หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 500)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each item.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละข้อ)

 

1. Passengers can check in for the charter flight __________________ 8:00 and 12.00 tomorrow.

(ผู้โดยสารสามารถเช็คอิน (แสดงตั๋วและยื่นสัมภาระ) สำหรับเที่ยวบินเช่าเหมาลำ _________  ๘ โมงและเที่ยงวันวันพรุ่งนี้)

(a) with

(b) through

(c) between    (ระหว่าง)

(d) from

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจากเป็นการใช้  “คำคู่”  “Between…….and” (ระหว่าง..........และ)  สำหรับคำคู่อื่นๆ  เช่น  “both……and…....” (ทั้ง.........และ.........),  “either……or…..” (....... หรือ....... คนใดคนหนึ่ง),  “neither……nor…..” (ไม่ทั้ง.......และ..........),  “not only…… but also……” (ไม่เพียงแต่........... แต่...........ด้วย)  ดูจากตัวอย่างข้างล่าง

 • Either John or his sister will come to my party.

(จอห์นหรือน้องสาวของเขา  คนใดคนหนึ่ง – ระหว่างเขากับน้องสาว –จะมางานเลี้ยงของผม)

 • Neither you nor I can achieve the goals.

(ไม่ทั้งคุณและผมสามารถบรรลุจุดหมาย  –  คือทั้งคุณและผมไม่สามารถบรรลุจุดหมาย)

 • Not only Peter but also Frank passes the test.

(ไม่เพียงแต่ปีเตอร์  แต่ยังแฟร้งค์อีกด้วย  ที่ผ่านการสอบ  –  คือสอบผ่านทั้ง ๒ คน)

 • The fruit delivered directly from the orchard was not only ripe but also delicious.

(ผลไม้ซึ่งส่งโดยตรงมาจากสวนผลไม้  ไม่เพียงแต่สุกเท่านั้น  แต่ยังอร่อยอีกด้วย)

 • Both Mary and her sister have divorced their husbands.

(ทั้งแมรี่และพี่สาวของเธอได้หย่าร้างกับสามี)

 • The training session has been changed from 8:30 to 9:00.

(การประชุมฝึกอบรมถูกเปลี่ยนจาก ๘.๓๐ น. เป็น ๙.๐๐ น.)

 • Both breakfast and lunch are served in the company cafeteria.

(ทั้งอาหารเช้าและอาหารกลางวันได้รับการเสิร์ฟในโรงอาหารของบริษัท)

 

2. That is the highest tree I have _____________________________________ seen in my life.

(นั่นเป็นต้นไม้ที่สูงที่สุดที่ผม ______________________________________ เห็นในชีวิต)

(a) ever    (เคย)

(b) never    (ไม่เคย)

(c) been

(d) certainly    (อย่างแน่นอน)

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

3. ______________________________, some of the Earth’s interior heat escapes to the surface.

(___________ บางส่วนของความร้อนที่อยู่ภายใน (ใต้พื้น) โลก  จะหลุดรอดขึ้นมาบนพื้นผิวหน้าโลก)

(a) A volcano erupts    (ภูเขาไฟปะทุ)

(b) Although a volcano erupts    (แม้ว่าภูเขาไฟปะทุ)

(c) When a volcano does not erupt    (เมื่อภูเขาไฟมิได้ปะทุ)

(d) If a volcano erupts    (ถ้าภูเขาไฟปะทุ)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจากเป็น  “If clause”  แบบที่    กล่าวคือ ใน  “If clause”  ใช้รูป  “Present simple tense”  (If + Subject + Verb 1 + ส่วนขยาย)  ส่วนใน  “Main clause”  ใช้รูป  “Future tense”  (Subject + Will + Verb 1 + ส่วนขยาย)  หรืออาจใช้  “Present simple tense”  (Subject + Verb 1 + ส่วนขยาย)  ก็ได้  (ดังประโยคในข้อ ๓)  เพราะหลักไวยากรณ์มิได้ระบุไว้ตายตัว  ดูเพิ่มเติม  “If clause”  แบบที่ จากตัวอย่างข้างล่าง

                                 ตัวอย่างที่  ๑

 • If ______________ enough interest, the proposed flexible work schedule will be implemented.

(ถ้า __________ ความสนใจพอ  กำหนดเวลาทำงานแบบยืดหยุ่นที่ถูกเสนอ  จะได้รับการปฏิบัติ)  (คือ  เอามาใช้จริงๆ)

(a) there be

(b) there will be

(c) there are

(d) there is    (มี)

ตอบ  –  ข้อ  (d)  เนื่องจากเป็น  “If clause”  แบบที่    กล่าวคือ  ใน  “If clause”  ใช้รูป  “Present simple tense”  (If + Subject + Verb 1 + ส่วนขยาย)  ส่วนใน  “Main clause”  ใช้รูป  “Future tense” (Subject + Will + Verb 1 + ส่วนขยาย)    

                                   ตัวอย่างที่  ๒

 • If this report is sent by overnight delivery, it __________________ Milan by noon tomorrow.

(ถ้ารายงานนี้ถูกส่งโดยการส่งเวลากลางคืน  มัน ____________________ มิลานตอนบ่ายวันพรุ่งนี้)

(a) reaches    (ไปถึง)

(b) will reach    (จะไปถึง)

(c) is reaching    (กำลังไปถึง)

(d) has reached    (ได้ไปถึงแล้ว)

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจากเป็น  “If clause”  แบบที่ ๑  (If + Subject + Verb 1 + ส่วนขยาย,  Subject + Will (Shall) + Verb 1 + ส่วนขยาย)  คือ  ผู้พูดมีความมั่นใจว่า  ถ้าเหตุการณ์ในประโยคย่อย (If clause) เกิดขึ้นจริง  เหตุการณ์ในประโยคใหญ่ (Main clause) ก็จะเกิดขึ้นตามไปด้วย  (ถ้ารายงานนี้ถูกส่งโดยการส่งเวลากลางคืน  มันจะไปถึงมิลานตอนบ่ายวันพรุ่งนี้)  ทั้งนี้  กริยาในประโยคใหญ่มักเป็น  “Will (Shall) + Verb 1”  แต่อย่างไรก็ตาม  อาจใช้  “Present simple tense”  (Subject + Verb 1 + ส่วนขยาย)  ก็ได้  (ดังประโยคในข้อ ๓),  ดูเพิ่มเติม  “If clause”  แบบนี้จากตัวอย่างข้างล่าง

 • If the waiter cannot handle your request, the captain will assist you.

(ถ้าพนักงานบริการไม่สามารถจัดการกับคำร้องขอของคุณได้  กัปตันเรือจะช่วยเหลือคุณ)

 • If the customer is not satisfied, please have him call the manager.

(ถ้าลูกค้าไม่พอใจ  กรุณาให้เขาโทรศัพท์ไปที่ผู้จัดการ)

(ในกรณีประโยคใหญ่เป็นคำสั่งหรือขอร้องให้ทำเช่นนั้นเช่นนี้  ดังเช่นประโยคข้างบน  ให้ขึ้นต้นประโยคใหญ่ด้วยคำกริยาช่องที่ ๑ (Verb 1)  โดยอาจมี  “Please”  นำหน้า)

 • If Ms. Sylvia leaves at 2:00, she will arrive at the station on time.

(ถ้านางสาวซิลเวียออกเดินทางเวลาบ่ายสองโมง  เธอจะมาถึงที่สถานีทันเวลา)

 • If you agree, I will take the car now.

(ถ้าคุณเห็นด้วย  ผมจะซื้อรถยนต์ตอนนี้เลย)

 • If you submit your application tomorrow, you will still be eligible for the job.

(ถ้าคุณส่งใบสมัครของคุณวันพรุ่งนี้  คุณจะยังคงมีสิทธิ์สำหรับงานนี้อยู่)

 • They may have a cold if they stay outside too long at night.

(พวกเขาอาจเป็นหวัด  ถ้าพวกเขาอยู่นอกบ้านนานเกินไปตอนกลางคืน)

 • She will be angry if we make fun of her.

(เธอจะโกรธ  ถ้าเราล้อเลียนเธอ)

 • If the sun sets, animals will go (หรือ go) to sleep.

(ถ้าดวงอาทิตย์ตกดิน  สัตว์จะเข้า – หรือเข้า – นอน)

 

4. At present it is believed that the service sector __________ over 50% of all employment, surpassing other employment sectors.

(ในปัจจุบัน  มันเชื่อกันว่าภาคบริการ __________ กว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์ของการจ้างงานทั้งหมด,  ล้ำหน้า (เหนือกว่า) ภาคการจ้างงานอื่นๆ)

(a) recovers from    (ฟื้นตัวจาก, หายจาก – ไข้)

(b) looks after    (ดูแล, เอาใจใส่)

(c) pays for    (จ่ายเงินให้สำหรับ)

(d) makes up    (ประกอบขึ้นเป็น, กุเรื่อง, แต่งหน้า)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

5. They expected to encounter many hardships on their way to the top of the mountain. 

(พวกเขาคาดหวังที่จะ  เผชิญกับ-พบกับ  ความยากลำบากมากมาย  ในระหว่างทางที่จะไปยังยอดเขา)

(a) confront    (คัน-ฟรั้นท)  (เผชิญหน้ากับ, พบกับ)

(b) anticipate    (แอน-ทิส-ซิ-เพท) (คาด, คาดหวัง, มุ่งหวัง, ทำนาย)

(c) avoid    (หลีกเลี่ยง)

(d) welcome    (ต้อนรับ)

(e) tranquilize    (แทร้น-ควิ-ไลซ)  (ทำให้สงบ, ทำให้นิ่ง)  (มักเกิดจากการให้ยานอนหลับ  ยาสลบ  หรือยา

       ระงับประสาท)

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

6. Doctors prescribe massive doses of penicillin for patients with pneumonia. 

(แพทย์สั่งยาเพ็นนิซิลลิน  ปริมาณมาก-เป็นกองใหญ่-เป็นก้อนใหญ่และหนัก  สำหรับผู้ป่วยด้วยโรคปอดบวม) 

(a) daily    (รายวัน, ประจำวัน)

(b) heavy    (มาก, จำนวนมาก, ใหญ่มาก, หนัก, ที่หนาแน่นมาก, หนา, ดก, อุ้ยอ้าย, สำคัญมาก, ลึกซึ้ง)

(c) double    (เป็น ๒ เท่า)

(d) adequate    (พอเพียง, เหมาะสม, สามารถพอที่จะทำได้, สามารถถึงขีด)

(e) inordinate    (อิน-อ๊อร์-ดิ-เนท)  (มากเกินไป, เกินควร, เลยเถิด, ไม่มีการบังคับตัวเอง, ไม่เป็นระเบียบ) 

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

7. The prime minister’s speech was just a redundant (ริ-ดั๊น-เดิ้นท)  statement.

(สุนทรพจน์ของท่านนายกฯ เป็นเพียงคำพูดที่  เยิ่นเย้อ-น้ำท่วมทุ่ง-ใช้คำมากเกินไป-เหลือ เฟือ-มากเกินความจำเป็น)

(a) urgent    (เร่งรีบ, รีบด่วน, ฉุกเฉิน, เร่าร้อน)

(b) impolite    (ไม่สุภาพ, หยาบคาย, ไม่มีมารยาท)

(c) wordy    (ใช้คำพูดเยิ่นเย้อ-น้ำท่วมทุ่ง,  ใช้คำยืดยาวหรือฟุ่มเฟือยเกินไป)

(d) gentle    (สุภาพ, นุ่มนวล, อ่อนโยน)

(e) miserable    (มีความทุกข์มาก, น่าเวทนา, แย่มาก)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

8. A man _______________________________________ came to see you while you were out.

(ผู้ชาย ___________________________________ มาหาคุณในขณะที่คุณออกไปข้างนอก)

(a) has long legs

(b) with long legs who

(c) had long legs

(d) with long legs    (ที่มีขายาว)

ตอบ  –  ข้อ  (d)  ทั้งนี้  อาจใช้รูปแบบอื่นๆ  คือ  “A man who has long legs came to see you…...….”  หรือ  “A man having long legs came to …..…..”  หรือ  “A long-legged man came to…....….”  ก็ได้

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป