หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 549)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละข้อ)

 

1. Ms. Barbara is ______________________________ an accountant when totaling the receipts.

(มิสบาร์บารา ________________________________ สมุห์บัญชี  เมื่อรวมยอดใบเสร็จรับเงิน)

(a) careful as

(b) as careful

(c) as careful as    (รอบคอบเท่ากันกับ)

(d) careful than

ตอบ  -  ข้อ  (c)  หรืออาจตอบ ข้อ  D  แต่ต้องแก้เป็น  “more careful than” (รอบคอบมากกว่า)

 

2. Modern technological advances are being made, but ________________________________.

(a) with highly considerable cost    (ไม่ใช้รูปนี้)

(b) with great expense involved    (ไม่ใช้รูปนี้)

(c) by a lot of expenses    (ไม่ใช้รูปนี้)

(d) at great expense    (ด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงมาก)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  หรืออาจตอบ  “At a high cost  หรือ  At a considerable cost”  (ด้วยค่าใช้จ่ายที่สูง) ก็ได้

 

3. When the fire broke out, ____________________________________________________.

(เมื่อตอนเกิดไฟไหม้ ___________________________________________________)

(a) the house became emptying

(b) the house had empties

(c) the house had emptied

(d) the house was made empty    (บ้านหลังนั้นว่างเปล่า)  (คือ  ไม่มีคนอยู่  ย้ายออกไปนานแล้ว  หรือ

       ย้ายคนย้ายของออกไปได้ทัน  ไม่ถูกไฟไหม้)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

4. A: I’m not staying here. 

(ผมจะไม่พักที่นี่แล้ว)

    B: I wish you ____________________________________________________________.

(ผมปรารถนาว่าคุณ ___________________________________________________)

(a) can

(b) are

(c) were    (พัก)

(d) stay

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจากกริยาที่อยู่ในอนุประโยคที่ตามหลัง  “Wish”  จะต้องอยู่ในรูป  “Past simple tense” (Verb 2) (ถ้าเป็นการปรารถนาในปัจจุบัน  เช่นในประโยคข้างบน  ที่ปรารถนาให้  “คุณ” พักอยู่ในปัจจุบัน),  และต้องอยู่ในรูป  “ Past perfect tense” (Had + Verb 3) (ถ้าเป็นการปรารถนาในอดีต)  เราเรียกโครงสร้างแบบนี้ว่า  “Past subjunctive”  คือ  ทั้งใน ๒ กรณี  เป็นการปรารถนาเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นจริง  เป็นเพียงการอยากให้เป็นเช่นนั้นเช่นนี้เท่านั้น  แต่ก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้จริงตามความปรารถนา  ฝรั่งจึงใช้รูป  “Past” อย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ  ดูเพิ่มเติมการใช้  Wish  จากตัวอย่างข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่ 

 • I wish I ____________________________________ enough money to buy a new car now.

(ฉันปรารถนาว่าฉัน _________________________ เงินเพียงพอที่จะซื้อรถยนต์คันใหม่ในขณะนี้)

(a) have

(b) had    (มี)

(c) will have

(d) am having

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจากเป็นการปรารถนาในปัจจุบัน  จึงใช้กริยาในอนุประโยคเป็นอดีต  คือ  Verb 2 (Had)

                                 ตัวอย่างที่ 

 • She went to the movies last night but she told me she wished she _______________ to see it.

(เธอไปดูหนังเมื่อคืนวาน  แต่เธอบอกผมว่า  เธอปรารถนาว่าเธอ _____________________ ดูมัน)

(a) hasn’t gone

(b) didn’t go

(c) hadn’t gone    (มิได้ไป)

(d) doesn’t go

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจากเป็นการปรารถนาในอดีต  กริยาของประโยคที่ตามหลัง  “Wish”  จึงต้องอยู่ในรูป  “Past perfect tense”  (Subject + Had + Verb 3)

                                 ตัวอย่างที่ 

 • Why didn’t you keep your promise?  I wish you _______________________________ it.

(ทำไมคุณจึงไม่รักษาคำมั่นสัญญา  ผมปรารถนาว่าคุณ __________________________ มัน)

(a) kept

(b) would keep

(c) would have kept

(d) had kept    (ได้รักษาฯ)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจากเป็นการปรารถนาให้เกิดเหตุการณ์  (รักษาคำมั่นสัญญา) ในอดีต  จึงใช้รูป  “Subject + Wish + That + Subject + Had + Verb 3”  

                                   ตัวอย่างที่  

 • I wish I _____________________________________________________ as he does.

(ผมปรารถนา (ว่า) ผม _______________________________________ เหมือนที่เขาเล่น)

(a) can play

(b) play

(c) could play    (สามารถเล่น)

(d) will play

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจากอนุประโยค  (Subordinate clause)  ที่ตามหลัง  “Wish”  จะอยู่ในรูป  “Past subjunctive”   คือ  ต้องอยู่ในรูป    “Past simple”  (Could play)  เมื่อเป็นการปรารถนาในปัจจุบัน  หรือใช้รูป   “Past perfect tense”  (Had played  หรือ  Could have played)  เมื่อเป็นการปรารถนาในอดีต

                                  ตัวอย่างที่ 

 • Smith said, “I don’t speak English.”  His friend said, “I wish you ______________________.”

(สมิธพูดว่า  “ผมไม่พูดภาษาอังกฤษ”  (และ) เพื่อนของเขาพูดว่า  “ผมปรารถนาว่า  คุณ __________)

(a) speak

(b) do

(c) did    (พูด

(d) can

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจาก  “Did”  แทน  “Speak”  และต้องอยู่ในรูป  “Past tense”  เนื่องจากเป็น  “Past subjunctive”  คือเป็นกริยาใน  “Clause”  ซึ่งตามหลัง  “Wish”  ที่แสดงความปรารถนาในปัจจุบัน  คือ  ให้สมิธพูดภาษาอังกฤษได้

                                  ตัวอย่างที่  

 • When I said that I wished I _________ Italian, she told me she would give me some lessons, if I liked.

(เมื่อผมพูดว่า  ผมปรารถนาว่า  ผม ____________ ภาษาอิตาเลียน  เธอบอกผมว่า  เธอจะสอนบทเรียน (ภาษาฯ) ให้ผมบ้าง  ถ้าผมต้องการ

(a) know

(b) knew

(c) would have known

(d) had known    (ได้เรียนรู้)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจากเป็นการปรารถนาในอดีต  ซึ่งตรงกันข้ามกับความจริง  (Past subjunctive)  จึงต้องใช้โครงสร้าง  “Subject + Wish (ed) + (That) + Subject + Had + Verb 3 + ส่วนขยาย”   โดยในข้อนี้  เป็นการปรารถนาว่าได้เรียนภาษาอิตาเลียนในอดีต   แต่จริงๆ แล้วไม่ได้เรียน

                                  ตัวอย่างที่  

 • I wish I _______________________________________ her while she stayed in Bangkok.

(ฉันปรารถนาว่าฉัน _______________________________ เธอ  ในขณะที่เธอพักในกรุงเทพฯ)

(a) meet

(b) met

(c) had met    (ได้พบ)

(d) would have met

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจากเป็นการปรารถนาในอดีต  และตรงข้ามกับความเป็นจริง  คือ ปรารถนาว่าได้พบกับเธอ  แต่ก็มิได้พบกับเธอ  ในขณะที่เธอพักในกรุงเทพฯ  จึงต้องใช้  “Past perfect tense” (Subject + Had + Verb 3  )  และในกรณีที่เป็น  “Passive voice”  ใช้  Subject + Had + Been + Verb 3  เช่น

 • He wishes he had been given more opportunity when he was young.

(เขาปรารถนาว่า  เขาได้รับโอกาสมากขึ้นตอนเขาเป็นหนุ่ม  -  คือในอดีต)  (แต่ในความเป็นจริง  คือ ไม่ได้รับ)

                                  ตัวอย่างที่  

 • I wish you ____________________________________________ there at that moment.

(ผมปรารถนาว่าคุณ _________________________________________ ที่นั่นในขณะนั้น)

(a) are

(b) were

(c) had been     (อยู่)

(d) would have been

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจากเป็นการปรารถนาให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นในอดีต  คือ  ให้คุณอยู่ที่นั่นในตอนนั้น  ซึ่งเป็นอดีตที่ผ่านมาแล้ว  แต่ความเป็นจริง  คือ  คุณไม่ได้อยู่ที่นั่นในตอนนั้น

                                 ตัวอย่างที่  

 • I wish I _________________________________________ German when I was at school.

(ผมปรารถนาว่าผม _____________________________ ภาษาเยอรมัน  ตอนที่ผมเป็นนักเรียน)

(a) was learning

(b) learnt

(c) had learnt    (ได้เรียนรู้)

(d) have learnt

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจากเป็นการปรารถนาเหตุการณ์ในอดีต (สมัยเป็นเด็กนักเรียน)  แต่ในความเป็นจริงคือ   “มิได้เรียนภาษาเยอรมัน

                                  ตัวอย่างที่  ๑๐

 • I wish today ___________________________________________________ a holiday.

(ผมปรารถนาว่าวันนี้ ______________________________________________ วันหยุด)

(a) is

(b) be

(c) being

(d) were     (เป็น)

ตอบ  –  ข้อ  (d)  เนื่องจากเมื่อใช้  “Wish”  แสดงความปรารถนาในสิ่งที่  “ตรงข้ามกับความเป็นจริง”  คือ  เหตุการณ์มิได้เป็นจริงตามที่ปรารถนา  คือ  วันนี้มิได้เป็นวันหยุด  ซึ่งเป็นการปรารถนาในปัจจุบัน  จะต้องใช้รูป  “Subject + Wish + That + Subject + Verb 2”  แต่  “That”  มักจะละไว้เสมอ (ไม่เขียนลงในประโยค)  เรียกการใช้โครงสร้างแบบนี้ว่า  “Past subjunctive”  โดยมีหลัก  คือ

                   ๑. ถ้าตรงข้ามกับความจริงในปัจจุบัน (ปรารถนาเหตุการณ์ปัจจุบัน  แต่เหตุการณ์มิได้เป็นไปตามที่ปรารถนา)  ให้ใช้  “Verb”  เป็น  “Past simple” (Verb 2),  สำหรับ  “Verb to be”  ใช้  “Were”  กับประธานทุกตัว

 • I wish (that) she came to see me today.

(ผมปรารถนาว่าเธอมาเยี่ยมผมวันนี้)  (แต่จริงๆ แล้วเธอไม่ได้มา)

 • She wishes (that) today were her birthday.

(เธอปรารถนาว่า  วันนี้เป็นวันเกิดของเธอ)  (แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่)

 • I wish (that) my uncle were here now.

(ผมปรารถนาว่า  ลุงของผมอยู่ที่นี่ในขณะนี้)  (แต่จริงๆ แล้วไม่ได้อยู่)

 • He wishes (that) his father were a millionaire (now).

(เขาปรารถนาว่า  พ่อของเขาเป็นเศรษฐี)  (แต่จริงๆ แล้วไม่ได้เป็น)

 • I often wish (that) I were really wealthy (now).

(ผมปรารถนาบ่อยๆ ว่า  ผมร่ำรวยอย่างแท้จริง)  (จริงๆ แล้วไม่รวย)

 • My sister occasionally wishes (that) she were a boy (now).

(น้องสาวของผมปรารถนาเป็นบางครั้งว่า  เธอเป็นเด็กผู้ชาย)  (จริงๆ แล้วเป็นหญิง)

 • I wish (that) I had a bigger house (now).

(ผมปรารถนาว่าผมมีบ้านหลังใหญ่กว่านี้)  (แต่จริงๆ แล้วมีบ้านหลังเล็ก)

 • They wish (that) they could speak Japanese (now).

(พวกเขาปรารถนาว่า สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้)  (แต่จริงๆ แล้วพูดไม่ได้)

                   ๒. ถ้าตรงข้ามกับความจริงในอดีต  คือ  ปรารถนาเหตุการณ์ในอดีต  แต่เหตุการณ์มิได้เป็นไปตามที่ปรารถนา  ให้ใช้  “Verb”  เป็น  “Past perfect” (Had + Verb 3)  เช่น

 • I wish (that) yesterday had been a holiday.

(ผมปรารถนาว่า  เมื่อวานนี้เป็นวันหยุด)  (แต่จริงๆ แล้วไม่ได้เป็น)

 • She wishes (that) her father had been a millionaire (last year).

(เธอปรารถนาว่า  พ่อของเธอเป็นเศรษฐี  (เมื่อปีที่แล้ว)  (แต่จริงๆ แล้วไม่ได้เป็น)

 • He wished (that) he had been a bird (a long time ago).

(เขาปรารถนาว่า  เขาเป็นนก (เมื่อนานมาแล้ว)  (แต่จริงๆ แล้วไม่ได้เป็น)

 • I wish (that) my uncle had been here yesterday.

(ผมปรารถนาว่า  ลุงของผมอยู่ที่นี่เมื่อวานนี้)  (แต่จริงๆ แล้วไม่ได้อยู่)

                   ๓. ถ้า  “Wish”  ใช้กับอนาคต (Future)  ให้ใช้  “Verb”  เป็น  “Would”, “Should”,  “Could”,  “Might”  ความหมาย  คือ  คงไม่เกิดเหตุการณ์ตามที่ปรารถนา  หรือมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก  เช่น

 • I wish (that) my wife would be here tomorrow.

(ผมปรารถนาว่า  ภรรยาของผมอยู่ที่นี่ในวันพรุ่งนี้)  (แต่จริงๆ แล้วคงไม่ได้อยู่ หรือมีโอ กาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก)

 • She wishes (that) she could come to my party next week.

(เธอปรารถนาว่า  เธอสามารถมางานเลี้ยงของผมสัปดาห์หน้า)  (แต่จริงๆ แล้วคงไม่ได้มา  หรือมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก)

 • They wish (that) they would graduate from the university next semester.

(พวกเขาปรารถนาว่า  จะเรียนจบจากมหาวิทยาลัยในเทอมหน้า)  (แต่คงจะไม่จบ  หรือมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก)

                   ๔. เมื่อใช้  “Wish”  แสดงความปรารถนาในแบบปกติธรรมดา  จะมีโครงสร้าง  “Wish + To + Verb 1”  ซึ่งความปรารถนาดังกล่าวอาจจะเป็นจริง  หรือไม่เป็นจริงก็ได้  เช่น

 • They wish to meet their friends again next year.

(พวกเขาปรารถนาจะได้พบเพื่อนอีกในปีหน้า)

 • She wishes to leave now.

(เธอปรารถนาจะจากไปในตอนนี้)

 • He wishes to visit London next month.

(เขาปรารถนาจะไปเที่ยวลอนดอนเดือนหน้า)

 • They wished to pass the exam this term.

(พวกเขาปรารถนาจะสอบผ่านเทอมนี้)

 • They are in love and wish to marry.

(เขาทั้งสองคนรักกัน  และปรารถนาจะแต่งงานกัน)

                   ๕. โครงสร้าง  “Wish + กรรม + Noun”  มีความหมาย  คือ  “ขออวยพรให้”  เช่น

 • She wished them a Merry Christmas and a Happy New Year

(เธออวยพรวันคริสมาสต์และปีใหม่ให้พวกเขา)

 • He wishes his parents a long and happy life.

(เขาอวยพรให้พ่อแม่มีชีวิตยืนยาวและมีความสุข)

 • I wish you success.

(ผมขออวยพรให้คุณประสบความสำเร็จ)

 • Before their exam they wished each other luck.

(ก่อนการสอบ  พวกเขาอวยพรโชคดีให้กันและกัน)

 • It is Mary’s birthday today.  Don’t forget to wish her many happy returns.

(วันนี้เป็นวันเกิดของแมรี่  อย่าลืมอวยพรให้เธอมีความสุข)

                   ๖. โครงสร้าง  “Wish + For + Something”  เป็นการปรารถนาอะไรบางอย่าง  ซึ่งมักแสดงความปรารถนาอย่างเงียบๆ กับตัวเอง  เช่น

 • She blew out the candles on her birthday cake and wished for a new doll.

(เธอเป่าให้เทียนบนเค้กวันเกิดดับลง  และปรารถนาจะได้ตุ๊กตาใหม่สักตัว)

                   ๗. ใช้  “Wish”  แบบคำนาม  (Noun)  หมายถึง  “ความปรารถนา, ความประสงค์, ความต้องการ, คำอธิษฐาน, สิ่งที่ปรารถนา”  เช่น

 • She told me of her wish to quit her job.

(เธอบอกผมถึงความปรารถนาของเธอที่จะทิ้งงาน)  (ลาออกจากงาน)

 • He has a strong wish to see his ex-wife again.

(เขามีความปรารถนาแรงกล้าที่จะพบอดีตภรรยาอีกครั้ง)

 • Julius Cesar was an all-powerful king whose every wish was obeyed.

(จูเลียส ซีซาร์ เป็นกษัตริย์ที่มีอำนาจเต็มที่  ผู้ซึ่งความปรารถนาทุกอย่างของเขาได้รับการเชื่อฟัง)

 • We have no wish to repeat their mistakes.

(เราไม่ปรารถนาจะทำผิดซ้ำความผิดของพวกเขา)

 • A death wish is a conscious or unconscious desire to die or be killed.

(“ความปรารถนาความตาย”  เป็นความต้องการแบบรู้ตัว (ตั้งใจ) หรือ ไม่รู้ตัว (ไม่ตั้งใจ) ที่จะตาย  หรือ  ถูกฆ่าตาย)

 • The government should reflect the wishes of the majority in the country.

(รัฐบาลควรจะสะท้อนความต้องการ (สิ่งที่ต้องการ) ของคนส่วนใหญ่ในประเทศ)

 • My last wish is for you to leave this house and never return.

(ความปรารถนาสุดท้ายของผม  คือ  ให้คุณออกจากบ้านหลังนี้ไป  และอย่ากลับมาอีก)

 • Her parents send their best wishes for me on my birthday.

(พ่อแม่ของเธอส่งความปรารถนาดีมายังผม  สำหรับวันเกิดของผม)

 • Please accept this gift with my sincere good wishes for the future.

(โปรดรับของขวัญนี้ไว้ด้วยความปรารถนาดีอย่างจริงใจจากผม  สำหรับอนาคต)  (เพื่อความสุข-ความสำเร็จของคุณ)

 • Have you made your wish yet?

(คุณตั้งความปรารถนาไว้แล้วหรือยัง)  (ว่าอยากได้อะไรสักอย่าง)

 • The genie then granted Sinbad three wishes.

(ผู้วิเศษ (พ่อมด-แม่มด) ให้ซินแบดตั้งความปรารถนาได้ อย่าง)  (ขออะไรก็ได้   อย่าง)

 

5. The Gettysburg Address, Abraham Lincoln’s famous speech, concisely expressed many of the ideals and principles of democracy.

(สุนทรพจน์ (ที่) เก็ตตีสเบิร์ก  ซึ่งเป็นสุนทรพจน์ที่มีชื่อเสียงของอับราฮัม ลิงคอล์น  ได้กล่าว  อย่างสั้นๆ  ถึงอุดมการณ์และหลักการของประชาธิปไตยอย่างมากมาย)

(a) profoundly    (อย่างลึกซึ้ง, อย่างลึกล้ำ, อย่างสุดซึ้ง, อย่างแน่นแฟ้น, อย่างถ้วนทั่ว)

(b) superficially    (อย่างผิวเผิน, อย่างตื้นๆ, อย่างไม่ลึกซึ้ง, อย่างไม่สำคัญ, อย่างใกล้ผิวหน้า-อยู่ผิวนอก)

(c) succinctly; briefly    (ซัค-ซิ้งค)  (อย่างสั้นๆ)

(d) freely    (อย่างอิสระ, อย่างเสรี)

(e) amply    (อย่างมากมาย)   (มาจาก  “ample” = มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. At the battle of Waterloo, Napoleon’s forces retreated.

(ที่การสู้รบ ณ วอเตอร์ลู  กองทัพของนโปเลียน  ล่าถอย-ถอย-ถอนกลับ-หลบหนี)

(a) attacked    (จู่โจม, โจมตี)

(b) intercepted    (สกัดกั้น, ขัดขวาง, ยับยั้ง, ทำให้หยุด, ดักฟัง)

(c) withdrew    (ถอน, ถอนตัว, ถอนคืน, เก็บคืน, ดึงกลับ, เอากลับ, ชักกลับ)

(d) pursued    (เพอร์-ซู่ หรือ ซิ่ว)  (ติดตาม, ไล่ตาม, ตามจับ, ดำเนินตาม, ปฏิบัติตาม, เจริญรอย, ดำเนินการต่อไป)

(e) admonished    (เตือน)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

7. The history of the exploration of Antarctica recounts many tales of perseverance and suffering.  

(ประวัติศาสตร์ของการสำรวจแอนตาร์คติกา (ขั้วโลกใต้) บอกเล่านิทาน (เรื่องเล่าลือ) มากมายของ  ความอุตสาหพยายาม-ความบากบั่นมุมานะ  และความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน – ของนักสำรวจ)

(a) expertise    (เอ๊ค-สเพอ-ไท้ซ)  (ความชำนาญ, ความรู้ความชำนาญ)

(b) generosity    (เจน-นะ-รอส-ซิ-ที่)  (ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ความใจกว้าง, ความใจดี, ความไม่เห็นแก่ตัว)

(c) disturbance    (การรบกวน, การทำให้ไม่สงบ, การทำให้ยุ่ง, การทำให้ลำบาก, สิ่งที่รบกวน, ความไม่สงบ, การเปลี่ยนแปลงของลมจากสภาวะปกติ)

(d) endurance; industriousness    (ความอดทน-ทนทาน-อดกลั้น; ความขยัน-อุตสาหะ-พากเพียร

       พยายาม)

(e) allegiance    (อะ-ลี้-เจิ้นซ)  (ความจงรักภักดี, ความสวามิภักดิ์, การอุทิศต่อ......)

(f) blasphemy   (แบลส-เฟ-มี่)  (การสบประมาท-ลบหลู่ศาสนาหรือพระเจ้า, การสบประมาท, การดูหมิ่น)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

8. My father __________________________________________ Bangkok yesterday morning. 

(พ่อของผม ____________________________________________ กรุงเทพฯ เช้าวานนี้)

(a) leaved

(b) left    (ออกจาก)  (อาจไปต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ)

(c) has left

(d) had left  

ตอบ  -  ข้อ  (b)  “เช้าวานนี้”  เป็นอดีต  ควรใช้กริยาช่องที่  ๒  “Left”  (Leave, Left, Left)  มิใช่  “Had left    

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  Address  <wpookaotong@yahoo.com>  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป