หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 557)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละข้อ)

 

1. Computer software is a ________________________________________________ market.

(ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์เป็นตลาดซึ่ง __________________________________________)

(a) competitor    (ผู้เข้าแข่งขัน, คู่ต่อสู้)

(b) competitive    (มีการแข่งขัน, สามารถแข่งขันได้, เกี่ยวกับการแข่งขัน, มีความปรารถนาอย่าง

       แรงกล้าที่จะแข่งขันหรือประสบความสำเร็จ)

(c) competition    (การแข่งขัน, การชิงชัย, การดิ้นรนต่อสู้ในการดำรงชีพ)

(d) competitively    (เป็นกริยาวิเศษณ์ของ  Competitive)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

2. John said that he had run in order _____________________________________________.

(จอห์นกล่าวว่าเขาวิ่งเพื่อที่จะ ______________________________________________)

(a) that he can catch the bus

(b) to the bus he could catch

(c) to catch the bus    (ให้ทันรถประจำทาง)

(d) so as to catch the bus

ตอบ  -  ข้อ  (c)  หรืออาจตอบ  “……..…had run so as to catch the bus” (...............วิ่งเพื่อให้ทันรถประจำทาง)   ก็ได้  หรืออาจตอบตามโครงสร้างข้างล่าง  แต่ทั้งนี้คำกริยาในอนุประโยคที่ตามหลังข้อความ  “So that, In order that”  (เพื่อที่ว่า)  นิยมใช้  “May (อาจจะ), Might, Should (ควรจะ, ต้อง) ไม่นิยมใช้  “Will, Would, Can, Could”  (แต่ก็ใช้ได้  ไม่ถือว่าผิด)  แต่ทั้งนี้ต้องให้  “Tense”  สอดคล้องกับ  “Tense”  ในประโยคใหญ่ด้วย

 • John said that he had run in order that (หรือ so that) he might (should) catch the bus.

(จอห์นกล่าวว่าเขาวิ่ง  เพื่อที่ว่าเขาอาจจะไปทันรถประจำทาง)

              ดูเพิ่มเติมโครงสร้างแบบเดียวกันจากตัวอย่างข้างล่าง

 • We come to school so that (หรือ in order that) we may (should) learn.

(เรามาโรงเรียน  เพื่อที่ว่าเราอาจจะได้เรียนรู้)

(=  We come to school to (in order to, so as to) learn.)

(เรามาโรงเรียน  เพื่อที่ว่าจะได้เรียนรู้)

 • The enemies ran away so that (in order that) they wouldn’t be killed.

(ศัตรูวิ่งหนีไป  เพื่อที่ว่าพวกเขาจะได้ไม่ถูกสังหาร)

(=  The enemies ran away so as (in order) not to be killed.)

(ศัตรูวิ่งหนีไปเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ถูกสังหาร)

(เมื่ออยู่ในรูปปฏิเสธ  ห้ามใช้  The enemies ran away to not to be killed.”  เนื่องจากผิดหลักไวยากรณ์)

 • Japanese people work hard so that (in order that) their country will prosper.

(คนญี่ปุ่นทำงานหนัก (ขยันทำงาน)  เพื่อที่ว่าประเทศของพวกเขาจะได้เจริญรุ่งเรือง)

(=  Japanese people work hard in order for their country to prosper.)

(คนญี่ปุ่นทำงานหนัก (ขยันทำงาน)  เพื่อที่ว่าประเทศของพวกเขาจะได้เจริญรุ่งเรือง)

 • I bought a TV in order that (so that) my sister could watch it.

(ผมซื้อทีวี  เพื่อที่ว่าน้องสาวของผมจะสามารถดูมัน)

(=  I bought a TV in order for my sister to watch it.)

(ผมซื้อทีวีเพื่อที่ว่าน้องสาวของผมจะได้ดูมัน)

 • Jack hid himself in a box in order that (so that) he would not be arrested.

(แจ๊คซ่อนตัวอยู่ในกล่อง  เพื่อที่ว่าเขาจะไม่ถูกจับกุม)

(=  Jack hid himself in a box so as (in order) not to be arrested.)

(แจ๊คซ่อนตัวอยู่ในกล่อง  เพื่อที่ว่าจะได้ไม่ถูกจับกุม)

(เมื่ออยู่ในรูปปฏิเสธ  ห้ามใช้  Jack hid himself in a box to not to be arrested.”  เนื่องจากผิดหลักไวยากรณ์)

 

3. _________ that the formation of the sun, the planets, and other stars began with the condensation of an interstellar gas cloud.

(___________ ว่าการก่อตัวของดวงอาทิตย์,  ดาวเคราะห์  และดาวอื่นๆ  เริ่มต้นด้วยการรวมตัวกันแน่นของเมฆที่เป็นกาซ (ที่อยู่) ระหว่างดวงดาว)

(a) Believing

(b) To believe

(c) The belief    (ความเชื่อ)  (เป็นคำนาม)

(d) It is believed    (มันถูกเชื่อ)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจากเป็นประธาน (It)  และกริยา (Is believed)  ของประโยคใหญ่  (Main clause)  คือ  ทั้งหมดประโยค  โดยมีประโยคย่อย (อนุประโยค)  คือ  ……… that the ……………gas cloud)

 

4. All of them were surprised at Kim’s ____________________________________________.

(พวกเขาทุกคนมีความประหลาดใจใน ____________________________________ ของคิม)

(a) being absence    (“Absence”  เป็นคำนาม  หมายถึง  “การไม่อยู่-ไม่มา, การขาดหายไป  -  จากงาน,

       การประชุม)

(b) absent

(c) being absent    (การไม่อยู่, การขาดหายไป)  (“Absent”  เป็นคำคุณศัพท์  หมายถึง  “ไม่อยู่,

       ไม่มา, ขาดหายไป”)

(d) having absent

ตอบ  -  ข้อ  (c)  หรืออาจตอบ  Absence”  เนื่องจาก  “Gerund” (Verb + ing)   ถือเป็นคำนามประเภทหนึ่ง  จึงสามารถใช้แสดงความเป็นเจ้าของได้เหมือนคำนามทั่วๆ ไป  (เช่น  “Tom’s watch – นาฬิกาของทอม, A man’s house – บ้านของชายคนหนึ่ง, A woman’s car – รถของหญิงคนหนึ่ง, A boy’s toys – ของเล่นของเด็กชาย, etc.)  ดังนั้น  จึงสามารถใช้รูป  “Gerund”  (Verb + ing)  แทนคำนามได้  เช่น (Jim’s walking – การเดินของจิม, Tom’s swimming – การว่ายน้ำของทอม, My reading at night – การอ่านหนังสือของฉันเวลากลางคืน, etc.)  แต่เนื่องจาก  “Absent”   เป็นคำคุณศัพท์  จึงต้องใช้กับ  “Verb to be”  จึงต้องใช้รูป  “Gerund”  กับ  “Be”  (เป็น  Being)  เช่น  “Kim’s being absent (= Kim’s absence – การหายไปของคิม), Kate’s being lazy (= Kate’s laziness – ความเกียจคร้านของเคธ), Their being thoughtful (= Their thoughtfulness – ความช่างคิด หรือนึกถึงคนอื่นของพวกเขา)  เป็นต้น  ดูเพิ่มเติมโครงสร้างแบบนี้จากตัวอย่างข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่ 

 • Would you mind _______________________________________________ your class?

(คุณจะรังเกียจ ___________________________________ (ใน) ห้องเรียนของคุณหรือไม่) 

(a) me observing

(b) me to observe

(c) my observe

(d) my observing    (การสังเกตการณ์ของผม)  (คือ มาดูคุณสอน  หรือมาดูว่านักเรียนของคุณอยู่กันอย่างไร  เป็นต้น)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  “Mind + Verb + ing”  หรือคำนาม  และเนื่องจาก  “Verb + ing” (Gerund)  เป็นคำนามประเภทหนึ่ง  จึงสามารถนำหน้าด้วย  “Possessive adjective” (my, your, his, her, their, our, its)   ได้  เหมือนคำนามทั่วๆไป  ดังประโยคข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่  

 • Does Betty object to _______________________________________ for her every night?

(เบ็ตตี้คัดค้าน (ไม่เห็นด้วย) กับ _____________ สำหรับเธอทุกๆ คืน  ใช่หรือไม่)   (หมายถึง เบ็ตตี้ไม่ต้องการให้คุณมารอเธอทุกๆ คืน  ใช่หรือเปล่า)

(a) your waiting    (การรอคอยของคุณ)

(b) for waiting

(c) that you wait

(d) because you wait

ตอบ  -  ข้อ  (a)  เนื่องจาก  “To”  ใน  “Object to” (คัดค้าน, ไม่เห็นด้วย)  เป็น  “Preposition”  จึงต้องตามด้วยคำนาม หรือ “Gerund” (Verb + ing)  ซึ่งก็ถือเป็นคำนามประเภทหนึ่งด้วย  ดังนั้น  จึงสามารถใช้  “Possessive adjective” (His, Her, My, Your, Our, Their, Its)  นำหน้ามันได้เหมือนคำนามทั่วไป  เช่น  “His walking” – การเดินของเขา,  “Her laughing” – การหัวเราะของเธอ,  “My singing” – การร้องเพลงของฉัน,  “Their speaking – การพูดของพวกเขา”  เป็นต้น

                    กล่าวโดยสรุป   คือ  “Gerund” (Verb + ing)  อาจมีคำแสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive adjective) ประกอบข้างหน้าได้  เหมือนคำนามทั่วไป  เช่น

 • His walking quickly makes him tired.

(การเดินเร็วของเขาทำให้เขาเหนื่อย)

 • We appreciated on your coming.

(เราชื่นชม-ยกย่องกับการมาของคุณ)

 • Her being afraid of snakes is well-known.

(การกลัวงูของเธอเป็นที่รู้กันดี)

 • It was no use your telling him to stop smoking.

(ไม่มีประโยชน์กับการบอกเขาของคุณให้หยุดการสูบบุหรี่)

 • The audiences were informed of his being a great scientist.

(ผู้ชมได้รับการบอกเกี่ยวกับการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของเขา)

 • I had to postpone my writing to him to a later date.

(ผมจำเป็นต้องเลื่อนการเขียน (จดหมาย) ถึงเขาของผมออกไปอีก)

 • You should not delay your sending of the application form.

(คุณไม่ควรเลื่อน (หรือ ถ่วงเวลา) การส่งใบสมัครของคุณ)

 

5. Geronimo was a renowned (ริ-เนานด์) chief of the Apache tribe.

(เจอโรนิโมเป็นหัวหน้าเผ่าที่  มีชื่อเสียง-มีกิตติศัพท์เลื่องลือ  ของเผ่าอปาเช่)

(a) youthful    (ซึ่งอยู่ในวัยหนุ่ม)

(b) knowledgeable    (มีความรู้)

(c) eminent    (เอ๊ม-มิ-เนิ่นท)  (เด่น, มีชื่อเสียง, สูงส่ง)

(d) inventive    (ซึ่งชอบประดิษฐ์คิดค้น)

(e) gracious    (กรุณา, ปรานี, เมตตา, สุภาพ, มีมารยาท, สง่างาม, สวยงาม, เรียบร้อย)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. The proposed environmental amendment has not yet been ratified by all participating countries.

 (การแก้ไข – ปรับปรุง - กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ถูกเสนอขึ้นมา  ยังมิได้รับการ  ให้สัตยาบัน, รับรอง   โดยประเทศที่เข้าร่วมประชุมทุกประเทศ)

(a) promulgated    (พร้อม-เมิล-เกท หรือ โพร-มั้ล-เกท)  (ประกาศใช้เป็นกฎหมาย, ประกาศอย่างเป็นทางการ,

       เผยแพร่, สอน)

(b) debunked    (ทำลายชื่อเสียง, กล่าวอ้างที่ผิดหรือเกินความจริง

(c) approved    (อะ-พรูฟว)  (ให้สัตยาบัน, เห็นด้วย, ยืนยันด้วย, พอใจ)

(d) skimmed    (ตักเอาผิวหน้าออกจากของเหลว, มองอย่างผ่านๆ, ดูอย่างผิวเผิน, มองผ่านไปอย่างรวดเร็ว,

       อ่านอย่างลวกๆ, แฉลบผิวหน้าไป, เฉียดผ่านไป)

(e) repudiated    (ปฏิเสธ, ไม่ยอมรับ, บอกปัด, ทอดทิ้ง)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

7. The breach (บรีช) between devoted and commercial artists first became apparent in the nineteenth century.

(การแตกแยก-การแตกแยกของความเป็นมิตร-การฝ่าฝืน-การทำลาย  ระหว่างศิลปินที่อุทิศตัวเพื่องาน และศิลปินเชิงพาณิชย์ (คือผลิตผลงานเพื่อขาย)  เริ่มเห็นได้ชัดเจนเป็นครั้งแรกในศตวรรษที่  ๑๙)

(a) collusion    (การสมรู้ร่วมคิด, การสมคบคิดกันกระทำความผิด)

(b) duel    (ดู๊-เอิ้ล)  (การดวลกัน, การต่อสู้กันตัวต่อตัว)

(c) exchange    (การแลกเปลี่ยน)   

(d) rift    (การแตกแยกของมิตรภาพ, ความแตกต่างของความคิดเห็น, การแตกร้าว, รอยแตก,

       รอยแยก, ช่อง, ร่อง)

(e) accord    (ความสอดคล้อง, ความสามัคคี, ข้อตกลง, เสียงดนตรีที่ประสานกัน)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

8. When a person needs to take this medicine, __________________________ directions first.

(เมื่อบุคคลจำเป็นต้องกินยา ___________________________________ คำแนะนำเป็นสิ่งแรก)

(a) you will have to read

(b) he must to read

(c) you have to read

(d) he has to read    (เขาจำเป็นต้องอ่าน)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  ใช้สรรพนาม  “He”  แทน  “A person”  หรืออาจตอบ  “He must read” (เขาจะต้องอ่าน)  ก็ได้

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

               ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  Address  <wpookaotong@yahoo.com>  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป