หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 512)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละข้อ)

 

1. Mr. Decker was responsible for collecting and _______________________________ the data.

(มิสเตอร์เด็กเกอร์รับผิดชอบการเก็บรวบรวมและ ______________________________ ข้อมูล)

(a) organization    (องค์การ, คณะ, ระบบ, การจัดตั้ง, โครงสร้างสิ่งมีชีวิต)

(b) organizing    (จัดระเบียบ, ทำให้เป็นระบบ, สร้าง, จัดตั้ง, ทำให้มีประสิทธิภาพ)

(c) organized 

(d) organize

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจากอยู่หลัง  Preposition “For”  จึงต้องตามด้วย  Gerund (Verb + ing)  คือเป็นกรรมของ  Preposition “For”  เช่นเดียวกับ  Collecting  ดูเพิ่มเติมการใช้รูป  Verb + ing  เมื่อตามหลัง  Preposition  จากตัวอย่างข้างล่าง

 • They left without saying goodbye.

(พวกเขาจากไปโดยไม่กล่าวคำอำลา)

 • She kept on working until late at night.

(เธอทำงานต่อไปจนกระทั่งดึกดื่น)

 • They suspected me of cheating.

(พวกเขาสงสัยว่าผมโกง – ทุจริต)

 • Don’t forget to turn off the light before leaving the room.

(อย่าลืมปิดไฟก่อนออกจากห้อง)

 • She learned English by studying it every day.

(เธอเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยการศึกษามันทุกวัน)

 • He was fined for driving fast.

(เขาถูกปรับเพราะขับรถเร็ว)

 • She is fond of swimming.

(เธอชอบว่ายน้ำ)

 • We are used to getting up early.  (To เป็น Preposition)

(เราเคยชินกับการตื่นแต่เช้าตรู่)

 • They objected to traveling at night.  (To เป็น Preposition)

(พวกเขาไม่เห็นด้วยกับการเดินทางตอนกลางคืน)

 • I apologize for delaying you.

(ผมขอโทษที่ทำให้คุณล่าช้า)

 • We look forward to seeing you soon in London.  (To เป็น Preposition)

(เราปรารถนาที่จะได้พบคุณเร็วๆ นี้ในลอนดอน)

 • He left the bar without paying.

(เขาออกจากบาร์โดยไม่ได้จ่ายเงิน)

 • They are good at playing football.

(พวกเขาเล่นฟุตบอลเก่ง)

 

2. Mr. Smith typed the speech __________________________ Ms. Kimberly prepared the charts.

(มิสเตอร์สมิธพิมพ์สุนทรพจน์ _____________________________ มิสคิมเบอร์ลี่เตรียมแผนภูมิ)

(a) or    (หรือ, มิฉะนั้น)

(b) and    (และ)

(c) where    (ที่ซึ่ง)

(d) during    (ในระหว่าง)  (ตามด้วยคำนาม หรือวลี)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

3. The sky is very cloudy.  It ________________________________________________ rain.

(ท้องฟ้ามีเมฆมาก  มัน ________________________________________________ ฝน)

(a) looks    (มอง, ดู, มีอาการ, มีลักษณะ)

(b) seems to    (ดูเหมือนจะ)

(c) may not    (อาจจะไม่)

(d) looks like    (ดูเหมือนกับ, ดูคล้ายกับ)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  Like  ในข้อ  D  เป็น  Preposition  จึงตามด้วยคำนามคือ  Rain (ฝน)  หรืออาจตอบ  Seems like (ดูเหมือนกับ, ดูคล้ายกับ) ก็ได้

 

4. Her parents live in New York.  They have lived there ____________________________ 2010.

(พ่อแม่ของเธออาศัยในนิวยอร์ก  พวกเขาได้อาศัยอยู่ที่นั่น ______________________ ปี ๒๐๑๐)

(a) for    (เป็นเวลา, สำหรับ, เพื่อ)

(b) from    (จาก)  (มักใช้คู่กับ  To -  “จาก ............. ถึง”)

(c) since    (ตั้งแต่)

(d) in    (ใน)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจากประโยคที่ ๒ ใช้รูป  Present perfect tense (Have lived)  ซึ่งหมายถึง  อยู่ในนิวยอร์กมาตั้งแต่ปี ๒๐๑๐  และปัจจุบันก็ยังอยู่  สำหรับ  For  ใช้กับความยาวนานของเวลา  เช่น  For two months (เป็นเวลา ๒ เดือน),  For ten years (เป็นเวลา ๑๐ ปี),  For a long time (เป็นเวลานาน)  เป็นต้น

 

5. The boy who had lived with wolves for fifteen years lacked even the most rudimentary social skills.

(เด็กชายผู้ซึ่งอาศัยอยู่กับหมาป่าเป็นเวลา ๑๕ ปี  ไม่มีแม้กระทั่งทักษะทางสังคม  ขั้นต้น-ขั้นพื้นฐาน-ขั้นมูลฐาน-ขั้นต่ำ-แรกเริ่ม-ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่  ที่สุด)

(a) covert    (ปิดบัง, ซ่อนเร้น, ลับ)

(b) basic; crude    (พื้นฐาน;  หยาบ (มิได้ขัดเกลา), ยังไม่ผ่านกรรมวิธี)

(c) ambivalent    (ยังไม่ตัดสินใจ, สองจิตสองใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง)

(d) tranquil    (แทร้ง-ควิล)  (สงบ, ไร้ความยุ่งยาก)

(e) beneficial    (ให้ประโยชน์, ให้คุณ)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

6. Because of lack of money, the sweetness of their matrimony turned sour.  

(เนื่องมาจากความขาดแคลนเงิน,  ความหวานของ  การแต่งงาน-พิธีแต่งงาน  ของเขา (ทั้ง ๒) ได้กลายเป็นเปรี้ยว-บูด-ไม่มีรสชาติ-ไม่สมใจ)

(a) marriage   (แม้ร์-ริจ) or married (แม้-รี่ด) life   (การแต่งงาน  หรือ  ชีวิตแต่งงาน)

(b) optimism    (การมองโลกในแง่ดี)

(c) dilemma    (ดิ-เล้ม-ม่ะ)  (สถานการณ์ที่ลำบาก, สภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก หรือ หนีเสือปะจรเข้,

       ปัญหาที่ลำบาก)

(d) plagiarism    (เพล้-เจีย-ริ-ซึ่ม)  (การขโมยคัดลอกผลงานหรือบทประพันธ์, สิ่งที่ขโมยคัดลอกมา)

(e) impediment    (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, การทำให้ล่าช้า)

 

7. After the excessive rains stopped, the flood water subsided.

(ภายหลังจากฝนปริมาณมากมายได้หยุดตก  น้ำที่ท่วมอยู่  ลดลง-บรรเทาลง-ถอยลง-จมลง-ทรุด-ตกตะกอน-นอนก้น)

(a) rose    (สูงขึ้น, เพิ่มมากขึ้น)

(b) grew less; sank to a lower level    (ลดน้อยลง;  จมลง)

(c) evaporated    (ระเหย, กลายเป็นไอ)

(d) froze    (เย็นจนเป็นน้ำแข็ง)

(e) became muddy    (กลายเป็นโคลน)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

8. He asked me ______________________________________________________ a match.

(เขาขอไม้ขีดไฟ ___________________________________________________ ผม)

(a) of

(b) about    (เกี่ยวกับ)

(c) for    (จาก)

(d) (No word is needed.)  (ไม่ต้องเติมคำใด)

ตอบ  –  ข้อ  (c)  เนื่องจาก  “Ask for something”  หมายถึง  ขอสิ่งนั้น   เพราะอยากได้มัน  หรืออยากจะทำมัน  เช่น

 • She asked for a drink of water.

   (เธอขอดื่มน้ำ)

 • I asked for help with my project.

  (ผมขอความช่วยเหลือในโครงการของผม)

 • My wife asked for one of my shirts for the poor man.

  (ภรรยาของผมขอเสื้อเชิร์ตผม    ตัว ให้ชายที่น่าสงสารคนนั้น)

                  สำหรับ  “Ask for someone”  หมายถึง  “อยากจะพูดคุยกับผู้นั้น”  เช่นประโยคข้างล่าง

 • My mother said that Tom had called asking for me.

 (แม่ของผมกล่าวว่า  ทอมโทรศัพท์มาจะขอพูดกับผม)

                 หรือในความหมายอื่นๆ  เช่น

 • She is as kind a mother as I could ask for.

(เธอ – แม่ – เป็นแม่ที่ใจดีที่สุดเท่าที่ฉันหวังว่าจะมีได้)

 • You’re really asking for trouble speaking to me like that.

(แกกำลังหาเรื่องเดือดร้อนจริงๆ ที่พูดกับฉันแบบนั้น)  (เป็นการพูดกระทบกระแทก – หัวเราะเยาะเย้ย)

 • So you refuse to apologize.  Very well, you’ve asked for it.

(ถ้างั้น  แกก็ปฏิเสธที่จะขอโทษละสิ  ดีมาก  แกหาเรื่องเดือดร้องเองนะ)  (ที่ไม่ยอมขอโทษฉัน)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป