หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 519)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละข้อ)

 

1. Mr. Marcos depends on his assistant for ________________________________________.

(มิสเตอร์มาคอสพึ่งพาอาศัยผู้ช่วยของเขาในเรื่อง ________________________________)

(a) advise    (แนะนำ, เตือน, ให้ความเห็น, บอกข่าว, ให้คำปรึกษา)  (เป็นคำกริยา)

(b) adverse    (เป็นผลร้าย, เป็นปฏิปักษ์, ตรงกันข้าม, เสียเปรียบ, ในทิศทางตรงข้าม)  (เป็นคำคุณศัพท์)

(c) advice    (คำแนะนำ, ความเห็น, ข้อคิดเห็น, ข่าว, รายงาน, การบอกข่าว)  (เป็นคำนาม)

(d) adversity    (ความเคราะห์ร้าย, ภัยพิบัติ)  (เป็นคำนาม)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  หลัง  Preposition (For)  ต้องเป็นคำนาม

 

2. The newspaper expects circulation ______________________________________ next year.

(หนังสือพิมพ์คาดหวังว่าการจำหน่าย (จำนวนพิมพ์-ขาย) จะ ______________________ ปีหน้า)

(a) to ascend    (ขึ้น, ประสบความสำเร็จสำเร็จ, เฟื่องฟู, ครองตำแหน่ง, มีอำนาจ)  (มีกรรมมารับหรือไม่ก็ได้)

(b) to increase    (เพิ่มขึ้น, ทำให้เพิ่มขึ้น, เพิ่มพูน)  (มีกรรมมารับหรือไม่ก็ได้)

(c) to escalate    (ขยายตัว, ทำให้ขยายตัว, ลุกลาม, แผ่ขยาย)  (มีกรรมมารับหรือไม่ก็ได้)

(d) to raise    (ยก, ยกขึ้น, ชูขึ้น, ทำให้สูงขึ้น, ยกระดับ, สร้าง, ตั้งเสา, ส่งเสริม, เลื่อนขั้น, เลี้ยง (สัตว์, เด็ก),

       เพาะปลูก, ระดมพล, ปลุก, ยั่วยุ)  (ต้องมีกรรมมารับ)

ตอบ  -  ข้อ  (b)  ตามโครงสร้าง  Expect + กรรม + To + Verb 1 + ส่วนขยาย  ดูเพิ่มเติมกริยาประเภทเดียวกันจากตัวอย่างข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่ 

 • Ask the accounts receivable clerk ____________________________________ the invoice.

(จงขอให้เสมียนบัญชีค้างรับ _________ ใบส่งของ (ใบแจ้งรายการสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ) - ไปให้ลูกค้า)

(a) sending

(b) to send    (ส่ง)

(c) will send

(d) sends

ตอบ  -  ข้อ  (b)  ตามโครงสร้าง  “Subject + Ask + กรรม + (Not) + To + Verb 1 + ส่วนขยาย  ดูเพิ่มเติมกริยาที่ใช้แบบเดียวกับ  “Ask”  จากประโยคข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่ 

 • The apartment manager reminded all tenants not _________ to turn off the lights before leaving the room.

(ผู้จัดการอพาร์ตเมนต์เตือนผู้เช่าทุกคนมิให้ _________________ ปิดไฟทุกดวงก่อนออกจากห้อง)

(a) forgetting

(b) to forget    (ลืม)

(c) forget

(d) forgets

ตอบ  -  ข้อ  (b)  ตามโครงสร้าง  Subject + Remind + Someone (+ Not) + To do + Something  (ประธานฯ เตือนใคร (มิ) ให้ทำอะไร)  สำหรับกริยาตัวอื่นๆ ที่ใช้โครงสร้างแบบเดียวกัน  ดูจากตัวอย่างข้างล่าง

                                 ตัวอย่างที่ 

 • The tour guide advised us ___________ drivers to stop at pedestrian crossing in Rio de Janeiro.

(มัคคุเทศก์ท่องเที่ยวแนะนำเรา _________ ผู้ขับรถหยุด (ให้คนข้าม) ที่ทางข้ามถนน (ทางม้าลาย) ในกรุงริโอเดจาเนโร)

(a) to expect not

(b) to not expect

(c) not to expect    (มิให้คาดหวัง)

(d) do not expect

ตอบ  -  ข้อ  (c)  ตามโครงสร้าง  “Subject + Advise + กรรม + (Not) + To + Verb 1 + ส่วนขยาย  ดูเพิ่มเติมกริยาที่ใช้แบบเดียวกับ  “Advise”  จากประโยคข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่ 

 • Last night, in a radio address, the President urged us __________________ to the Red Cross.

(เมื่อคืนที่ผ่านมา  ในคำกล่าวทางวิทยุ  ท่านประธานาธิบดีกระตุ้นให้พวกเรา _________ ให้กับกาชาด)

(a) subscribe

(b) subscribing

(c) that we subscribe

(d) to subscribe    (บริจาค, ช่วยเหลือ, บอกรับเป็นสมาชิก)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจาก  Urge + กรรม + (Not) + To + Verb 1 + ส่วนขยาย                             

                                  ตัวอย่างที่ 

 • I told my daughter __________________________ good care of herself while she was away.

(ผมบอกลูกสาวของผม (ให้) ________________ ตนเองเป็นอย่างดี  ในขณะที่เธอออกไปข้างนอก)

(a) taking

(b) to take    (“Take care”  =  ดูแล)

(c) she will take

(d) that she take

ตอบ  -  ข้อ  (b)  “Subject + Tell + กรรม + (Not) + To + Verb 1 + ส่วนขยาย  (I told my daughter to take…….…)                              

                                 ตัวอย่างที่ 

 • The teacher permitted him ________________________________________ by himself.

(ครูอนุญาตให้เขา ____________________________ ด้วยตัวของเขาเอง)  (คือ  คิดตามลำพัง)

(a) to thinking

(b) to think    (คิด)

(c) think

(d) thinking

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจาก  “Subject + Permit + กรรม + (Not) + To + Verb 1 + ส่วนขยาย

                                  ตัวอย่างที่ 

 • The workers are all gone.  Because of the bad weather, the boss permitted them ________ early.

(คนงานไปกันหมดแล้ว,  เนื่องจากอากาศเลว  เจ้านาย (หัวหน้า) อนุญาตให้พวกเขา _______ แต่เนิ่นๆ)

(a) leave

(b) to leaving

(c) to be going

(d) to leave    (ออกจากที่ทำงาน)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  ตามโครงสร้าง  “Subject + Permit + กรรม + (Not) + To + Verb 1 + ส่วนขยาย

                                  ตัวอย่างที่ 

 • I want you ______________________________________ on an errand for me tomorrow.

(ผมต้องการให้คุณ _______________________________________ ทำธุระให้ผมวันพรุ่งนี้)

(a) go

(b) to do

(c) to go    (ไป)

(d) going

ตอบ  -  ข้อ  (c)  “Want + กรรม + To + Verb 1 + ส่วนขยาย  และ  “Go on an errand”  =  ไปทำธุระ

                                  ตัวอย่างที่ 

 • We don’t allow anyone __________________________________________ in this pond.

(เราไม่อนุญาตให้ใครก็ตาม ________________________________________ ในสระน้ำนี้)

(a) swim

(b) swimming

(c) to swim   (ว่ายน้ำ)

(d) for swimming

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจาก  “Allow + กรรม + (Not) + To + Verb 1 + ส่วนขยาย

                                  ตัวอย่างที่  ๑๐

 • He told one of the men ______________________________ with his back against the wall. 

(เขาบอกชายคนหนึ่งให้ ____________________________ โดยเอาหลังชิด (หรือพิง) กำแพง)

(a) turn and sit

(b) to turn and sit    (หันมาและนั่ง)

(c) turned and sat

(d) turning and sitting

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจาก  “Subject + Tell + กรรม  + (Not) + To + Verb 1 + ส่วนขยาย”  กล่าวคือ  กริยาที่อยู่หลังกรรมรอง (บุคคลหรือสิ่งของ) ของคำกริยาต่อไปนี้  จะต้องเป็นรูป  “Infinitive with to” (To + Verb 1)  เสมอ  ได้แก่  Expect (คาดหวัง),  Want, Cause (เป็นเหตุให้),  Force (บังคับ),  Compel (บังคับ),  Invite,  Advise (แนะนำ),  Instruct (แนะนำ, สอน),  Persuade (ชักชวน),  Allow,  Permit,  Encourage (กระตุ้น),  Press (บังคับ),  Warn (เตือน),  Order (สั่ง),  Request (ร้องขอ),  Tempt (ยั่วยวน, ล่อใจ),  Teach,  Tell,  Oblige (บีบบังคับ)”   ตัวอย่างประโยค  เช่น

 • We ordered him to leave.

(เราสั่งให้เขาไปซะ)

 • She forced her servant to finish the work by noon.

(เธอบังคับให้สาวใช้ทำงานให้เสร็จในตอนบ่าย)

 • They invited her to go to their party.

(พวกเขาเชิญเธอไปร่วมงานเลี้ยง)

 • The teacher instructed him to study hard.

(ครูแนะนำเขาให้ขยันเรียน)

 • I told him to play outside.

(ผมบอกให้เขาไปเล่นข้างนอก)

 • he taught him (how) to cook.

(หล่อนสอนเขา (วิธี) ปรุงอาหาร)

 • We encouraged her to fight against cancer.

(พวกเราให้กำลังใจเธอต่อสู้กับมะเร็ง)

 • The flood caused the train to move slowly.

(น้ำท่วมเป็นเหตุให้รถไฟเคลื่อนไปอย่างช้าๆ)

 • She requested him to buy her a new dress.

(เธอขอร้องเขาให้ซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ให้เธอ)

 • The manager advised his staff to work harder.

(ผู้จัดการแนะให้สตาฟของเขาทำงานให้หนักขึ้น)

                  ในกรณีเป็นประโยคปฏิเสธ  ให้ใส่  “Not”  ไว้หน้า  “To + Verb 1”  (Not + To + Verb 1)  เช่น

 • She asked me not to arrive late.

(เธอขอร้องผมมิให้มาสาย)

 • He told her not to go out at night.

(เขาบอกเธอมิให้ออกไปข้างนอกเวลากลางคืน)

 • We forced him not to resign from his work.

(เราบังคับเขามิให้ลาออกจากงาน)

 • She expects him not to fail again.

(เธอคาดหวังเขาว่าจะไม่ล้มเหลวอีกหน)

 • I allowed her not to take the book if she didn’t want it.

(ผมอนุญาตให้เธอมิต้องเอาหนังสือเล่มนั้นไป  ถ้าเธอไม่ต้องการมัน)

                 สำหรับคำกริยาบางตัว  เช่น  Learn, Refuse, Offer, Expect, etc.  ตามด้วย  To + Verb 1  เช่น  They + Learn + To swim. – พวกเขาเรียนว่ายน้ำ  หรืออาจตามด้วย  “กรรม + To + Verb 1”  ก็ได้  เช่น  We expect to pass our exam. – เราคาดหวังที่จะสอบได้  หรือ  She expected me to buy her a newspaper. – เธอคาดหวังให้ผมซื้อหนังสือพิมพ์ให้เธอ  ดูรายละเอียดจากตัวอย่างข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่  ๑๑

 • You can learn _____________________________________ the word from the dictionary.

(คุณสามารถเรียนรู้ ________________________________________ คำจากพจนานุกรม)

(a) pronunciation    (การออกเสียง, วิธีการออกเสียง)

(b) pronouncing

(c) to pronounce    (ที่จะออกเสียง)

(d) pronounce

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจาก  “Learn + To + Verb 1 + ส่วนขยาย”  ดูคำอธิบายเพิ่มเติมจากตัวอย่างข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่ ๑๒

 • I’ll try ________________________________________________________ my best.

(ผมจะพยายาม __________________________________________________ ดีที่สุด)

(a) to make

(b) to work

(c) to show

(d) to do   (ทำ)

ตอบ  –  ข้อ  (d)  “Do one’s best”  =  “ทำดีที่สุด”  และหลังกริยา  “Try”  ต้องตามด้วย  “Infinitive with to” (To + Verb 1)  สำหรับกลุ่มคำกริยาที่ต้องตามด้วย  “Infinitive with to” (To + Verb 1)  ได้แก่  “promise (สัญญา),  offer (เสนอ),   want (ต้องการ),  hope (หวัง),  plan (วางแผน),  hesitate (รีรอ, ลังเลใจ),  fail  (ล้มเหลว)learn  (เรียนรู้),  expect  (คาดหวัง),  refuse (ปฏิเสธ),  need (ต้องการ),  dare (กล้า),  claim (อ้าง),  agree  (ตกลง),   demand (เรียกร้อง),  wish (ปรารถนา),  intend (ตั้งใจ),  seem (ดูเหมือนว่า),  resolve (ตกลงใจ),  determine (ตัดสินใจ),  decide (ตัดสินใจ),  pretend (แสร้งทำ),  afford (มีฐานะพอ, สามารถหามาได้),  happen (บังเอิญ),  appear (ดูเหมือนว่า),  prove (พิสูจน์),  ask (ขอร้อง)beg  (ขอร้อง),  choose (เลือก),  manage (ประสบความสำเร็จ),  hurry (เร่งรีบ),  tend  (มักจะชอบ),  arrange (จัดแจง, เตรียมการ),  care (สนใจ),  come (มา)  ดังตัวอย่างประโยคข้างล่าง

 • They want to take a rest.

(พวกเขาต้องการพักผ่อน)  (พวกเขาเป็นผู้พักผ่อน)

 • She wanted Jim to visit her at least once a month.

(เธอต้องการให้จิมมาเยี่ยมเธออย่างน้อยเดือนละครั้ง)  (จิมเป็นผู้มาเยี่ยม)

 • She expects to arrive there in time.

(เธอคาดหวังว่าจะไปถึงที่นั่นทันเวลา)

 • He pretended not to see me.

(เขาแสร้งทำเป็นไม่เห็นผม)

 • We decided to buy a new home.

(เราตัดสินใจซื้อบ้านใหม่)

 • He came to see me late at night.

(เขามาพบผมเวลากลางคืนตอนดึก)

 • We must learn to work hard and to save money.

(เราจะต้องเรียนรู้เรื่องการทำงานหนักและออมเงิน)

 • She refused to go out with him.

(เธอปฏิเสธที่จะออกไปข้างนอกกับเขา

 • She affords to buy an expensive car.

(เธอมีฐานะพอที่จะซื้อรถยนต์ราคาแพง)

 • They agreed to take a vacation this summer.

(พวกเขาตกลงที่จะเดินทางวันหยุดพักผ่อนหน้าร้อนนี้)

 • We wish to graduate in a few months and to get a job.

(เราปรารถนาที่จะเรียนจบในอีก ๒ – ๓ เดือนข้างหน้าและได้งานทำ)

 • He asked to play a role in the school play.

(เขาขอร้องที่จะแสดงในบทในละครของโรงเรียน)

 • They promised to come and they did come.

(พวกเขาสัญญาว่าจะมา และก็มาจริงๆ)

 • The team failed to win a place in the finals.

(ทีมนั้นไม่สามารถที่จะได้เข้ารอบสุดท้าย)

 • They hoped to meet their parents after separating with them for years.

(พวกเขาหวังจะได้พบกับพ่อแม่  หลังจากแยกกับพ่อแม่เป็นเวลาหลายปี)

 • Did you manage to get anything to eat before you came?

(คุณประสบความสำเร็จ (สามารถ) หาอะไรกินก่อนมาที่นี่หรือเปล่า)

 

3. Without glasses the old man can’t see ___________________________________________.

(ปราศจากแว่นตา  ชายชราคนนั้นไม่สามารถมองเห็น _______________________________)

(a) beautifully    (อย่างสวยงาม, อย่างไพเราะ)

(b) carefully    (อย่างระมัดระวัง, อย่างรอบคอบ, อย่างละเอียด)

(c) clearly    (อย่างชัดเจน)

(d) hopefully    (อย่างมีความหวัง)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

4. Employees’ perks and benefits vary _____________________________ company to company.

(สิ่งพิเศษ – เช่น รถยนต์ประจำตำแหน่งและที่พักฟรี – และผลประโยชน์ของพนักงาน  แตกต่างกันไป __

_________ บริษัทถึงบริษัท)  (หมายถึง  แตกต่างกันไปแต่ละบริษัท)

(a) in

(b) with

(c) by

(d) from    (จาก)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจากเป็นการใช้คำคู่  From ……… to  (จาก .............. ถึง)  หรือ  From …..… until  (จาก ........... จนกระทั่ง)  สำหรับคำคู่อื่นๆ  เช่น  “Between …...… and” (ระหว่าง.........และ), “Both…...…and…..” (ทั้ง.........และ.........),  “Either……or…....” (.......หรือ.........คนใดคนหนึ่ง),  “Neither……nor…….” (ไม่ทั้ง........และ........),  “Not only….… but also……”  (ไม่เพียงแต่........... แต่...........ด้วย)  

              สำหรับคำคุณศัพท์ (Adjective) ที่ใช้กับ  “From”  ได้แก่  “Different”  (แตกต่าง)  -  She is very different from her twin sister.  (เธอแตกต่างอย่างมากมาย  จากน้องสาวฝาแฝด),  “Far”  (ไกล)  -  My house is very far from the office.  (บ้านของผมอยู่ไกลจากที่ทำงานมาก), “Free”  (เป็นอิสระ),  “Safe”  (ปลอดภัย)  -  We were not safe from attack, even at night.  (พวกเราไม่ปลอดภัยจากการ (ถูก) โจมตี  แม้แต่เวลากลางคืน),  “Immune”  (ปลอดภัยจาก, ได้รับความคุ้มกันจาก)  -  There were only a few targets that the United States had considered immune from air attack.  (มีเป้าหมายอยู่เพียงสองสามแห่งเท่านั้นที่สหรัฐฯ ได้พิจารณาว่าปลอดภัยจากการโจมตีทางอากาศ),  “Absent”  (ไม่อยู่, ขาดหายไป)  -  Some students are frequently absent from school.  (นักเรียนบางคนขาดเรียนบ่อย),  “Away”  (อยู่ห่าง)  -  Most people don’t like to be away from home for a long time.  (คนส่วนใหญ่ไม่ชอบอยู่ห่างจากบ้านเป็นเวลานานๆ),  “Evident”  (เห็นได้ชัด)  -  Their exact purpose was not evident from my observation.  (วัตถุประสงค์ที่แน่ชัดของพวกเขา  เห็นได้ไม่ชัดเจนจากการสังเกตของผม),  เป็นต้น

              สำหรับคำกริยา (Verb) ที่ใช้กับ  “From”   ได้แก่  “Differ”  (แตกต่าง)  -  Modern cars differ from the early ones in many major ways.  (รถยนต์สมัยใหม่แตกต่างจากรถสมัยก่อนในลักษณะสำคัญๆ หลายประการ),  “Borrow”  (ขอยืม)  -  You can borrow the car from your friend.  (คุณสามารถยืมรถยนต์จากเพื่อนของคุณ),  "The train will leave from Platform 5."  (รถไฟจะออกจาก (สถานี) ชานชลาที่ ๕),  "He was interested in music from an early age."  (เขาสนใจในดนตรีตั้งแต่อายุยังน้อย),  "It is over 100 miles from London to Birmingham."  (มันระยะทางกว่า ๑๐๐ ไมล์จากลอนดอนถึงเบอร์มิงแฮม),  "He lives away from home now."  (เขาอาศัยอยู่ไกลจากบ้านในปัจจุบัน),  "William has a cold, so we have kept him away from school."  (วิลเลียมเป็นไข้หวัด  ดังนั้น  เราจึงให้เขาอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน - คือไม่ต้องไปโรงเรียน),  "These oranges come from Spain."  (ส้มเหล่านี้มาจากสเปน),  "This was a present from my cousin."  (นี่เป็นของขวัญจากญาติของผม),  "They are going to act a scene from 'Hamlet'."  (พวกเขาจะแสดงเหตุการณ์ (เรื่องราว) ตอนหนึ่งจากนิยายเรื่องแฮมเล็ต),  "The book contains many characters drawn from life."  (หนังสือเล่มนั้นมีตัวละครมากมายที่เอามาจากชีวิตจริง),  “Abstain”  (ละเว้น, หลีกเลี่ยง, งดออกเสียง)  -  You should abstain from drinking too much.  (คุณควรหลีกเลี่ยงจากการดื่มมากเกินไป) – He abstained from eating for six days.  (เขาละเว้นการกินอาหารเป็นเวลา ๖ วัน),  “Prevent”  (ขัดขวาง,  ป้องกัน)  -  The rain prevented her from going out.  (ฝนขัดขวางเธอมิให้ออกไปข้างนอก),  “Suffer”  (ป่วยเป็น, ทุกข์ทรมาน, เดือดร้อน)  -  He suffered a great deal from cancer prior to his death.  (เขาทุกข์ทรมานอย่างมากจากมะเร็งก่อนตาย),  “Refrain”  (ละเว้น, หลีกเลี่ยง)  -  We refrained from direct association with the president.  (เราหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์โดยตรงกับท่านประธาน),  “Stop”  (หยุด, ขัดขวาง)  -  The police stopped the robber from moving further.  (ตำรวจขัดขวางนักปล้นมิให้เคลื่อนที่ต่อไป),  “Separate”  (แยก, แยกออก, สกัด) -  He is sensible enough to separate good people from bad ones.  (เขาฉลาดพอที่จะแยกคนดีจากคนเลว),  “Protect”  (ปกป้อง, คุ้มครอง)  -  The soldiers protect the country from the enemies.  (ทหารปกป้องประเทศจากศัตรู),  “Prohibit”  (ห้ามไม่ให้)  -  The club prohibited women from applying for membership.  (สโมสรห้ามผู้หญิงสมัครเป็นสมาชิก),  “Hinder”  (ขัดขวางไม่ให้)  -  Floods and landslides hindered the enemy from attacking the town.  (น้ำท่วมและแผ่นดินถล่มขัดขวางศัตรูมิให้โจมตีเมือง),  “Defend”  (ป้องกัน)  -  The country needs a stronger army to defend itself from the enemy’s invasion.  (ประเทศต้องการกองทัพที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น  เพื่อป้องกันตนเองจากการรุกรานของศัตรู),  “Draw”  (ดึงหรือลากออกมา),  “Recover”  (ฟื้นจาก)  -  I hope you will recover from your illness soon.  (ผมหวังว่าคุณจะฟื้นจากไข้โดยเร็ว),  เป็นต้น

              ส่วนวลีอื่นๆ ที่ใช้  “From”  ได้แก่  "From my point of view, there is no advantage in it."  (จากความเห็นของผม  ไม่มีประโยชน์อะไรจากมัน),  "Wine is made from grapes."  (เหล้าไวน์ทำมาจากองุ่น - คือแปรรูปมาแล้ว  มองไม่เห็นวัสดุเดิมที่ใช้ทำมัน)  แต่ใช้  "The house is made of wood."  (บ้านทำจากไม้ - คือยังสามารถมองเห็นวัสดุที่ใช้ทำมัน),  "New houses for sale from $10,000."  (บ้านใหม่สำหรับขายราคาเริ่มต้นจาก ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์),  “From time to time”  (เป็นครั้งคราว, เป็นบางโอกาส),  “Live from hand to mouth”  (ดำรงชีวิตแบบหาเช้ากินค่ำ),  “From the beginning”  (จากเริ่มต้น, จากเริ่มแรก),  “From place to place”  (จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง),  “From one place to another place”  (จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง),  “From the bottom of one’s heart”  (จากก้นบึ้งหัวใจของคนๆนั้น,  ด้วยความจริงใจ),  “From 2 to 4 p.m.”  (จาก  ๒  โมง  ถึง  ๔  โมงเย็น),  “From January to April”  (จากเดือนมกราคม ถึงเมษายน),  “Go from bad to worse”  (เลวร้ายหรือแย่ยิ่งกว่าเดิมที่แย่อยู่แล้ว)  - Jack’s conduct in school has gone from bad to worse.  (ความประพฤติของแจ๊คในโรงเรียนเลวหนักยิ่งกว่าเดิม  ซึ่งก็เลวอยู่แล้ว)  -  Dick’s typing went from bad to  worse when has was tired.  (การพิมพ์ของดิ๊กซึ่งห่วยแตกอยู่แล้ว  กลับห่วยมากขึ้นไปอีก  เมื่อตอนเขามีอาการเหนื่อยล้า),  “From hand to hand”  (จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งและอีกคนหนึ่ง)  -  The box of candy was passed from hand to hand.  (กล่องลูกอมถูกส่งจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง  และอีกคนหนึ่งจนทั่วถึง),  “Fall from grace”  (กลับไปมีนิสัยเลวเหมือนเดิมอีก, ทำสิ่งเลวๆอีกครั้ง)  -  The boy fell from grace when he lied.  (เด็กคนนั้นทำในสิ่งที่ไม่ดี  เมื่อเขาโกหก),  “From pillar to post”  (จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง  หลายๆครั้ง  แบบระเหเร่ร่อน  -  เปรียบเหมือนนกเกาะเสาต้นหนึ่ง  แล้วโผไปอีกต้นหนึ่ง)  -  Jim’s father changed jobs several times a year, and the family was moved from pillar to post  (พ่อของจิมเปลี่ยนงานหลายครั้งในแต่ละปี  และครอบครัวต้องย้ายบ้านหลายครั้งหลายหน),  “From scratch”  (จากศูนย์, จากไม่มีอะไรเลย, จากมือเปล่า)  -  Tom started his business from scratch.  (ทอมเริ่มต้นธุรกิจของเขาจากที่ไม่มีอะไรเลย  -  หรือจากศูนย์),  “From across the world”  (จากทั่วโลก),  “From door to door”  (จากบ้านหนึ่งไปยังอีกบ้านหนึ่ง)  -  She sells face cream from door to door.  (เธอขายครีมทาหน้าจากบ้านหลังหนึ่ง  สู่บ้านอีกหลังหนึ่ง  และอีกหลังหนึ่ง),  “From head to foot”  (จากหัวถึงเท้า,  อย่างพินิจพิเคราะห์, อย่างรอบคอบ)  -  The stranger looked the boy over from head to foot.  (คนแปลกหน้ามองเด็กคนนั้นอย่างรอบคอบ-ระมัดระวัง),  “From end to end”  (ทั่วทั้งบริเวณ)  -  The dog sniffed the yard from end to end in search of a bone  (หมาสูดดมสนามทั่วทั้งบริเวณ  เพื่อค้นหากระดูก), “From top to bottom”  (จากบนถึงล่าง, ทั่วทั้งหมด)  -  This new car has been redesigned from top to bottom.  (รถใหม่คันนี้ถูกเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งคัน),  “From now on” = “นับจากนี้เป็นต้นไป”  -  From now on, all employees must come to work on time.  (นับจากนี้เป็นต้นไป  พนักงานทุกคนจะต้องมาทำงานทันเวลา),  เป็นต้น

 

5. The property on which money has been lent is redeemed when the loan is paid back.

(ทรัพย์สิน-ที่ดินซึ่งค้ำประกันเงินที่ถูกให้ยืมไปจะถูก  ไถ่ถอน-ไถ่-เอากลับคืนมา-ใช้คืน-ได้คืนมา-ปลด

เปลื้องหนี้-ชำระหนี้-ชดเชย-ชดใช้-ปฏิบัติตามสัญญา-ไถ่บาป  เมื่อเงินกู้ได้รับการชำระคืน)

(a) purchased    (ซื้อ)

(b) confiscated    (ยึด, ริบ)

(c) regained; retrieved    (ได้กลับคืนมา; เอากลับคืนมา, ทำให้คืนสู่สภาพเดิม, ซ่อมแซม, กู้, ช่วยชีวิต,

       กอบกู้, (สุนัขล่าเนื้อ) เอาเหยื่อกลับมา)

(d) auctioned    (อ๊อค-ชั่น)  (ขายทอดตลาด)

(e) allocated    (จัดสรร, แบ่งสรร, ลงบัญชี, กำหนด)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. The western region of Canada has a temperate climate.

(ภูมิภาคทางตะวันตกของแคนาดามีภูมิอากาศ  ปานกลาง-ไม่ร้อนไม่หนาวมากเกินไป-พอควร-เหมาะกับกาลเทศะ-ไม่เลยเถิด-ควบคุมอารมณ์ได้-บังคับตัวเองได้)

(a) tangible    (สัมผัสได้, จับต้องได้, เป็นตัวเป็นตน, แน่ชัด, มีรูปร่าง, มีแก่นแท้, แท้จริง) 

(b) moderate    (ม้อด-เดอ-เรท) {(คำคุณศัพท์) ปานกลาง, ไม่รุนแรง, ไม่มากเกินไป, พอประมาณ,

       พอสมควร}  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  ผู้มีความเห็นแบบสายกลาง-ไม่รุนแรง}

(c) scurrilous    (สเค้อ-ริ-เลิส)  (หยาบคาย, สามหาว, ด่าว่า, ต่ำช้า) 

(d) inane    (อิน-เนน)  (โง่, ขาดสติ, ขาดความคิด,ไร้สาระ, น่าเย้ยหยัน, ว่างเปล่า, จืดชืด, ไม่มีรสชาติ, น่าเบื่อ) 

(e) clandestine    (แคลน-เดส-ทิน)  (ลับๆ, ลี้ลับ, เป็นความลับ, ไม่เปิดเผย, ส่วนตัว) 

(f) inexorable    (อิน-เอ๊ค-เซอะ-ระ-เบิ้ล)  (ไม่ยอมผ่อนปรน, ไม่อ่อนข้อ, ไม่ย่อท้อ, ยืนหยัด, เหนียวแน่น, ไม่ยอม

      แพ้, ไม่เปลี่ยนแปลง) 

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

7. They were ushered into a sumptuous (ซั้มพ-ชู-อัส) dining hall.

(พวกเขาถูกพาไปยังห้องรับประทานอาหารที่  หรูหราโอ่อ่าและมีราคาแพง-โอ่โถง-ฟุ่มเฟือย)

(a) unbecoming   (ไม่ดึงดูดใจ, ไม่งดงาม, ไม่น่าสนใจ, ไม่เหมาะสม) 

(b) luxurious; magnificent    (ฟุ่มเฟือย, หรูหรา, โอ่อ่า, บำรุงความสุข;  โอ่อ่า, ดีเลิศ, งดงาม, สง่า,

       ภาคภูมิ, ผึ่งผาย)

(c) enterprising    (กล้าได้กล้าเสีย, ซึ่งเต็มไปด้วยความริเริ่ม, แคล่วคล่อง)       

(d) perspicacious    (เพอร์-สพิ-เค้-เชิส)  (ปัญญาเฉียบแหลม, สายตาแหลมคม) 

(e) sycophantic    (ซิค-โค-เฟินท-ทิค)  (ประจบสอพลอ, เลียแข้งเลียขา)  {คนประจบสอพลอ  =  sycophant

       (ซิค-โค-เฟิ่นท)}

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

8. Former President Barak Obama ________ as the president of the United States for the first term in 2009.

(อดีตประธานาธิบดี บารัค โอบามา __________ เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ในสมัยแรกในปี  ๒๐๐๙)

(a) is elected

(b) was electing

(c) who was elected

(d) was elected    (ได้รับเลือกตั้ง)

ตอบ  –  ข้อ  (d)  เนื่องจากเป็นกริยาแท้ในประโยค  และต้องอยู่ในรูป  “Passive voice” {Subject + Is (Am, Are, Was, Were) + Verb 3เพราะโอบามา  “ได้รับเลือก – ถูกเลือก”  และเป็นเหตุการณ์ในอดีตด้วย  จึงไม่ใช้ข้อ “A”  ดูเพิ่มเติมโครงสร้างแบบเดียวกันจากตัวอย่างข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่  

 • The itinerary ____________________________________________ with the cruise list.

(รายละเอียดของการเดินทาง ________ พร้อมกับรายชื่อผู้ตระเวณท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ โดยทางเรือ)

(a) be filing

(b) be filed

(c) is filed    (ถูกจัดเข้าแฟ้ม)

(d) is filing    (กำลังจัดเข้าแฟ้ม)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจากประธานประโยคเป็นเอกพจน์ (The itinerary)  และต้องอยู่ในรูป  Passive voice {Subject + Is (Am, Are, Was, Were) + Verb 3}  เพราะประธาน (รายละเอียดของการเดินทาง) ถูกกระทำ  คือ  ถูกจัดเข้าแฟ้ม

                                  ตัวอย่างที่  

 • Each passenger’s name ______________________________ with his or her cabin number.

(ชื่อของผู้โดยสารแต่ละคน _________________ พร้อมกับหมายเลขห้องพักในเรือของเขาหรือเธอ)

(a) is list

(b) listing

(c) is listed    (ถูกลงรายการ, ถูกลงบัญชี)

(d) is listing    (กำลังลงรายการ-บัญชี)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจากประธานประโยคเป็นเอกพจน์ (Name)  และต้องอยู่ในรูป  Passive voice {Subject + Is (Am, Are, Was, Were) + Verb 3}  เพราะประธาน (ชื่อ) ถูกกระทำ  คือ  ถูกลงรายการ-บัญชี  ดูเพิ่มเติมโครงสร้างแบบนี้จากตัวอย่างข้างล่าง

 • Jane is taught by her teacher.

(เจนได้รับการสอนโดยครูของเธอ)

 • The letter was written by James’s secretary.

(จดหมายถูกเขียนโดยเลขานุการของเจมส์)

 • A book was bought for me by Daniel.

(หนังสือถูกซื้อให้ผมโดยแดเนียล)

 • A gift was given to Sarah by her boyfriend.

(ของขวัญถูกมอบให้ซาร่าห์โดยแฟนของเธอ)

 • I am always given presents on my birthday.

(ฉันได้รับของขวัญเสมอในวันเกิด)

 • The operation was performed by Dr. Evan.

(การผ่าตัดถูกกระทำโดยหมออีแวน)

 • The dinner was eaten after the conversation was finished.

(อาหารเย็นถูกรับประทานหลังการสนทนาเสร็จสิ้น)

 • Several cars were damaged in a car accident.

(รถยนต์หลายคันได้รับความเสียหายในอุบัติเหตุทางรถยนต์)

 • Dr. James Smith was included in the operation team.

(หมอเจมส์ สมิธ ถูกรวมเข้าไว้ในทีมผ่าตัด)

 • Jennifer was included in the university’s volleyball team.

(เจนนิเฟอร์ถูกรวมเข้าไว้ในทีมวอลเล่ย์บอลของมหาวิทยาลัย)

 • A visit to New York is included in her next summer vacation.

(การไปเยือนนิวยอร์กถูกรวมเข้าไว้ในการเดินทางวันหยุดฤดูร้อนปีหน้าของเธอ)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  Address  <wpookaotong@yahoo.com>   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป