หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 487)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each question.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละคำถาม)

 

1. If our ship _____________________ fewer passengers, the crew would not have to share rooms.

(ถ้าเรือของเรา ___________ ผู้โดยสารน้อยลง – กว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ – ลูกเรือคงไม่จำเป็นต้องแชร์ห้องกัน)  (คือ อยู่ห้องเดียวกันหลายๆ คน)

(a) have

(b) had    (มี)

(c) will have

(d) would have

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจากประโยคนี้เป็นประโยค  “If clause”  แบบที่  ๒  “Present unreal” (ไม่เป็นจริงในปัจจุบัน  แม้จะมีรูปเป็นอดีต)  คือ  “ประโยคเงื่อนไขในปัจจุบัน  ที่ไม่เป็นความจริง  หรือเกิดขึ้นได้ยาก”  กล่าวคือ  “ถ้าในปัจจุบัน  เรือมีผู้โดยสารน้อยกว่าที่เป็นอยู่  ลูกเรือก็คงไม่จำเป็นต้องแชร์ห้องกัน”  แต่ในความเป็นจริงคือ  “เรือมีผู้โดยสารมาก  ลูกเรือเลยต้องแชร์ห้องกัน”  ประโยคเงื่อนไข  “If clause  แบบที่  (Present unreal)  ในประโยคย่อย  หรืออนุประโยค  (If clause  หรือ  Subordinate clause)  จะใช้รูป  “If + Subject + Verb ช่องที่ 2”  และในกรณีมี  “Verb to be”  ให้ใช้  “Were”  กับประธานทุกตัว  (He, She, It, I, We, You, They)  เช่น  "If I were you"  (ถ้าผมเป็นคุณ),  ส่วนในประโยคใหญ่  (Main clause )  จะใช้รูป  “Subject + Would + (Not) + Verb ช่องที่ 1”  เช่น  "I would not do that"  (ผมจะไม่ทำเช่นนั้น)  เป็นต้น  

                      สำหรับการใช้  “If clause”  แบบที่    นี้  มักใช้เมื่อ  (๑) เหตุการณ์ไม่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน  ดังประโยคข้างบน   หรือไม่ก็  (๒)  ผู้พูดมีความเชื่อว่า  ข้อความที่พูดออกมามีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก  (ประโยคในข้อ ๑  เหตุการณ์ไม่เกิดขึ้นจริงตามที่สมมติ  กล่าวคือ  เรือมีผู้โดยสารมาก  ลูกเรือเลยต้องแชร์ห้องกัน)  ดููตัวอย่างจากประโยคข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่  ๑

 • If you lived closer to the office, you _____________________ trouble getting to work on time.

(ถ้าคุณอาศัยอยู่ใกล้กับสำนักงานมากกว่านี้  คุณ ________________ ปัญหาเรื่องไปทำงานทันเวลา)

(a) don’t have

(b)  didn’t have

(c)  won’t have

(d) wouldn’t have    (จะไม่มี)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจากประโยคนี้เป็นประโยค  “If clause”  แบบที่  ๒  “Present unreal”  (ไม่เป็นจริงในปัจจุบัน)  คือ “ประโยคเงื่อนไขในปัจจุบัน  ที่ไม่เป็นความจริง”  กล่าวคือ  “ถ้าในปัจจุบัน  คุณอาศัยอยู่ใกล้ออฟฟิศมากกว่านี้  คุณก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการมาทำงานสาย”  แต่ในความเป็นจริง  คือ  “บ้านคุณอยู่ไกลจากออฟฟิศมาก  คุณก็เลยมาทำงานสายบ่อย”  ประโยคเงื่อนไข  “If clause  แบบที่  (Present unreal)  ในประโยคย่อย หรืออนุประโยค  (If clause  หรือ  Subordinate clause)  จะใช้รูป  “If + Subject + Verb ช่องที่ 2”  และในกรณีมี  “Verb to be”  ให้ใช้  “Were”  กับประธานทุกตัว  (He, She, It, I, We, You, They)  เช่น  "If I were a bird"  (ถ้าฉันเป็นนก),  ส่วนในประโยคไหญ่  (Main clause)  จะใช้รูป  “Subject + Would + (Not) + Verb ช่องที่ 1”  เช่น  "I would fly to the moon"  (ฉันจะบินไปดวงจันทร์)  เป็นต้น

                                  ตัวอย่างที่  

 • If I _________________________________ you, I would think twice before taking the job.

(ถ้าผม ___________________________ คุณ  ผมจะพิจารณาอย่างรอบคอบ  ก่อนรับงานมาทำ)

(a) was

(b) were    (เป็น)

(c) should be    (ควรจะ)

(d) might be    (อาจจะ)

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจากเป็น  “If clause”  แบบที่ ๒  “Present unreal”  เป็นการสมมติในปัจจุบัน  ที่ไม่เป็นความจริง  กล่าวคือ  ผมจะเป็นคุณไปไม่ได้

                                  ตัวอย่างที่  

 • If I ______________________________________________ you, I should leave quickly.

(ถ้าฉัน __________________________________ คุณ  ฉันจะจากไป (ออกไป) อย่างรวดเร็ว)

(a) was

(b) am

(c) were    (เป็น)

(d) like

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจากเป็น  “If clause”  แบบที่ ๒  “Present unreal”  เป็นการสมมติในปัจจุบัน  ที่ไม่เป็นความจริง  กล่าวคือ  ฉันจะเป็นคุณไปไม่ได้

                                  ตัวอย่างที่  

 • This test is in English.  If it were in Thai, I ________________________________ it at all.  

(แบบทดสอบนี้เป็นภาษาอังกฤษ  ถ้ามันเป็นภาษาไทย  ฉัน ________________________ มันเลย)

(a) shall not mind

(b) am not minding

(c) would not mind    (จะไม่รังเกียจ)

(d) would not be minded

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจากเป็น  “If clause”  แบบที่  ๒  “Present unreal”  คือการสมมติที่ไม่เป็นจริงในปัจจุบัน  กล่าวคือ  การทดสอบเป็นภาษาอังกฤษ  ฉันเลยรังเกียจมัน    

                      สำหรับใน  “If clause”  ที่มีกริยา  “Were”  เราสามารถใช้โครงสร้าง  “ผกผัน”  (Inversion)  คือเอา  “Were”  มาไว้ข้างหน้าประโยคแทน  “If”  ได้  ดังประโยคข้างล่าง

                                 ตัวอย่างที่  

 • _____________________________________ I in your position, I would accept his offer.

(ถ้าผม _____________________________ ในสถานะของคุณ  ผมจะยอมรับข้อเสนอของเขา)

(a) If

(b) Am

(c) Were    (อยู่)

(d) When

ตอบ  -  ข้อ  (c)  เนื่องจากเป็น  “If clause”  แบบที่ ๒  “Present unreal”  เป็นการสมมติในปัจจุบัน  ที่ไม่เป็นความจริง  กล่าวคือ  ผมมิได้อยู่ในสถานะของคุณ

                      สำหรับตัวอย่างอื่นๆ ของ  “If clause  แบบที่  (Present unreal)    ดูจากประโยคข้างล่าง

 • If you came to the party today  (หรือ  tomorrow), you would meet my wife.

(ถ้าคุณมางานเลี้ยงวันนี้ – หรือพรุ่งนี้ – คุณก็จะได้พบภรรยาผม)   

                    ในประโยคข้างบน  ผู้พูดค่อนข้างจะเชื่อว่า  “คุณคงจะไม่มาหรอก  และคุณก็จะไม่ได้พบภรรยาผม”  แต่ถ้าผู้พูดมั่นใจว่า  “คุณ”  คงมางานเลี้ยงแน่  และคงได้พบภรรยาผมแน่  ผู้พูดก็จะพูดในรูป  “If clause  แบบที่ 1”  คือ  “If + Subject + Verb 1, Subject + Will + Verb 1”  คือ

 • If you come to the party today, you will meet my wife.

(ถ้าคุณมางานเลี้ยงวันนี้  คุณก็จะได้พบภรรยาผม)  (ผู้พูดมั่นใจว่า “คุณ” จะมางานเลี้ยงแน่ๆ  และก็จะได้พบภรรยาผมแน่)    

                     ตัวอย่างอื่นๆ ของ  “If clause” แบบที่    เช่น

 • If I were a poor student, I would not go on holiday as often as I would.

(ถ้าผมเป็นเด็กนักเรียนยากจน (ในขณะนี้)  ผมก็คงจะไม่ไปเที่ยววันหยุดพักผ่อนบ่อยเหมือนกับที่ผมทำอยู่)  (แต่เนื่องจากผมไม่ได้เป็นนักเรียนยากจน  ผมเลยไปเที่ยววันหยุดบ่อยๆ)

 • If I were you, I would not let him say such things.

(ถ้าผมเป็นคุณ (ในขณะนี้)  ผมจะไม่ปล่อยให้เขาพูดเช่นนั้น)   (แต่ว่าผมไม่ได้เป็นคุณ)

 • If you met the Queen, how would you address her?

(ถ้าคุณพบราชินี (ในตอนนี้)  คุณจะพูดกับพระองค์อย่างไร)  (แต่ผู้พูดคิดว่า  มีโอกาสน้อยมากที่คุณจะได้พบกับราชินี)

 • If she were a princess, she would be very happy.

(ถ้าเธอเป็นเจ้าหญิง (ในขณะนี้)  เธอคงจะมีความสุขมาก)  (แต่เธอมิได้เป็นเจ้าหญิง – เป็นเรื่องสมมติที่เป็นไปไม่ได้ - เธอเลยไม่มีความสุข)

 • If I were a bird, I would fly to the moon.

(ถ้าผมเป็นนก (ในตอนนี้)  ผมจะบินไปดวงจันทร์)  (เป็นเรื่องสมมติที่เป็นไปไม่ได้  ผมก็เลยไม่ได้บินไปดวงจันทร์)

 • If you ever met the Queen, what would you do?

(ถ้าคุณพบกับราชินี  คุณจะทำอย่างไร)  (ผู้พูดเชื่อว่า  คุณคงไม่มีโอกาสได้พบหรอก  หรือยากเต็มที)

 • I could not possibly go there unless my parents gave me some money.  (Unless  =  if …………not)

(ผมคงไม่สามารถไปที่นั่นได้ (ในขณะนี้ หรือ อนาคต)  ถ้าพ่อแม่ไม่ให้เงินผม)  (แต่ผมก็ไปได้  เพราะพ่อแม่ให้เงิน)

 • Can you come?  I would if I could but I can’t.  

(คุณมาได้ไหมล่ะ  ผมจะมาถ้าผมสามารถทำได้ (ในปัจจุบัน)  แต่ผมก็ไม่สามารถมาได้)  (ผู้พูดสมมติเหตุการณ์ที่เป็นไปไม่ได้  หรือมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก  ที่เขาจะมาได้)

                     สำหรับการใช้รูป  “ผกผัน” (Inversion) ในกรณีมี  “Were” ใน  “If clause  ดูจากตัวอย่างข้างล่าง

 • Were he to leave today, he would be there by Friday.

(=  If he were to leave today, he would be there by Friday.)

(ถ้าเขามุ่งมั่นที่จะออกเดินทางวันนี้ (เป็นการสมมติเหตุการณ์ปัจจุบัน)  เขาคงไปถึงที่นั่นราววันศุกร์)   (แต่เป็นไปได้ยากมาก  หรือเป็นไปไม่ได้เลย  ที่เขาจะมุ่งมั่นออกเดินทางวันนี้)

 • Were it less expensive, we would buy it.

(=  If it were less expensive, we would buy it.)

(ถ้ามันราคาแพงน้อยกว่านี้ (ในขณะนี้ หรือ ในอนาคต)  เราจะซื้อมัน)   (แต่เนื่องจากมันราคาแพง  เราเลยไม่ซื้อ)

 • Were I you, I would not let him say such things.

(=  If I were you, I would not let him say such things.)

(ถ้าผมเป็นคุณ (ในขณะนี้)  ผมจะไม่ปล่อยให้เขาพูดเช่นนั้น)  (แต่เพราะว่าผมไม่ได้เป็นคุณ  ผมเลยไม่ได้ห้ามเขาพูดเช่นนั้น)

 • I would not go to school every day were I a poor student.

(=  I would not go to school every day if I were a poor student.)

(ผมจะไม่ไปโรงเรียนทุกวัน  ถ้าผมเป็นนักเรียนยากจน  -  ในปัจจุบัน)   (แต่ผมไปโรงเรียนทุกวัน  เพราะผมไม่ได้เป็นนักเรียนยากจน)

 

2. The auditor discovered that the accountant had not been ___________ the checks into the correct account.

(ผู้ตรวจบัญชีค้นพบว่าสมุห์บัญชีมิได้ _________________________ เช็คเข้าในบัญชีที่ถูกต้อง)

(a) deposited

(b) deposits

(c) deposit

(d) depositing    (ฝาก, ฝากไว้, ฝากเงิน, วางลง, ทับถม, สะสม, กอง)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจากอยู่ในรูป  Past perfect continuous tense  {Subject + Had + (Not) + Been + Verb + ing}  โดยมาจาก  Present perfect continuous tense  {Subject + Has (Have) + Been + Verb + ing}  แต่ต้องเปลี่ยนเป็นรูปอดีต  เพื่อให้สอดคล้องกับกริยาในประโยคใหญ่ (Discovered)  ดูเพิ่มเติมโครงสร้าง  Present perfect continuous tense  ในหมวดข้อสอบ  STRUCTURE  ตอนที่  ๔๘๕  ข้อ  ๓

 

3. The working conditions of railroad employees were ___________ hazardous in the early days that private insurance companies refused to insure the workers.

(สภาพการทำงานของลูกจ้างรถไฟมีอันตราย ____________ ในยุคแรกๆ  จนกระทั่งบริษัทประกันภัยเอกชน  ปฏิเสธที่จะรับประกันภัยคนงานเหล่านี้)

(a) very

(b) much

(c) so    (มาก)

(d) quite

ตอบ  -  ข้อ  (c) เนื่องจากเป็นตามโครงสร้างข้างล่าง

 • Subject + Is (Was) + So + Adjective +That + Subject + Verb.

                    ตัวอย่างประโยคตามโครงสร้างข้างต้น  เช่น

 • He is so smart that he can answer all the questions.

(เขาฉลาดมากจนกระทั่งเขาสามารถตอบคำถามทุกข้อ)

 • She was so tired that she slept early.

(เธอเหนื่อยมากจนกระทั่งเธอเข้านอนแต่หัวค่ำ)

 • They are so poor that they can’t afford a house.

(พวกเขาจนมากจนกระทั่งไม่สามารถมีบ้านได้)

 • The room was so cold that we couldn’t sleep in it.

(ห้องเย็นมากจนกระทั่งเราไม่สามารถนอนในมันได้)

 • They were so arrogant that they wouldn’t talk to their employees.

(พวกเขาหยิ่งยโสมาก  จนกระทั่งไม่ยอมพูดกับลูกจ้างของตน)

 

4. Snow aids farmers by keeping heat in the lower ground levels, thereby __________ from freezing.

(หิมะช่วยเหลือชาวนาโดยการเก็บความร้อนในระดับพื้นดินข้างล่างลงไป,  ดังนั้น _________ จากการเย็นจนเป็นน้ำแข็ง)  (คือป้องกันมิให้เมล็ดพืชเย็นจัดจนเป็นน้ำแข็ง)

(a) to save the seeds

(b) saving the seeds    (ป้องกันเมล็ดพืช)

(c) which saves the seeds

(d) the seeds saved

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจากลดรูปมาจากอนุประโยค  “…....…. levels, which thereby saves the seeds from freezing”  โดย  “Which”  แทนข้อความ  “Snow aids farmers by keeping heat in the lower ground levels”  ทั้งประโยค

 

5. A couple should have a compatible relationship if they anticipate a lasting marriage.

(คู่สามีภรรยาควรมีความสัมพันธ์  ซึ่งเข้ากันได้-อยู่ด้วยกันได้-ซึ่งไปด้วยกันได้  ถ้าพวกเขาคาดหวังการแต่งงานที่ยั่งยืน)

(a) disagreeable    (ไม่ถูกใจ, น่าเบื่อ, น่ารำคาญ, ไม่ดี, มีอารมณ์ร้าย, มีอารมณ์ไม่ดี)

(b) harmonious    (เข้ากันได้, สามัคคี, กลมกลืนกัน, เสนาะหู, คล้องจองกัน, ประสานกัน)

(c) unusual    (ผิดปกติ, ไม่ธรรมดา, พิเศษ)

(d) warm    (อบอุ่น)

(e) ingenious    (อิน-จี๊-เนียส)  (เก่ง, ชาญฉลาด)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

6. Unless you have a map, our village is very difficult to _______________________________.   

(ถ้าคุณไม่มีแผนที่  หมู่บ้านของเรายากลำบากอย่างมากที่จะ__________________________)

(a) preserve    (อนุรักษ์, สงวนไว้, ดำรงรักษาไว้)

(b) discriminate    (เห็นความแตกต่าง, บอกความแตกต่าง, เลือกปฏิบัติ, เลือกที่รัก   มักที่ชัง)

 (c) locate    (หาที่ตั้ง, หาตำแหน่งแห่งที่)

 (d) comply    (คัม-ไพล่) (ทำตาม, เชื่อฟัง, ยินยอม)

(e) interrogate    (สอบถาม, ซักถาม) 

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

7. In her job, a telephone is indispensable.  

(ในงานของเธอ  โทรศัพท์เป็นสิ่งที่  สำคัญยิ่ง, จะขาดเสียมิได้)  (ถ้าเป็นคำนาม  Indispensable  หมายถึง  บุคคลหรือสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง)

(a) adequate    (พอเพียง)

(b) undisputed    (ไม่อาจโต้แย้งได้, แน่นอน)

(c) compulsory    (ซึ่งเป็นการบังคับ, ซึ่งจำเป็นต้องทำ, เป็นเชิงบังคับ, เป็นหน้าที่ที่ต้องทำ)

(d) essential    (จำเป็นที่สุด, ซึ่งขาดเสียมิได้, เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ, เป็นเนื้อแท้, เป็นปัจจัย, เป็น

       พื้นฐาน)

(e) wary    (แว้-รี่)  (ระมัดระวัง, ระวังตัว, คอยเฝ้าดู, รอบคอบ)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

8. I have drunk _______________________________________________________ today.

(ผมได้ดื่ม _______________________________________________________ วันนี้)

(a) two beer-bottles    (ขวดเบียร์  ๒  ใบ)

(b) two bottles beer

(c) beer two bottles

(d) two bottles of beer    (เบียร์    ขวด)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป