หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 505)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละข้อ)

 

1. The variety of insurance benefits __________________________ very broad under this policy.

(ความหลากหลายของผลประโยชน์ต่างๆ จากการประกันภัย _____________ กว้างขวางมากภายใต้กรมธรรม์นี้)

(a) are

(b) is    (มีความ)

(c) being

(d) be

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจากประธานของประโยค  คือ  The variety  ซึ่งเป็นเอกพจน์  โดยมี  Of insurance benefits  เป็นส่วนขยายประธาน  และมี  Very broad under this policy  เป็น  Complement  ของกริยา  Is  (มาช่วยทำให้  Is  มีความสมบูรณ์)  ดูเพิ่มเติมโครงสร้างแบบนี้จากตัวอย่างข้างล่าง

                                 ตัวอย่างที่

 • The head of the porters ________________________________ guests with their luggage.  

(หัวหน้าคนถือกระเป๋า (แบกของ) __________ แขก (ลูกค้า) – โรงแรม, สถานีรถโดยสาร-รถไฟ – ในเรื่องกระเป๋าเดินทางของพวกเขา)

(a) assist

(b) is assisting    (กำลังช่วยเหลือ)

(c) assists    (ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, สนับสนุน)

(d) are assisting    ()

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจากประธานของประโยค  คือ  The head (หัวหน้า)  ซึ่งเป็นคำเอกพจน์  โดยมี  Of the porters  เป็นส่วนขยายประธาน  และข้อนี้ใช้รูป  Present simple tense  (Subject + Verb 1)  เพราะเป็นข้อเท็จจริงทั่วๆ ไปในปัจจุบัน  (หัวหน้าฯ ช่วยเหลือแขก-ลูกค้าในเรื่องกระเป๋าเดินทาง)  ไม่มีความจำเป็นต้องใช้รูป  Present continuous (progressive) tense (Is assisting)  เนื่องจากเหตุการณ์มิได้กำลังเกิดขึ้นในขณะนั้น

                                  ตัวอย่างที่

 • At midnight, the second shift of security guards ____________________________ on duty.

(ตอนเที่ยงคืน  ผลัดที่สองของยามรักษาความปลอดภัย __________________ เข้าเวร – ทำหน้าที่)

(a) coming

(b) to come

(c) comes    (มา)

(d) come

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจาก  “The second shift”  (เอกพจน์) เป็นประธานของประโยค  โดยมี  “Of security guards”  เป็นส่วนขยาย  จึงต้องใช้กริยา  “Come”  ที่เติม  “S

 

2. Please leave your luggage _____________________________________ the bus for loading.

(กรุณาทิ้งกระเป๋าเดินทางของคุณไว้ ______________________ รถโดยสาร  เพื่อการขนขึ้นรถ)

(a) among    (ในบรรดา, ระหว่าง)  (ตั้งแต่ ๓ คน หรือ๓ สิ่งขึ้นไป)

(b) between    (ระหว่าง)  (๒ คน หรือ ๒ สิ่ง)

(c) from    (จาก)

(d) beside    (ข้างๆ, อยู่ข้าง, เคียงกับ, นอกจาก, ห่างจาก)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  ดูเพิ่มเติมการใช้  Beside  จากตัวอย่างข้างล่าง

 • He sat down beside his wife.

(เขานั่งลงข้างภรรยา)

 • There right beside the road is a large grey house.

(อยู่ตรงนั้นข้างถนนพอดี  คือบ้านสีเทาหลังใหญ่)

 • An apple pie stood beside the roast beef.

(ขนมพายแอปเปิ้ลตั้งอยู่ข้าง (ถัดไปจาก) เนื้อย่าง)

 • John works beside his colleagues.

(จอห์นทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานของเขา)

 • American troops fought beside their allies.

(ทหารอเมริกันสู้รบร่วมกับพันธมิตรของตน)

 • He stayed beside his daughter in New York.

(เขาพักอยู่เป็นเพื่อนลูกสาวในนิวยอร์ก)

 • Jim was beside himself with rage.

(จิมควบคุมอารมณ์ตนเองแทบไม่อยู่ด้วยความโกรธ)

 • Jane was quite beside herself with enthusiasm. 

(เจนกระตือรือร้นมากจนออกนอกหน้า)

 • What you said is beside the point.

(สิ่งที่คุณพูดไม่ตรงประเด็น)  (กับเรื่องที่เรากำลังคุยกันหรือพิจารณา)

 • What languages do you know beside (besides) English and Chinese ?

(คุณรู้ภาษาอะไรบ้าง  นอกเหนือจากภาษาอังกฤษและจีน)

 • Thomas was the only blond in the family, beside (besides) the mother.

(โทมัสเป็นคนผมสีทองเพียงคนเดียวในครอบครัว  นอกเหนือจากแม่)

 • He was guilty of six killings and more beside (besides).

(เขามีความผิดฐานฆ่า ๖ ราย  และอื่นๆ อีกนอกเหนือจากนั้น)

 

3. _______________ baggage must be inspected by an airline officer before boarding the airplane.

(กระเป๋าเดินทาง ________ จะต้องได้รับการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่สายการบินก่อนนำขึ้นเครื่องบิน)

(a) The

(b) A

(c) When

(d) All    (ทั้งหมด)

ตอบ  -  ข้อ  (a)  Baggage  เป็นคำนามนับไม่ได้  จึงเป็นเอกพจน์เสมอ  สามารถใช้  All  ขยายได้  (All  ใช้ขยายได้ทั้งคำนามนับไม่ได้  และคำนามนับได้ พหูพจน์)  สำหรับข้อนี้ไม่ใช้  The  ขยาย  เนื่องจากเป็นกระเป๋าเดินทางทั่วๆ ไป  ไม่ได้เน้นเฉพาะว่าเป็นกระเป๋าฯ อะไรหรือของใคร  และไม่สามารถใช้  A  ขยายได้  เนื่องจาก  Baggage  เป็นคำนามนับไม่ได้

 

4. The owners of real estate business expressed concern _____________ a decline in the consumers’ housing demand.

(เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แสดงความวิตกกังวล ___________ การลดลงของความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค)

(a) in

(b) of

(c) with

(d) about    (เกี่ยวกับ)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

5. The groom gave such a __________ speech last night that everyone wondered whether the wedding banquet would begin at all.

(เจ้าบ่าวกล่าวคำพูดที่ __________ มากเมื่อคืนนี้  จนกระทั่ง (แขก) ทุกคนสงสัยว่า  การเลี้ยงอาหารแต่งงานจะได้เริ่มต้นกันหรือไม่)  (คือ  ไม่แน่ใจว่าจะมีการเลี้ยงอาหารหรือไม่  เพราะเจ้าบ่าวพูดนานมาก)

(a) drowsy    (เดร๊า-ซี่)  (ง่วง, สัปหงก, ซบเซา, เซื่องซึม, ครึ่งหลับครึ่งตื่น, ซึ่งทำให้เซื่องซึมหรือง่วงนอน)

(b) dexterous    (เด๊คซ-ทรัส)  (ชำนาญ, คล่องแคล่ว, ถนัดมือขวา, หลักแหลม)

(c) lengthy    (เล้งค-ธี่)  { (คำพูด) ยืดยาวเกินไป, ยาวมาก, น้ำท่วมทุ่ง}

(d) flimsy    (ไม่มั่นคง, บอบบาง, อ่อนกำลัง, อ่อนแอ, ไม่เพียงพอ, ไม่มีประสิทธิภาพ)

(e) abundant    (มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. The bad weather seriously impedes the army’s advance.

(อากาศที่เลวร้าย  ขัดขวาง-เป็นอุปสรรค-สกัดกั้น-หน่วงเหนี่ยว  อย่างรุนแรงต่อการรุกคืบหน้าของกองทัพ)

(a) forces    (บังคับ)

(b) facilitates    (ทำให้สะดวก, ทำให้ง่าย, ทำให้ราบรื่น)

(c) obstructs    (ขัดขวาง, เป็นอุปสรรค, หน่วงเหนี่ยว)

(d) fascinates    (ทำให้หลงใหล, เป็นที่จับจิตจับใจแก่)

(e) augments    (ออก-เมิ่นท)  (เพิ่ม, ขยาย, เสริม, เพิ่มทวี) 

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

7. The population of our town has been stationary for a decade.

(ประชากรของเมืองของเราได้  ไม่เปลี่ยนแปลง-อยู่ในสภาพเดิม-หยุดนิ่ง-หยุดอยู่กับที่-ไม่เคลื่อนที่  เป็นเวลา ๑ ทศวรรษ (๑๐ ปี) แล้ว)

(a) inadequate    (ไม่พอเพียง)

(b) not changing in size, number or activity    (ไม่เปลี่ยนแปลงในขนาด, จำนวน หรือ กิจกรรม)

(c) minute    (ไม-นิ้วท)  (เล็กมาก, ละเอียดยิบ)

(d) adorable    (น่าเคารพ, น่านิยม, น่ารักใคร่หลงใหล)

(e) trustworthy    (ทรัสท-เวิร์ธ-ทิ่)  (น่าไว้วางใจ, ไว้ใจได้, น่าเชื่อถือ, เชื่อถือได้)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

8. Tom used to spend _______________________________________ his time in the library.

(ทอมเคยใช้เวลา ________________________________________ ของเขาในห้องสมุด)

(a) more

(b) most

(c) most of    (ส่วนใหญ่)

(d) the most    (มากที่สุด)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  ดูเพิ่มเติมการใช้  Most  จากตัวอย่างข้างล่าง

                                 ตัวอย่างที่ 

 • Our cat grew up to be larger than ________________________________________ cats.

(แมวของเราเติบโตขึ้นจนตัวใหญ่กว่าแมว ______________________________________)

(a) most    (ส่วนใหญ่)

(b) mostly

(c) the most

(d) most of

ตอบ  -  ข้อ  (a)  หรืออาจตอบ  “Most of the”  ก็ได้  ดูเพิ่มเติมการใช้  “Most, The most, Almost, Mostly”  จากตัวอย่างข้างล่าง

                                 ตัวอย่างที่ 

 • ______________________ social nesting birds that build their nests in trees and on cliffs.

( __________________ นกสร้างรังที่อยู่รวมกันเป็นฝูง  ซึ่งสร้างรังของตนบนต้นไม้และหน้าผาสูง)

(a) The most storks

(b) Most are storks

(c) Most storks are    (นกกระสาส่วนใหญ่เป็น)

(d) Storks most

ตอบ  -  ข้อ  (c)  หรืออาจตอบ  “Most of the storks are”  ก็ได้                              

                                 ตัวอย่างที่ 

 • __________________________________ people are not interested in classical music.

(ผู้คน ____________________________________________ ไม่สนใจในดนตรีคลาสสิค)

(a) Almost    (เกือบจะ)

(b) Most of

(c) The most of

(d) Most    (ส่วนมาก, ส่วนใหญ่)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  หรืออาจตอบ  “Most of the”  ก็ได้

                                 ตัวอย่างที่  

 • ________________________________________ my students went to see that film.

(นักเรียนของผม ___________________________________________ ไปดูหนังเรื่องนั้น)

(a) Most of the

(b) The most of

(c) Almost   (เกือบจะ)

(d) Most of    (ส่วนใหญ่, ส่วนมาก)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

                                  ตัวอย่างที่  ๕

 • _______________________________________________ would like to live peacefully.

(______________________________________________ อยากจะดำรงชีวิตอย่างสันติ)

(a) Most of people

(b) The most of people

(c) Almost people

(d) Most people    (ผู้คนส่วนมาก  หรือส่วนใหญ่)

(e) Almost of people

ตอบ  -  ข้อ  (d)  หรือใช้  “Most of the people”  ก็ได้

                                  ตัวอย่างที่  

 • _______________________________________ outside of the cities is used for farming.

(__________________________ นอกเมือง  ถูกใช้สำหรับทำฟาร์ม – คือ เพาะปลูก-เลี้ยงสัตว์)

(a) Most areas    (พื้นที่ส่วนใหญ่)

(b) Most of the area    (พื้นที่ส่วนใหญ่)

(c) Almost all areas    (เกือบจะพื้นที่ทั้งหมด)

(d) The most of the area

ตอบ  -  ข้อ  (b)  หรือ  “Most area”  ก็ได้  เนื่องจาก  “Area”  เป็นทั้งคำนามนับได้และนับไม่ได้  หมายถึง  “พื้นที่ของเมือง, ประเทศ หรืออื่นๆ,  พื้นที่ในห้องหรือตัวอาคาร,  สาขาของวิชาความรู้”  สำหรับประโยคข้างบน  กริยา  คือ  “Is used”  จึงต้องใช้  “Area”  แบบนามนับไม่ได้  คือ  เอกพจน์  ดังนั้น  ข้อ (a) และ (c)  จึงผิด  สำหรับความแตกต่างระหว่าง  “Most of the”  และ  “The most”  ดูจากตัวอย่างในประโยคข้างล่าง

                                 ตัวอย่างที่               (จงหาที่ผิดไวยากรณ์ จากข้อ ๑ ถึง ๔)

 • (1) As (2) they ripen on the tree, (3) the most olives change slowly (4) from green to black.

(ในขณะที่พวกมันสุกอยู่บนต้น  ผลมะกอกส่วนใหญ่เปลี่ยนอย่างช้าๆ  จากสีเขียวเป็นสีดำ)

ตอบ  –  ข้อ  (3)  แก้เป็น  “most olives”  หรือ  “most of the olives”  เนื่องจากหมายถึง  “ผลมะกอกส่วนใหญ่”  สำหรับ  “The most”  ใช้นำหน้าคำคุณศัพท์พยางค์ยาวในการเปรียบเทียบ  “ขั้นสูงสุด”  (Superlative degree)  เช่น

 • the most important thing   (สิ่งสำคัญที่สุด)
 • the most expensive car   (รถยนต์ที่แพงที่สุด)
 • the most diligent student   (นักเรียนที่ขยันที่สุด)
 • the most difficult question   (คำถามที่ยากที่สุด)
 • the most complicated problem   (ปัญหาที่สลับซับซ้อนที่สุด)

                                 ตัวอย่างที่             (จงหาที่ผิดหลักไวยากรณ์ จากข้อ  ๑ – ๔)

 • (1) Almost visitors in New York City (2) spend their time (3) attending Broadway plays, visiting some of the museums, and (4) going shopping.

(ผู้ไปเยือน – นักท่องเที่ยว – กรุงนิวยอร์คส่วนใหญ่  ใช้เวลาของตนเข้าชมละครบรอดเวย์,  ไปเยือนอนุสาวรีย์บางแห่ง,  และไปชอปปิ้ง)

ตอบ  –  ข้อ  (1)  แก้เป็น  “Most”  หรือ  “Most of the”  เนื่องจากหมายถึง  “นักท่องเที่ยวส่วนมาก-ส่วนใหญ่”  ส่วน  “Almost”  หมายถึง  “เกือบจะ”  ซึ่งใช้ดังนี้  คือ

 • He spent almost a month in China.

(เขาใช้เวลาเกือบ ๑ เดือนในจีน)

 • In Oxford Street, you can buy almost anything.

(บนถนนอ๊อกฟอร์ด  คุณสามารถซื้อเกือบทุกอย่าง)

 • I had almost forgotten about the trip.

(ผมเกือบลืมเกี่ยวกับการเดินทาง)

 • Cats are in fact almost color blind.

(แมว  ที่จริงแล้วเกือบจะตาบอดสี)

 • The door opened almost before Peter had finished knocking.

(ประตูเปิดออก  เกือบจะก่อนที่ปีเตอร์เคาะประตูเสร็จ)

 • He has almost certainly been murdered.

(เขาเกือบจะถูกฆาตกรรมอย่างแน่นอน – แต่ไม่ได้ถูกฆ่า)

 • He was almost killed in an accident.

(เขาเกือบตายในอุบัติเหตุ)

                  สำหรับ   “Mostly”  เป็นกริยาวิเศษณ์  หมายถึง  “ส่วนมาก, ส่วนใหญ่, โดยทั่วไป, โดยธรรมดาแล้ว”  ดูจากประโยคข้างล่าง

 • The men at the party were mostly young.

(ผู้ชายที่งานเลี้ยงเป็นคนหนุ่มเสียส่วนใหญ่)

 • She has had a very exciting career, mostly in Birmingham.

(เธอมีอาชีพที่น่าตื่นเต้นมาก  ส่วนใหญ่อยู่ในเมืองเบอร์มิงแฮม)

 • She was busy writing, poetry mostly.

(เธอยุ่งอยู่กับการเขียน  -  บทกวีเสียเป็นส่วนใหญ่)

 • Some snakes hunt mostly at night.

(งูบางชนิดออกล่าส่วนใหญ่เวลากลางคืน)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป