however, he did not pass the exam.

(เขาขยันเรียน  อย่างไรก็ตาม (= อย่างไรก็ดี = แต่)  เขาสอบตก)

 • However very expensive the house was, we bought it.  (= We bought the house however very expensive it was)  (ไม่สามารถใช้  Nevertheless, Nonetheless, But แทนได้)

(ไม่ว่าบ้านจะราคาแพงมากเพียงใด (อย่างไร) ก็ตาม  เราซื้อมัน)  (= เราซื้อบ้าน  ไม่ว่ามันจะราคาแพงมากเพียงใด (อย่างไร) ก็ตาม)   

                    จงเปรียบเทียบกับ

 • The house was very expensive; however, we bought it.

(บ้านราคาแพงมาก  อย่างไรก็ตาม (= อย่างไรก็ดี = แต่)  เราซื้อมัน)

 • However beautifully she sang, nobody had time to listen to it.  (= Nobody had time to listen to it however beautifully she sang.)  (ไม่สามารถใช้  Nevertheless, Nonetheless, But แทนได้)

(ไม่ว่าเธอจะร้องเพลงไพเราะเพียงไรก็ตาม  ไม่มีใครมีเวลาที่จะฟังมัน)  (= ไม่มีใครมีเวลาที่จะฟังมัน  ไม่ว่าเธอจะร้องเพลงไพเราะเพียงไรก็ตาม)

                    จงเปรียบเทียบกับ

 • She sang beautifully; however (nevertheless, nonetheless, but), nobody had time to listen to it.

(เธอร้องเพลงเพราะ  อย่างไรก็ตาม  ไม่มีใครมีเวลาจะฟังมัน)

 

4. You must work harder ________________________________________________ now on.

(คุณจะต้องทำงานให้หนักขึ้น (ขยันทำงาน หรือ เรียนหนังสือให้มากขึ้น) __________ บัดนี้เป็นต้นไป)

(a) since

(b) until

(c) up to

(d) from    (ตั้งแต่, นับตั้งแต่)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  “From now on” = “นับจากนี้เป็นต้นไป”  

            สำหรับคำคุณศัพท์ (Adjective) ที่ใช้กับ  “From”  ได้แก่  “Different”  (แตกต่าง)  -  She is very different from her twin sister.  (เธอแตกต่างอย่างมากมาย  จากน้องสาวฝาแฝด),  “Far”  (ไกล)  -  My house is very far from the office.  (บ้านของผมอยู่ไกลจากที่ทำงานมาก), “Free”  (เป็นอิสระ),  “Safe”  (ปลอดภัย)  -  We were not safe from attack, even at night.  (พวกเราไม่ปลอดภัยจากการ (ถูก) โจมตี  แม้แต่เวลากลางคืน),  “Immune”  (ปลอดภัยจาก, ได้รับความคุ้มกันจาก)  -  There were only a few targets that the United States had considered immune from air attack.  (มีเป้าหมายอยู่เพียงสองสามแห่งเท่านั้นที่สหรัฐฯ ได้พิจารณาว่าปลอดภัยจากการโจมตีทางอากาศ),  “Absent”  (ไม่อยู่, ขาดหายไป)  -  Some students are frequently absent from school.  (นักเรียนบางคนขาดเรียนบ่อย),  “Away”  (อยู่ห่าง)  -  Most people don’t like to be away from home for a long time.  (คนส่วนใหญ่ไม่ชอบอยู่ห่างจากบ้านเป็นเวลานานๆ),  “Evident”  (เห็นได้ชัด)  -  Their exact purpose was not evident from my observation.  (วัตถุประสงค์ที่แน่ชัดของพวกเขา  เห็นได้ไม่ชัดเจนจากการสังเกตของผม),  เป็นต้น

             สำหรับคำกริยา (Verb) ที่ใช้กับ  “From”  ได้แก่  “Differ”  (แตกต่าง)  -  Modern cars differ from the early ones in many major ways.  (รถยนต์สมัยใหม่แตกต่างจากรถสมัยก่อนในลักษณะสำคัญๆ หลายประการ),  “Borrow”  (ขอยืม)  -  You can borrow the car from your friend.  (คุณสามารถยืมรถยนต์จากเพื่อนของคุณ),  “Abstain”  (ละเว้น, หลีกเลี่ยง, งดออกเสียง)  -  You should abstain from drinking too much.  (คุณควรหลีกเลี่ยงจากการดื่มมากเกินไป) – He abstained from eating for six days.  (เขาละเว้นการกินอาหารเป็นเวลา ๖ วัน),  “Prevent”  (ขัดขวาง,  ป้องกัน)  -  The rain prevented her from going out.  (ฝนขัดขวางเธอมิให้ออกไปข้างนอก),  “Suffer”  (ป่วยเป็น, ทุกข์ทรมาน, เดือดร้อน)  -  He suffered a great deal from cancer prior to his death.  (เขาทุกข์ทรมานอย่างมากจากมะเร็งก่อนตาย),  “Refrain”  (ละเว้น, หลีกเลี่ยง)  -  We refrained from direct association with the president.  (เราหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์โดยตรงกับท่านประธาน),  “Stop”  (หยุด, ขัดขวาง)  -  The police stopped the robber from moving further.  (ตำรวจขัดขวางนักปล้นมิให้เคลื่อนที่ต่อไป),  “Separate”  (แยก, แยกออก, สกัด) -  He is sensible enough to separate good people from bad ones.  (เขาฉลาดพอที่จะแยกคนดีจากคนเลว),  “Protect”  (ปกป้อง, คุ้มครอง)  -  The soldiers protect the country from the enemies.  (ทหารปกป้องประเทศจากศัตรู),  “Prohibit”  (ห้ามไม่ให้)  -  The club prohibited women from applying for membership.  (สโมสรห้ามผู้หญิงสมัครเป็นสมาชิก),  “Hinder”  (ขัดขวางไม่ให้)  -  Floods and landslides hindered the enemy from attacking the town.  (น้ำท่วมและแผ่นดินถล่มขัดขวางศัตรูมิให้โจมตีเมือง),  “Defend”  (ป้องกัน)  -  The country needs a stronger army to defend itself from the enemy’s invasion.  (ประเทศต้องการกองทัพที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น  เพื่อป้องกันตนเองจากการรุกรานของศัตรู),  “Draw”  (ดึงหรือลากออกมา),  “Recover”  (ฟื้นจาก)  -  I hope you will recover from your illness soon.  (ผมหวังว่าคุณจะฟื้นจากไข้โดยเร็ว),   เป็นต้น

            ส่วนวลีอื่นๆ  ที่ใช้  “From”  ได้แก่  “From time to time”  (เป็นครั้งคราว, เป็นบางโอกาส),  “Live from hand to mouth”  (ดำรงชีวิตแบบหาเช้ากินค่ำ),  “From the beginning”  (จากเริ่มต้น, จากเริ่มแรก),  “From place to place”  (จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง),  “From one place to another place”  (จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง),  “From the bottom of one’s heart”  (จากก้นบึ้งหัวใจของคนๆนั้น,  ด้วยความจริงใจ),  “From 2 to 4 p.m.”  (จาก  ๒  โมง  ถึง  ๔  โมงเย็น),  “From January to April”  (จากเดือนมกราคม ถึงเมษายน),  “Go from bad to worse”  (เลวร้ายหรือแย่ยิ่งกว่าเดิมที่แย่อยู่แล้ว)  - Jack’s conduct in school has gone from bad to worse.  (ความประพฤติของแจ๊คในโรงเรียนเลวหนักยิ่งกว่าเดิม  ซึ่งก็เลวอยู่แล้ว)  -  Dick’s typing went from bad to  worse when has was tired.  (การพิมพ์ของดิ๊กซึ่งห่วยแตกอยู่แล้ว  กลับห่วยมากขึ้นไปอีก  เมื่อตอนเขามีอาการเหนื่อยล้า),  “From hand to hand”  (จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งและอีกคนหนึ่ง)  -  The box of candy was passed from hand to hand.  (กล่องลูกอมถูกส่งจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง  และอีกคนหนึ่งจนทั่วถึง),  “Fall from grace”  (กลับไปมีนิสัยเลวเหมือนเดิมอีก, ทำสิ่งเลวๆอีกครั้ง)  -  The boy fell from grace when he lied.  (เด็กคนนั้นทำในสิ่งที่ไม่ดี  เมื่อเขาโกหก),  “From pillar to post”  (จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง  หลายๆครั้ง  แบบระเหเร่ร่อน  -  เปรียบเหมือนนกเกาะเสาต้นหนึ่ง  แล้วโผไปอีกต้นหนึ่ง)  -  Jim’s father changed jobs several times a year, and the family was moved from pillar to post  (พ่อของจิมเปลี่ยนงานหลายครั้งในแต่ละปี  และครอบครัวต้องย้ายบ้านหลายครั้งหลายหน),  “From scratch”  (จากศูนย์, จากไม่มีอะไรเลย, จากมือเปล่า)  -  Tom started his business from scratch.  (ทอมเริ่มต้นธุรกิจของเขาจากที่ไม่มีอะไรเลย  -  หรือจากศูนย์),  “From across the world”  (จากทั่วโลก),  “From door to door”  (จากบ้านหนึ่งไปยังอีกบ้านหนึ่ง)  -  She sells face cream from door to door.  (เธอขายครีมทาหน้าจากบ้านหลังหนึ่ง  สู่บ้านอีกหลังหนึ่ง  และอีกหลังหนึ่ง),  “From head to foot”  (จากหัวถึงเท้า,  อย่างพินิจพิเคราะห์, อย่างรอบคอบ)  -  The stranger looked the boy over from head to foot.  (คนแปลกหน้ามองเด็กคนนั้นอย่างรอบคอบ-ระมัดระวัง),  “From end to end”  (ทั่วทั้งบริเวณ)  -  The dog sniffed the yard from end to end in search of a bone  (หมาสูดดมสนามทั่วทั้งบริเวณ  เพื่อค้นหากระดูก), “From top to bottom”  (จากบนถึงล่าง, ทั่วทั้งหมด)  -  This new car has been redesigned from top to bottom.  (รถใหม่คันนี้ถูกเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งคัน),  “From now on” = “นับจากนี้เป็นต้นไป”  -  From now on, all employees must come to work on time.  (นับจากนี้เป็นต้นไป  พนักงานทุกคนจะต้องมาทำงานทันเวลา),  เป็นต้น

 

5. Friendships blossom, fluctuate and die finally.

(มิตรภาพเบ่งบาน,   ขึ้นๆลงๆ-เปลี่ยนแปลง-ไม่คงที่   และมลายไปในที่สุด)

(a) stabilize    (ทำให้มีเสถียรภาพ, ทำให้มั่นคง)

(b) augment    (อ๊อก-เมิ่นท)  (เพิ่มขึ้น, ทำให้เพิ่มขึ้น)

(c) diminish    (ลดลง, ทำให้ลดลง)

(d) alter    (เปลี่ยนแปลง, ผันแปร, แก้ไข, ดัดแปลง)

(e) submerge    (ทำให้จม, ท่วม, จุ่ม, ลงไปใต้น้ำ, ดำน้ำ, จมลงใต้น้ำ)

ตอบ  -  ข้อ  (d

 

6. They had an impartial (อิม-พ้าร์-เชิ่ล) judgment on the issue.

(พวกเขามีวิจารณญาณที่  ยุติธรรม-ไม่เอนเอียง-มีใจเป็นธรรม-ไม่เข้าข้างใคร-ไม่มีอคติ   ในประเด็นนั้น)

(a) unwitting    (ไม่ตั้งใจ, ไม่เจตนา, ไม่รู้, ไม่รู้ตัว, ไม่ตระหนัก) 

(b) unwonted    (อัน-ว้อน-ทิด)  (ผิดปกติ, ผิดธรรมดา, ไม่เคยมาก่อน) 

(c) equitable    (เอ๊ค-วิ-ทะ-เบิ้ล)  (เที่ยงธรรม, ยุติธรรม, มีเหตุผล)

(d) salutary    (แซ้ล-ลู-เทอะ-รี่)  (๑. ส่งเสริมสุขภาพ, มีประโยชน์ต่อสุขภาพ,  ๒. มีประโยชน์, ช่วยเยียวยา

       รักษา, เอื้ออำนวยผล) 

(e) sanctimonious    (แซงค-ทิ-โม้-เนียส)  (แสร้งทำเป็นศักดิ์สิทธิ์, แสร้งทำเป็นถูกต้อง, แสร้งทำเป็นศรัทธา

      หรือเคร่งศาสนา) 

(f) sardonic    (ซาร์-ด๊อน-นิค)  (ถากถาง, เหน็บแนม, เสียดสี, เยาะเย้ย, หัวเราะเยาะเย้ย, พูดกระทบกระแทก) 

ตอบ  -  ข้อ  (c

 

7. The virulent plague caused havoc (แฮ้ฟ-ว้อค)  among the populace.

(โรคระบาด (โรคห่า) ที่ทำให้ตายได้  ก่อให้เกิด  ความหายนะ-ความฉิบหาย-ความเสียหาย  ในบรรดาราษฎร-ประชาชน)

(a) incursion    (อิน-เค้อร์-ชั่น)  (การบุกรุก, การโจมตี, การรุกล้ำ)  

(b) dissonance    (ดิ๊ส-ซะ-เนิ่นซ)  (ความไม่ลงรอยกัน, ความไม่กลมกลืนกัน, ความไม่สามัคคีกัน, ความไม่

       ประสานกันของเสียง)  

(c) calamity    (คะ-แล้ม-มิ-ที่)   (ความหายนะ, ภัยพิบัติ, เคราะห์ร้าย)  

(d) blandishment     (แบล้น-ดิช-เมิ่นท)  (การประจบ, การเอาใจ, การป้อยอ, การยก ยอ, การโอ้โลม)  

(e) libido    (ลิ-บี๊-โด้)  (ตัณหา, ความใคร่, ราคะ)  

ตอบ  -  ข้อ  (c

 

8. I was able to contact James and he _____________ me of a good place to eat near his residence.

(ผมสามารถติดต่อกับเจมส์  และเขา _____________ ผมถึงที่ดีๆ ที่จะไปทานข้าวใกล้ที่พักของเขา)

(a) said    (พูด, บอกกล่าว)

(b) suggested    (แนะนำ, เสนอ, เสนอแนะ, บอกเป็นนัย, บ่งชี้, แย้ม, ชวนให้นึกถึง)

(c) told    (บอก)

(d) recommended    (แนะนำ, ชี้แนะ, เสนอแนะ, ฝากฝัง)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  ทั้งนี้อาจใช้โครงสร้างอื่นๆ  เช่น

 • ……....he said to me of a good place……..
 • ……  ..he suggested to me a good place
 • ………he recommended me a good place

                             สำหรับตัวอย่างการใช้ค่ำอื่นๆ  เช่น

                    ๑. Recommend  =  แนะนำ, ชี้แนะ, เสนอแนะ, เสนอตัว, ฝากฝัง, มอบ  เช่น

 • I asked my friends to recommend a doctor who is good with children.

(ผมขอร้องเพื่อนๆให้ช่วยแนะนำหมอให้สักคน  ที่เก่งรักษาโรคเด็ก)

 • Cynthia was successfully recommended for a job as a nursery governess.

(ซินเธียได้รับการเสนอตัว (ฝากฝัง) อย่างประสบความสำเร็จ  สำหรับงานเป็นผู้ปกครองโรงเลี้ยงเด็ก)

 • She has just published a fine novel which I would strongly recommend.

(เธอเพิ่งจะตีพิมพ์นิยายดีๆ  ซึ่งผมแนะนำให้อ่านอย่างยิ่ง)

 • He is a very highly recommended window cleaner.

(เขาเป็นผู้ทำความสะอาดหน้าต่างกระจก  ที่ได้รับการแนะนำ (ให้ว่าจ้าง) อย่างมาก)

 • The Congress recommends that the President should resign.

(สภาคองเกรสเสนอแนะว่าท่านประธานาธิบดีควรลาออก)

 • Although my sister and her husband have eight children, they do not recommend other couples to have families of this size.

(แม้ว่าน้องสาวของผมและสามีจะมีลูกถึง  ๘  คน  พวกเขาก็ไม่แนะนำ (เสนอแนะ) ให้คู่สามีภรรยาอื่นๆมีครอบครัวใหญ่ขนาดนั้น)

 • The doctor may recommend limiting the amount of fat in your diet.

(หมออาจแนะนำ (เสนอแนะ) ให้จำกัดปริมาณไขมันในอาหารของคุณ)

 • They recommended a merger of the two biggest supermarket groups.

(พวกเขาแนะนำ (เสนอแนะ) ให้ควบรวมกลุ่มซูเปอร์มาเกตที่ใหญ่ที่สุด  ๒  กลุ่ม)

                    ๒. Suggest  =  แนะนำ, เสนอ, เสนอแนะ, ชี้แนะ, บ่งชี้้, ชักชวน, แย้ม, กระตุ้น, บอกเป็นนัย, ชวนให้นึกถึง  เช่น

 • I suggest that you offer your manuscript to Mr. Collins.

(ผมขอแนะนำ (เสนอแนะ) ว่า  คุณ (ควร) เสนอต้นฉบับของคุณให้กับมิสเตอร์คอลลินส์)

 • We’ve suggested a list of possible topics for next term’s seminars.

(เราได้แนะนำ (เสนอแนะ) รายชื่อหัวข้อที่เป็นไปได้  สำหรับการสัมมนาในเทอมหน้า)

 • Can you suggest somewhere for a short holiday?

(คุณจะแนะนำ (เสนอแนะ) ที่ไหนสักแห่งสำหรับวันหยุดสั้นๆ ได้ไหม)  (เพื่อที่ฉันจะได้ไปเที่ยว)

 • Helen has suggested Richard as the next chairman of the club.

(เฮเลนแนะนำ (เสนอแนะ) ชื่อริชาร์ด  ให้เป็นประธานสโมสรคนต่อไป)

 • I’m not suggesting that the accident was your fault.

(ผมมิได้กำลังบอกเป็นนัยว่า  อุบัติเหตุเป็นความผิดของคุณ)

 • I needn’t suggest retirement to him.

(ผมไม่จำเป็นต้องชี้แนะ (เสนอแนะ) การเกษียณอายุให้เขาหรอก)

 • I suggested to him that he (should) work harder.

(ผมแนะนำ (เสนอแนะ) ว่าเขาควรขยันให้มากขึ้น)

 • It would be foolish to suggest that everyone in Britain is rich.

(มันโง่ที่จะบอกเป็นนัยว่าทุกคนในอังกฤษร่ำรวย)

 • The evidence suggests a foul play.

(พยานหลักฐานบ่งชี้ (บอกเป็นนัย, ชี้แนะ) ว่าเป็นการฆาตกรรม)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

              ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  Address  <wpookaotong@yahoo.com>  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป