หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 559)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละข้อ)

 

1. Tony may ____________________________________________, but we must go at once.

(โทนี่อาจจะ _____________________________________ แต่เราจะต้องไปในทันทีทันใด)

(a) stay lately

(b) stay a little

(c) stay late    (พักอยู่นานออกไป  หรืออยู่จนดึก)  (เป็นปัจจุบัน)

(d) have stayed very late    (ได้พักอยู่นานมาก หรือจนดึกมาก)  (เป็นอดีต)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เพราะเป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน  เนื่องจาก  “Late”  (สาย, ล่าช้า, จนดึก)  เป็นทั้งคำคุณศัพท์ (Adjective)  และกริยาวิเศษณ์ (Adverb)  สำหรับใน  ข้อ  (c)  ใช้แบบกริยาวิเศษณ์  เพราะขยายกริยา  “Stay”  ส่วน  “Lately”  เป็น  “Adverb of time”  หมายถึง  “หมู่นี้, เมื่อเร็วๆ นี้”  เช่นในประโยคข้างล่าง

 • Anna has seemed worried lately.

(แอนนาดูเหมือนว่าวิตกกังวลหมู่นี้)

 • I have lately received a number of letters about this.

(เมื่อเร็วๆ มานี้  ฉันได้รับจดหมายจำนวนมากเกี่ยวกับเรื่องนี้)

 

2. In Sweden all real estate belongs to the Crown, and there is _________________ as private land.

(ในสวีเดน  อสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดเป็นของกษัตริย์  และ ____________________ เช่นที่ดินส่วนตัว)

(a) as not owners

(b) no such thing    (ไม่มีสิ่ง)

(c) not private owners

(d) as private owners

ตอบ  -  ข้อ  (b)  หรืออาจตอบ  “……... and there is no owner (หรือ  are no owners) of private land”  (และไม่มีเจ้าของที่ดินส่วนตัวหรือ  “…..…. there is no private land”  (ไม่มีที่ดินส่วนตัว) ก็ได้

 

3. He was so busy so he had his servant ____________________________________ the shoes. 

(เขามีงานยุ่งมาก  ดังนั้น  เขาจึงให้คนรับใช้ ______________________________ รองเท้าให้)

(a) shining

(b) shine    (ขัด)

(c) shined    (กริยาช่อง  ๒  และ  ๓  ของ  “Shine”)

(d) shone     (กริยาช่อง  ๒  และ  ๓  ของ  “Shine”)

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เป็นไปตามโครงสร้างใน  “Causative use”  คือ  “Subject + Have (Has) + Someone + Do (Verb 1) + Something”  (ประธานฯ ใช้ให้ใครทำอะไร)  ดูเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่  

 • What would you _____________________________________________ me do for you?

(คุณจะ ____________________________________________ ให้ผมทำอะไรให้คุณครับ)

(a) want

(b) hope

(c) wish

(d) have    (ใช้)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจากเป็น  “Causative use”  (ประธานฯ ใช้ให้ใครทำอะไร)  (Subject + Have + Someone + Do + Something)  สำหรับ  “Want”  และ  “Wish”  จะต้องใช้โครงสร้างเป็น  “What would you want (wish) me to do?”  ดูเพิ่มเติมเรื่อง   “Causative use”  จากประโยคข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่  

 • Today if I finish my shopping early enough, I may go and ___________________________.

(วันนี้  ถ้าผมไปช้อปปิ้งเสร็จแต่เนิ่นๆ พอ  ผมอาจจะไป  ______________________________)

(a) to have my hair done

(b) have my hair do

(c) have my hair done    (ทำผม)  (ให้ช่างทำผม)

(d) will have my hair done

ตอบ  -  ข้อ  (c)  ต้องใช้  “Have”  เพราะถือว่าอยู่หลัง  “May”  เหมือนกับ  “Go”  และดูคำอธิบายการใช้  “I have my hair done.”  (Causative use  ในรูป  Passive voice)  จากตอนท้ายของข้อนี้

                                  ตัวอย่างที่  

 • He had the cook _______________________________________________ some tea.

(เขาใช้ให้พ่อครัว _________________________________________________ น้ำชา)

(a) make    (ชง)

(b) making

(c) made

(d) did

ตอบ  -  ข้อ  (a)  เนื่องจากเป็นไปตามโครงสร้าง  “Subject + Have + Someone + Do + Something

                                  ตัวอย่างที่  

 • Please have the porter ______________________________ these boxes up to my room.

(โปรดให้พนักงานแบกของ _______________________ ลังเหล่านี้ขึ้นไปบนห้องของผมด้วย)

(a) to carry

(b) carrying

(c) carried

(d) carry     (ยก, แบก, ถือ)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจากอยู่ในโครงสร้าง  “Causative use” {Subject + Have (Has) + Someone + Do + Something} คือ  {ประธานฯใช้ให้ใครทำอะไร}

                                   ตัวอย่างที่  

 • What would you have me _______________________________________________?

(คุณจะให้ผม _________________________________________________ อะไรครับ)

(a) mend    (ซ่อม)

(b) mending

(c) mended

(d) to mend

ตอบ  -   ข้อ  (a)  เนื่องจากเป็นการใช้โครงสร้างของ  “Causative use” (Subject + Has (Have) + Someone + Do (Verb 1) + Something)  (ประธานใช้ให้ใครทำอะไรบางอย่าง)  โดยแบ่งออกเป็นโครงสร้างแบบ  “Active voice”  และ “Passive voice

                สำหรับการใช้โครงสร้าง  “Causative use”  ในแบบ “Active voice”  คือ  “Subject + Have + Someone + Do  (กริยาอะไรก็ได้ช่องที่  ) + Something”  หรือ  (= Subject + Get +  Someone + To do  (กริยาอะไรก็ได้  แต่ต้องมี  “To”  นำหน้า) + Something) (ประธานใช้ให้ใครทำอะไรบางอย่าง)  มีดังนี้  คื

                 ๑. Subject + Have + Someone + Do + Something  (กรรมของ  verb  “Do”)

                 ๒. Subject + Get + Someone + To do + Something  (กรรมของverb  “Do”)

(ประธาน  +  ใช้ให้  +  ใครบางคน  +  ทำ (กริยาอะไรก็ได้)  +  บางสิ่งบางอย่าง)

                ทั้ง  ๒  โครงสร้างข้างบน   ถือว่าอยู่ในรูปของ  “Active voice”  เนื่องจากประ ธานเป็นผู้ใช้ให้ใครบางคนไปทำอะไรบางอย่าง   ดังตัวอย่างประโยคข้างล่าง

 • He had the doctor examine his eyes.

(เขาให้หมอตรวจตา)

 • He got the doctor to examine his eyes.

(เขาให้หมอตรวจตา)

 • She has her maid wash her car every day.

(เธอให้สาวใช้ล้างรถทุกวัน)

 • She gets her maid to wash her car every day.

(เธอให้สาวใช้ล้างรถทุกวัน)

 • We had our neighbors clean our house last week.

(เราให้เพื่อนบ้านทำความสะอาดบ้านของเราสัปดาห์ที่แล้ว)

 • We got our neighbors to clean our house last week.

(เราให้เพื่อนบ้านทำความสะอาดบ้านของเราสัปดาห์ที่แล้ว)

            อย่างไรก็ตาม  ถ้าต้องการใช้ในรูป  “Passive voice”  คือ {Subject + Have (Get) + Something + Done + (By someone)} {(ประธาน  ใช้ให้บางสิ่ง  ถูกกระทำ  (กริยาอะไรก็ได้  อยู่ในช่องที่ ๓)  +  (โดยบางคน)}  ในกรณีนี้  ทั้ง “Have”  และ  “Get”  ในโครงสร้างแบบนี้  จะใช้ในรูปประโยคที่เหมือนกันทุกประการ  ดังตัวอย่าง

 • He had his eyes examined (by the doctor).

(ถ้าแปลตรงๆ ตัว คือ  “เขาให้ตาถูกตรวจโดยหมอ”  แต่ในภาษาไทยไม่นิยมพูดแบบนี้  โดยนิยมพูดแต่เพียงว่า  “เขาไปตรวจตา”)

 • He got his eyes examined (by the doctor).

(เขาไปตรวจตา)

 • She has her car washed (by her maid) every day.

(เธอล้างรถทุกวัน)

 • She gets her car washed (by her maid) every day.

(เธอล้างรถทุกวัน)

 • We had our house cleaned (by our neighbors) last week.

(เราทำความสะอาดบ้านสัปดาห์ที่แล้ว)

 • We got our house cleaned (by our neighbors) last week.

(เราทำความสะอาดบ้านสัปดาห์ที่แล้ว)

 • He has his hair cut once a month.

(= He gets his hair cut one a month.)

(เขาตัดผมเดือนละ ๑ ครั้ง – คือไปให้ช่างตัดให้)

 • She has her room cleaned every day.

(= She gets her room cleaned every day.)

(เธอทำความสะอาดห้องทุกวัน – คือให้คนรับใช้ทำให้)

 • We had our car washed once a week last year.

(= We got our car washed once a week last year.)

(เราล้างรถอาทิตย์ละ ๑ ครั้ง เมื่อปีที่แล้ว – คือให้อู่ล้างให้)

 

4. Now ready-made ____________________________________ trade is booming in Bangkok.

(ปัจจุบัน  การค้า _______________________ สำเร็จรูป  กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในกรุงเทพฯ)

(a) cloth    (คลอธ)  (ผ้าเป็นชิ้นๆ ยังไม่ได้ตัดชุด)

(b) clothes    (เสื้อผ้า)

(c) clothing    (เสื้อผ้า, เครื่องแต่งกาย)

(d) clothed    (สวมเสื้อผ้า, แต่งตัว)  (เป็นคำกริยา)

ตอบ  -  ข้อ  (b)  นิยมใช้  “Ready-made clothes”  (เสื้อผ้าสำเร็จรูป)

 

5. She was very competent at her work.

(เธอ  มีความสามารถ, ความชำนาญ, ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสมอื่นๆ   มากในการทำงานของเธอ)

(a) unbiased    (อัน-ไบ๊-เอิสท)  (ไม่ลำเอียง, ไม่เข้าข้าง, ไม่มีอคติ, ตรงไปตรงมา) 

(b) debilitating    (ซึ่งทำให้อ่อนเพลีย, ซึ่งทำให้อ่อนกำลัง, ซึ่งทำให้ทรุดโทรม) 

(c) minuscule    (มิ-นัส-คิ-ยูล)  (๑. เล็กมาก, เล็กจิ๋ว, เล็ก  ๒. ไม่สำคัญ, เล็กน้อย, ขี้ปะติ๋ว) 

(d) proficient    (โพร-ฟิ้ช-เชี่ยนท)  (ชำนิชำนาญ, เชี่ยวชาญ, คล่องแคล่ว)

(e) brilliant    (บริ๊ล-เยิ่นท)  (๑. ฉลาดมาก, หลักแหลมมาก,  ๒. สุกใส, โชติช่วง, แวววาว) 

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

6. The chairman of the board of directors had made positive and overt efforts to eradicate every trace of discrimination in the company.

(ประธานคณะกรรมการบริษัท  ได้ทำความพยายามเชิงบวกและเปิดเผย  ที่จะ  กำจัด-ทำลาย-ถอนรากเหง้า-ถอนรากถอนโคน   ทุกๆ ร่องรอยของการเลือกที่รักมักที่ชัง (ความไม่เป็นธรรม) ในบริษัท)

(a) alter    (อ๊อล-เท่อะ)  (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ดัดแปลง, ผันแปร) 

(b) clarify    (แคล้-ริ-ไฟ)  (ทำให้กระจ่าง, ทำให้ชัดเจน, ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น, ทำให้ใสสะอาด, ทำให้บริสุทธิ์) 

(c) concur    (คัน-เค่อร์)  (๑. เห็นด้วย, เห็นพ้อง, ยอมตาม,  ๒. ประจวบกัน, เกิดขึ้นพร้อมกันอย่างบังเอิญ,

       ทำงานร่วมกัน, ให้ความร่วมมือ) 

(d) elaborate    (อิ-แล้บ-เบอะ-เรท)  (บรรยายอย่างละเอียด, สาธยาย, วางแผนอย่างละเอียด, ทำอย่างประณีต,

       เพิ่มรายละเอียด, ต่อเติมให้ละเอียด)  

(e) eliminate    (อิ-ลิ้ม-มิ-เนท)  (๑. กำจัด, ขจัด, ทำลาย, ขับไล่, ขับออก,  ๒. ลบ ทิ้ง, คัดออก, เอา

       ออกไป) 

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

7. After Orlando had been the victim of a cheat, he was wary of those who said they wanted to help him.

(หลังจากที่ออลันโดได้ตกเป็นเหยื่อของการต้มตุ๋น  เขา  ระมัดระวัง-ระวังตัว-รอบคอบ-คอยเฝ้าดู  บุคคลผู้ซึ่งพูดว่า  พวกตนต้องการจะช่วยเหลือเขา)  (เนื่องจากเคยถูกต้มมาแล้ว  จึงระวังคนที่จะมาเสนอความช่วยเหลือให้)

(a) ostentatious    (โอ้อวด, เอาหน้า)

(b) cautious    (ค้อ-ชัส)  (ระมัดระวัง, รอบคอบ, ละเอียด)

(c) perpetual    (ตลอดไป, ตลอดกาล, ถาวร, ต่อเนื่อง, ตลอดฤดู, ตลอดปี)

(d) disdainful    (ดูหมิ่น, ดูถูก, เหยียดหยาม)

(e) ingenious    (เก่ง, ชาญฉลาด)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

8. I shall leave ______________________________________________ Germany tomorrow.

(ผมจะจาก ______________________________________________ เยอรมันวันพรุ่งนี้)

(a) to

(b) from

(c) in

(d) for    (ไป)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  “Leave for Germany”  =  “จากไปประเทศเยอรมัน”  (ไม่ใช้  “To”)   ส่วน  “Leave Germany”  =  “ออกจากประเทศเยอรมัน”  (เพื่อจะไปประ เทศอื่น)   อย่าใช้  “Leave from Germany

             สำหรับคำคุณศัพท์  (Adjective)  ที่ใช้กับ  “For”  ได้แก่  “Responsible”  -  He is responsible for the job.  (เขารับผิดชอบต่องาน),  “Ready”  (เตรียมพร้อมต่อ)  -  Are you ready for your new job?  (คุณเตรียมพร้อมสำหรับงานใหม่หรือเปล่า),  “Qualified”  (มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ)  – She was qualified for the job.  (เธอมีคุณสมบัติตรงกับงาน),  “Essential”  (จำเป็นอย่างยิ่ง, ซึ่งจะขาดเสียมิได้)  -  Land is essential for food and for work  (ที่ดินมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับ (ผลิต) อาหารและสำหรับการทำงาน),  แต่ใช้  It is essential to set your targets realistically  (มันจำเป็นยิ่งที่จะต้องตั้งเป้าหมายของคุณตามความเป็นจริง – สามารถปฏิบัติได้),  “Good”  (เป็นประโยชน์ต่อ)  -  “It is good for you to get up early.”  (มันดีสำหรับคุณที่ตื่นนอนแต่เช้าตรู่), “Suitable”  (เหมาะสม)  -  He was just not suitable for the job.  (เขาเพียงแต่ไม่เหมาะกับงานนี้)  -  These flats are not really suitable for families with children.  (แฟลตนี้ไม่เหมาะจริงๆ กับครอบครัวที่มีเด็กๆ – ลูกเล็กๆ),  “Famous”  (มีชื่อเสียง)  -  Thailand is famous for the hospitality of its people.  (เมืองไทยมีชื่อเสียงในเรื่องความเอื้อเฟื้อของผู้คน),  “Eager”  (กระตือรือ ร้นมาก, อยากได้หรืออยากทำมาก)  -  People who are eager for a quick cure are likely to be disappointed  (คนที่อยากจะรักษาหายเร็วๆ  มีแนวโน้มว่าจะ – อาจจะ - ผิดหวัง),  แต่ใช้  The majority were moderate, and eager to express their opinions.  (คนส่วนใหญ่มีความคิดไม่รุนแรง (เดินสายกลาง)  และอยากจะแสดงความคิดเห็นของตน),  “Sorry”  (เสียใจกับ)  -  I’m sorry for any damage I may incur.  (ผมเสียใจสำหรับความเสียหายใดๆ ที่ผมอาจทำให้เกิดขึ้น),  “Sufficient”  (เพียงพอ)  -  Japan has a reserve of oil sufficient for its needs.  (ญี่ปุ่นมีน้ำมันสำรองเพียงพอกับความต้องการของตน),  แต่ใช้  It is sufficient to say here that the project worked very well.  (มันเพียงพอที่จะกล่าวที่นี่ว่า  โครงการดำเนินไปอย่างดีมาก),  “Fit”  (เหมาะสม, ร่างกายสมบูรณ์)  -  These clothes are fit for me.  (เสื้อผ้าพวกนี้เหมาะสำหรับผม)  -  We are here to see that the houses are fit for human habitation.  (เราอยู่ที่นี่เพื่อดูว่า  บ้านพวกนี้เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยของมนุษย์),  แต่ใช้  She was fit to work on this job.  (เธอเหมาะที่จะทำงานนี้),  “Unfit”  (ไม่เหมาะสม, ร่างกายไม่สมบูรณ์)  -  This meat is unfit for human consumption.  (เนื้อนี้ไม่เหมาะกับคนกิน – การบริโภคของคน),  Adams is clearly unfit to hold an administrative post.  (อดัมส์ไม่เหมาะอย่างเห็นได้ชัด  ที่จะดำรงตำแหน่งบริหาร),  “Perfect”  (สมบูรณ์แบบ, ดีที่สุด)  -  The actor was perfect for the part.  (นักแสดงคนนั้นดีที่สุดแล้วสำหรับบทบาทนี้)  -  That name is perfect for the baby.  (ชื่อนั้นดีที่สุดสำหรับทารก),  “Grateful”  (ขอบคุณต่อ) -  I am very grateful to you for your assistance.  (ผมขอบคุณคุณอย่างมากสำ หรับความช่วยเหลือของคุณเป็นต้น

              ส่วนคำกริยา  (Verb)  ที่ใช้กับ  “For”  เช่น  “Buy something for someone”  (ซื้ออะไรให้ใคร)  -  I bought a present for her on her birthday.  (ผมซื้อของขวัญให้เธอสำหรับวันเกิด),  “Wait”  (รอคอย)  -  They were waiting for their old friends at the airport.  (พวกเขากำลังรอคอยเพื่อนเก่าที่สนามบิน),  “Vote”  (ลงคะแนนให้)  -  They will vote for the Republican only.  (พวกเขาจะลงคะแนนให้เฉพาะกับพรรครีพับริกันเท่านั้น),  “Pay”  (จ่ายเงินค่า)  -  I’ll pay for the meal this time.  (ผมจะจ่ายค่าอา หารให้มื้อนี้),  “Apply”  (สมัคร)  -  She will apply for a job in a foreign company.  (เธอจะสมัครงานในบริษัทต่างชาติ),  “Thank”  (ขอบคุณ)  -  Thank you for your help.  (ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือ),  “Search  (ค้นหา)  -  I’ll search for the data in the library.  (ผมจะค้นหาข้อมูลในห้องสมุด),  “Look”  (ค้นหา)  -  She is looking for her lost watch.  (เธอกำลังค้นหานาฬิกาที่หายไป),  “Struggle”  (ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อ)  -  They have to struggle for their survival.  (พวกเขาจำเป็นต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด),  “Exchange”  (แลกเปลี่ยน)  -  She exchanged the jewelry for money.  (เธอแลกเปลี่ยนเครื่องเพชรพลอยเป็นเงิน)  -  Their rags were exchanged for new clothing.  (เสื้อผ้าขี้ริ้วของพวกเขาถูกเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าใหม่),  “Beg”  (ขอร้อง)  -  The criminals begged for the judge’s mercy.  (เจ้าอาชญากรขอความเมตตาจากผู้พิพากษา),  “Ask”  (ขอร้อง)  -  They asked for new housing.  (พวกเขาร้องขอที่อยู่อาศัยใหม่),  “Call”  (เรียกร้องให้มี, จำเป็นต้องมี)  -  “The country called for peaceful co-existence.”  (ประเทศนั้นเรียกร้องให้อยู่ร่วมกันโดยสันติ),  “Apologize”  (ขอโทษ)  -  She apologized for her strong language.  (เธอขอโทษสำหรับภาษาที่หยาบคายของเธอ),  “Charge”  (คิดเงิน, ฟ้องร้อง, ดำเนินคดี)  -  He was charged for the crime he had committed  (เขาถูกดำเนินคดีสำหรับอาชญากรรมที่เขาก่อ),  “Provide”  (จัดให้มี, เตรียมไว้สำหรับ)  -  “The company provided for comprehensive training.”  (บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างกว้างขวาง),  “Substitute”  (มาแทน, แทนที่)  -  Use of force was substituted for a negotiation  (การใช้กำลังถูกแทนที่การเจรจา)  -  In the past oil had substituted for certain natural materials.  (ในอดีต  น้ำมันได้แทนที่วัสดุธรรมชาติบางชนิด),  “Hope”  (หวังจะได้-มี)  -  We hope for better life in the future.  (พวกเราหวังจะมีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตเป็นต้น

             สำหรับวลีอื่นๆ ที่ใช้กับ  “For”  ได้แก่   “For good”  (อย่างถาวร, ตลอดกาล, ตลอดไป)  -  The lost money was gone for good.  (เงินที่หายไปหาไม่เจออีกเลย  -  คือสาบสูญอย่างถาวร)  -  He hoped that the repairs would stop the leak for good.  (เขาหวังว่าการซ่อมจะทำให้ท่อหยุดรั่วไหลไปตลอดกาล),  “For all I Know”  (เท่าที่ผมรู้มา, บางที, เป็นไปได้)  -  For all I know, they had eloped a month before the girl’s parents knew  (บางที หรือ เป็นไปได้ที่ว่า  หนุ่มสาวคู่นั้นได้หนีตามกันไป   เดือน ก่อนหน้าที่พ่อแม่ของฝ่ายหญิงจะรู้  -  คือ ผมบอกไม่ได้ว่า  เป็นอย่างนั้น จริงๆ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  หรือไม่  แต่คิดว่า บางที  อาจจะเป็นเช่นนั้น),  “For the time being”  (เดี๋ยวนี้, ในขณะนี้, ชั่วขณะ, ชั่วคราว)  -  I haven’t any note paper, but this envelop will do for the time being.  (ผมไม่มีกระดาษโน้ตเลย  แต่ว่าซองจดหมายนี้ก็ใช้แทนได้  สำหรับในขณะนี้)  -  She hasn’t found an apartment yet; she is staying with her aunt for the time being.  (เธอยังหาห้องเช่าไม่ได้เลย  เธอกำลังพักอยู่กับป้าชั่วคราว  จนกว่าจะห้องเช่าได้)“For instance (= For example)”  (ตัวอย่างเช่น),   “For sure (= For certain”  (อย่างแน่นอน, อย่างไม่ต้องสงสัยเลย, แน่นอนทีเดียว)  -  He didn’t know for sure ( for certain) which bus to take.  (เขาไม่รู้อย่างแน่ชัดว่าจะต้องขึ้นรถเมล์คันไหน  -  คือ ไม่แน่ใจ),  เป็นต้น

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม  Address  <wpookaotong@yahoo.com>  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป