หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 509)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละข้อ)

 

1. The cruise handbook ___________________________________________ all ship policies.

(หนังสือคู่มือการเดินทางตระเวณโดยทางเรือ ____________________ นโยบายทั้งหมดของเรือ)

(a) explains    (อธิบาย)

(b) is explaining    (กำลังอธิบาย)

(c) explain

(d) explaining

ตอบ  -  ข้อ  (a)  ประธานเอกพจน์  กริยาเติม “S” (Explains)  และข้อความนี้เป็นข้อเท็จจริง  และเป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน  จึงใช้  Present simple tense (Subject + Verb 1)  ดูเพิ่มเติมการใช้กริยาตามประธานของประโยค  กับเหตุการณ์ปัจจุบัน (ข้อเท็จจริง)  จากตัวอย่างข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่ 

 • The head of the porters ________________________________ guests with their luggage.  

(หัวหน้าคนถือกระเป๋า (แบกของ) __________ แขก (ลูกค้า) – โรงแรม, สถานีรถโดยสาร-รถไฟ – ในเรื่องกระเป๋าเดินทาง)

(a) assist

(b) is assisting    (กำลังช่วยเหลือ)

(c) assists    (ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, สนับสนุน)

(d) are assisting    

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจากประธานของประโยค  คือ  The head (หัวหน้า)  ซึ่งเป็นคำเอกพจน์  โดยมี  Of the porters  เป็นส่วนขยายประธาน  และข้อนี้ใช้รูป  Present simple tense  (Subject + Verb 1)  เพราะเป็นข้อเท็จจริงทั่วๆ ไปในปัจจุบัน (หัวหน้าฯ ช่วยเหลือแขก-ลูกค้าในเรื่องกระเป๋าเดินทาง)  ไม่มีความจำเป็นต้องใช้รูป  Present continuous (progressive) tense (Is assisting)  เนื่องจากเหตุการณ์มิได้กำลังเกิดขึ้นในขณะนั้น

                                 ตัวอย่างที่

 • The variety of insurance benefits ________________________ very broad under this policy.

(ความหลากหลายของผลประโยชน์ต่างๆ จากการประกันภัย _____________ กว้างขวางมากภายใต้กรมธรรม์นี้ )

(a) are

(b) is    (มีความ)

(c) being

(d) be

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจากประธานของประโยค  คือ  The variety  ซึ่งเป็นเอกพจน์  โดยมี  Of insurance benefits  เป็นส่วนขยายประธาน  และมี  Very broad under this policy  เป็น  Complement  ของกริยา  Is  (มาช่วยทำให้  Is  มีความสมบูรณ์)

                                 ตัวอย่างที่

 • At midnight, the second shift of security guards ____________________________ on duty.

(ตอนเที่ยงคืน  ผลัดที่สองของยามรักษาความปลอดภัย __________________ เข้าเวร – ทำหน้าที่)

(a) coming

(b) to come

(c) comes    (มา)

(d) come

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจาก  “The second shift” (เอกพจน์) เป็นประธานของประโยค  โดยมี  “Of security guards”  เป็นส่วนขยาย  จึงต้องใช้กริยา  “Come”  ที่เติม  “S

 

2. The directory lists each passenger’s name __________________________________ address.

(หนังสือรวบรวมชื่อและที่อยู่  ลงรายการชื่อ ___________________ ที่อยู่ของผู้โดยสารแต่ละคน)

(a) or    (หรือ, มิฉะนั้น)

(b) and    (และ)

(c) but    (แต่)

(d) nor    (ไม่เช่นกัน)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

3. This road is dangerous ____________________________________________ pedestrians.

(ถนนสายนี้เป็นอันตราย __________________________________ คนเดินเท้า-คนเดินถนน)

(a) for

(b) to    (ต่อ, แก่)

(c) about

(d) of

ตอบ  -  ข้อ  (b)  ดูเพิ่มเติมการใช้  To  จากพารากราฟข้างล่าง

                สำหรับคำคุณศัพท์ (Adjective) ที่ใช้กับ  “To”   ได้แก่  kind  (กรุณา, ใจดี)  -  He is very kind to me.  (เขากรุณาต่อผมมาก),  new  (ใหม่่)  - It is new to me.  (มัน (เป็นเรื่อง) ใหม่สำหรับผม),  close  (ใกล้ชิดกับ),  cruel  (โหดร้ายกับ),  hostile  (มุ่งร้าย หรือเป็นปฏิปักษ์กับ),  obvious  (ชัดเจนแก่),  obedient  (เชื่อฟังต่อ),  peculiar  (แปลกประหลาดแก่, เฉพาะกับ),  equal  (เท่ากันกับ),  grateful  (ขอบคุณ, เป็นหนี้บุญคุณ)  -  I’m very grateful to your kind assistance.  (ผมขอบคุณอย่างมากต่อความช่วยเหลือของคุณ),  harmful  (เป็นอันตรายต่อ),  kind  (กรุณาต่อ),  dear  (เป็นที่รักแก่),  faithful  (ศรัทธาต่อ),  junior  (อาวุโสน้อยกว่า),  senior  (อาวุโสมากกว่า)  -  He is senior to me in the army.  (เขาอาวุโสกว่าผมในกองทัพ  -  คือมียศสูงกว่า),  inferior  (ด้อยกว่า, เลวกว่า, แย่กว่า),  superior  (ดีกว่า, เหนือกว่า),  polite  (สุภาพต่อ)  -  He is polite to everyone he meets.  (เขาสุภาพกับทุกคนที่เขาเจอะเจอ),  familiar  (คุ้นเคยกับ)  -  Most people at the party were familiar to me.  (คนส่วนใหญ่ที่งานเลี้ยงคุ้นเคยกับผม,  useful  (เป็นประโยชน์กับ),  similar  (คล้ายกับ),  rude (หยาบ คายกับ),  previous  (ก่อน),  used  (เคย),  accustomed  (คุ้นเคย, เคยชิน)  -  They are accustomed to hot weather.  (พวกเขาคุ้นเคยกับอากาศร้อน),  clear  (ชัดเจนกับ),  essential  (จำเป็นกับ),  necessary  (จำเป็นต่อ),  good  (ปฏิบัติดีต่อ),  identical  (เหมือนกับ)  -  The material is almost identical to limestone.  (วัตถุชิ้นนั้นเกือบจะเหมือนกันเป๊ะกับหินปูน),  satisfactory (เป็นที่พอ ใจของ),  important  (สำคัญต่อ),  significant  (สำคัญต่อ),  equivalent  (เท่า กับ, เสมือนกับ),  loyal  (จงรักภักดีต่อ)  เป็นต้น

                สำหรับคำกริยา (Verb) ที่ใช้กับ  “To”  ได้แก่  happen  (เกิดขึ้น)  -  The accident happened to his family a long time ago.  (อุบัติเหตุเกิดขึ้นกับครอบครัวของเขานานมาแล้ว),  occur  (เกิดขึ้น),  resort  (หันไปใช้)  -  You must never resort to violence.  (คุณจะต้องไม่หันไปใช้ความรุนแรง),  compare  (เปรียบเทียบว่าเหมือนกับ)  -  Some people compare sleep to death.  (บางคนเปรียบเทียบการนอนหลับว่าเหมือนกับความตาย),  belong  (เป็นของ)  -  That car belongs to me.  (รถยนต์คันนั้นเป็นของผม),  attend  (เอาใจใส่)  -  You should attend to your teacher’s advice.  (คุณควรเอาใจใส่คำ แนะนำของอาจารย์),  see to it  (ดูแลในเรื่อง, จัดการในเรื่อง)  -  I will see to it that you get what you want.  (ผมจะดูแลให้ว่า  คุณได้ทุกอย่างที่คุณต้องการ),  consent  (ยินยอมต่อ)  -  He consented to postponement of the trip.  (เขายินยอมกับการเลื่อนการเดินทางออกไป),  attribute  (มีสาเหตุมาจาก)   -  He attributed the worsening situation to increased conflicts between the government and the people.  (เขาคิดว่าสถานการณ์ที่แย่ลง  มีสาเหตุมาจากความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลและประชาชน),  apply  (สมัคร, ขอ),  reply  (ตอบ),  appeal  (อุทธรณ์, ชวนให้เกิดความสนใจ หรือ หลงใหล),  confine  (จำกัดอยู่ใน),  turn  (หันไปหา, หันไปใช้),  amount  (รวมเป็นจำนวน),  surrender  (ยอมจำนนต่อ),  listen  (ฟัง),  recommend  (แนะนำว่าดี),  devote  (อุทิศแก่),  accustom  (ทำให้คุ้นเคยกับ),  object  (คัดค้าน, ไม่เห็นด้วยกับ),  succumb  (พ่ายแพ้ต่อ, ยอมจำนนกับ)  -  He finally succumbed to injury.  (เขาในที่สุดพ่ายแพ้ต่อการบาด เจ็บ  -  คือตาย),  complain  (บ่น หรือ ร้องเรียนกับ)  They complained to me about the noise.  (เขาร้องเรียนกับผมเกี่ยวกับเรื่องเสียงดัง),  suggest  (แนะนำกับ)   -  I suggested to him that he should work harder.  (ผมแนะนำกับเขาว่า  เขาควรขยันมากขึ้น),  respond  (ตอบสนองต่อ)   - The government should quickly respond to its people’s demand.  (รัฐบาลควรตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็ว),  look forward to  (ตั้งหน้าตั้งตารอคอย),  refer  (อ้างถึง, แนะนำให้ไปหา),  yield  (จำนน หรือพ่ายแพ้ต่อ),  introduce  (แนะนำให้รู้จักกับ),  reduce  (ลดลงจนต้อง),  be used to  (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ),  get used to  (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ),  be accustomed to  (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ),  get accustomed to  (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ),  เป็นต้น

 

4. Judy’s husband asked her to buy _________________________________________ for him.

(สามีของจูดี้ขอร้องให้เธอซื้อ __________________________________________ ให้เขา)

(a) a very blue pretty Italian shirt

(b) a very pretty Italian blue shirt

(c) a very Italian pretty blue shirt

(d) a very pretty blue Italian shirt    (เสื้อเชิ้ร์ตอิตาเลียนสีน้ำเงินที่สวยงามมาก)

ตอบ  –  ข้อ  (d)  เนื่องจากต้องเรียง  “ประเทศที่ผลิต”  อยู่ติดกับคำนามที่มันขยาย  ถัดไปเป็น  “สี”,  ถัดไปถ้ามี  “ขนาด” (Big, Small)  ก็ต่อด้วย “ขนาด”  แล้วต่อด้วย “คุณ สมบัติอื่นๆ”  เช่น  “สวย” หรือ “ไม่สวย”  ดังในประโยคข้างบน,  ซึ่งในการเรียงคำในภาษาไทยและอังกฤษ  จะเรียงกลับกัน  กล่าวคือ  เวลาแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย  จะต้องแปลจากข้างหลังย้อนขึ้นไปข้างหน้า  เช่น  “เสื้อ-อิตาเลียน-สีฟ้า-สวยงาม-มาก”  สำหรับตัวอย่างอื่นๆ  เช่น

 • (๑) บ้าน  (๒) ทรงไทย  (๓) สีขาว  (๔) หลังใหญ่  (๕) สวยงาม  (๖) มาก  (๗) สองหลัง  (๘) เหล่านั้น
 • (8) Those (7) two (6) very (5) beautiful (4) big (3) white (2) Thai-style (1) houses

                     ตัวอย่างอื่นๆ ได้แก่

 • I want to buy those two brown wood tables.

(ผมต้องการซื้อโต๊ะไม้สีน้ำตาล ๒ ตัวเหล่านั้น)

 • She is a very sweet little old lady.

(เธอเป็นสุภาพสตรีชราตัวเล็กๆที่หวานมาก)

 • Have you seen this interesting English book ?

(คุณได้เห็นหนังสือภาษาอังกฤษที่น่าสนใจเล่มนี้หรือยัง)

 • She wanted to buy these two old brick houses.

(เธอต้องการซื้อบ้านอิฐเก่า ๒ หลังเหล่านี้)

 • There are two small Chinese gold cups in the shop window.

(มีถ้วยทอง (ทำใน) จีนเล็กๆ ๒ ใบ ในตู้โชว์ของร้าน)

 • These old dilapidated houses are not safe.

(บ้านที่ทรุดโทรมเก่าๆเหล่านี้ไม่ปลอดภัย)

 • She gave me a round white plastic drinking cup.

(เธอให้ถ้วย (สำหรับ) ดื่มน้ำพลาสติกสีขาวกลม ๑ ใบ แก่ผม)

 • We have bought two white electric washing machines.

(เราซื้อเครื่องซักผ้าไฟฟ้าสีขาว ๒ เครื่อง)

 

5. Hong Kong is almost without natural _______________________________ like coal and oil.

(ฮ่องกงเกือบจะปราศจาก __________________________ ธรรมชาติ  เช่น  ถ่านหินและน้ำมัน)

(a) facilities    (สิ่งอำนวยความสะดวก, เครื่องทำให้สะดวกหรือง่ายขึ้น, ความสะดวก, ความง่าย, ความคล่องแคล่ว,

       ความว่องไว)

(b) resources    (ทรัพยากร)

(c) phenomena    (ปรากฏการณ์)

(d) aspects    (แง่มุม, ลักษณะ, รูปร่างหน้าตา, รูปการ, ด้าน (ปัญหา), หลักเกณฑ์, ทิศทาง, ที่ตั้ง)

(e) commodities    (สินค้า, ของใช้ประจำ, ของที่มีประโยชน์, ผลิตภัณฑ์เกษตรหรือเหมืองแร่)

ตอบ  –  ข้อ  (b)

 

6. It is impossible for parents to shield (ชีลด) their children from every danger.

(เป็นไปไม่ได้สำหรับพ่อแม่ที่จะ  ปกป้อง-ป้องกัน-คุ้มครอง  ลูกๆ ของตนจากอันตรายทุกอย่าง)

(a) relieve    (บรรเทา, ปลดเปลื้อง, ทำให้ลดน้อยลง)

(b) conserve    (สงวนไว้, อนุรักษ์ไว้)

(c) protect    (ปกป้อง, คุ้มครอง)

(d) annihilate    (ทำลายอย่างสิ้นซาก)

(e) disseminate    (ดิส-เซ้-มะ-เนท)  (กระจาย (ข่าว, ความรู้, ความคิด ฯลฯ), เผยแพร่)

ตอบ  –  ข้อ  (c)

 

7. What was the exact time when the accident took place?

(เวลาที่  แน่นอน-พอดิบพอดี  เมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้น  คือเวลาใด)  (อุบัติเหตุเกิดขึ้นเวลาใด)

(a) approximate    (ประมาณ, ใกล้เคียง, จำนวนใกล้เคียง)

(b) precise    (พรี-ไซ้ซ)  (แน่นอน, พอดี, แม่นยำ, เที่ยงตรง, ถูกต้อง, ชัดถ้อยชัดคำ, พิถีพิถัน)

(c) supposed    (คาดคะเน, คาดการ)

(d) lengthy    (ยาว, ยาวนาน)

(e) offensive    (ที่น่ารังเกียจ, น่าขุ่นเคือง, ซึ่งทำให้ไม่พอใจหรือขุ่นเคือง, ก้าวร้าว, ไม่พอใจ, ล่วงละเมิด,

       น่าขยะแขยง, น่ารังเกียจ)

ตอบ  –  ข้อ  (b)

 

8. I don’t know _______________________________________ to do to prepare for my exam.

(ผมไม่ทราบว่าจะทำ ________________________________ เพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบ)

(a) where    (ที่ไหน)

(b) what    (อย่างไร, อะไร)

(c) when    (เมื่อไร)

(d) how    (อย่างไร, วิธีใด)

ตอบ  -  ข้อ  (b)  สำหรับ  “How”  มักใช้ในรูป  “How to swim,  How to cook, How to play golf,  How to solve the problem,  How to tell her the truth,  How to get there in time, etc.”

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป