หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 484)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each question.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละคำถาม)

 

1. The purpose of our conference is to help employees ______________________ our policies.

(วัตถุประสงค์ของการประชุมของเราคือ  การช่วยให้พนักงาน _____________ นโยบายของเรา)

(a) understood    (เป็นกริยาช่องที่ ๒ และ ๓ ของ  “Understand”)

(b) understanding  

(c) understand    (เข้าใจ)                                                                                                                    

(d) are understanding  

ตอบ  -  ข้อ  (c)  ตามโครงสร้าง  “Subject + Help + Someone + Do (Verb 1) + Object”  ดูเพิ่มเติมคำกริยาที่ใช้แบบเดียวกับ  “Help”  จากตัวอย่างข้างล่าง

                                 ตัวอย่างที่ 

 • Every morning he could hear the birds _______________________________________.

(ทุกเช้า  เขาสามารถได้ยินนก _____________________________________________)

(a) song

(b) sing    (ร้องเพลง)

(c) sang

(d) sung

ตอบ  -  ข้อ  (b)  ตามโครงสร้าง  “Subject + Hear + กรรม + Verb 1 (+ ส่วนขยาย)                           

                                  ตัวอย่างที่ 

 • It makes you ______________________________________ with delight to think of that.

(มันทำให้คุณ _______________________________ ด้วยความปลาบปลื้ม  เมื่อคิดถึงเรื่องนั้น)

(a) to laugh

(b) laughed

(c) laughing

(d) laugh    (หัวเราะ)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจาก  “Subject + Make + กรรม + Verb 1 (+ ส่วนขยาย)”  

                                 ตัวอย่างที่ 

 • She made her guests ____________________________________________________.

(เธอทำให้แขกของเธอ _______________________________________________________)

(a) laugh    (หัวเราะ)

(b) laughed

(c) laughing

(d) to laugh

ตอบ  –  ข้อ  (a)  เนื่องจากอยู่ในรูป  “Subject + Make + กรรม  + Infinitive without to (Verb 1) (+ ส่วนขยาย)

                                 ตัวอย่างที่ 

 • Professor Collins _______________________________________________ about him.

(อาจารย์คอลลินส์ ___________________________________________ เกี่ยวกับตัวเขา)

(a) heard the students to talk

(b) heard the talk by the students

(c) heard the students’ talking

(d) heard the students talk    (ได้ยินนักเรียนพูดคุย)

ตอบ  -  ข้อ  (d

                                  ตัวอย่างที่ 

 • We begged him to let us __________________________________ through the telescope.

(เราขอร้องเขาให้อนุญาตให้เรา _______________ ผ่านกล้องโทรทัศน์ (กล้องส่องทางไกล) ตัวนั้น)

(a) look    (มอง, ดู)

(b) to look

(c) looking

(d) looked

ตอบ  -  ข้อ  (a)  เนื่องจาก  “Let + กรรม + Verb 1 (+ ส่วนขยาย)                           

                                 ตัวอย่างที่ 

 • What she saw made her _______________________________________________ pale.

(สิ่งที่เธอเห็นทำให้เธอ __________________________________________ หน้าซีดเผือด)

(a) turn    (กลายเป็น)

(b) turning

(c) to turn

(d) turned

ตอบ  -   ข้อ  (a)  เนื่องจาก “Make + กรรม + Verb 1 (+ ส่วนขยาย)

                                  ตัวอย่างที่ 

 • The manager let everyone _____________________ the office early to attend the convention.

(ผู้จัดการปล่อย (ยอม) ให้ทุกคน________________ สำนักงานแต่เนิ่นๆ  เพื่อไปเข้าร่วมการประชุม)

(a) to leave

(b) leaves

 (c) left

(d) leave    (ออกจาก)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจากหลังกรรมของ  “Make, Let, Have (ใช้), See, Hear, Feel, Watch, Help”  ต้องอยู่ในรูป  “Infinitive without to”  คือ กริยาช่องที่ ที่ไม่มี  “To” นำหน้า  (Verb 1)  ยกเว้นกริยา  “See, Hear, Feel, Watch”  ที่อาจตามด้วย  “Present participle” (Verb + ing)  ก็ได้  โดยความหมายต่างกันเล็กน้อย  ดังตัวอย่างประโยค  เช่น

                                 ตัวอย่างที่ 

 • I felt the house ________________________________________________________.

(ผมรู้สึกว่าบ้าน _______________________________________________________)

(a) to move

(b) moving    (กำลังไหว, กำลังสะเทือน)

(c) be moving

(d) to be moved

ตอบ  -  ข้อ  (b)  หรือ  “Move” (ไหว, สะเทือน) ก็ได้  สำหรับกริยาที่ต้องตามด้วย  “Infinitive without to”  (Verb 1)  ได้แก่  “Make, Let, Have (ใช้), See, Hear, Feel, Watch, Help”  ยกเว้นบางตัว  เช่น  “Feel, Watch, See, Hear”  อาจตามด้วย  “Present participle”  (Verb + ing)  หรือ  Verb 1 ก็ได้  โดยมีความหมายต่างกันเล็กน้อย  ดังประโยคข้างล่าง

 • She lets them play in the field.

(เธอปล่อยให้พวกเขาเล่นในสนาม)

 • We made them laugh.

(เราทำให้พวกเขาหัวเราะ)

 • They helped her do the work.

(พวกเขาช่วยเธอทำงาน)

 • I heard her sing.

(ผมได้ยินเธอร้องเพลง)

 • She heard him singing.

(เธอได้ยินเขากำลังร้องเพลง)

 • He saw her walk in the street.

(เขาเห็นเธอเดินในถนน)

 • I saw him reading in the library.

(ผมเห็นเขากำลังอ่านหนังสือในห้องสมุด)

 • She had them clean her room.

(เธอให้พวกเขาทำความสะอาดห้อง)

 • We watched them play in the field.

(เราดูพวกเขาเล่นในสนาม)

 • I watched her walking along the road.

(ผมเฝ้าดูเธอกำลังเดินไปตามถนน)

 • She felt the wind blow.

(เธอรู้สึกว่าลมพัด)

 • We felt the train moving from the station.

(เรารู้สึกว่ารถไฟกำลังเคลื่อนออกจากสถานี)

 

2. The receptionist receives packages and ___________ them until the proper department is notified.

(พนักงานต้อนรับได้รับหีบห่อของและ __________ มัน  จนกระทั่งแผนกที่เกี่ยวข้อง (เหมาะสม) ได้รับแจ้ง – ให้มารับมันไป)

(a) is holding    (กำลังครอบครอง, กำลังถือ)

(b) held    (เป็นกริยาช่องที่ ๒ และ ๓ ของ  “Hold”)

(c) hold

(d) holds    (ครอบครอง, ถือ, จับ, กุม, คว้า, เกาะ, กำ, ยึด, ยึดครอง, ทำให้หยุด, ทำให้ชะงัก)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เป็นการใช้กริยา ๒ ตัวให้สอดคล้องกัน  คือ  Receives  และ  Holds   ซึ่งอยู่ในรูป  Present simple tense

 

3. Professor Baker is not satisfied with your term paper, John.  You have no alternative but ______

________ him tomorrow.

(อาจารย์เบเกอร์ไม่พอใจกับรายงานประจำเทอมของคุณนะจอห์น  คุณไม่มีทางเลือก  นอกจาก (ยกเว้น-เว้นแต่)  __________ อาจารย์วันพรุ่งนี้)

(a) see    (พบ

(b) seeing

(c) to see   

(d) going to see 

ตอบ  -  ข้อ  (a)  เนื่องจาก  “But”  เมื่อมีความหมาย  “ยกเว้น, เว้นแต่, นอกจาก”  ต้องตามด้วย  “Infinitive without to”  (Verb 1)  ดูเพิ่มเติมความหมายอื่นของ  “But”  จากประโยคข้างล่าง

                         ๑. But”  มีความหมาย  “ยกเว้น, เว้นแต่, นอกจาก”  (เป็น  “Preposition)  เมื่อตามหลังประโยคปฏิเสธ  ส่วนใหญ่ต้องตามด้วยรูป  “Infinitive without to”  (Verb 1)     

 • She can do anything but stop gossiping about other people’s affairs.

(เธอสามารถทำอะไรได้ทั้งนั้น  ยกเว้นหยุดซุบซิบนินทาเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่น)

 • He did nothing but complain.

(เขาไม่ทำอะไรเลยนอกจากบ่นโวยวาย)

 • There is nothing for her to do but wait.

(เธอไม่มีอะไรทำนอกจากรอคอย)

                        สำหรับรูปแบบอื่น  เช่น

 • We saw nothing but flowers.

(เราไม่เห็นอะไรเลยนอกจากดอกไม้)

 • They want to stay nowhere but their home.

(พวกเขาไม่ต้องการพักที่ใด  นอกจากบ้านของตนเอง)

 • She couldn’t eat anything but cucumbers.

(เธอไม่สามารถกินอะไรได้นอกจากแตงกวา)

 • It hurt nobody but himself.

(มันมิได้ทำร้าย (ทำให้เสียหายแก่) ใครเลย  นอกจากตัวเขาเอง)

 • Who but a madman would administer a deadly poison.

(ใครเสียอีกนอกจากคนบ้า  ที่จะวางยาพิษขนาดร้ายแรงถึงตาย)

 • All but one of the thieves were caught.

(หัวขโมยทั้งหมดยกเว้นคนเดียว  ถูกจับได้)

                         ๒.  But”  มีความหมาย  “แต่”  เป็น  “Conjunction”  เช่น

 • He is rich but his brother is poor.

(เขารวย  แต่พี่ชาย (น้องชาย) ของเขาจน)

 • They don’t need to know all the answers but they need to know how to find out the answers.

(พวกเขาไม่จำเป็นต้องรู้คำตอบทั้งหมด  แต่พวกเขาจำเป็นต้องรู้ว่าจะหาคำตอบได้อย่างไร)

 • The family does not see it as a chore but a necessity.

(ครอบครัวมิได้มองมันว่าเป็นงานบ้าน (งานจิปาถะ)  แต่ว่าเป็นสิ่งจำเป็น)

 • This is not the result of unemployment but the result of the government’s inefficiency.

(นี่มิได้เป็นผลลัพธ์ของการว่างงาน  แต่ว่าเป็นผลลัพธ์ของความไม่มีประสิทธิภาพของรัฐบาล)

 • It is a cheap but incredibly effective carpet cleaner.

(มันเป็นเครื่องทำความสะอาดพรมที่ราคาถูก  แต่ว่ามีประสิทธิผลอย่างไม่น่าเชื่อ)

 • We’ll have a meeting, but not today.

(เราจะมีการประชุมกัน  แต่ไม่ใช่วันนี้)

 • It was a long walk but it was worth it.

(มันเป็นการเดินที่ยาวไกล  แต่มันก็คุ้มค่า)

 • He has promised reform but failed to deliver it.

(เขาได้สัญญาว่าจะปฏิรูป  แต่ก็ล้มเหลวที่จะทำมัน)

                         ๓. But”  มีความหมาย  “เพียงเท่านั้น”  (Only)  เป็นกริยาวิเศษณ์  (Adverb)  เช่น

 • He left but an hour ago.

(เขาจากไปเพียง    ชั่วโมงล่วงมาแล้วเท่านั้นเอง)

 • Low cost and high speed are but two of the advantages of electronic data handling.

(ค่าใช้จ่ายต่ำและความเร็วสูงเป็นเพียงประโยชน์ (ข้อได้เปรียบ)  ๒  ประการเท่านั้น  ของการจัดการข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์) 

 • When I first met her, she had but recently divorced.

(เมื่อผมพบเธอครั้งแรก  เธอเพียงแต่เพิ่งหย่าร้างมาไม่นานเท่านั้น)

 • I asked her whether she would be able to do it and she replied she could but try.

(ผมถามเธอว่าเธอจะสามารถทำมันได้หรือไม่  และเธอตอบว่าเธอสามารถเพียงแต่พยายาม (ทำ) เท่านั้น)  (ส่วนว่าจะทำได้หรือเปล่า  ยังไม่รู้)

 

4. Let’s go to the library, _____________________________________________________?

(เราไปห้องสมุดกัน, ____________________________________________________)

(a) do we

(b) don’t we

(c) shan’t we

(d) shall we    (เอาไหม)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  ประโยคชักชวนที่ขึ้นต้นด้วย  “Let’s”  ในส่วน  “Tag”  ใช้รูป  “Shall we”   

 

5. One of my suitcases is small, and the other one is of _____________________________ size.  

(กระเป๋าเดินทางใบหนึ่ง (ใน ๒ ใบ) ของผมเล็ก  และอีกใบหนึ่งมีขนาด ____________________)

(a) medium    (กลาง)  (ใช้กับขนาดของสิ่งของ, บ้านเรือน, โครงการ ฯลฯ)

(b) central    (กลาง, ตรงกลาง)  (ใช้กับสถานที่ตั้ง, พื้นที่,  บริเวณ)

(c) middle    (ตรงกลาง)  (ใช้กับคน สัตว์  สิ่งของ ที่อยู่ตรงกลาง เช่น คนกลาง  บ้านตรงกลาง)

(d) center   (ศูนย์กลาง, ใจกลาง)  (เป็นคำนาม)

(e) inadvertent    (อิน-แอด-เว้อร์-เทิ่นท)  (ไม่ตั้งใจ, ไม่เอาใจใส่, ขาดความสนใจ, ประมาท, เลินเล่อ) 

ตอบ  -  ข้อ  (a)  

 

6. The university administration has decided to give _______ to young married couples with children.

(ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ตัดสินใจที่จะให้ ________ กับคู่สามีภรรยาหนุ่มสาวที่แต่งงานแล้วและมีบุตร)

(a) presentation    (การนำเสนอ, การแสดง)

(b) prestige    (เพรส-ทีจ)  (ชื่อเสียง, เกียรติคุณ, เกียรติศักดิ์, ศักดิ์ศรี, บารมี)

(c) preference    (การชอบมากกว่ากัน, การชอบสิ่งหนึ่งมากกว่าอีกสิ่งหนึ่ง)

(d) priority   (ความสำคัญ, สิทธิพิเศษ, การมีสิทธิก่อน, บุริมสิทธิ)

(e) procrastination    (โพร-แครส-ทิ-เน้-ชั่น)  (การผัดวันประกันพรุ่ง, การเลื่อน, การหน่วงเหนี่ยว, การทำให้ชักช้า)     

ตอบ  -  ข้อ  (d

 

7. He disliked his surroundings and wanted to ______________________________ from them.  

(เขาไม่ชอบสภาพแวดล้อมของเขา  และต้องการที่จะ __________________________ จากมัน)

(a) sneak    (สนีค)  (เดินหลบ, เดินลับๆล่อๆ, ทำลับๆล่อๆ, แอบ, แอบทำ, ด้อม, ดอด, ลัก, ขโมย)

(b) escape    (หลบหนี)

(c) loiter    (เดินเตร่, เตร็ดเตร่, เดินเอ้อระเหย, เถลไถล, ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์)

(d) incite   (กระตุ้น, ยุยง, ปลุกปั่น)

(e) emulate    (เอ๊ม-มิว-เลท)  (เอาอย่าง, พยายามเลียนแบบ, พยายามจะทำให้เท่าเทียมหรือดีกว่า) 

ตอบ  -  ข้อ  (b)  

 

8. She is quite happy living by herself, so she never feels _______________________________.

(เธอมีความสุขมากในการอยู่ตามลำพัง (คนเดียว)  ดังนั้น  เธอไม่เคยรู้สึก __________________)

(a) lonely    (เหงา, เปล่าเปลี่ยว, ว้าเหว่)  (เป็นคำคุณศัพท์)

(b) loneliness    (ความเหงา, ความเปล่าเปลี่ยว, ความว้าเหว่)  (เป็นคำนาม)

(c) quiet    (เงียบ)  (เป็นคำคุณศัพท์)   

(d) self-conscious    (นึกถึงแต่เรื่องของตัวเอง)  (เป็นคำคุณศัพท์)

(e) passionate    (เร่าร้อน, มีอารมณ์มาก, มีความรู้สึกรุนแรง, มีอารมณ์ใคร่ได้ง่าย, สะเทือนอารมณ์ได้ง่าย,

      กระตือรือร้น)  (เป็นคำคุณศัพท์)

ตอบ  -  ข้อ  (a)  เนื่องจาก  Feel + Adjective    

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป