หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 518)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละข้อ)

 

1. Using a checklist is an ________________________________________ way to make plans.

(การใช้บัญชีรายการตรวจเช็คสิ่งของ (หรืออื่นๆ) เป็นวิธีที่ ____________ อย่างหนึ่งในการวางแผน)

(a) effect    (ผลกระทบ, ผล, ประสิทธิผล, อิทธิพล, อำนาจ, ทรัพย์สิน)  (เป็นคำนาม)  (เมื่อเป็นคำกริยา  หมายถึง 

       “ทำให้เกิด, ทำให้เกิดผล”)

(b) effective    (มีประสิทธิผล, ได้ผล, มีผล, มีผลบังคับใช้)  (เป็นคำคุณศัพท์)

(c) effectiveness    (ประสิทธิผล, การมีผลบังคับใช้)  (เป็นคำนาม)

(d) effectively    (อย่างมีประสิทธิผล, อย่างได้ผล)  (เป็นคำกริยาวิเศษณ์)

ตอบ  -  ข้อ  (b)  ขยายคำนาม  “Way”  จึงต้องใช้คำคุณศัพท์ (Effective)

 

2. The package should arrive ____________________________________________ Tuesday.

(หีบห่อควรมาถึง _______________________________________________ วันอังคาร)

(a) in

(b) on    (ใน)

(c) over

(d) at

ตอบ  -  ข้อ  (b)  วัน หรือวันที่ใช้กับ  Preposition “On

               สำหรับวลีที่ใช้  “On”  ได้แก่  on page 5  (ในหน้าที่  ๕),  waste his time on  (ใช้เวลาของเขาอย่างสิ้นเปลือง-สุรุ่ยสุร่าย-กับ........), on Sunday  (ในวันอาทิตย์), on business  (ด้วยเรื่องธุรกิจ)He went to Canada on business.  (เขาไปแคนาดาด้วยเรื่องธุรกิจ), keep on  (ดำเนินต่อไป) – They kept on reading.  (พวกเขาอ่านหนังสือต่อไป), rely on  (ไว้วางใจ, เชื่อใจ, พึ่งพาอาศัย) – I can rely on my close friend.  (ผมสามารถไว้ใจเพื่อนสนิท), depend on (upon) (พึ่งพาอาศัย, ขึ้นอยู่กับ, อยู่ที่) – Most children have to depend on (upon) their parents.  (เด็กๆ ส่วนใหญ่จำเป็นต้องพึ่งพาพ่อแม่ของตน), insist on  (ยืนกราน, ยืนหยัด, เรียกร้อง) – She insisted on going out with her boyfriend.  (เธอยืนกรานจะออกไปข้างนอกกับแฟนของเธอ), on the floor  (บนพื้น), on a hill  (บนเนินเขา), on the top shelf  (บนชั้นบนของหิ้ง), bet money on  (พนันเงินกับ......)  -  He bet a lot of money on that horse.  (เขาพนันเงินจำนวนมากกับม้าตัวนั้น), on a sofa  (บนเก้าอี้โซฟา), to turn his back on his country  (หันหลังให้กับประเทศของตน  -  หมายถึงละทิ้งประเทศ  เช่น  หนีการเกณฑ์ทหาร  หรือไปเข้ากับฝ่ายศัตรู), on the contrary  (ในทางตรงกันข้าม) - There was nothing dowdy or ugly about her dress; on the contrary, she had a certain private elegance(ไม่มีอะไรล้าสมัย (ไม่สวยงาม) หรือน่าเกลียดเกี่ยวกับเสื้อกระโปรงชุดของเธอ  ตรงกันข้าม  เธอมีความสง่างามเป็นส่วนตัวบางอย่าง), on the drawing board  (กำลังอยู่ในขั้นวางแผนหรือเตรียมการ  คือยังไม่ได้ลงมือทำ หรือนำมาใช้งานจริงๆ ),  on the dot (on the  button)  (ตรงเวลาเผง, ตรงเวลาพอดี)  -  Susan arrived at the party at 3:00 p.m. on the dot.  (ซูซานมาถึงที่งานเลี้ยงเวลาบ่าย โมงตรงพอดี)get (climb, jump) on the bandwagon  (ทำตามอย่างที่คนอื่นทำ  แม้จะไม่ใช่เรื่องที่จำเป็น, เข้าร่วมในกิจกรรมที่มีคนนิยมทำกันมาก  และล่าสุด  เช่น ถีบจักรยาน หรือ เล่นฟิตเนส,  โยคะ  -  แปลตรงๆ ตัว คือ ปีนหรือกระโดดขึ้นไปบนรถดนตรีในขบวนแห่)  -  When all Jim’s friends decided to vote for Bill, Jim climbed on the bandwagon too.  (เมื่อเพื่อนทุกคนของจิมตัดสินใจลงคะแนนให้บิล  จิมก็ตัดสินใจลงคะแนนให้บิลเช่นเดียวกัน  -  คือทำตามเพื่อนๆ แบบไม่ต้องมีเหตุผล), on the (an) average   (โดยเฉลี่ย),  a dog peeing (pissing) on a tree  (หมาเยี่ยวรดต้นไม้), on condition that  (โดยมีเงื่อนไขว่า)  -  I will lend you the money on condition that  you pay it back in one month.  (ผมจะให้คุณยืมเงินโดยมีเงื่อนไขว่า  คุณต้องใช้คืนภายใน เดือน), on the table (desk)  (บนโต๊ะ), on the wall  (บนกำแพง-ฝาผนัง), on the envelope  (บนซองจดหมาย) – There is a stamp on the envelope.  (มีแสตมป์บนซองจดหมาย), on a chair  (บนเก้าอี้) – He was sitting on a chair.  (เขากำลังนั่งบนเก้าอี้)  แต่ใช้  in an armchair”  (ในเก้าอี้มีที่วางแขน), He was hit on the head (arm, leg).  (เขาถูกตีที่หัว – แขน - ขา)  แต่ใช้  “He was hit in the chest (stomach, etc.)”  (เขาถูกตีที่หน้าอก-ท้อง), She was riding on a bicycle.  (เธอกำลังขี่รถจักรยาน), on an (the) average  (โดยเฉลี่ย), We had lunch on the train.  (เราทานอาหารกลางวันบนรถไฟ), He went on board the ship (airplane).  (เขาขึ้นเรือ-เครื่องบิน)  แต่ใช้  in the car (ในรถยนต์), หรือใช้  The captain (pilot) is in his cabin.  (หัวหน้านักบิน – นักบิน – อยู่ในห้องนักบิน), She is not strong enough to stand on her legs.  (เธอไม่แข็งแรงพอที่จะยืนบนขาของตัวเอง), The flats are built on pillars.  (แฟล็ตถูกสร้างบนเสาหิน-ตอม่อ), He has a house on the main road.  (เขามีบ้านบนถนนสายหลัก), It was built on the site of an old farmhouse.  (มันถูกสร้างบนที่ตั้งของบ้านไร่-บ้านนา), on deck  (อยู่บนดาดฟ้าเรือ, เตรียมพร้อมที่จะทำอะไรบางอย่าง, มาปรากฏตัว หรือมาถึงที่นัดหมาย) – The passengers are relaxing on deck.  (ผู้โดยสารกำลังพักผ่อนหย่อนใจอยู่บนดาดฟ้าเรือ)  - The scout leader told the boys to be on deck at 8:00 Saturday morning for the hike.  (ผู้นำลูกเสือบอกให้ลูกเสือมาถึงที่นัดหมายเวลา ๘.๐๐ น. เช้าวันเสาร์  เพื่อออกเดินทางไกล),  on deposit  (ในธนาคาร) - I have $ 500 on deposit in my account.  (ผมมีเงินอยู่  ๕๐๐ ดอลลาร์ในบัญชีธนาคาร),  on duty  (อยู่ปฏิบัติหน้าที่, ขณะปฏิบัติหน้าที่)  - There is always one teacher on duty during study hour.  (มีครูอยู่ คนเสมอ อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างชั่วโมงเรียน  -  คือคอยให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักเรียน), on earth (= in the world(ใน หรือ บนโลกนี้, เกิดขึ้นได้ หรือเป็นไปได้อย่างไร  มักใช้แสดงการเน้นในประโยคคำถาม) - Where on earth did I put my wallet?  (ไม่รู้ว่าผมเอากระเป๋าสตางค์ไปวางไว้ตรงไหนในโลกนี้  -  คือบ่นคร่ำครวญเนื่องจากหากระเป๋าสตางค์ไม่เจอ) - The boys wondered how on earth the mouse got out of the cage.  (พวกเด็กๆสงสัยว่า เป็นไปได้อย่างไรที่หนูออกจากกรงไป  -  ทั้งๆที่ล็อคทางออกไว้อย่างแน่นหนา),  have, (keep, with) one eye on  (คอยเฝ้าดูหรือเอาใจใส่  -  บุคคลหรือสิ่งของ -  ในขณะที่กำลังทำสิ่งอื่นไปด้วย) - Mother had one eye on baby as she ironed.  (แม่รีดผ้าและดูแลลูกน้อยไปด้วยในเวลาเดียวกัน) - Chris tried to study with one eye on the TV set.  (คริสพยายามอ่านหนังสือ  และดูทีวีไปด้วยในในเวลาเดียวกัน), on account of  (เนื่องมาจาก, เพราะว่า) - The picnic was held in the gym on account of the rain.  (ปิกนิกถูกจัดในโรงยิม  -  แทนในสนาม  -  เนื่องมาจากฝนตก),  on a shoestring  (ด้วยเงินจำนวนเล็กน้อยสำหรับใช้จ่าย, ด้วยงบประมาณที่น้อยมาก  -  แปลตรงๆตัว คือ ด้วยเชือกผูกรองเท้า) - The couple was seeing Europe on a shoestring.  (สามี-ภรรยาคู่นั้นกำลังเที่ยวยุโรป  ด้วยเงินจำนวนเพียงนิดเดียว - คือ  แบบประหยัดสุดๆ), to walk on air  (รู้สึกมีความสุขและตื่นเต้น) - Kim has been walking on air since she won the prize.  (คิมมีความสุขและตื่นเต้นมาโดยตลอด  ตั้งแต่ที่เธอได้รับรางวัล), to wait on (upon) (รับใช้, ให้บริ การ) - The clerk in the store waits on all customers.  (เสมียนในร้านนั้นให้บริการ (รับใช้) ลูกค้าทุกคน), (sitting) on top of the world  (ปลาบปลื้มยินดีและมีความสุข, รู้สึกประสบความสำเร็จ) - John was (sitting) on top of the world when he found out that he got into college.  (จอห์นดีใจและมีความสุข  เมื่อเขาพบว่าเขาสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้), on behalf of  (ในนามของ), on board  (บนเรือ) - A ship was leaving the harbor, and we saw the people on board waving.  (เรือลำหนึ่งกำลังออกจากท่า  และเราเห็นผู้คนบนเรือโบกไม้โบกมือ  -  เพื่ออำลาญาติพี่น้องที่มาส่ง), off and on (= on and off)  (ไม่สม่ำเสมอ, เป็นครั้งคราว หรือบางโอกาส) - It rained off and on all day.  (ฝนตกๆ หยุดๆ ตลอดทั้งวัน  -  คือ ตกแล้วหยุด  แล้วก็ตกแล้วหยุดอีก  สลับกันไปแบบนี้ตลอดทั้งวัน), the posters on the walls   (โปสเตอร์บนกำแพง), a sticker on her car  (สติ๊กเกอร์ติดรถของเธอ), pictures on the screen  (รูปภาพบนจอ), on the ceiling  (บนเพดาน), on the roof  (บนหลังคา), on all fours  (คลาน เท้า), get on a bus  (ขึ้นรถเมล์), on a highway  (บนทางหลวง), on the plane  (บนเครื่องบิน), on foot  (โดยทางเท้าหรือเดินไป), to walk on tiptoe  (เดินบนปลายเท้าหรือเขย่งส้นเท้า), on horseback  (บนหลังม้า), on a bicycle  (โดยรถจักร ยาน), on Monday  (ในวันจันทร์), on a Sunday afternoon  (ตอนบ่ายวันอา ทิตย์), on an occasion like this  (ในโอกาสเช่นนี้), on April10th  (ในวันที่ ๑๐ เมษายน), on Thursday night   (ในคืนวันพฤหัสฯ), on the first day of term  (ในวันแรกของภาคการศึกษา), books on art and religion  (หนังสือเกี่ยวกับศิลปะและศาสนา), on the subject of rents  (ในเรื่องเกี่ยวกับค่าเช่า), ideas on how films should be made  (ความคิดเกี่ยวกับว่าควรจะสร้างหนังอย่างไร), to comment on the issue  (แสดงความคิดเห็นในประเด็นนั้น), a talk on agriculture  (การสนทนาเกี่ยวกับเกษตรกรรม), cars running on petrol (รถยนต์ที่วิ่งด้วยน้ำมัน), appear on TV  (ปรากฏตัวทางทีวี), to hear it on the radio  (ได้ยินมันทางวิทยุ), on stage  (บนเวที), on the phone  (ทางโทรศัพท์ หรือกำลังพูดโทรศัพท์), on and on  (ไม่รู้จักจบสิ้น, ไม่หยุดหย่อน, ไม่สิ้นสุด), on edge  (รุ่มร้อน, กระวนกระวาย, ตื่นเต้น, ประสาทเสีย, ปวดสมอง), on one’s own  (ด้วยตนเอง, เป็นอิสระ, หาเลี้ยงตนเอง), on purpose  (โดยเจตนา, โดยตั้งใจทำ), on the carpet  (ดุด่าว่ากล่าว, สวด), on the fence  (ยังไม่แน่ใจ, ยังไม่ตัดสินใจ-ตกลงใจ), on the hook  (อยู่ในฐานะลำบาก), on the spot  (ที่กำลังพูดถึง-เอ่ยถึง), to be on  (กำลังปรากฏ, กำลังฉายอยู่. กำลังแสดง), on the go  (มีธุระ ยุ่ง, เคลื่อนไหวทำโน่นทำนี่อยู่ตลอด) – I’m usually on the go all day long.  (ผมมักมีธุระยุ่งตลอดทั้งวัน), on the market  (มีขาย, เสนอขาย)– I had to put my car on the market.  (ผมจำเป็นต้องเอารถออกขาย) - This is the finest home computer on the market.  (นี่เป็นคอมพิวเตอร์ประจำบ้านที่ดีที่สุดที่วางขายในตลาด), on the mend  (สบายดี, หายป่วยไข้) – My cold was terrible, but I’m on the mend now.  (ไข้หวัดของผมย่ำแย่มากเลย  แต่ตอนนี้ผมหายไข้แล้ว) – What you need is some hot chicken soup.  Then you’ll really be on the mend.  (สิ่งที่คุณต้องการ คือ ซุปไก่ร้อนๆ  แล้วคุณจะหายป่วยจริงๆเลย), on the tip of one’s tongue  (ติดอยู่แค่ริมฝีปาก  คือ เกือบจะพูดออกมาแล้ว หรือ เกือบจะนึกออกแล้ว) – I have his name right on the tip of my tongue.  I’ll think of it in a second  (ผมมีชื่อของเขาติดอยู่ที่ริมฝีปาก  ผมจะนึกมันออกในอีกวินาทีเดียว) – John had the answer on the tip of his tongue, but Ann said it first  (จอห์นเกือบจะบอกคำตอบออกมาแล้ว  แต่แอนพูดออกมาเสียก่อน - คือชิงบอกคำตอบก่อน), on the wrong track  (ไปหรือเดินผิดลู่หรือราง, ทำตามสมมติฐานที่ผิด) – You’ll never get the right answer.  You’re on the wrong track.  (คุณไม่มีวันจะได้คำตอบที่ถูกต้องหรอก คุณเดินผิดทางนี่ หรือ คุณตั้งสมมติฐานไว้ผิดนี่), be (skate) on thin ice  (อยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงหรือมีอันตราย) – If you try that, you’ll really be on thin ice.  That’s too risky.  (ถ้าคุณลองทำสิ่งนั้น  คุณจะตกอยู่ในอันตรายอย่างแท้จริง  มันเสี่ยงเกินไป) – If you don’t want to find yourself (skating) on thin ice, you must be sure of your facts  (ถ้าคุณไม่ต้องการพบตัวเองตกอยู่ในอันตราย  คุณต้องมั่นใจในข้อเท็จจริง  - ไม่เช่นนั้นคุณอาจแพ้คดีและต้องจ่ายเงินมากมาย), on tiptoe  (เดินเขย่างเท้า), on vacation  (เดินทางไปเที่ยวในวันหยุดพักผ่อน) – Where are you going on vacation this year?  (คุณจะเดินทางไปพักผ่อนที่ไหนในวันหยุดปีนี้) – I’ll be away on vacation for three weeks.  (ผมจะเดินทางไปพักผ่อนวันหยุดเป็นเวลา ๓ สัปดาห์),  เป็นต้น

 

3. ___________________________________ hospitality to neighbors is what I always do.

(_________________ การต้อนรับแขก (การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่เพื่อนบ้าน)  เป็นสิ่งที่ผมทำอยู่เสมอ)

(a) Is giving

 (b) Give

(c) To give    (การให้)

(d) To be given

ตอบ  –  ข้อ  (c)  เนื่องจากทำหน้าที่เป็นประธานของกริยา  “Is”  โดยมี  “Hospitality to neighbors”  เป็นส่วนขยายประธาน,  นอกจาก  “To give”  แล้ว  ยังสามารถใช้  “Giving” (gerund)  เป็นประธานของกริยา  “is”  ก็ได้  ดูเพิ่มเติมโครงสร้างแบบนี้จากตัวอย่างข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่ 

 • She told me she looked sleepy because ____________ ten hours a day in the hospital was quite tiring.

(เธอบอกผมว่าเธอมีอาการง่วงนอน  เพราะว่า _____________ ๑๐ ชั่วโมงใน วันในโรงพยาบาล  น่าเหน็ดเหนื่อยมาก)

(a) in working

(b) by working

(c) work

(d) working    (การทำงาน)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจากเป็นประธานของประโยคย่อย  “Because working ten hours a day in the hospital was quite tiring”  โดยมี   “Ten hours a day in the hospital”  เป็นส่วนขยายประธาน  และมี  “Was”  เป็นกริยา  และ  “Quite tiring”  เป็น  “Complement”  ของ  “Verb to be” (Was)  ดูเพิ่มเติมการใช้  “Verb + ing”  (Gerund)  หรือ  “To + Verb 1”  (Infinitive with to)  เป็นประธานของประโยค  จากตัวอย่างข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่ 

 • Refrigerating meats _____________________________________ the spread of bacteria.

(การแช่เย็นเนื้อ ___________________________________ การแพร่กระจายของแบคทีเรีย)

(a) is retarded

(b) retards    (ขัดขวาง, ทำให้ช้า, หน่วงเหนี่ยว)

(c) to retard

(d) retarding

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจาก  “Refrigerating” (การแช่เย็น)  เป็นประธานของประโยค  โดยมี  “Meats”  ขยายประธาน (เป็นกรรมของประธานที่มาจากกริยา)  และมี  “Retards”  เป็นกริยาของประโยค  ซึ่งต้องเติม  “S”  เนื่องจาก  “Refrigerating”  (Gerund)  ถือเป็นคำนามเอกพจน์  ดูเพิ่มเติมการใช้  “Verb + ing” (Gerund)  หรือ  “To + Verb 1” (Infinitive with to)  เป็นประธานของประโยค  จากประโยคข้างล่าง

 • Swimming is a good exercise.

(=  To swim is a good exercise.)

(การว่ายน้ำเป็นการออกกำลังกายที่ดี)

 • Playing badminton is his favorite hobby.

(=  To play badminton is his favorite hobby.)

(การเล่นแบดมินตันเป็นงานอดิเรกที่โปรดปรานของเขา)

 • Working in cool weather is pleasure.

(=  To work in cool weather is pleasure.)

(การทำงานในอากาศที่เย็นเป็นความรื่นรมย์)

 • Breathing is indispensable to all living things.

(=  To breathe is indispensable to all living things.)

(การหายใจเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งสำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งหมด)

 • Sleeping is necessary to health.

(=  To sleep is necessary to health.)

(การนอนหลับเป็นสิ่งจำเป็นต่อสุขภาพ)

 • Walking for three hours makes him tired.

(=  To walk for three hours makes him tired.)

(การเดินเป็นเวลา  ๓  ชั่วโมงทำให้เขาเหนื่อย)

 • Fishing in the river gave them much relaxation.

(=  To fish in the river gave them much relaxation.)

(การตกปลาในแม่น้ำให้ความผ่อนคลายกับพวกเขาอย่างมาก)

 

4. New York’s Statue of Liberty was designed to be a beacon for ships and a monument __________.

(เทพีเสรีภาพของรัฐนิวยอร์กได้รับการออกแบบให้เป็นประภาคารไฟสำหรับเรือ  และอนุสาวรีย์ ______)

(a) the two

(b) in addition to    (นอกเหนือจาก)  (ต้องตามด้วยคำนามหรือวลี)

(c) as well    (ด้วยเช่นกัน)

(d) together    (ด้วยกัน)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  ดูเพิ่มเติมการใช้  “As well”  และ  “Together”  จากประโยคข้างล่าง

 • It obviously brought him a great deal of fame, and money as well.

(มันได้นำชื่อเสียงมาให้เขามากมายอย่างเห็นได้ชัด  และเงินด้วยเช่นกัน)

 • He needs to develop his reading further, and his writing as well.

(เขาจำเป็นต้องพัฒนาการอ่านของเขาต่อไปอีก  และการเขียนด้วยเช่นกัน)

 • Now she stretched out the other leg as well.

(ตอนนี้เธอยื่นขาอีกข้างหนึ่งออกไปด้วยเช่นกัน)  (หลังจากได้ยื่นขาออกไปข้างหนึ่งก่อนหน้านี้)

 • You’ve already been late for breakfast, and if you don’t eat fast, you’ll be late for school as well.

(เธอมากินอาหารเช้าสายแล้วนะ  และถ้าเธอไม่รีบกิน  เธอก็จะไปโรงเรียนสายด้วยเช่นกัน)

 • I may as well admit that I knew the answer all along.

(ผมอาจยอมรับด้วยเช่นกัน (แม้จะไม่ค่อยอยากยอมรับนัก)  ว่าผมรู้คำตอบมาโดยตลอด)

 • I thought I might as well go, you can’t keep saying no to people.

(ผมคิดว่าผมอาจไปด้วยเช่นกัน (แม้ว่าจะไม่ค่อยอยากไปนัก)  คุณไม่สามารถปฏิเสธคนอื่นได้ตลอดไปหรอก)  (คือ  มีคนมาชวนให้ไปหลายหนแล้ว  และก็ปฏิเสธมาตลอด  คราวนี้คงจะต้องไปเสียที)

                       สำหรับ  “Together”  ใช้ดังนี้  คือ

 • They flew back to London together.

(พวกเขาบินกลับไปลอนดอนด้วยกัน)

 • The two brothers used to go on fishing parties together.

(พี่น้องคู่นั้นเคยไปร่วมงานตกปลาด้วยกัน)

 • You all work together as a team in the office.

(พวกคุณทุกคนทำงานด้วยกันเป็นทีมในสำนักงาน)

 • We’ll be dealing with those problems together.

(เราจะจัดการกับปัญหาเหล่านั้นด้วยกัน)

 • The reports will have to be seen and judged together before a decision can be taken.

(รายงานจะต้องได้รับการดูและพิจารณาพร้อมๆ กัน  ก่อนจะมีการตัดสินใจ)

 • Jim and Joe said no together in their reply to the invitation.

(จิมและโจกล่าวปฏิเสธพร้อมๆ กันในการตอบคำเชิญ)

 

5. Bill did not hope to become a millionaire; all he wanted to do was remain solvent (ซ้อล-เวิ่นท).

(บิลมิได้หวังจะเป็นเศรษฐี  ทั้งหมดที่เขาต้องการทำคือ  ยังคง  สามารถชำระหนี้ได้-ไม่ล้มละลาย-สามารถละลายน้ำได้)

(a) innocuous    (ปลอดภัย, ไม่มีอันตราย)

(b) dim    (มัว, ไม่สว่าง)

(c) not broke or bankrupt; able to pay one’s bills    (ไม่ถังแตกหรือล้มละลาย;  สามารถจ่ายบิล

       ของตัวเองได้)

(d) bizarre    (บิ-ซาร์)  (แปลก, พิกล, พิลึก, ประหลาด)

(e) gloomy    (มืด, มัว, หม่นหมอง, เศร้า, เซ็ง)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  ตรงข้ามกับ  Insolvent  =  ถังแตก, ล้มละลาย

 

6. The word “fragile” stamped on a carton signifies that it must be handled with caution.

(คำว่า “แตกง่าย” ที่แสตมป์ไว้บนกล่องกระดาษ  บ่งบอก-ชี้บอก-มีความหมาย-บอกใบ้-เป็นลาง-เป็นนิมิต-บอกให้รู้ล่วงหน้า-มีความสำคัญ  ว่ามันจะต้องได้รับการจัดการ (ปฏิบัติ) ด้วยความระมัดระวัง)

(a) conjectures    (คาดคะเน, เดา, ทาย, อนุมาน)

(b) indicates; means    (บ่งชี้; มีความหมาย)

(c) reveals    (เปิดเผย, แสดงให้เห็น)

(d) remarks    (พูด, กล่าว, เอ่ย, สังเกตเห็น, ให้ข้อคิดเห็น)

(e) magnifies    (ขยาย, ทำให้ใหญ่ขึ้น, เพิ่มขนาด, พูดขยาย, ยกยอ, สรรเสริญ)

ตอบ  -  ข้อ  (b

 

7. The meeting seemed uneventful but expert observers realized that important decisions were being made.

(การประชุมดูเหมือนว่า  ปราศจากเหตุการณ์-ปกติ-เรื่อยๆ-สงบ  แต่ว่าผู้สังเกตการณ์ที่เชี่ยวชาญตระหนักว่า  กำลังมีการตัดสินใจเรื่องสำคัญ)

(a) reliable    (เชื่อถือได้, น่าเชื่อถือ)

(b) terrific    (เทอ-ริฟ-ฟิค)  (ที่ดีมาก, ที่แจ๋ว, ที่ยอดเยี่ยม)

(c) obsolete    (ล้าสมัย, เลิกใช้แล้ว)

(d) without important or striking happenings    (ปราศจากเหตุการณ์ที่สำคัญหรือโดดเด่น)

(e) conspicuous    (เห็นได้ชัด, เด่น, สะดุดตา, เตะตา)

ตอบ  -  ข้อ  (d

 

8. Bill was extremely nervous all day yesterday because he ________ his girlfriend’s father for the first time in the evening.

(บิลวิตกกังวลอย่างมากตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้  เพราะว่าเขา __________ กับพ่อของแฟนเป็นครั้งแรกในตอนค่ำ)

(a) has been meeting    (ได้กำลังพบ)  (ตั้งแต่อดีต  และดำเนินมาจนถึงปัจจุบันขณะที่พูด)

(b) will have met    (จะได้พบแล้ว)  (ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต)

(c) was going to meet    (จะพบ)

(d) should have met    (ควรจะได้พบแล้ว)  (ในอดีต  แต่ก็มิได้พบ)

ตอบ  -  ข้อ  (c

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address” <wpookaotong@yahoo.com>  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป