หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 510)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละข้อ)

 

1. Everyone is ______________________________ that Ms. Howard seldom leaves before 6:30.

(ทุกคน _______________________ ว่ามิสโฮว์เวิร์ดไม่ใคร่จะออก (จากสำนักงาน) ก่อน ๖.๓๐ น.)

(a) aware    (ตระหนัก, ทราบ, รู้ตัว, รู้สึกตัว)  (เป็นคำคุณศัพท์)

(b) await    (คอย, รอคอย, เฝ้าคอย, กำลังคอยอยู่)  (Children eagerly await New Year.  =  เด็กๆ รอคอย

       ปีใหม่ด้วยใจจดใจจ่อ)  (เป็นคำกริยา)

(c) awaken    (ทำให้ตื่น, ทำให้ตื่นตัว, กระตุ้น, ทำให้รู้ตัว)  (เป็นคำกริยา)

(d) awful    (น่ากลัว, น่ารังเกียจ, น่ายำเกรง)  (เป็นคำคุณศัพท์)

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

2. The only difference _______________________________ the two flights is time of departure.

(ความแตกต่างเพียงประการเดียว _______________ เที่ยวบินทั้งสอง  คือเวลาของการออกเดินทาง)

(a) with

(b) for

(c) between    (ระหว่าง)  (ของ ๒ สิ่ง หรือคน ๒ คน)

(d) among    (ระหว่าง)  (ของตั้งแต่ ๓ สิ่ง หรือคนตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไป)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  สำหรับ  Between  บางครั้งใช้คู่กับ  and  (ระหว่าง ............. และ)  และยังมีคำคู่อื่นๆ  เช่น  “Both……and…....” (ทั้ง.........และ.........),  “Either ……or…..” (....... หรือ....... คนใดคนหนึ่ง),  “Neither……nor…..” (ไม่ทั้ง.......และ..........),  “Not only…… but also……”  (ไม่เพียงแต่........... แต่...........ด้วย)  ดูเพิ่มเติมจากตัวอย่างข้างล่าง

 • Passengers can check in for the charter flight between 8:00 and 12.00 tomorrow.

(ผู้โดยสารสามารถเช็คอิน (แสดงตั๋วและยื่นสัมภาระที่จะนำขึ้นเครื่อง) สำหรับเที่ยวบินเช่าเหมาลำ  ระหว่าง ๘ โมงและเที่ยงวันวันพรุ่งนี้)

 • There has been a rise in trade between China and Indonesia at present.

(มีการเพิ่มขึ้นด้านการค้าระหว่างจีนและอินโดนีเซียในปัจจุบัน)

 • I have spent a lifetime commuting between Britain and the United States.

(ฉันได้ใช้เวลาตลอดทั้งชีวิตเดินทางไปมาระหว่างอังกฤษและสหรัฐฯ)

 • The Supreme Court is an arbiter between the States and the federal government.

(ศาลสูงสุดเป็นผู้ชี้ขาด – อนุญาโตตุลาการ – ระหว่างรัฐต่างๆ และรัฐบาลกลาง)

 • Either John or his sister will come to my party.

(จอห์นหรือน้องสาวของเขา  คนใดคนหนึ่ง – ระหว่างเขากับน้องสาว – จะมางานเลี้ยงของผม)

 • Neither you nor I can achieve the goals.

(ไม่ทั้งคุณและผมสามารถบรรลุจุดหมาย  –  คือทั้งคุณและผมไม่สามารถบรรลุจุดหมาย)

 • Not only Peter but also Frank passes the test.

(ไม่เพียงแต่ปีเตอร์  แต่ยังแฟร้งค์อีกด้วย  ที่ผ่านการสอบ  –  คือสอบผ่านทั้ง ๒ คน)

 • The fruit delivered directly from the orchard was not only ripe but also delicious.

(ผลไม้ซึ่งส่งโดยตรงมาจากสวนผลไม้  ไม่เพียงแต่สุกเท่านั้น  แต่ยังอร่อยอีกด้วย)

 • Both Mary and her sister have divorced their husbands.

(ทั้งแมรี่และพี่สาวของเธอได้หย่าร้างกับสามี)

 • The training session has been changed from 8:30 to 9:00.

(การประชุมฝึกอบรมถูกเปลี่ยนจาก ๘.๓๐ น. เป็น ๙.๐๐ น.)

 • Both breakfast and lunch are served in the company cafeteria.

(ทั้งอาหารเช้าและอาหารกลางวันได้รับการเสิร์ฟในโรงอาหารของบริษัท)

 

3. On Sundays, many children spend their time ______________________________________.

(ในวันอาทิตย์  เด็กๆจำนวนมากใช้เวลาของตน ___________________________________)

(a) to watch a television

(b) to watch the television

(c) watching television    (ดูโทรทัศน์)

(d) to watch television

ตอบ  -  ข้อ  (c)  “Spend + Time + Verb + ing

 

4. A young man is accepted in the Royal Thai Air Force _______________________ trained to fly.

(ชายหนุ่มคนหนึ่งได้รับ (เข้าทำงาน) ในกองทัพอากาศ ________ ฝึกฝนให้บิน)  (คือ ฝึกขับเครื่องบิน)

(a) in spite of being    (ทั้งๆ ที่เป็น)

(b) in case of being    (ในกรณีที่เป็น)

(c) in order that    (เพื่อที่ว่า)  (ต้องตามด้วยประโยค  คือ  “Subject + Verb”  เช่น  “…………in order that

       he will be trained to fly” – เพื่อที่ว่าเขาจะได้รับการฝึกให้ทำการบิน)

(d) in order to be    (เพื่อที่จะถูก)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  ต้องใช้   “…..….to be trained”  (Passive voice)  เนื่องจาก  “ถูกกระทำ”  คือ  “ถูกฝึก”  หรืออาจใช้  “so as to be”  (เพื่อที่จะถูก) ก็ได้

 

5. Some medications cause drowsiness (เดร๊า-ซิ-เนส) and should not be used by people who operate machinery.

(ยาบางอย่างก่อให้เกิด  ความง่วงเหงาหาวนอน-ความง่วงนอน-ความเซื่องซึม  และไม่ควรถูกใช้โดยคนที่ควบคุมเครื่องจักรกล)

(a) nervousness    (ความประหม่า, ความวิตกกังวล)

(b) drunkenness    (ความมึนเมา)

(c) sleepiness    (ความง่วงนอน)

(d) unhappiness    (การไม่มีความสุข)

(e) viciousness    (วิ้ช-เชิส-เนส)  (ความชั่ว, ความชั่วร้าย, ความเสื่อมทราม, ความเลวทราม, ความดุร้าย,

       ความร้ายกาจ, ความผิดพลาด, ความบกพร่อง)   

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. Traffic had to be diverted due to the accident.

(การจราจรจำเป็นต้องถูก  เบี่ยงเบน-หันเห-ทำให้ออกนอกลู่นอกทาง  เนื่องมาจากอุบัติเหตุ)   (คือ ต้องเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่นแทน)

(a) halted    (หยุด, ชะงัก, ทำให้หยุดชะงัก)

(b) forbidden    (ห้าม)  (มาจากกริยา  “Forbid”)

(c) turned aside    (เปลี่ยนไปอีกเส้นทางหนึ่ง)

(d) canceled    (ยกเลิก)

(e) bantered    (ล้อเลียน, แหย่เย้า, กระเซ้า, กระเซ้าเล่นหัว)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

7. My winning lottery ticket engendered (เอ็น-เจ๊น-เดอะ) a great deal of envy among my co-workers; they all wished that they had won.

(การถูกรางวัลลอตเตอรี่ของผม  ก่อให้เกิด-ทำให้เกิด-ทำให้ปรากฏขึ้น-สร้าง  ความอิจฉาริษยาอย่างมากมายในหมู่เพื่อนร่วมงานของผม  พวกเขาปรารถนาว่าพวกตนได้ถูกรางวัลเช่นเดียวกัน)

(a) enfranchised    (เอ็น-แฟร้น-ไช่ซ)  (ให้สิทธิพิเศษสำหรับพลเมือง  โดยเฉพาะสิทธิในการออกเสียง) 

(b) enervated    (เอ๊น-เนอร์-เวท)  (บั่นทอนกำลังหรือพลังงาน, ทำให้หมดเรี่ยวหมดแรง, ทำให้อ่อนเปลี้ย)  

(c) discerned    (มองเห็น, สังเกตเห็น, เข้าใจ, หยั่งรู้, มองเห็นความแตกต่าง, แยกความแตกต่างได้) 

(d) coerced    (โค-เอิ้ร์ซ)  (บังคับใครให้ทำ หรือ ไม่ทำอะไรบางอย่าง, บีบบังคับ, บังคับขู่เข็ญ) 

(e) created    (ครี-เอ๊ท)  (สร้าง, ก่อให้เกิด, ทำให้เกิด)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

8. Thomas Paine was committed to speaking the truth bluntly, ___________________________.

(โทมัส เพน - บิดาผู้ก่อตั้งประเทศสหรัฐฯ - ผูกมัดกับการพูดความจริงแบบขวานผ่าซาก, _________)

(a) was understood

(b) he had understanding

(c) as he understood it    (ตามที่เขาเข้าใจมัน)

(d) that his understanding was

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจากเป็นอนุประโยค (Subordinate clause)  โดยข้อความข้างหน้ามันทั้งหมดเป็นประโยคใหญ่ (Main clause)  

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป