หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 494)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each question.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละคำถาม)

 

1. The head housekeeper is going to ask Ms. Baker how much time she ______________ available.

(หัวหน้าแม่บ้านจะถามนางสาวเบเกอร์ว่าเธอ ______________________ เวลาให้ได้มากเท่าไร)

(a) will have had

(b) is having

(c) have

(d) has    (มี)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  หรืออาจตอบ  Will have” (จะมี) ก็ได้

 

2. The ________________________________________ month of the year is called December.

(เดือน ________________________________________ ของปี ถูกเรียกว่าเดือนธันวาคม)

(a) twelve    (๑๒)

(b) twelveth    (รูปนี้ไม่มีใช้)

(c) twelvth    (รูปนี้ไม่มีใช้)

(d) twelfth    (ที่  ๑๒)

ตอบ  –  ข้อ  (d)  เนื่องจากหมายถึง  “ลำดับที่  ๑๒  สำหรับข้อ  (b)  และ  (c)  ไม่มีใช้

 

3. The whole group played very badly ___________________________________ stage fright.

(ทั้งกลุ่มแสดงได้แย่มาก ________________________________________ ประหม่าเวที)

(a) owing to    (เนื่องจาก, เพราะว่า)  (ตามด้วยคำนาม หรือวลี)

(b) because    (เพราะว่า)  (ตามด้วยประโยค “Subject + Verb” )

(c) in spite of    (ทั้งๆ ที่)  (ตามด้วยคำนาม หรือวลี)

(d) since    (เพราะว่า, ตั้งแต่)  (ตามด้วยประโยค “Subject + Verb” )

ตอบ  -  ข้อ  (a)  ดูเพิ่มเติมการใช้  “Owing to,  In spite of”  จากประโยคข้างล่าง

                                 ตัวอย่างที่  

  • We shall not play football today ______________________________________ the heat.

(เราจะไม่เล่นฟุตบอลวันนี้ ______________________________ ความร้อน  -  หรืออากาศร้อน)

(a) in spite of     (ทั้งๆ ที่)  (ตามด้วยคำนาม หรือวลี)

(b) according to    (สอดคล้องกับ,  ตามที่...........................กล่าว)

(c) owing to    (เนื่องมาจาก)  (ตามด้วยคำนาม หรือวลี)

(d) because     (เพราะว่า)  (ตามด้วยประโยค)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

                                  ตัวอย่างที่  

  • ____________________________ his poor health, he could not work in a tropical country.

(_______________________ สุขภาพที่แย่ของเขา  เขาไม่สามารถทำงานในประเทศในเขตร้อน)

(a) Because    (เพราะว่า)

(b) In spite of    (ทั้งๆที่)

(c) Because of    (เนื่องมาจาก)

(d) As    (เพราะว่า, ในขณะที่)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

                                  ตัวอย่างที่  

  • __________________________ her friendly personality, she is admired by all her friends.

(_______________________ บุคลิกที่เป็นมิตรของเธอ  เธอได้รับการยกย่องโดยเพื่อนๆ ทุกคน)

(a) Because    (เพราะว่า)  (ตามด้วยประโยค “Subject + Verb”)

(b) Because of     (เนื่องมาจาก)  (ตามด้วยคำนาม หรือวลี)

(c) In spite of    (ทั้งๆ ที่)  (ตามด้วยคำนาม หรือวลี)

(d) Although    (ถึงแม้ว่า)  (ตามด้วยประโยค “Subject + Verb”)

ตอบ  -  ข้อ  (b)  ดูเพิ่มเติมการใช้  “Because of (= Due to = On account of = Owing to)  และ  “In spite of (= Despite = Notwithstanding)  จากประ โยค ข้างล่าง

  • Because of (= On account of = Owing to = Due to) the heavy rain, we could not go out.

(เนื่องมาจากฝนตกหนัก  เราไม่สามารถออกไปข้างนอก)

  • Because of (= On account of = Owing to = Due to) an accident, the train was delayed for 2 hours.  

(เนื่องมาจากอุบัติเหตุ  รถไฟถูกทำให้ล่าช้าไป   ชั่วโมง)

  • He could not go to university because of (= owing to = on account of = due to) his poverty.  

(เขาไม่สามารถเรียนมหาวิทยาลัย  เนื่องมาจากความยากจน) 

  • He hasn’t been able to get a good job in spite of (= despite = notwithstanding) his having had an expensive education.

(เขาไม่สามารถหางานดีๆ ทำได้  ทั้งๆ ที่มีการศึกษาราคาแพง)  (ไม่สามารถหางานดีๆ ได้  ทั้งๆ ที่่เสียค่าเรียนราคาแพง)

  • In spite of (= Notwithstanding = Despite) the bad storm John delivered his papers on time.  

(ทั้งๆ ที่มีพายุเลวร้าย  ทอมก็ยังไปส่งหนังสือพิมพ์ได้ตรงเวลา  -   ทอมเป็นเด็กส่งหนังสือพิมพ์)

  • In spite of (= Notwithstanding = Despite) all their differences, Mary and Ann remain friends.

(ทั้งๆ ที่แตกต่างกันอย่างมากมายอย่างนั้น   แมรี่และแอนยังคงเป็นเพื่อนกันได้)

  • They went out in spite of (= notwithstanding = despite) the heavy rain.

(พวกเขาออกไปข้างนอกทั้งๆ ที่ฝนตกหนัก)

 

4. I do not object _________________________________________________ his son’s visit.

(ผมไม่คัดค้าน ___________________________________ การมาเยือนของลูกชายของเขา)

(a) in

(b) for

(c) to    (ต่อ, ในเรื่อง)

(d) on

ตอบ  –  ข้อ  (c)  “Object to”  =  คัดค้าน, ไม่เห็นด้วย

                สำหรับคำคุณศัพท์ (Adjective) ที่ใช้กับ  “To”  ได้แก่   kind  (กรุณา, ใจดี)  -  He is very kind to me.  (เขากรุณาต่อผมมาก),  “new”  (It is new to me.  –  มัน (เป็นเรื่อง) ใหม่สำหรับผม),  close  (ใกล้ชิดกับ),  cruel  (โหดร้ายกับ),  hostile  (มุ่งร้าย หรือเป็นปฏิปักษ์กับ),  obvious  (ชัดเจนแก่),  obedient  (เชื่อฟังต่อ),  peculiar  (แปลกประหลาดแก่, เฉพาะกับ),  equal  (เท่ากันกับ),  grateful  (ขอบคุณ, เป็นหนี้บุญคุณ)  -  I’m very grateful to your kind assistance.  (ผมขอบคุณอย่างมากต่อความช่วยเหลือของคุณ),  harmful  (เป็นอันตรายต่อ),  kind  (กรุณาต่อ),  dear  (เป็นที่รักแก่),  faithful  (ศรัทธาต่อ),  junior  (อาวุโสน้อยกว่า),  senior  (อาวุโสมากกว่า)  -  He is senior to me in the army.  (เขาอาวุโสกว่าผมในกองทัพ  -  คือมียศสูงกว่า),  inferior  (ด้อยกว่า, เลวกว่า, แย่กว่า),  superior  (ดีกว่า, เหนือกว่า),  polite  (สุภาพต่อ)  -  He is polite to everyone he meets.  (เขาสุภาพกับทุกคนที่เขาเจอะเจอ),  familiar  (คุ้นเคยกับ)  -  Most people at the party were familiar to me.  (คนส่วนใหญ่ที่งานเลี้ยงคุ้นเคยกับผม,  useful  (เป็นประโยชน์กับ),  similar  (คล้ายกับ),  rude (หยาบ คายกับ),  previous  (ก่อน),  used  (เคย),  accustomed  (คุ้นเคย, เคยชิน)  -  They are accustomed to hot weather.  (พวกเขาคุ้นเคยกับอากาศร้อน),  clear  (ชัดเจนกับ),  essential  (จำเป็นกับ),  necessary  (จำเป็นต่อ),  good  (ปฏิบัติดีต่อ),  identical  (เหมือนกับ)  -  The material is almost identical to limestone.  (วัตถุชิ้นนั้นเกือบจะเหมือนกันเป๊ะกับหินปูน),  satisfactory (เป็นที่พอ ใจของ),  important  (สำคัญต่อ),  significant  (สำคัญต่อ),  equivalent  (เท่า กับ, เสมือนกับ),  loyal  (จงรักภักดีต่อ)  เป็นต้น

             สำหรับคำกริยา (Verb) ที่ใช้กับ  “To”  ได้แก่  “happen”  (เกิดขึ้น)  -  The accident happened to his family a long time ago.  (อุบัติเหตุเกิดขึ้นกับครอบครัวของเขานานมาแล้ว),  occur  (เกิดขึ้น),  resort  (หันไปใช้)  -  You must never resort to violence.  (คุณจะต้องไม่หันไปใช้ความรุนแรง),  compare  (เปรียบเทียบว่าเหมือนกับ)  -  Some people compare sleep to death.  (บางคนเปรียบเทียบการนอนหลับว่าเหมือนกับความตาย),  belong  (เป็นของ)  -  That car belongs to me.  (รถยนต์คันนั้นเป็นของผม),  attend  (เอาใจใส่)  -  You should attend to your teacher’s advice.  (คุณควรเอาใจใส่คำ แนะนำของอาจารย์),  see to it  (ดูแลในเรื่อง, จัดการในเรื่อง)  -  I will see to it that you get what you want.  (ผมจะดูแลให้ว่า  คุณได้ทุกอย่างที่คุณต้องการ),  consent  (ยินยอมต่อ)  -  He consented to postponement of the trip.  (เขายินยอมกับการเลื่อนการเดินทางออกไป),  attribute  (มีสาเหตุมาจาก)   -  He attributed the worsening situation to increased conflicts between the government and the people.  (เขาคิดว่าสถานการณ์ที่แย่ลง  มีสาเหตุมาจากความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลและประชาชน),  apply  (สมัคร, ขอ),  reply  (ตอบ),  appeal  (อุทธรณ์, ชวนให้เกิดความสนใจ หรือ หลงใหล),  confine  (จำกัดอยู่ใน),  turn  (หันไปหา, หันไปใช้),  amount  (รวมเป็นจำนวน),  surrender  (ยอมจำนนต่อ),  listen  (ฟัง),  recommend  (แนะนำว่าดี),  devote  (อุทิศแก่),  accustom  (ทำให้คุ้นเคยกับ),  object  (คัดค้าน, ไม่เห็นด้วยกับ),  succumb  (พ่ายแพ้ต่อ, ยอมจำนนกับ)  -  He finally succumbed to injury.  (เขาในที่สุดพ่ายแพ้ต่อการบาด เจ็บ  -  คือตาย),  complain  (บ่น หรือ ร้องเรียนกับ)  They complained to me about the noise.  (เขาร้องเรียนกับผมเกี่ยวกับเรื่องเสียงดัง),  suggest  (แนะนำกับ)   -  I suggested to him that he should work harder.  (ผมแนะนำกับเขาว่า  เขาควรขยันมากขึ้น),  respond  (ตอบสนองต่อ)   - The government should quickly respond to its people’s demand.  (รัฐบาลควรตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็ว),  look forward to  (ตั้งหน้าตั้งตารอคอย),  refer  (อ้างถึง, แนะนำให้ไปหา),  yield  (จำนน หรือพ่ายแพ้ต่อ),  introduce  (แนะนำให้รู้จักกับ),  reduce  (ลดลงจนต้อง),  be used to  (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ),  get used to  (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ),  be accustomed to  (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ),  get accustomed to  (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ),  เป็นต้น

 

5. Mrs. Simpson was a tidy and prudent (พรู้-เดิ้นท) secretary of the company’s president.

(มิสซิสซิมสันเป็นเลขานุการที่ประณีต-เรียบร้อย  และ  รอบคอบ-ระมัดระวัง-สุขุม-พิถีพิถัน  ของประธานบริษัท)  

(a) cautious    (ค้อ-ชัส) (ระมัดระวัง, รอบคอบ, ละเอียด)

(b) industrious    (ขยัน)

(c) intelligent    (เฉลียวฉลาด)

(d) taciturn    (แทซ-ซิ-เทิร์น)  (ขรึม, พูดน้อย, ไม่ค่อยพูด, สงบปากสงบคำ)

(e) violent    (รุนแรง)  (คำนาม คือ “Violence”  =  “ความรุนแรง”)

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

6. The government need colossal sums of money to renovate the country’s infrastructure.

(รัฐบาลต้องการเงินจำนวน  มากมาย- (ปัญหา) ใหญ่- (อำนาจ, เงิน) มหาศาล- (ตึก) ใหญ่โตมาก  เพื่อมาปรับปรุงสาธารณูปโภคของประเทศ) 

(a) peculiar    (แปลก, ประหลาด, พิกล)

(b) tiny    (เล็กมาก, จิ๋ว)

(c) advantageous    (ได้ประโยชน์, มีประโยชน์, ได้กำไร)

(d) gigantic    (มหึมา, มหาศาล, คล้ายยักษ์, ใหญ่โตผิดปกติ)

(e) awful    (อ๊อ-เฟิ่ล)  (น่ากลัว)

ตอบ  –  ข้อ  (d)

 

7. The ________ of electricity has made living much easier for many people, especially the housewife.

(_________ ของไฟฟ้า  ได้ทำให้การดำรงชีวิตง่ายขึ้นมากสำหรับผู้คนจำนวนมาก  โดยเฉพาะแม่บ้าน)

(a) advent    (การปรากฏขึ้น, การมาถึง)

(b) exhibition    (การนิทรรศการ, การแสดง)

(c) information    (ข้อมูลข่าวสาร)

(d) familiarity    (ความคุ้นเคย, ความเคยชิน, ความสนิทสนม, ความใกล้ชิด, ความไม่มีพิธีรีตอง, ความรอบรู้-ชำนาญ)

ตอบ  –  ข้อ  (a)

 

8. She told him what ______________________________________________ during the day.

(เธอบอกเขา (ว่า) อะไร ___________________________________ ในระหว่างเวลากลางวัน)

(a) to do

(b) was to do

(c) was to be done    (จะต้องถูกกระทำ)  (เป็น “Passive voice”)

(d) to have been done

ตอบ  -  ข้อ  (c)  หรืออาจตอบ  “What has to be done”  (อะไรจำเป็นต้องถูกกระทำ)  (เป็น “Passive voice”)   หรือ  “What to do”  (จะทำอะไร, จะทำอย่างไร)  (เป็น “Active voice”)  ก็ได้

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป