หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 513)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละข้อ)

 

1. Each passenger’s name ________________________________ with his or her cabin number.

(ชื่อของผู้โดยสารแต่ละคน ________________ พร้อมกับหมายเลขห้องพักในเรือของเขาหรือเธอ)

(a) is list

(b) listing

(c) is listed    (ถูกลงรายการ, ถูกลงบัญชี)

(d) is listing    (กำลังลงรายการ-บัญชี)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจากประธานประโยคเป็นเอกพจน์ (Name)  และต้องอยู่ในรูป  Passive voice  {Subject + Is (Am, Are, Was, Were) + Verb 3}  เพราะประธาน (ชื่อ)  ถูกกระทำ  คือ  ถูกลงรายการ-บัญชี  ดูเพิ่มเติมโครงสร้างแบบเดียวกันจากตัวอย่างข้างล่าง

 • Jane is taught by her teacher.

(เจนได้รับการสอนโดยครูของเธอ)

 • The letter was written by James’s secretary.

(จดหมายถูกเขียนโดยเลขานุการของเจมส์)

 • A book was bought for me by Daniel.

(หนังสือถูกซื้อให้ผมโดยแดเนียล)

 • A gift was given to Sarah by her boyfriend.

(ของขวัญถูกมอบให้ซาร่าห์โดยแฟนของเธอ)

 • I am always given presents on my birthday.

(ฉันได้รับของขวัญเสมอในวันเกิด)

 • The operation was performed by Dr. Evan.

(การผ่าตัดถูกกระทำโดยหมออีแวน)

 • The dinner was eaten after the conversation was finished.

(อาหารเย็นถูกรับประทานหลังการสนทนาเสร็จสิ้น)

 • Several cars were damaged in a car accident.

(รถยนต์หลายคันได้รับความเสียหายในอุบัติเหตุทางรถยนต์)

 

2. Ms. Sylvia has suggested __________________________________ more reservation clerks.

(มิสซิลเวียแนะนำการ ____________________________________ เสมียนรับจองเพิ่มขึ้น)

(a) hire

(b) hired

(c) hiring    (จ้าง, ว่าจ้าง, เช่า, ให้เช่า, ออกเที่ยวรับจ้าง)

(d) to hire

ตอบ  -  ข้อ  (c)  หลังกริยา  Suggest  ตามด้วย  Gerund (Verb + ing)  ดูเพิ่มเติมกริยาที่ตามด้วย  Gerund  จากตัวอย่างข้างล่าง

                                 ตัวอย่างที่ 

 • Jennifer could not resist __________________________________ her friend the secret.

(เจนนิเฟอร์ไม่สามารถยับยั้ง (อดใจ) _______________________ ความลับให้เพื่อนของเธอฟัง)

(a) tell

(b) to tell

(c) telling    (บอก)

(d) told

ตอบ  -  ข้อ  (c)  “Resist” + Gerund (Verb + ing)

                                  ตัวอย่างที่ 

 • What are we going to do?  I don’t feel __________________________________ tonight.

(เราจะทำอะไรกันนี่  ผมไม่รู้สึก _________________________________________ คืนนี้)

(a) like read

(b) like to read

(c) like reading    (อยากอ่านหนังสือ)

(d) like I’m going to read

ตอบ  -  ข้อ  (c)  “Feel like” (อยาก, ชอบ)  ต้องตามด้วย  “Gerund”  (Verb + ing)

                                  ตัวอย่างที่ 

 • They practiced ______________________________________________ at our school.

(พวกเขาฝึกหัด __________________________________________ ที่โรงเรียนของเรา)

(a) teach

(b) to teach

(c) teaching    (การสอน)

(d) taught

ตอบ  -  ข้อ  (c)  กริยา  “Practice”  ต้องตามด้วย  “Gerund” (Verb + ing)     

                                  ตัวอย่างที่ 

 • I can’t stand ______________________________________ the same word many times.

(ผมทนไม่ได้ที่จะ ___________________________________________ คำพูดเดิมหลายๆครั้ง)

(a) repeat

(b) to repeat

(c) repeating    (พูดซ้ำ, ทำซ้ำ)

(d) repeated

ตอบ  -  ข้อ  (c)  “Can’t stand + Verb + ing”  =  “ทนไม่ได้ที่จะ.............                           

                                  ตัวอย่างที่ 

 • Don’t risk __________________________________________________ your car here.

(อย่าเสี่ยง _______________________รถของคุณที่ตรงนี้)  (เพราะอาจโดนใบสั่ง หรือทุบกระจก)

(a) park

(b) to park

(c) parking    (จอด, จอดรถ)

(d) at parking

ตอบ  -  ข้อ  (c)  “Risk + Gerund (Verb + ing)”                       

                                  ตัวอย่างที่ 

 • Do you mind _____________________________________________ for me this time?

(คุณรังเกียจที่จะ _______________________________________ สำหรับผมไหม  คราวนี้)

(a) pay

(b) paying    (จ่ายเงิน, ออกเงิน, จ่ายค่าอาหาร)

(c) to pay

(d) to paying

ตอบ  –  ข้อ  (b)  เนื่องจากหลังกริยา  “Mind”  ต้องตามด้วย  “Gerund” (Verb + ing)   

                                 ตัวอย่างที่ 

A : Is your brother going to camp ?

(พี่ชายคุณจะไปค่ายพักแรมหรือไม่)

B : He signed up, but he’s considering ____________________________________________.

(เขาลงชื่อแล้ว  แต่ว่าเขากำลังพิจารณา _______________________________________)

(a) not going    (จะไม่ไป, ไม่ไป)

(b) to not go

(c) not to go

(d) he doesn’t go

ตอบ  -  ข้อ  (a)  “Consider + Verb + ing”  =  “พิจารณาทำ...............”  ส่วน  “Consider + Not + Verb + ing”  =  “พิจารณาไม่ทำ..............” เช่น   “She considered not applying for the job.”  (เธอพิจารณาไม่สมัครงานนั้น)

                                  ตัวอย่างที่  

 • I don’t mind ____________________________ to bed early, but I don’t like to get up early.

(ผมไม่รังเกียจ _____________________________ นอนแต่หัวค่ำ  แต่ผมไม่ชอบตื่นแต่เช้าตรู่)

(a) go

(b) to go

(c) going    (ไป, เข้า)

(d) gone

ตอบ  -  ข้อ  (c)  “Mind + Verb + ing

                                  ตัวอย่างที่ 

 • He keeps _________________________________________ the most outrageous things.

(เขา ________ ไม่หยุด (ต่อไปเรื่อยๆ) ในสิ่งต่างๆ ที่ทำให้เจ็บแค้น (ที่เกะกะระราน, ที่รุนแรง) มากที่สุด)

(a) to say

(b) say

(c) saying    (พูด)

(d) having said

ตอบ  -  ข้อ  (c)  กริยา  “Keep” =  (..............ต่อไปเรื่อยๆ, ไม่ยอมหยุด)  ต้องตามด้วย  “Gerund” (Verb + ing)  เช่น  (Keep walking  (เดินต่อไปเรื่อยๆ),  Keep reading  (อ่านหนังสือไปเรื่อยๆ),  Keep talking  (คุยไปเรื่อย  ไม่ยอมหยุด)

                                 ตัวอย่างที่  ๑๐

 • Instead of playing as a small boy, he enjoyed nothing _________________ the farm machines.

(แทนที่จะเล่นเหมือนเด็กเล็กๆ  เขามิได้สนุกเพลิดเพลินกับอะไร ___________ เครื่องจักรกลในไร่นา)

(a) more to fix

(b) more than fix

(c) more than fixing    (มากไปกว่าการซ่อมแซม)

(d) more than having fixed

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจาก  {Enjoy + (nothing more than) + Verb + ing  (Fixing)}

                                  ตัวอย่างที่  ๑๑

 • I can’t help __________________________________________ him in spite of his faults.

(ผมอดไม่ได้ที่จะ ____________________________________ เขา  ทั้งๆที่เขามีข้อผิดพลาด)

(a) admire

(b) admired

(c) admiring    (ยกย่อง, ชื่นชม)

(d) to admire

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจาก  “Can’t help + Verb + ing”  สำหรับคำกริยาที่ต้องตามด้วย  “Gerund” (Verb + ing)  ได้แก่  “Feel like” (อยาก, ต้องการ),  “Avoid”  (หลีกเลี่ยง),  “Consider” (พิจารณา),  “Suggest” (แนะนำ),  “Enjoy” (สนุกสนาน),  “Finish” (ทำเสร็จ),  “Keep  หรือ  Keep on” (ทำต่อไป),  “Go on” (ทำต่อไป),  “Insist on” (ยืนกราน),  “Object to” (คัดค้าน, ไม่เห็นด้วย),  “Look forward to” (ตั้งตารอคอย),  “Put off” (เลื่อน, ผัดไป),  “Be opposed to” (คัดค้าน),   Appreciate” (ยกย่อง, เห็นคุณค่า),  “Allow” (อนุญาต),  “Permit” (อนุญาต),  “Postpone” (เลื่อนออกไป), Practice” (ฝึกหัด, ฝึกซ้อม),  “Prohibit” (ห้าม)Mind” (รังเกียจ),  “Deny” (ปฏิเสธ),  “Resist” (ยับยั้ง, ระงับ),  “Recall” (นึกได้, ระลึกได้)“Resent” (ไม่ชอบ, ไม่พอใจ),  “Cannot stand” (ทนไม่ได้),  “Admit” (ยอมรับ),  “Delay” (ประวิงเวลา),  “Confess”  (สารภาพ)“Imagine” (นึกคิด, จินตนาการ)“Cannot help” (อดไม่ได้, ช่วยไม่ได้),  “Excuse” (ให้อภัย),  “Forgive” (ให้อภัย),  “Dislike” (ไม่ชอบ),  “Miss” (พลาดโอกาส)“Discuss” (ประชุมปรึกษาหารือ, อภิปราย, สาธยาย)  ตัวอย่างประโยค  เช่น

 • She enjoys reading novels.   

(เธอสนุกสนานกับการอ่านนิยาย)

 • I cannot stand listening to his complaints any more.   

(ผมทนการฟังข้อร้องเรียนของเขาไม่ไหวต่อไปอีกแล้ว)

 • We could not avoid meeting him.    

(เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการพบกับเขา)

 • They enjoyed listening to music.   

(พวกเขาสนุกกับการฟังดนตรี)

 • She dislikes talking a lot.  

(เธอไม่ชอบการพูดมาก)

 • Jim finished writing a report last night.  

(จิมเสร็จสิ้นการเขียนรายงานเมื่อคืนที่ผ่านมา)

 • The man admitted taking the bicycle.  

(นายคนนั้นยอมรับว่าเอารถจักรยานไป)

 • She is sorry that she missed meeting you.  

(เธอเสียใจว่าเธอพลาดโอกาสการได้พบคุณ)

 • They practice speaking French every day.   

(พวกเขาฝึกซ้อมการพูดภาษาฝรั่งเศสทุกวัน)

 • We consider buying a new home.  

(เราพิจารณาจะซื้อบ้านหลังใหม่)

 • They allow smoking in this room.  

(เขาอนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องนี้ได้)

 • Do you mind opening the window?  

(คุณรังเกียจที่จะเปิดหน้าต่างไหมครับ)

 • The teacher suggested working harder.

(ครูแนะนำ (นักเรียน) ให้ขยันมากขึ้น)

 • They object to smoking.

(พวกเขาไม่เห็นด้วยกับการสูบบุหรี่)

 • We look forward to meeting you soon.

(เราตั้งตารอคอยที่จะพบคุณเร็วๆนี้)

                    สำหรับคำคุณศัพท์และวลีที่ต้องตามด้วย  “Verb + ing”  ดูจากประโยคตัวอย่างข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่  ๑๒

 • Victor’s car was too badly damaged to be worth _________________________________.

(รถยนต์ของวิคเตอร์ได้รับความเสียหายมากจนเกินกว่าที่จะคุ้มค่า _______________________)

(a) repaired

(b) repair

(c) to repair

(d) repairing    (การซ่อมแซม)

(e) to be repaired

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจาก  “To be worth (คุ้มค่า, ควรค่า) + Verb + ing”  ทั้งนี้  มีคำคุณศัพท์  ๒  ตัว  ที่ต้องตามด้วย  “Gerund” (Verb + ing)  คือ  “Worth” (คุ้มค่า, ควรค่า)  และ  “Busy” (ยุ่งอยู่กับ)  ดังประโยคข้างล่าง

 • She was busy reading in the library. 

(เธอยุ่งอยู่กับการอ่านหนังสือในห้องสมุด)

 • They are busy preparing for the party.

(พวกเขายุ่งอยู่กับการเตรียมงานเลี้ยง)

 • Lots of things in this shop are worth buying.

(หลายสิ่งในร้านนี้ควรค่า (คุ้มค่า) ต่อการซื้อ)

 • These newspapers are not worth reading.

(หนังสือพิมพ์เหล่านี้ไม่ควรค่าต่อการอ่าน)

                    นอกจากนั้น  ยังมีอีก  ๒  วลี ที่ต้องตามด้วย  “Verb + ing”  คือ  “It is no good” (ไม่ดีที่จะ)  และ  “It is no use” (ไม่มีประโยชน์ที่จะ)  เช่น

 • It’s no good crying like a baby.

(ไม่ดีเลยที่จะร้องไห้เหมือนเด็ก)

 • It’s no use talking to him.

(ไม่มีประโยชน์ที่จะคุยกับเขา)

 

3. There will be an _____________________________ in inflation and unemployment next year.

(จะมี ______________________________________ ของเงินเฟ้อและการว่างงานในปีหน้า)

(a) increasing

(b) increases

(c) increase    (การเพิ่มขึ้น, ผลจากการเพิ่มพูน, ผลิตผล, ผลกำไร, ดอกเบี้ย)  (ในที่นี้เป็นคำนาม)

(d) increased

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

4. Those angry people were shouting at the top of their ________________________________.

(ผู้คนที่โกรธเคืองเหล่านั้นกำลังตะโกนสุด _________________________________ ของตน)

(a) sounds    (เสียงที่เราได้ยินทั่วๆ ไป เช่น เสียงฝีเท้าคนเดิน, ดนตรี, ลมพายุ, แตรรถยนต์  หรือเสียงสัตว์ร้อง ฯลฯ)

(b) voices    (เสียง)  (ที่คนเราพูดหรือตะโกน)

(c) mouths    (ปาก)

(d) heads    (ศีรษะ)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

5. Smoking is prohibited (โพร-ฮิ้บ-บิท) in many university classrooms in the United States.  

(การสูบบุหรี่ถูก  ห้าม-ขัดขวาง-ป้องกัน  ในห้องเรียนของมหาวิทยาลัยจำนวนมากในสหรัฐฯ)  (ห้ามสูบบุหรี่ในห้องเรียน)

(a) permitted    (อนุญาต, ยอมให้ทำ)

(b) juxtaposed     (จั๊ค-สทะ-โพซ)  (วางข้างๆ, วางชิดกัน, วางแนบ)

(c) rummaged    (รื้อค้นกระจุยกระจาย)

(d) banned    (ห้าม, ประกาศห้าม, สั่งห้าม, ประณาม, สาปแช่ง)

 (e) conspired    (สมคบคิดกัน (ทำผิด), ร่วมหัวกันวางอุบาย, ร่วมกันวางแผน)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

6. A vulnerable target for thieves is a solitary traveler.

(เป้าหมายที่  ถูกจู่โจมหรือโจมตีได้ง่าย-บาดเจ็บได้-อ่อนแอ-เปราะ-ไม่มั่นคง-ถูกตำหนิได้ง่าย  อย่างหนึ่งสำหรับพวกหัวขโมย  คือ  นักเดินทางที่เดินทางตามลำพัง)

(a) tantamount    (แท้น-ทะ-เม่านท)  (เท่ากับ, พอๆกับ, ประหนึ่งเป็น, มีความสำคัญเท่ากับ)

(b) monotonous    (มะ-น้อท-เทิน-เนิส)  (ซ้ำซาก, ซ้ำกัน, น่าเบื่อ, มีเสียงเดียว)

(c) open to attack    (เปิดโล่งสำหรับการโจมตี)  (ในที่นี้  หมายถึง  การเปิดโอกาสให้หัวขโมยทำงาน

       หรือ หลอกต้มได้ง่าย)

(d) gregarious    (กริ-แก๊-เรียส)  (ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง, ที่จับกันเป็นกลุ่ม, ชอบสังคม, ชอบพบปะสังสรรค์)

(e) indignant    (โกรธ, โมโห, เคือง)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

7. His face showed no sign of fatigue (ฟะ-ทิก) after three consecutive sleepless nights during his final exam.

(ใบหน้าของเขามิได้แสดงอาการของ  ความเหนื่อยล้า-ความอ่อนเพลีย-ความเมื่อยล้า-งานที่หนัก-งานกรรมกร-งานที่ใช้แรง  หลังจากนอนไม่หลับ (ไม่ได้นอน) ติดต่อกันเป็นเวลา  ๓  คืน  ในระหว่างการสอบไล่)

(a) excitement    (ความตื่นเต้น)

(b) anger    (ความโกรธ)

(c) tiredness    (ความเหน็ดเหนื่อย-เมื่อยล้า-อ่อนเพลีย)

(d) disappointment    (ความผิดหวัง)

(e) delight    (ความปิติยินดี, ความสุขใจ, สิ่งที่ให้ความสุขใจ)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

8. There is evidence that prehistoric humans used fire _______________________ 400,000 BC.

(มีหลักฐานว่ามนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ใช้ไฟ ______________ ๔๐๐,๐๐๐  ปีก่อนคริสตศักราช)

(a) so early

(b) the earliest

(c) so early that

(d) as early as     (ครั้งแรกราวๆ,  ครั้งแรกเท่าๆ กับ)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป