หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 546)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละข้อ)

 

1. The laundry bag is ________________________________________________ the cabinet.

(ถุงใส่เสื้อผ้าที่จะซักอยู่ ________________________________________________ ตู้)

(a) within    (ภายใน)

(b) among    (ในบรรดา, ระหว่าง)  (คนหรือของตั้งแต่ ๓ คน หรือ ๓ สิ่งขึ้นไป)

(c) inside    (ข้างใน)

(d) between    (ระหว่าง)  (คนหรือของ ๒ คน หรือ ๒ สิ่ง)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  ดูเพิ่มเติมการใช้คำอื่นๆ จากประโยคข้างล่าง

               ๑. Within  =  เข้าไปข้างใน, ข้างในของ, ภายในขอบเขต, ภายในระยะเวลา, ภายใน, อยู่ภายใน  เช่น

 • I am willing to do anything within my power.

(ผมเต็มใจที่จะทำสิ่งใดก็ตามภายในขอบเขตอำนาจของผม)  (เพื่อแก้ปัญหานี้)

 • James was within reach of his objective.

(เจมส์ใกล้จะบรรลุวัตถุประสงค์ของเขาแล้ว)  (อยู่ใกล้แค่เอื้อม)

 • I will see you again within an hour.

(ผมจะพบคุณอีกภายใน ๑ ชั่วโมง)

 • We called the doctor and he came within a quarter of an hour.

(เราโทรฯ เรียกหมอ  และเขาก็มาภายใน ๑๕ นาที)

 • We were within a mile of the town when the car broke down.

(เราอยู่ภายในระยะทาง ๑ ไมล์จากเมือง  เมื่อรถยนต์เสีย)  (ห่างจากเมืองยังไม่เกิน ๑ ไมล์)

 • We were within 50 miles of Chicago.

(เราอยู่ห่างจากชิคาโกไม่เกิน ๕๐ ไมล์)  (ในระยะ ๕๐ ไมล์จากชิคาโก)

 • They finally came within sight of the bamboo gates.

(ในที่สุดพวกเขาก็มาถึงในระยะสามารถมองเห็นประตูไม้ไผ่)

 • Matches should not be left within reach of small children.

(ไม้ขีดไม่ควรถูกทิ้งไว้ในระยะที่เด็กเล็กสามารถเอื้อมถึง)

 • It is said that there is disagreement within the Government.

(กล่าวกันว่ามีความขัดแย้งกัน (ไม่ลงรอยกัน) ภายในรัฐบาล)

 • Within these limitations there were a number of options open to me.

(ภายในข้อจำกัดเหล่านี้  มีทางเลือกมากมายเปิดไว้สำหรับผม)

 • We must ask the schools to keep within their budget.

(เราจะต้องขอให้โรงเรียนดำเนินการภายในวงเงินงบประมาณของตน)  (อย่าใช้เงินเกินงบฯ)

 • The property is within a short distance of the shops.

(ที่ดินอยู่ในระยะใกล้ๆ กับร้านค้า)

 • The fish’s body has a high proportion of water within it.

(ลำตัวของปลามีอัตราส่วนของน้ำสูงข้างในมัน)  (หมายถึง  ภายในลำตัวปลามีน้ำมาก)

 • The prisoners also demanded the freedom to congregate within the prison.

(นักโทษเรียกร้องเสรีภาพในการรวมตัว (ชุมนุม) กันภายในคุกด้วย)

****หมายเหตุ  -  ปัจจุบันไม่นิยมใช้  Within  เมื่อหมายถึงอยู่  “ภายใน”  สถานที่  ดัง ๒ ประโยคข้างบน (ลำตัวของปลา  และนักโทษ)  แต่ใช้  Inside  แทน

 • Mary cut open the fruit and began to suck out the soft flesh within.

(แมรี่ผ่าผลไม้ออก  และเริ่มต้นดูดเนื้ออ่อนข้างในออกมา)

 • It ensured a balance of forces within society.

(มันให้ความมั่นใจว่ามีการถ่วงดุลย์ของพลังต่างๆ ภายในสังคม)

 • He was in no position to influence affairs within Russia.

(เขาไม่อยู่ในฐานะที่จะมีอิทธิพลต่อกิจการต่างๆ ภายในรัสเซีย)

 • We were told to work within the system.

(เราถูกบอกให้ทำงานภายในระบบ)

 • They discussed the dominant role of women within the family.

(พวกเขาหารือ (พูดคุย) กันเรื่องบทบาทโดดเด่น (ครอบงำ-เป็นใหญ่) ของผู้หญิงภายในครอบครัว)

 • Membership is by nomination from within.

(การเป็นสมาชิกใช้วิธีเสนอชื่อจากข้างใน)  (ให้คนในเสนอชื่อผู้ที่จะเข้าเป็นสมาชิก)

 • They were basically operating within a European framework of thought.

(โดยพื้นฐานแล้ว  พวกเขากำลังปฏิบัติงานภายในโครงสร้างทางความคิดแบบยุโรป)  (ทำงานตามกรอบความคิดของยุโรป)

               ๒. Among  =  ในบรรดา, ท่ามกลาง, ระหว่าง (คนหรือของตั้งแต่ ๓ คน หรือ ๓ สิ่งขึ้นไป)  เช่น

 • Smith left his castle and went out to live among the common people.

(สมิธออกจากคฤหาสน์ของเขา  และออกไปอาศัยอยู่ท่ามกลางคนธรรมดาสามัญ)

 • I found this letter among some old papers.

(ฉันพบจดหมายฉบับนี้ท่ามกลางกองหนังสือพิมพ์เก่าๆ)

 • We stood there among piles of wooden boxes smelling of fish.

(เรายืนอยู่ที่ตรงนั้น  ท่ามกลางกองลังไม้ซึ่งมีกลิ่น (คาว) ปลา)

 • Thousands of injured people still lay among the rubble of their homes.

(ผู้คนที่ได้รับบาดเจ็บหลายพันคนยังคงนอนอยู่ท่ามกลางเศษอิฐเศษหิน – ชิ้นเล็กชิ้นน้อย – ของบ้านของตน)  (ภายหลังเครื่องบินโจมตีทิ้งระเบิด)

 • I had found a little photograph of Charlotte among her effects.

(ผมเจอภาพถ่ายเล็กๆ ของชาร์ล็อตท่ามกลางทรัพย์สินต่างๆ ของเธอ)

 • Among his baggage was his medicine chest.

(ในกระเป๋าเดินทางของเขามีกล่องยาใบหนึ่ง)  (นอกจากสิ่งของอื่นๆ)

 • Sarah was among her friends.

(ซาร่าห์อยู่ท่ามกลางเพื่อนๆ ของเธอ)

 • City life is strange, in a strange place, among strange people.

(ชีวิตในเมืองมีความแปลกแยก,  อยู่ในสถานที่แปลกออกไป  ท่ามกลางคนแปลกหน้า)

 • Jack wandered among the ruins.

(แจ๊คตระเวณไปท่ามกลางซากปรักหักพัง)

 • After James had circulated among his guests, dinner was announced.

(หลังจากเจมส์ได้เดินเวียนทักทายบรรดาแขกของเขา – จากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง – อาหารมื้อค่ำก็ถูกประกาศออกมา)  (ว่าจะเริ่มต้นรับประทานกันแล้ว)

 • There were no women among her close friends.

(ไม่มีผู้หญิงเลยในบรรดาเพื่อนสนิทของเธอ)  (มีแต่ผู้ชายล้วน)

 • Hemingway is among the greatest American novelists.

(เฮมิงเวย์เป็นหนึ่งในบรรดานักเขียนนิยายชาวอเมริกันที่ยิ่งใหญ่ที่สุด)

 • Robert left his property to be distributed among his children.

(โรเบิร์ตทิ้งทรัพย์สินของเขาไว้ให้ (ถูก) แบ่งกันระหว่างลูกๆ ของเขา) (อย่างน้อย ๓ คน)

               ๓. Inside  =  ข้างใน, ภายใน, ด้านใน, อยู่ภายใน, ในร่ม, เป็นความลับ  (เป็นทั้งคำบุพบท, คุณศัพท์, กริยาวิเศษณ์ และคำนาม)  เช่น

 • Inside the box, there was a diamond ring.

(ข้างในกล่อง  มีแหวนเพชรวงหนึ่ง)

 • Mike was standing just inside the door.

(ไมค์กำลังยืนอยู่ข้างหลังประตู)  (ด้านในของประตู)

 • Paula returned inside (= in = within) an hour.

(พอลล่ากลับมาภายใน ๑ ชั่วโมง)  (เป็นการใช้แบบอังกฤษ)

 • It is a fruit with a seed inside.

(มันเป็นผลไม้ที่มีเมล็ดอยู่ข้างใน)

 • Dry the cup inside and out with a cloth.

(เช็ดถ้วยให้แห้งทั้งข้างในและข้างนอกด้วยผ้า)

 • Two minutes later we were safely inside the taxi.

(สองนาทีต่อมา  เราก็อยู่ข้างในรถแท็กซี่อย่างปลอดภัย)

 • Bob reached into his inside jacket pocket.

(บ๊อบเอื้อมมือเข้าไปข้างในกระเป๋าเสื้อแจ็กเก็ตด้านใน)  (หมายถึง  กระเป๋าที่อยู่ข้างในเสื้อ)

 • The inside of my mouth was dry.

(ด้านในของปากฉันแห้งผาก)

 • The insides of aluminium pans often discolor.

(ด้านในของกระทะอลูมิเนียมมักสีตก – เปลี่ยนสี – บ่อยๆ)

 • Grace invited David inside.

(เกรซเชื้อเชิญเดวิดเข้ามาข้างใน – บ้านหรือตัวอาคาร)

 • Hey, you left your lighter inside.

(เฮ่  คุณทิ้ง – ลืม – ที่จุดบุหรี่ไว้ข้างใน – ห้องหรือบ้าน)

 • Fires were started inside and outside buildings.

(ไฟไหม้เริ่มต้นข้างในและข้างนอกตัวอาคาร

 • Tom didn’t lock the door from the inside.

(ทอมไม่ได้ล็อกประตูจากข้างใน)

 • We haven’t got an inside loo.

(เราไม่มีห้องน้ำ-ห้องส้วมข้างใน)  (ของบ้านหรืออาคาร)  (ใช้แบบคำคุณศัพท์ขยายคำนาม)

 • Jack had to keep the food inside him if he was going to live.

(แจ๊คจำเป็นต้องมีอาหารในร่างกาย (ท้อง) ของเขา  หากเขาจะมีชีวิตอยู่)

 • Jeff left with several more glasses of brandy inside him.

(เจฟฟ์จากไปด้วย (พร้อมกับ) การดื่มบรั่นดีเพิ่มขึ้นอีกหลายแก้ว)  (ในท้องของเขา)

 • There have been bombing raids up to 200 kilometers inside the country.

(มีการโจมตีทิ้งระเบิดถึง ๒๐๐ กม. ภายในประเทศ)  (ลึกเข้าไปถึง ๒๐๐ กม.)

 • Andrew was in a position to give valuable inside information.

(แอนดรูว์อยู่ในฐานะที่จะให้ข้อมูลภายในที่มีค่า)  (เนื่องจากเขาเกี่ยวข้องกับสถานการณ์นั้นด้วยตนเอง  จึงรู้อะไรมากกว่าคนอื่น)

 • The robbery was an inside job.

(การปล้น-โจรกรรมเป็นเรื่องที่คนในมีส่วนรู้เห็น หรือกระทำความผิดด้วย)

 • Britain doesn’t want to stay inside the EU.

(อังกฤษไม่ต้องการอยู่ในสหภาพยุโรป)  (ไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพฯ)

 • Gloria drove inside (= within) the speed limit.

(กลอเรียขับรถภายในความเร็วที่จำกัดไว้)

 • Inside (= Within) three hours, we were back again.

(ภายใน ๓ ชั่วโมง  เราก็กลับมาอีกครั้ง)

 • Fury continually rose inside me.

(ความโกรธเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในตัวฉัน)  (แต่ไม่บอกให้ใครรู้)

 • Lucy always felt inside that she wanted to write.

(ลูซี่รู้สึกอยู่ข้างในเสมอว่า  เธอต้องการเขียน – หนังสือ, จดหมาย)  (แต่ไม่บอกให้ใครรู้)

 • A big white horse had the inside track at the start of the race.

(ม้าสีขาวตัวใหญ่ได้ลู่วิ่งด้านในสุด (ของสนาม) เมื่อเริ่มต้นการแข่งขัน)

 • Your socks are inside out.

(ถุงเท้าของคุณกลับนอกกลับใน)

 • Mother turns the stockings inside out when she washes them.

(แม่กลับนอกกลับในถุงเท้ายาว  เมื่อเธอซักมัน)

 • Peter knows the subject inside (and) out.

(ปีเตอร์รู้เรื่อง (วิชา) นั้นอย่างละเอียดละออ)  (รู้ในทุกรายละเอียด)

 • David knows the parts of his bicycle inside out (= inside and out = in and out).

​(เดวิดรู้ทุกส่วนของรถจักรยาน  และการทำงานของมัน)

 • We searche the house inside out (= inside and out = in and out) for the kitten.

(เราค้นหาลูกแมวทั่วทุกมุมบ้าน)  (ทุกหนทุกแห่งในบ้าน)

               ๔. Between  =  ระหว่าง  (คนหรือของ ๒ คน หรือ ๒ สิ่งเช่น

 • Where were you last night between 8 o’clock and midnight ?

(คุณอยู่ที่ไหนเมื่อคืนนี้  ระหว่าง ๒ ทุ่มและเที่ยงคืน)

 • Come and sit here between Mary and me.

(มานั่งที่ตรงนี้สิ  ระหว่างแมรี่และฉัน)

 • How can you speak of leaving me when so much has passed between us ?

(คุณพูดได้ยังไงว่าจะทิ้งผมไป  เมื่อมีอะไรผ่านมาตั้งเยอะแยะระหว่างเราสองคน)  (แสดงความเกี่ยวพันด้านอารมณ์)

 • There is no love lost between them.  (= They don’t like each other.)

(พวกเขาไม่ชอบหน้ากัน)

 • They suddenly called off the wedding.  I think Julia’s mother came between them.  (= use her influence to separate them)

(พวกเขายกเลิกการแต่งงานในทันใด,  ฉันคิดว่าแม่ของจูเลียมากั้นกลางระหว่างสองคนนั่น)  (ใช้อิทธิพลของเธอให้ทั้ง ๒ คนต้องแยกทางกัน)

 • Between us we ought to be able to solve the problem.

(ระหว่างเราสองคน – ถ้าร่วมมือกัน – เราจะต้องสามารถแก้ปัญหานั้นได้)

 • The work of the office is shared between (หรือ among) the three of us.

(งานของที่ทำงานถูกแบ่งกันทำระหว่างเรา ๓ คน)  (ตำราไวยากรณ์บางเล่มใช้  Between  กับคนหรือสิ่งของมากกว่า ๒ คน หรือ ๒ สิ่ง)

 • We can build it just here, between the swimming pool and the garden.

(เราสามารถสร้างมันที่ตรงนี้  ระหว่างสระว่ายน้ำและสวน)

 • The revolver lay between the two bodies.

(ปืนพกลูกโม่วางอยู่ระหว่างศพ ๒ ศพ)

 • Sam and Barbara sat in the back, (with) the baby between them.

(แซมและบาร์บาร่านั่งอยู่ข้างหลัง  (โดย) มีเด็กทารกอยู่ระหว่างพวกเขา)

 • Nicole put the cigarette between her lips and lit it.

(นิโคลใส่บุหรี่ไว้ระหว่างริมฝีปากทั้งสองของเธอ  และจุดมัน)

 • George’s wife continued to twist her handkerchief between her hands.

(ภรรยาของจอร์ชยังคงบิดผ้าเช็ดหน้าของเธอระหว่างมือทั้ง ๒ ข้างต่อไป)  (ด้วยความเหนียมอาย)

 • There is not much trade between China and Indonesia.

(ไม่มีการค้าขายมากนักระหว่างจีนและอินโดนีเซีย)

 • Rebecca has spent a lifetime commuting between Britain and the United States.

(รีเบ็คค่าใช้เวลาตลอดชีวิตของเธอเดินทางไปมาระหว่างอังกฤษและสหรัฐฯ)

 • Moves between departments occasionally occur.

(การโยกย้ายระหว่างฝ่าย (แผนก) เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว)

 • The Court was an arbiter between the States and the federal government.

(ศาลเป็นผู้ไกล่เกลี่ย (อนุญาโตตุลาการ) ระหว่างรัฐต่างๆ และรัฐบาลกลาง)  (ของสหรัฐฯ)

 • There is a certain strong partnership between a number of countries.

(มีความเป็นหุ้นส่วนที่แน่นแฟ้นบางอย่างระหว่างประเทศจำนวนมาก)  (เกินกว่า ๒ ประเทศ  ซึ่งอาจใช้  Among  แทนได้)

 • We rarely see marriages between Dutch men and African women.

(เราไม่ใคร่เห็นการแต่งงานระหว่างผู้ชายชาวดัชท์ (เนเธอแลนด์) และผู้หญิงแอฟริกัน)

 • He saw the tension between East and West steadily grow.

(เขามองเห็นความตึงเครียดระหว่างซีกโลกตะวันออกและตะวันตกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ)

 • The neighbors could see the abnormally chill relations between Charlotte and her daughter.

(เพื่อนบ้านสามารถมองเห็นความสัมพันธ์ที่เย็นชาผิดปกติระหว่างชาร์ล็อตและลูกสาวของเธอ)

 • Lucia sensed that things weren’t right between us.

(ลูเซียมีความรู้สึกว่าสิ่งต่างๆ ไม่ถูกต้อง-เหมาะสมระหว่างเรา)  (“เรา” อาจหมายถึงลูเซียด้วย  หรือสองคนอื่นต่างหาก)

 

2. I need some paints to renovate my old house.  ___________ the brands, which do you think is the most durable?

(ผมต้องการสีเพื่อใช้ตกแต่งบ้านหลังเก่าของผม,  __________ ยี่ห้อ (สี) ทั้งหลาย  ยี่ห้อไหนที่คุณคิดว่าทนทานที่สุด)

(a) With

(b) Of all    (ในบรรดา)

(c) For all of

(d) All

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

3. ____________________________________________________ book is it, yours or hers?

(มันเป็นหนังสือ _________________________________________, ของคุณ หรือของเธอ)

(a) What

(b) Which

(c) Whose    (ของใคร)

(d) Whether

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจากถามการเป็นเจ้าของ

 

4. The number of cars ___________________________________________________ risen.

(จำนวนรถยนต์ __________________________________________________ เพิ่มขึ้น)

(a) is

(b) are

(c) have

(d) has    (ได้)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  ดูคำอธิบายจากตัวอย่างข้างล่าง

                            ตัวอย่างที่  ๑

 • The number of Europeans on the road, on the rails or in the air this summer ________ a record of 120 million, triple the level of 15 years ago. 

(จำนวนของชาวยุโรปบนถนน (ในรถยนต์)  บนราง (ในรถไฟ) หรือ ในอากาศ (ในเครื่อง บิน) (หมายถึงที่เดินทางท่องเที่ยว) ในฤดูร้อนนี้ _________ สถิติของ  ๑๒๐  ล้านคน - เป็น ๓ เท่าของระดับเมื่อ ๑๕ ปีมาแล้ว)

(a) have reached

(b) has reached     (ได้ถึง, ได้มาถึง, ได้เจาะทะลุ)

(c) were reaching

(d) had reach

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจาก  “The number of + Noun (Plural)  =  จำนวนของ”  ถือเป็นเอกพจน์ (จำนวนรวม)  จึงต้องใช้กับกริยาเอกพจน์  (Has, Is, etc.)  (จึงตัดข้อ  A  และ  C  ทิ้ง)  สำหรับ  “This summer”  จะถือเป็นปัจจุบัน  หรืออดีตก็ได้  โดยถ้าเป็นอดีต  สามารถใช้  “Past simple” (Reached)  หรือ  “Past perfect” (Had reached) ก็ได้  แต่ไม่อาจเลือกข้อ  D  ได้  เพราะผิดหลักไวยากรณ์ (ต้องเป็น  “Had reached”)  จึงเหลือ  B  เพียงข้อเดียว  โดยในประโยคข้างบน  ถือว่า  “This summer”  เป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน

                  ส่วน  “A number of” (จำนวนมาก) + คำนามพหูพจน์  และใช้กับกริยาพหูพจน์  (Are, Were, Have, Walk, Come, etc.)  เช่น

 • A number of people have come to the football match.

(ผู้คนจำนวนมากได้มาดูการแข่งขันฟุตบอล)

 • A number of students are playing in the field.

(นักเรียนจำนวนมากกำลังเล่นในสนาม)

 • A number of cars are in the street.

(รถยนต์จำนวนมากอยู่บนถนน)

 

5. Willa Cather wrote about immigrant women who braved the arduous and lonely life of the prairies.

(วิลล่า คาเธอร์ เขียนหนังสือเกี่ยวกับผู้หญิงอพยพ  ผู้ซึ่งเสี่ยงอันตราย (ผจญภัย) กับชีวิตที่ตรากตรำ (ใช้แรงงาน) และ  โดดเดี่ยว-หงอยเหงา-ไร้เพื่อน-วังเวง-สันโดษ-คนเดียว  ในทุ่งหญ้าที่ปราศจากต้นไม้ในทวีปอเมริกาเหนือ)  (หมายถึงผู้หญิงอพยพชาวอเมริกันในทวีปอเมริกาเหนือ  สมัยเป็นอาณานิคมของอังกฤษ)

(a) hazardous    (มีอันตราย, เป็นภัย)

(b) reckless    (สะเพร่า, ประมาท, ไม่เอาใจใส่)

(c) solitary    (เปลี่ยว, อ้างว้าง, ลำพัง, โดดเดี่ยว, ไม่มีเพื่อน, สันโดษ, คนเดียว, เงียบสงัด)

(d) circumspect    (รอบคอบ, ระมัดระวัง)

(e) superstitious    (เชื่อถือโชคลาง, เชื่อไสยศาสตร์, เชื่องมงาย, ถือผีถือสาง, กลัวอย่างไม่มีเหตุผล  -  โดย

       เฉพาะด้านศาสนา)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  

 

6. A terrible smell pervaded the apartment building after the sewer main exploded.

(กลิ่น (เหม็นอย่าง) ร้ายแรง  ตลบ-แผ่ซ่าน-แผ่ไปทั่ว-ครอบคลุมไปทั่ว-แพร่หลาย  ตัวอาคารของอพาร์ตเมนต์  หลังจากท่อเมนน้ำเสีย (ระบายของเสีย) ระเบิดออก) 

(a) perused    (พี-รู้ซ)  (อ่านอย่างรอบคอบ, อ่าน, อ่านตรวจ, พินิจพิจารณา, มอง-สำรวจอย่างละเอียด)

(b) perturbed    (ก่อกวน, ทำให้ยุ่งยากใจ, ทำให้ไม่สบายใจ, ทำให้ยุ่งยาก)   

(c) spread throughout    (แผ่กระจายไปทั่ว)

(d) patronized    (เพ้-เทริน-ไนซ)  (สนับสนุน, อุปถัมภ์, ให้ความอุปการะ, อุดหนุน, ชุบเลี้ยง)

(e) diverted    (เบี่ยงเบน, หันเห, ทำให้ออกนอกลู่นอกทาง)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  

 

7. Booth Tarkington’s novels draw a sympathetic picture of the easygoing life in the Midwest during the early 1900’s.

(นิยายของ บูธ ทาร์คิงตัน  วาดภาพที่ถูกใจ (พอใจ, เห็นด้วย, เห็นอกเห็นใจ) ของชีวิตที่  ตามสบาย-ไปเรื่อยๆ-สงบและไร้กังวล  ในภูมิภาคตะวันตกกลาง (ของสหรัฐฯ)  ในระหว่างตอนต้นศตวรรษที่ ๑๙)

(a) farming    (การทำไร่ทำนา)

(b) frontier    (ฟรัน-เที่ยร์)  (ชายแดน, พรมแดน, ขอบเขต, เขตแดน, ความคิดแนวใหม่)

(c) lavish    (แล้ฟ-วิช)  (ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, ใจป้ำ, มากเกินไป, เกินขอบเขต)

(d) relaxed    (ผ่อนคลาย, พักผ่อนหย่อนใจ, หย่อนอารมณ์)

(e) audacious    (ออ-เด๊-เชิส)  (กล้ามาก, ไม่กลัว, กล้าได้กล้าเสีย)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  

 

8. ___________________________________, Benjamin Franklin made the periodical popular.

(_________________________ เบนจามิน  แฟรงคลินทำให้วารสาร (หนังสือพิมพ์) นี้เป็นที่นิยม)

(a) He was the owner and editor of The Pennsylvania Gazette    (เขาเป็นเจ้าของและบรรณาธิการของหนัง

       สือพิมพ์เพนซิลเวเนีย)

(b) As the owner and editor of The Pennsylvania Gazette    (ในฐานะเจ้าของและบรรณาธิการ

       ของหนังสือพิมพ์เพนซิลเวเนีย)

(c) That he was the owner and editor of The Pennsylvania Gazette    (ที่ว่าเขาเป็นเจ้าของและบรรณาธิ

       การของหนังสือพิมพ์เพนซิลเวเนีย)

(d) While the owner and editor of The Pennsylvania Gazette

ตอบ  -  ข้อ  (b)  หรืออาจตอบ  “While he was the owner and editor of The Pennsylvania Gazette” (ในขณะที่เขาเป็นเจ้าของและบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์เพนซิลเวเนีย) ก็ได้  แต่ไม่สามารถเลือกข้อ  A  เนื่องจากประโยคในข้อ  A และข้อความที่ตามมา  ไม่สามารถเชื่อมกันโดยใช้เครื่องหมายคอมม่า,  ส่วนข้อ  C  ต้องตามด้วยคำกริยาและส่วนขยาย  ในลักษณะของ  Noun clause  และต้องเปลี่ยนข้อความให้เหมาะสมด้วย  เช่นประโยคข้างล่าง

 • That Benjamin Franklin was the owner and editor of The Pennsylvania Gazette is known to all.     

(ที่ว่าเบนจามิน แฟรงคลิน เป็นเจ้าของและบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์เพนซิลเวเนีย  เป็นที่รู้กันกับทุกคน)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  Address  <wpookaotong@yahoo.com>  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป