หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 491)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each question.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละคำถาม)

 

1. Mr. Johnston worked hard to develop his _______________________________ in electronics.

(มิสเตอร์จอห์นสันทำงานหนักเพื่อพัฒนา _____________________ ของตนในด้านอิเล็กทรอนิกส์)

(a) expertly

(b) expert    (ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้ชำนาญ, ผู้มีประสบการณ์)  (เมื่อเป็นคำคุณศัพท์  หมายถึง  “ซึ่งมีความชำนาญ”)

(c) expertise    (เอ๊คซ-เพอ-ไทซ)  (ความชำนาญ, ความรู้ความชำนาญ)

(d) expectant    (ซึ่งคาดหวังหรือคาดคิดไว้, ซึ่งคาดหมายไว้, มีครรภ์, ตั้งครรภ์)  (เป็นคำคุณศัพท์)  (เมื่อเป็น

       คำนาม  หมายถึง  คนที่เฝ้าคอย, ผู้คาดหวัง)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. Former President Barak Obama ____________ as the president of the United States for the first term in 2009.

(อดีตประธานาธิบดี บารัค โอบามา _________ เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐฯในสมัยแรกในปี  ๒๐๐๙)

(a) is elected

(b) was electing

(c) who was elected

(d) was elected    (ได้รับเลือกตั้ง)

ตอบ  –  ข้อ  (d)  เนื่องจากเป็นกริยาแท้ในประโยค  และต้องอยู่ในรูป  “Passive voice”  {Subject + Is (Am, Are, Was, Were) + Verb 3เพราะโอบามา  “ได้รับเลือก – ถูกเลือก”  และเป็นเหตุการณ์ในอดีตด้วย  จึงไม่เลือก ข้อ  A

 

3. The government reported that economic indicators, _____________ employment rate and durable goods orders, looked positive and showed signs of growth.

(รัฐบาลรายงานว่าตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ, __________ อัตราการจ้างงานและการสั่งซื้อสินค้าคงทน, มีลักษณะเป็นบวก  และแสดงสัญญาณของการเติบโต)  (อัตราการจ้างงานและการสั่งซื้อสินค้าคงทน  เป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ)

(a) however    (อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี)

(b) including    (รวมถึง, รวมทั้ง)

(c) in spite of    (ทั้งๆ ที่)

(d) between    (ระหว่าง ๒ สิ่ง หรือ ๒ คน)

ตอบ  -  ข้อ  (b)  ตัวอย่างอื่นๆ ของ  "Including"  เช่น

  • Costs can be from $10 per child per week including food.

(ค่าใช้จ่ายอาจเริ่มจาก ๑๐ ดอลลาร์ต่อเด็ก ๑ คน ต่อ ๑ สัปดาห์  รวมไปถึงอาหาร)  (อาหารรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายด้วย)

  • Ten persons were injured, including two wounded by gunfire.

(คนจำนวน ๑๐ คนได้รับบาดเจ็บ,  รวมถึง ๒ คนได้รับบาดเจ็บจากการถูกปืนยิง)  (๒ คนนี้รวมอยู่ใน ๑๐ คนด้วย)

  • She has just bought a home with 5 rooms, not including the bathroom.)

(เธอเพิ่งจะซื้อบ้านที่มี ๕ ห้อง  ไม่รวมห้องน้ำ)

  • In some countries people get free education, including university level.

(ในบางประเทศ  ประชาชนได้รับการศึกษาฟรี  รวมไปถึงระดับมหาวิทยาลัย)

 

4. Mary made a new dress ___________________________________________ her daughter.

(แมรี่ตัดเสื้อกระโปรงชุดใหม่ _____________________________________ ลูกสาวของเธอ)

(a) to

(b) with

(c) for    (ให้, สำหรับ, เพื่อ)

(d) by

ตอบ  -  ข้อ  (c)  สำหรับวลีที่ใช้กับ  “For”  ดูจากพารากราฟข้างล่าง

               สำหรับคำคุณศัพท (Adjective)  ที่ใช้กับ  “For”  ได้แก่  “Responsible”  (He is responsible for the job. = เขารับผิดชอบต่องาน),  “Ready”  (เตรียมพร้อมต่อ)  -  “Are you ready for your new job?”  (คุณเตรียมพร้อมสำหรับงานใหม่หรือเปล่า),  “Qualified”  (มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ) – She was qualified for the job.  (เธอมีคุณสมบัติตรงกับงาน),  “Essential”  (จำเป็นอย่างยิ่ง),  “Good”  (เป็นประโยชน์ต่อ)  -  “It is good for you to get up early.”  (มันดีสำหรับคุณที่ตื่นนอนแต่เช้าตรู่),  “Suitable”  (เหมาะสม),  “Famous”  (มีชื่อเสียง)  -  “Thailand is famous for the hospitality of its people.”  (เมืองไทยมีชื่อเสียงในเรื่องความเอื้อเฟื้อของผู้คน),  “Eager”  (กระตือรือ ร้น), “Sorry”  (เสียใจกับ)  -  “I’m sorry for any damage I may incur.”  (ผมเสียใจสำหรับความเสียหายใดๆ ที่ผมอาจทำให้เกิดขึ้น),  “Sufficient”  (เพียงพอ), “Fit”  (เหมาะสม)  -  “These clothes are fit for me.”  (เสื้อผ้าพวกนี้เหมาะสำหรับผม), “Unfit”,  “Perfect”  (สมบูรณ์แบบ),  “Grateful”  (ขอบคุณต่อ) -  I am very grateful to you for your assistance.  (ผมขอบคุณคุณอย่างมาก  สำหรับความช่วยเหลือของคุณเป็นต้น

                     ส่วนคำกริยา  (Verb)  ที่ใช้กับ  “For”  เช่น  “Buy something for someone”  (ซื้ออะไรให้ใคร)  -  “I bought a present for her on her birthday.”  (ผมซื้อของขวัญให้เธอสำหรับวันเกิด),  “Wait”  (รอคอย)  -  They were waiting for their old friends at the airport.  (พวกเขากำลังรอคอยเพื่อนเก่าที่สนามบิน),  “Vote”  (ลงคะแนนให้)  -  “They will vote for the Republican only.”  (พวกเขาจะลงคะแนนให้เฉพาะกับพรรครีพับริกันเท่านั้น),  “Pay”  (จ่ายเงินค่า)  -  “I’ ll pay for the meal this time.”  (ผมจะจ่ายค่าอา หารให้มื้อนี้),  “Apply”  (สมัคร)  -  She will apply for a job in a foreign company.  (เธอจะสมัครงานในบริษัทต่างชาติ),  “Thank”  (ขอบคุณ)  -  “Thank you for your help.”  (ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือ),  “Search  (ค้นหา)  -  “I’ll search for the data in the library.”  (ผมจะค้นหาข้อมูลในห้องสมุด),  “Look”  (ค้นหา)  -  “She is looking for her lost watch.”  (เธอกำลังค้นหานาฬิกาที่หายไป),  “Struggle”  (ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อ)  -  “They have to struggle for their survival.” (พวกเขาจำเป็นต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด),  “Exchange”  (แลกเปลี่ยนเพื่อ),  “Beg”  (ขอร้อง)  -  “The criminals begged for the judge’s mercy.”  (เจ้าอาชญากรขอความเมตตาจากผู้พิพากษา),  “Ask”  (ขอร้อง),  “Call”  (เรียกร้องให้มี, จำเป็นต้องมี)  -  “The country called for peaceful co-existence.”  (ประเทศนั้นเรียกร้องให้อยู่ร่วมกันโดยสันติ),  “Apologize”  (ขอโทษ),  “Charge”  (คิดค่า),  “Provide”  (จัดให้มี, เตรียมไว้สำหรับ)  -  “The company provided for comprehensive training.”  (บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างกว้างขวาง),  “Substitute”  (เอามาแทน),  “Hope”  (หวังจะได้-มี)  -  “We hope for better life in the future.”  (พวกเราหวังจะมีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตเป็นต้น

                   สำหรับวลีอื่นๆ ที่ใช้กับ  “For”  ได้แก่  “For good”  (อย่างถาวร, ตลอดกาล, ตลอดไป)  -  The lost money was gone for good.  (เงินที่หายไปหาไม่เจออีกเลย  -  คือสาบสูญอย่างถาวร)  -  He hoped that the repairs would stop the leak for good.  (เขาหวังว่าการซ่อมจะทำให้ท่อหยุดรั่วไหลไปตลอดกาล),  “Demand for food and water”  (ความต้องการอาหารและน้ำ),  “For all I know”  (เท่าที่ผมรู้มา, บางที, เป็นไปได้)  -  For all I know, they had eloped a month before the girl’s parents knew  (บางที หรือ เป็นไปได้ที่ว่า  หนุ่มสาวคู่นั้นได้หนีตามกันไป   เดือน ก่อนหน้าที่พ่อแม่ของฝ่ายหญิงจะรู้  -  คือ ผมบอกไม่ได้ว่า  เป็นอย่างนั้น จริงๆ  ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  หรือไม่  แต่คิดว่า บางที  อาจจะเป็นเช่นนั้น),  “For the time being”  (เดี๋ยวนี้, ในขณะนี้, ชั่วขณะ, ชั่วคราว)  -  I haven’t any note paper, but this envelop will do for the time being.  (ผมไม่มีกระดาษโน้ตเลย  แต่ว่าซองจดหมายนี้ก็ใช้แทนได้  สำหรับในขณะนี้)  -  She hasn’t found an apartment yet; she is staying with her aunt for the time being.  (เธอยังหาห้องเช่าไม่ได้เลย  เธอกำลังพักอยู่กับป้าชั่วคราว  จนกว่าจะห้องเช่าได้)“For instance (= For example)”  (ตัวอย่างเช่น),  “For sure (= For certain”  (อย่างแน่นอน, อย่างไม่ต้องสงสัยเลย, แน่นอนทีเดียว)  -  He didn’t know for sure ( for certain) which bus to take.  (เขาไม่รู้อย่างแน่ชัดว่าจะต้องขึ้นรถเมล์คันไหน  -  คือ ไม่แน่ใจ),  เป็นต้น

 

5. There will be a special meeting of cabinet members __________ pressing political problems in the country.

(จะมีการประชุมพิเศษของคณะรัฐมนตรี __________ ปัญหาต่างๆ ทางการเมืองที่เร่งด่วนในประเทศ)

(a) to discuss    (เพื่อพูดคุย)

(b) discuss

(c) discussed

(d) will discuss

ตอบ  -  ข้อ  (a)  ใช้  “To discuss”  เพื่อแสดงวัตถุประสงค์ว่า  มีการประชุมพิเศษฯ เพื่ออะไร  ทั้งนี้  เราใช้  “To + Verb 1”  ขยายหลังคำกริยา  ทำหน้าที่เป็นกริยาวิเศษณ์ (Adverb)  เพื่อบอกว่าทำกริยานั้นเพื่อวัตถุประสงค์อะไร  ดังตัวอย่าง

  • All students come to school to learn.

(นักเรียนทุกคนมาโรงเรียนเพื่อจะเรียน)

  • People should eat to live, not live to eat.

(คนเราควรกินเพื่ออยู่มิใช่อยู่เพื่อกิน)

  • I went there to meet my old friends.

(ผมไปที่นั่นเพื่อพบเพื่อนเก่า)

  • She studied hard to get a scholarship.

(เขาเรียนหนักเพื่อให้ได้รับทุนการศึกษา)

  • We stopped at the restaurant to eat.

(เราแวะที่ภัตตาคารเพื่อกินอาหาร)

 

6. It teaches him to discriminate between right and wrong.

(มันสอนให้เขา  แยกแยะ-แบ่งแยก-วินิจฉัย-เลือกที่รักมักที่ชัง-ตัดสินโดยใช้เหตุผล  ระหว่างสิ่งที่ถูกและผิด)

(a) discuss    (ประชุมปรึกษาหารือ, ถกปัญหา)

(b) display    (แสดง)

(c) consume    (บริโภค, ใช้, กิน, ทำลาย)

(d) distinguish    (แบ่งแยก, จำแนก, วินิจฉัย, รู้ถึงข้อแตกต่าง, แยกความแตกต่าง, ทำให้แตกต่าง,

       ทำให้เด่น, กระทำตัวดีเป็นพิเศษ)

(e) abhor    (แอ็บ-ฮ่อร์)  (เกลียด, รังเกียจ, ชิงชัง)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

7. This development has been of immense (อิ-เม่นซ) importance.

(การพัฒนา (พัฒนาการ) นี้มีความสำคัญอย่าง  มโหฬาร-มากมาย-กว้างขวาง-ไม่มีขอบเขต-ใหญ่มาก-มหึมา)

(a) microscopic    (เล็กจิ๋ว, เล็กมาก, เล็กจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น)

(b) ancient    (โบราณ, เก่าแก่)

(c) dilapidated    (ดิ-แล้พ-พิ-เด-ทิด) (ปรักหักพัง, ชำรุด, ทรุดโทรม, เน่าเปื่อย)

(d) enormous    (อิ-น้อร์-เมิส)  (มากมาย, มหึมา, ใหญ่โต, ร้ายกาจ, ชั่วร้าย)

(e) absurd    (เหลวไหล, น่าหัวเราะ, ไร้สาระ, โง่เขลา)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

8. She would postpone her flight until next week.

(เธอจะ  เลื่อน-เลื่อนเวลา-เลื่อนไป-ยืดเวลา-ถ่วงเวลา-จัดไว้ในตำแหน่งรอง  เที่ยวบินของเธอ  จนกระทั่งสัปดาห์หน้า)  (คือ  เลื่อนเที่ยวบินออกไปจนสัปดาห์หน้า)

(a) start    (เริ่มต้น)

(b) call off    (ยกเลิก)

(c) put off    (เลื่อนเวลาออกไป, ผัดเวลา)

(d) think over    (พิจารณา, ไตร่ตรอง)

(e) rebut    (ริ-บั๊ท)  (โต้กลับ, โต้แย้ง, แสดงหลักฐานหักล้าง)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป