หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 547)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละข้อ)

 

1. The name of our company symbolizes tradition _____________________________ experience.

(ชื่อของบริษัทของเราเป็นสัญลักษณ์ของจารีตประเพณี (คำเล่าลือ) ______________ ประสบการณ์)

(a) nor    (.......ก็ไม่.......ด้วยเช่นกัน)

(b) but    (แต่)

(c) or    (หรือ, มิฉะนั้น)

(d) and    (และ)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจากเป็นการบอกข้อมูลเพิ่มเติม  ดูเพิ่มเติมจากตัวอย่างข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่

 • The computer operators work at night _______________________________ on weekends.

(ผู้ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ทำงานตอนกลางคืน _________________________ ในวันสุดสัปดาห์)

(a) nor    (..........ไม่.........ด้วยเช่นกัน, ไม่.........เหมือนกัน)

(b) but    (แต่)

(c) neither    (...........ไม่.........ด้วยเช่นกัน, ไม่..........เหมือนกัน)

(d) and    (และ)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจากเป็นการบอกข้อมูลเพิ่มเติม

                                  ตัวอย่างที่

 • Our latest advertising package includes videos ___________________________ brochures.

(แพ็กเกจโฆษณาล่าสุดของเราประกอบด้วยวิดีโอ ____________________________ แผ่นพับ)

(a) but    (แต่)

(b) or    (หรือ, มิฉะนั้น)

(c) and    (และ)

(d) either    (............... อย่างใดอย่างหนึ่ง)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจากเป็นการบอกข้อมูลเพิ่มเติม

                                  ตัวอย่างที่

 • Our company stands for quality ________________________________________ design.

(บริษัทของเราเป็นสัญญลักษณ์ของคุณภาพ _______________________ ศิลปะในการออกแบบ)

(a) or    (หรือ, มิฉะนั้น)

(b) and    (และ)

(c) but    (แต่)

(d) neither    (ไม่ด้วยเช่นกัน)

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจากเป็นการบอกข้อมูลเพิ่มเติม

                                  ตัวอย่างที่

 • Mr. Smith typed the speech _______________________ Ms. Kimberly prepared the charts.

(มิสเตอร์สมิธพิมพ์สุนทรพจน์ ____________________________ มิสคิมเบอร์ลี่เตรียมแผนภูมิ)

(a) or    (หรือ, มิฉะนั้น)

(b) and    (และ)

(c) where    (ที่ซึ่ง)

(d) during    (ในระหว่าง)

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจากเป็นการบอกข้อมูลเพิ่มเติม

                                  ตัวอย่างที่

 • New paint ________________________________ pictures will make the office look better.

(สี ________________________________________ รูปภาพใหม่จะทำให้สำนักงานดูดีขึ้น)

(a) and    (และ)

(b) but    (แต่)

(c) as    (ในขณะที่, เมื่อ, ในฐานะ, เป็น, ดังที่, เหมือนกับที่)

(d) though    (แม้ว่า, ถึงแม้ว่า)

ตอบ  -  ข้อ  (a)  เนื่องจากเป็นการบอกข้อมูลเพิ่มเติม

 

2. No students are able to pursue nuclear science ___________________________ mathematics.

(ไม่มีนักเรียนคนใดจะติดตาม (ศึกษา) วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ได้ ______________ วิชาคณิตศาสตร์)

(a) with no solidly grasp of

(b) without solidly grasping of

(c) without a solid grasp of    {โดยปราศความเข้าใจ (การรู้ซึ้ง) ที่ดีเลิศ (สมบูรณ์) ใน}

(d) with no grasping solidly of

ตอบ  -  ข้อ  (c)  “A grasp of”  =  “ความเข้าใจใน”  ดังตัวอย่างข้างล่าง,  สำหรับข้อนี้อาจตอบ  “Without solidly grasping”  (โดยปราศจากการเข้าใจลึกซึ้ง) ก็ได้

                  Grasp” (แกรสพ) เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  “ความเข้าใจ, การรู้ซึ้ง, การคว้า, การฉวย, การยึดเอาไว้เสียแน่น”  ดังตัวอย่างข้างล่าง

 • He had a sound grasp of tactics.

(เขามีความเข้าใจในกลยุทธ์เป็นอย่างดี)

 • You’d better get a grasp of those techniques.

(คุณควรมีความเข้าใจในเทคนิคเหล่านั้น)

 • Monkeys have a powerful grasp when they climb a tree.

(ลิงมีการยึดเกาะ (ต้นไม้) ที่ทรงพลัง  เมื่อพวกมันปีนต้นไม้)

                   สำหรับ  “Grasp”  เมื่อเป็นคำกริยา  หมายถึง  “เข้าใจในสิ่งที่ยาก, คว้า, จับ, กำแน่น, ฉวย, ยึดเอาไว้อย่างมั่นคง”  ตามด้วยกรรม (คำนาม) เลย  โดยไม่ต้องมี  “Preposition” (Of)  เช่น

 • I think I grasped quite soon what was going on.

(ผมคิดว่าผมเข้าใจอย่างรวดเร็วทีเดียวในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น)  (“What was going on”  เป็น  Noun clause  ทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยา  “Grasped”)

 • The concepts were difficult to grasp.

(แนวความคิดเหล่านี้เข้าใจได้ยาก)

 • I stood quite still, my hands grasping the edge of the table.

(ผมยืนนิ่งทีเดียว  โดยมือทั้ง ๒ ข้างยึดขอบโต๊ะเอาไว้แน่น)

 • Edward grasped Laura’s arm while crossing the street.

(เอ็ดเวิร์ดจับแขนลอร่าไว้  ขณะกำลังข้ามถนน)

 • He raised his hands above his head, grasping the escape hatch.

(เขายกมือขึ้นเหนือศีรษะ  และคว้าลูกนกที่เพิ่งออกจากไข่ซึ่งกำลังจะบินหนี)

 

3. I don’t think that your watch is ______________________________________________.

(a) worthy of the price    (ไม่ใช้รูปนี้)

(b) worth the price    (มีมูลค่าตาม หรือคุ้มค่ากับราคา (ขาย)  หรือราคาที่ซื้อมา)  (หมายถึงสมราคา)

(c) worth of the price    (ไม่ใช้รูปนี้)

(d) worthy to buy    (ไม่ใช้รูปนี้)

ตอบ  -  ข้อ  (b)  หรืออาจตอบ  “Worth buying”  (คุ้มค่า หรือควรค่ากับการซื้อ)  ก็ได้,  สำหรับ  “worthy” (คุ้มค่า, ควรค่า, สมควรจะได้  เพราะมีคุณสมบัติ หรือความสา มารถเพียงพอ)  ใช้ดังนี้  คือ

 • Their project is worthy of our continued support.

(โครงการของพวกเขาควรค่าต่อการสนับสนุนของเราต่อไป)

 • They try to convince us that they’re worthy to do the job.

(พวกเขาพยายามที่จะทำให้เราเชื่อว่า  พวกเขาสมควรที่จะได้ทำงานนั้น)

 • He was a worthy winner of the Nobel Prize.

(เขาเป็นผู้สมควรที่จะได้รับรางวัลโนเบล)

 

4. The headmaster _________________________________________ several announcements.

(ครูใหญ่ _________________________________________ ประกาศหลายครั้งหลายหน)

(a) did

(b) spoke

(c) made    (ทำการ)

(d) said

ตอบ  -  ข้อ (c)  ต้องใช้ “Make announcements”  หรือ  “Make an announcement” (ประกาศ)  ดูเพิ่มเติมการใช้  Make  จากข้อความข้างล่าง

 • make a mistake   (ทำผิด)
 • make an error    (ทำผิด, ทำผิดพลาด)
 • make a noise   (ทำเสียงดัง)
 • make a sound    (ส่งเสียง, พูด)
 • make a terrible racket    (ส่งเสียงอึกทึกครึกโครม-เสียงดังหนวกหู)
 • make a speech    (กล่าวสุนทรพจน์)
 • make a hole   (เจาะรู)
 • make beds   (สร้างเตียง)
 • make the beds  (จัดเตียง, ปูเตียง)
 • be made of gold   (ทำด้วยทอง)  (สามารถเห็นทองในสภาพเดิม)
 • be made from wheat    (ทำมาจากข้าวสาลี)  (แปรสภาพมาแล้ว  ดูไม่ออกว่ามาจากข้าวสาลี  เพราะกลายเป็นขนมปังแล้ว)
 • a car (which was) made in China    (รถผลิตในจีน)
 • a Japanese-made car   (รถผลิตในญี่ปุ่น)
 • make a choice    (เลือก)
 • make a change (some changes)    (เปลี่ยนแปลง)
 • make a great success    (ประสบความสำเร็จอย่างมาก)
 • make a mess of the room    (ทำห้องเละเทะ-สกปรก-ไม่เป็นระเบียบ)
 • make a very good job of the bathroom    (รักษาความสะอาดห้องน้ำได้ดีมาก)
 • make a serious effort    (พยายามอย่างจริงจัง)
 • make a fuss    (บ่นหรือจู้จี้)
 • make a claim    (เรียกร้อง, เรียกค่าเสียหาย, กล่าวอ้าง)
 • make a charge    (เรียกเก็บเงิน, คิดเงิน)
 • make a bad impression    (สร้างความประทับใจในทางลบ)
 • make good progress    (ก้าวหน้าไปด้วยดี)
 • make a discovery   (ค้นพบ)
 • make a good recovery    (ฟื้นไข้เร็ว)
 • make gains    (มีชัยชนะ หรือรุกคืบหน้า)
 • make it clear    (อธิบายอย่างชัดเจน)
 • make sure    (ทำให้แน่ใจ)
 • make a statement   (พูด, กล่าว)
 • make a comment    (แสดงความคิดเห็น)
 • make a point    (เสนอวัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมาย)
 • make a decision    (ตัดสินใจ)
 • make a phone call    (โทรศัพท์)
 • make a judgement    (ลงความเห็น, ตัดสิน, วินิจฉัย, พิจารณาคดี)
 • make a visit    (ไปเยือน)
 • make a trip    (เดินทาง)
 • make a tour    (เดินทางท่องเที่ยว)
 • make a start    (เริ่มต้น)
 • make a move    (เปลี่ยนถิ่นที่อยู่, เคลื่อนไหว, เคลื่อนที่)
 • make a suggestion   (แนะนำ)
 • make an announcement   (ประกาศ)
 • make up   (กุเรื่อง, แต่งหน้า, ประกอบขึ้นเป็น)
 • make up for   (ชดเชย)
 • make out    (เข้าใจ)
 • make you a good secretary    (เป็นเลขาฯ ที่ดีของคุณ)
 • make a good doctor   (เป็นหมอที่ดี)
 • sixty minutes make an hour   (๖๐ นาทีเป็น ๑ ชั่วโมง)
 • two and two make four    (๒ บวก ๒ เป็น ๔)
 • make a fool of oneself     (หลอกตัวเอง, ทำให้ตัวเองดูเป็นไอ้โง่)
 • make a fool of someone    (หลอกต้มคนอื่น, ทำให้คนอื่นดูเป็นไอ้โง่)
 • He used to make her life hell.    (เขาเคยทำให้ชีวิตเธอเป็นนรก)
 • Sit down and make yourself comfortable.    (นั่งลงและทำตัวให้สบาย)
 • The agenda of the discussion was made public.    (วาระของการพูดคุยถูกประกาศออกไป)
 • He feared the story would make things worse.    (เขากลัวว่าเรื่องนั้นจะทำให้สิ่งต่างๆ เลวร้ายยิ่งขึ้นไปอีก)
 • She tried to make herself understood.    (เธอพยายามทำให้คนอื่นเข้าใจเธอ)
 • Jack was the first to make himself heard.    (แจ๊กเป็นคนแรกที่ทำให้คนอื่นได้ยินเสียงของเขา – เสียงแสดงความคิดเห็น หรือเสียงร้องขอความช่วยเหลือ)
 • She makes me laugh.    (เธอทำให้ผมหัวเราะ)
 • Susan is not ready; she’ll make us late.    (ซูซานยังไม่พร้อมเลย  เธอจะทำให้พวกเราล่าช้า)
 • The cold was making Lucy irritable.    (ไข้หวัดกำลังทำให้ลูซี่หงุดหงิด)
 • Chimpanzees not only use tools but (also) make them.    (ลิงชิมแพนซีไม่เพียงแต่ใช้เครื่องมือ  แต่ยังสร้างมันด้วย)
 • Paula likes making cake.    (พอลล่าชอบทำเค้ก)
 • Kim makes all her own clothes.    (คิมทำ – ตัดเย็บ – เสื้อผ้าของเธอเองทั้งหมด)
 • An electric blender makes soup and puddings in a few seconds.    (เครื่องปั่นทำซุปและขนมพุดดิ้งในสองสามวินาที)
 • It was the greatest film (that was) ever made.    (มันเป็นภาพยนตร์ที่ดีที่สุดที่เคยสร้างมา)
 • What makes you ask that ?    (อะไรทำให้คุณถามแบบนั้น)
 • A sudden noise made Paul jump.    (เสียงที่ดังขึ้นมาในทันใดทำให้พอล กระโดดโหยง)
 • The warm sun made her feel a little better.    (ดวงอาทิตย์ที่อบอุ่นทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นนิดหน่อย)
 • You’ve got to make him listen.    (คุณจำเป็นต้องบังคับให้เขาฟัง)
 • They were made to sit and wait for two hours.    (พวกเขาถูกบังคับให้นั่งและรอ ๒ ชั่วโมง)
 • The letters won’t make the last post.    (จดหมายคงส่งไม่ทันไปรษณีย์เที่ยวสุดท้าย)
 • We haven’t time to cook a proper meal.  We’ll have to make do with sandwiches.    (เราไม่มีเวลาที่จะปรุงอาหารดีๆ  เราจำเป็นต้องถูไถกินแซนด์วิชไปก่อน)
 • He earned a very little income each month.  He had to make do with it.    (เขามีรายได้น้อยมากแต่ละเดือน  เขาต้องถูไถกับมัน – เงินเดือนจิ๊บจ๊อย)
 • The escaped prisoners are believed to be making for London.    (นักโทษที่หลบหนีถูกเชื่อว่ากำลังมุ่งหน้าไปยังลอนดอน)
 • This discussion will make for a better understanding among us.    (การพูดคุยครั้งนี้จะส่งเสริมความเข้าใจที่ดีขึ้นระหว่างพวกเรา)
 • When he saw the farmer coming, the tramp made off with the chicken as fast as he could.    (เมื่อเขาเห็นชาวนากำลังมา  เจ้าคนจรจัดวิ่งหนีไปพร้อมกับไก่ – ที่ขโมยมา – อย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้)
 • I can’t make out why she was so rude.    (ผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเธอจึงหยาบคายเสียขนาดนั้น)
 • She’s a strange person.  I’ve never been able to make her out.    (เธอเป็นคนแปลก  ผมไม่สามารถเข้าใจเธอได้เลย)
 • How are you making out in your new job ?    (คุณเป็นอย่างไรบ้างประสบความสำเร็จไหม – ในงานใหม่ของคุณ)
 • make an inquiry (enquiry)    (สอบถาม, สอบสวน, ตรวจสอบ)
 • It was clear to me that the girl wasn’t in love with him.  She was on the make.    (มันเห็นได้ชัดกับผมว่า  เด็กสาวคนนั้นไม่ได้รักเขาเลย  เธอแสร้งทำเพื่อหวังผลประโยชน์)
 • I’d like to know that I had done something to make the world a better place.    (ผมอยากจะรู้ว่าผมได้ทำอะไรเพื่อทำให้โลกเป็นสถานที่ที่ดีขึ้น)

 

5. Freedom of speech is part and parcel of the liberty of a free man.

(เสรีภาพในการพูดเป็น  ส่วนที่จำเป็นและสำคัญ  ของเสรีภาพของบุคคลที่มีอิสรภาพ)

(a) integrity    (อิน-เท้ก-กริ-ที่)  (ความซื่อสัตย์, การยึดถือหลักคุณธรรม, ความสม บูรณ์, สภาพที่สมบูรณ์,

       ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, ความมั่นคง)   

(b) adversity    (แอด-เว้อ-ซิ-ที่)  (เคราะห์ร้าย. ภัยพิบัติ, ความทุกข์ยากลำบาก)

(c) publicity    (พับ-ลิซ-ซิ-ที่)  (การโฆษณา, การเผยแพร่,  การประชาสัมพันธ์, ชื่อเสียง)

(d) necessary and significant part    (ส่วนที่จำเป็นและสำคัญ)

(e) mockery    (การเยาะเย้ย, การเย้ยหยัน)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

6. The success of his book brought him great prestige (เพรส-ที้จ).

(ความสำเร็จของหนังสือของเขา  นำ  ชื่อเสียง-เกียรติคุณ-เกียรติภูมิ-ศักดิ์ศรี-บารมี  มาให้เขาอย่างใหญ่หลวง)

(a) exodus    (การจากไปหรืออพยพออกไปของคนจำนวนมาก, การไหลเทออก)

(b) limbo    (ลิ้ม-โบ)  (การเต้นระบำงอตัวลอดไม้ขวาง)

(c) disclosure    (ดิส-โคล้-เช่อะ)  (การเปิดเผย, การเปิดโปง, สิ่งที่ถูกเปิดเผย)

(d) reputation or influence; respect    (ชื่อเสียงหรืออิทธิพล;  ความเคารพนับถือ

(e) deficiency    (ดิ-ฟิ้ช-เชิน-ซี่)  (การขาดแคลน, ความไม่พอเพียง, ความบกพร่อง, ภาวะที่ขาดแคลน,

       ความไม่สมบูรณ์)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

7. In the 1700’s, North American colonists proclaimed their wealth and social standing by wearing elaborate stockings.

(ในศตวรรษ ๑๗๐๐ ( ปี ๑๗๐๐ – ๑๗๙๙)  ชาวอาณานิคมในทวีปอเมริกาเหนือประกาศ (ป่าวประกาศ, ป่าวร้อง) ความมั่งคั่งและ  สถานะ-ฐานะ-ตำแหน่ง-ชื่อเสียง-จุดยืน  ทางสังคมของตน  โดยการสวมถุงเท้ายาวที่ทำอย่างประณีตสวยงาม)  (คือ  ถุงเท้ายาวที่ถักทออย่างสวยงาม  แสดงฐานะและความร่ำรวยของบุคคล)

(a) events    (เหตุการณ์, เหตุการณ์สำคัญ, กรณี, การแข่งขัน, ผลที่ตามมา, ผลที่เกิดขึ้น)

(b) responsibility    (ความรับผิดชอบ)

(c) enterprise    (โครงการ, กิจการ, แผนการ, บริษัท, อุตสาหกิจ, วิสาหกิจ, การเข้าร่วมกิจการดังกล่าว)

(d) compendium    (บทย่อ, บทสรุป, หนังสือย่อเรื่อง)

(e) status    (ฐานะ, สภาพ, สภาพการณ์, ภาวะ, ตำแหน่ง, ยศ)  

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

8. He said he travelled more often than he had two years _______________________________.

(เขากล่าวว่าเขาเดินทางบ่อยมากกว่าที่เขาได้เดินทางเมื่อ ๒ ปี _________________________)

(a) ago    (ล่วงมาแล้ว)

(b) later    (ต่อมา)

(c) since    (ตั้งแต่)

(d) before    (ก่อนหน้า)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจากเมื่อเปลี่ยนประโยคพูดตรง-ถามตรง  (Direct speech) (I travel more often than I had two years ago.)  เป็นประโยคพูดอ้อม-ถามอ้อม  (Indirect speech) (He said he travelled more often than he had two years before.)  จะต้องเปลี่ยนแปลงถ้อยคำที่แสดงความใกล้ (Nearness) เป็นถ้อยคำที่มีลักษณะห่างไกล (Distance)  เช่น

Direct

 

Indirect

yesterday

เป็น

the day before

the previous day

today, tonight

เป็น

that day, that night    

last night

เป็น

the night before

last week

เป็น

the week before

last month

เป็น

the month before

last year

เป็น

the year before

tomorrow

เป็น

the next day

the following day

next week

เป็น

the following week

the week after

next year

เป็น

the following year

the year after

now

เป็น

then, at that time

ago

เป็น

before

this, these

เป็น

that, those

here

เป็น

there

come

เป็น

go

 

                         นอกจากนั้น  ยังต้องมีการเปลี่ยนแปลง  “Tense”  ด้วย  คือ

Direct

เป็น

Indirect

Present simple

เป็น

Past simple

Present continuous

เป็น

Past continuous

Present perfect

เป็น

Past perfect

Past simple

เป็น

Past perfect

Will

เป็น

Would

Shall

เป็น

Should

Can

เป็น

Could

May

เป็น

Might

Must

เป็น

Had to

                        ตัวอย่างการเปลี่ยนประโยค เช่น

Direct   : He said, “I play with these friends here today.”

(เขาพูดว่า,  “ผมเล่นกับเพื่อนๆเหล่านี้  ที่นี่วันนี้”)

Indirect   : He said that he played with those friends there that day.

(เขาพูดว่า  เขาเล่นกับเพื่อนๆเหล่านั้น  ที่นั่นวันนั้น)

Direct     : John said to me, “We are staying here now.”

(จอห์นพูดกับผมว่า  “เรากำลังพักที่นี่ในขณะนี้”)

Indirect   : John told me that they were staying there then (หรือ at that time).

(จอห์นบอกผมว่า  พวกเขากำลังพักอยู่ที่นั่น ในตอนนั้น หรือ ในขณะนั้น)

Direct    : She said to me, “I sent a gift to my brother yesterday.”

(เธอพูดกับผมว่า  “ฉันส่งของขวัญไปให้น้องชายของฉันเมื่อวานนี้)

Indirect  : She told me that she had sent a gift to her brother the day before  (หรือ the previous day).

(เธอบอกผมว่า  เธอได้ส่งของขวัญไปให้น้องชายของเธอเมื่อวันก่อนหน้า (วันที่พูดประโยคนี้)  หรือวันก่อน)

Direct    : He said to her, “I last met my mother two years ago.”

(เขาพูดว่า  “ผมพบแม่ของผมครั้งสุดท้ายเมื่อ ๒ ปีมาแล้ว)

Indirect   : He told her that he had last met his mother two years before.

(เขาบอกเธอว่า  เขาได้พบแม่ของเขาครั้งสุดท้าย  เมื่อ ๒ ปีก่อนหน้า – ที่พูดประโยคนี้)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  Address  <wpookaotong@yahoo.com>  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป