หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 490)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each question.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละคำถาม)

 

1. The hotel marketing director is quite _______________________ about advertising in Europe.

(ผู้อำนวยการการตลาดของโรงแรม _____________________ มากเกี่ยวกับการโฆษณาในยุโรป)

(a) knowing

(b) knowledge    (ความรู้, การเข้าใจ, ความตระหนักรู้)  (เป็นคำนาม)

(c) knowledgeable    (มีความรู้, เฉลียวฉลาด)  (เป็นคำคุณศัพท์)

(d) knows    (รู้, รู้ดี, รู้จัก, เข้าใจ, จำได้, ตระหนักดี, ชำนาญ)  (เป็นคำกริยา)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจากขยาย  Verb to be (Is)  จึงใช้คำคุณศัพท์

 

2. A poster reminding employees of their labor rights must be _________ placed in all break rooms.

(โปสเตอร์ซึ่งเตือนให้พนักงานทราบถึงสิทธิด้านแรงงานของตน  จะต้องถูกจัดวางไว้ (ให้เห็นได้) ____

________ ในห้องพักทุกห้อง)

(a) obvious    (ชัดเจน, ชัดแจ้ง, เด่นชัด, เห็นได้ง่าย, เข้าใจได้ง่าย)

(b) apparent    (เด่นชัด, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง)

(c) vivid    (ชัดแจ้ง, ชัดเจน, สว่างจ้า, สีจ้า, สีแจ๊ด, มีชีวิตชีวา, ร่าเริง, สดใส)

(d) clearly    (อย่างชัดเจน)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  ขยายกริยา  Placed  จึงต้องใช้กริยาวิเศษณ์ (Adverb)  คือ  “Clearly

 

3. They won’t be very happy when they _________________________ what a mess we’ve made.

(พวกเขาคงไม่มีความสุขมากนัก  เมื่อพวกเขา ____________ ว่าเราได้ทำเละเทะ (สกปรกและไม่เป็นระเบียบ) เพียงใด)

(a) will see

(b) would see

(c) see    (เห็น)

(d) had seen

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจากกริยาในอนุประโยคที่ตามหลัง  “When, As soon as, Until, If, Unless, Before, After”  ให้ใช้รูป  “Simple tense”  (Present  หรือ  Past)  ทั้งนี้  ต้องให้สอดคล้องกับกริยาในประโยคใหญ่ด้วยว่า  มี  “Tense”  ใด  ดูเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

 • I will tell him as soon as he returns.

(ผมจะบอกเขาในทันทีที่เขากลับมา)

 • I would tell him as soon as he returned.

(ผมจะบอกเขาในทันทีที่เขากลับมา)

 • Before he leaves, he turns off the light.

(ก่อนเขาออกไป  เขาปิดไฟ)

 • Before he left, he turned off the light.

(ก่อนเขาออกไป  เขาปิดไฟ)

 • She will wait for him until he returns.

(เธอจะรอเขา  จนกระทั่งเขากลับมา)

 • She would wait for him until he returned.

(เธอจะรอเขา  จนกระทั่งเขากลับมา)

 • I will give this book to her when I see her.

(ผมจะให้หนังสือเล่มนี้แก่เธอ  เมื่อผมพบเธอ)

 • I would give this book to her when I saw her.

(ผมจะให้หนังสือเล่มนี้แก่เธอ  เมื่อผมพบเธอ)

 

4. The ___________ of the Association of Thai Waterworks will be held in the Grand Ball Room of the Miracle Grand Convention Hotel.

(____________ ของสมาคมการประปาไทย  จะถูกจัดขึ้นในห้องโถงใหญ่ของโรงแรมมิราเคิลแกรนด์)

(a) appointment    (การนัดหมาย, การแต่งตั้ง)

(b) meeting    (การประชุม)

(c) venue    (เวน-นิว)  (สถานที่นัดพบ-จัดการประชุม-จัดอีเว้นท์)

(d) conferential    (เกี่ยวกับการประชุม)  (เป็นคำคุณศัพท์)

ตอบ  -  ข้อ  (b)  พิจารณาจากข้อความ  “จะถูกจัดขึ้น

 

5. The doctor assured the patient that he would __________________ after taking the medication.  

(หมอให้ความมั่นใจกับคนป่วยว่า  คนป่วยจะ ______________ ภายหลังจากการกินยาหรือการใช้ยา)

(a) alter    (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข)

(b) recover    (ฟื้นจากไข้, หายจากไข้, กลับคืนสู่สภาพปกติ, กู้กลับคืนมาได้)

(c) heal    (ฮีล)  (รักษา, ทำให้หายจากโรค, หายดี, หาย (จากโรค), ทำให้คืนดีกัน, ทำให้ปรองดองกัน, ทำให้

       บริสุทธิ์)

(d) cure    (คิ้ว-เออะ)  (รักษาให้หาย, บำบัดให้หาย, แก้ให้หาย, เยียวยา, บังเกิดผลในการบำบัดรักษา, การรักษา

       ให้หาย, วิธีการรักษาให้หาย)

(e) arbitrate     (ไกล่เกลี่ย, ตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ, เสนอให้ตัดสินโดยมีผู้ชี้ขาด) 

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

6. She was in a state of profound shock.

(เธอตกอยู่ในสภาวะของการอกสั่นขวัญหาย (ที่)  ล้ำลึก-ลึกซึ้ง-สุดซึ้ง-(เงียบ) สนิท-แน่นแฟ้น-ถ้วนทั่ว)

(a) superficial    (ตื้นๆ, ไม่ลึกซึ้ง, ผิวเผิน, อยู่ผิวนอก, ใกล้ผิวหน้า, ไม่สำคัญ)

(b) partial    (เป็นบางส่วน, ส่วนหนึ่ง, ไม่ทั้งหมด, ไม่สมบูรณ์, มีอคติ, ไม่ยุติธรรม, ลำ เอียง)

(c) deep    {ลึก, ลึกล้ำ, ลึกซึ้ง, มาก, อย่างยิ่ง, (สี) เข้มมาก, (หลับ) สนิท, (ถอนใจ) ใหญ่,

ห่างไกล, กลาง (ฤดูหนาว, ป่า)}

(d) unprecedented    (อัน-เพรส-ซิ-เดน-ทิด) (ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน, คาดไม่ถึง, ไม่รู้มาก่อน)

(e) brilliant    (ฉลาดมาก, หลักแหลมมาก, สุกใส, โชติช่วง, แวววาว)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

7. A number of suspected terrorists have been revoked to enter the country.

(ผู้ที่ถูกสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายจำนวนมาก  ได้ถูก  ยกเลิก-เพิกถอน-ลบล้าง  การเข้าประ เทศ)

(a) reminded    (เตือน, เตือนให้ระลึกถึง)

(b) renewed    (ต่ออายุ, เริ่มใหม่, ทำใหม่, เปลี่ยนใหม่, ซ่อมแซม, เสริม, เติม, ฟื้นฟู, สร้างใหม่)

(c) repealed    (ยกเลิก, ถอน, ลบล้าง, เลิกล้ม)

(d) reconfirmed    (ยืนยันซ้ำ)

(e) dwindled      (ดวิ้น-เดิ้ล)  (ลดน้อยลง, หด, เล็กลง, ทรุดโทรม, ทำให้เล็กลงหรือหดลง)  

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

8. ___________________________________ hospitality to neighbors is what I always do.

(_________________ การต้อนรับแขก (การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่) แก่เพื่อนบ้าน  เป็นสิ่งที่ผมทำอยู่เสมอ)

(a) Is giving

 (b) Give

(c) To give    (การให้)

(d) To be given

ตอบ  –  ข้อ  (c)  เนื่องจาก  To give  ทำหน้าที่เป็นประธานของกริยา “Is”  โดยมี “Hospitality to neighbors” เป็นส่วนขยายประธาน  นอกจาก “To give” แล้ว  ยังสามารถใช้ “Giving” (gerund) เป็นประธานของกริยา “is” ก็ได้  ดูเพิ่มเติมโครงสร้างแบบนี้จากประโยคข้างล่าง

                               ตัวอย่างที่ 

 • She told me she looked sleepy because _______________ ten hours a day in the hospital was quite tiring.

(เธอบอกผมว่าเธอมีอาการง่วงนอน  เพราะว่า ____________________ ๑๐ ชั่วโมงใน  วันในโรงพยาบาล  น่าเหน็ดเหนื่อยมาก)

(a) in working

(b) by working

(c) work

(d) working    (การทำงาน)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจาก  “Working”  เป็นประธานของประโยคย่อย  คือ  “Because working ten hours a day in the hospital was quite tiring”  โดยมี  “Ten hours a day in the hospital”  เป็นส่วนขยายประธาน  และมี  “Was”  เป็นกริยา  และ  “Quite tiring”  เป็น  “Complement”  ของ  “Verb to be” (Was),  ดูเพิ่มเติมการใช้  “Verb + ing”  (Gerund)  หรือ  “To + Verb 1”  (Infinitive with to)  เป็นประธานของประโยค  จากตัวอย่างข้างล่าง

                          ตัวอย่างที่ 

 • Refrigerating meats _____________________________________ the spread of bacteria.

(การแช่เย็นเนื้อ ___________________________________ การแพร่กระจายของแบคทีเรีย)

(a) is retarded

(b) retards    (ขัดขวาง, ทำให้ช้า, หน่วงเหนี่ยว)

(c) to retard

(d) retarding

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจาก  “Refrigerating” (การแช่เย็น) เป็นประธานของประโยค  โดยมี  “Meats”  ขยายประธาน (เป็นกรรมของประธาน)  และมี  “Retards”  เป็นกริยาของประโยค   ซึ่งต้องเติม  “S”  เนื่องจาก  “Refrigerating”  (Gerund)  ถือเป็นคำนามเอกพจน์  ดูเพิ่มเติมการใช้  “Verb + ing”  (Gerund)  หรือ  “To + Verb 1” (Infinitive with to)  เป็นประธานของประโยค  จากประโยคข้างล่าง

 • Swimming is a good exercise.

(=  To swim is a good exercise.)

(การว่ายน้ำเป็นการออกกำลังกายที่ดี)

 • Playing badminton is his favorite hobby.

(=  To play badminton is his favorite hobby.)

(การเล่นแบดมินตันเป็นงานอดิเรกที่โปรดปรานของเขา)

 • Working in cool weather is pleasure.

(=  To work in cool weather is pleasure.)

(การทำงานในอากาศที่เย็นเป็นความรื่นรมย์)

 • Breathing is indispensable to all living things.

(=  To breathe is indispensable to all living things.)

(การหายใจเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งสำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งหมด)

 • Sleeping is necessary to health.

(=  To sleep is necessary to health.)

(การนอนหลับเป็นสิ่งจำเป็นต่อสุขภาพ)

 • Walking for three hours makes him tired.

(=  To walk for three hours makes him tired.)

(การเดินเป็นเวลา  ๓  ชั่วโมงทำให้เขาเหนื่อย)

 • Fishing in the river gave them much relaxation.

(=  To fish in the river gave them much relaxation.)

(การตกปลาในแม่น้ำให้ความผ่อนคลายกับพวกเขาอย่างมาก)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป