หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 483)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer to each question.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละคำถาม)

 

1. ___________________ they were ordered, the brochures and business cards were never printed.

(_________________________ มันได้รับการสั่งซื้อ  โบรชัวร์และนามบัตรไม่เคยได้รับการพิมพ์)

(a) Even    (แม้แต่, แม้กระทั่ง)  (ตามด้วยคำนาม, วลี หรืออนุประโยค  คือ  “Subject + Verb”  เช่น They shot

       even innocent people.  =  พวกเขายิงแม้กระทั่งคนบริสุทธิ์,  He tried to buy a new car even when he

       could earn only a little money.  =   เขาพยายามซื้อรถคันใหม่  แม้กระทั่งเมื่อเขาสามารถหาเงินได้นิดเดียว

       เท่านั้น)

(b) Although    (ถึงแม้ว่า, แม้ว่า)  (ตามด้วยอนุประโยค  คือ  “Subject + Verb”)

(c) However    (อย่างไรก็ตาม)  (ตามด้วยอนุประโยค  คือ  “Subject + Verb”  เช่น  She is poor; however, she

       is happy. – เธอยากจน  อย่างไรก็ตาม  เธอมีความสุข)

(d) Despite    (ทั้งๆ ที่)  (ตามด้วยคำนาม หรือวลี  เช่น  Despite the heavy rain  =   ทั้งๆ ที่ฝนตกหนัก,  Despite

       his old age  =  ทั้งๆ ที่เขาอายุมาก)

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจากข้อความในประโยคย่อย (แม้ว่ามันได้รับการสั่งซื้อ)  แย้งกับข้อความในประโยคใหญ่ (โบรชัวร์และนามบัตรไม่เคยได้รับการพิมพ์)  ดูเพิ่มเติมจากตัวอย่างข้างล่าง

 • Although (Though) Kim was wealthy, she was certainly not happy.

(แม้ว่าคิมมั่งคั่งร่ำรวย  เธอไม่ได้มีความสุขอย่างแน่นอน)

 • Although (Though) he studied hard, he failed.

(แม้ว่าเขาขยันเรียน  เขาสอบตก)

They went out although (though) it rained heavily.

(พวกเขาออกไปข้างนอก  แม้ว่าฝนตกหนัก)

 

2. The operator does not remember receiving a fax from the Madrid office _____________ from the Paris office.

(พนักงานรับโทรศัพท์จำไม่ได้ว่า (เคย) ได้รับแฟ็กซ์จากสำนักงานที่แมดริด (สเปน) __________ จากสำนักงานที่ปารีส)  (จำไม่ได้ทั้ง ๒ แห่ง)

(a) or    (หรือ)

(b) and    (และ)  (มักใช้คู่กับ “Both”)

(c) either    (คนใดคนหนึ่ง, สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือแห่งใดแห่งหนึ่ง)  (มักใช้คู่กับ “Or”)

(d) but    (แต่)  (ใช้แสดงความขัดแย้ง  เช่น  But not from the Paris office  =  แต่ ไม่ (ได้รับ) จากสำนักงาน

       ที่ปารีส)

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

3. Have you ever used this type of copy machine ____________________________________ ?

(คุณเคยใช้เครื่องถ่ายเอกสารชนิดนี้ ______________________________________ ไหม)

(a) prior    (ก่อน, ก่อนหน้า)  (มักตามด้วย  “To”)

(b) advance    (ล่วงหน้า, ก้าวหน้า)

(c) before    (มาก่อน, ก่อน)

(d) previous    (ก่อน, เมื่อก่อน, แต่ก่อน, อันก่อน)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  ดูการใช้คำอื่นๆ จากตัวอย่างข้างล่าง

 • I’ve never seen that movie before.

(ฉันไม่เคยดูหนังเรื่องนั้นมาก่อน)

 • You should take off your shoes before coming into the room.

(คุณควรถอดรองเท้าก่อนเข้ามาในห้อง)

 • The train had left before we arrived at the station.

(รถไฟได้ออกไปแล้ว  ก่อนเรามาถึงที่สถานี)

 • Before you leave the house, you must turn off the lights.

(ก่อนคุณออกจากบ้าน  คุณจะต้องปิดไฟทุกดวง)

 • My nephew has grown much since my previous visit.

(หลานชายของฉันได้โตขึ้นมาก  ตั้งแต่การมาเยี่ยมคราวก่อนของฉัน)

 • He had children from a previous marriage.

(เขามีลูกจากการแต่งงานก่อนหน้านี้)

 • This problem has been mentioned in a previous chapter.

(ปัญหานี้ได้รับการกล่าวถึงในบทก่อนหน้านี้)  (บทใดบทหนึ่งก่อนหน้าบทนี้)

 • The previous government had decided to build it.

(รัฐบาลก่อนได้ตัดสินใจที่จะสร้างมัน)

 • They spent the previous winter hunting in the forest.

(พวกเขาใช้เวลาในฤดูหนาวของปีก่อนล่าสัตว์ในป่า)

 • We were told how valuable our previous career experience would be.

(เราได้รับการบอกกล่าวว่า  ประสบการณ์ทางอาชีพเมื่อก่อนของเราจะมีค่ามากเพียงไร)

 • Our neighbors had a party the previous night.

(เพื่อนบ้านของเรามีงานเลี้ยงเมื่อคืนก่อน)

 • We can now answer the question posed at the end of the previous chapter.

(ขณะนี้เราสามารถตอบคำถามที่ตั้งไว้ในท้ายบทก่อน)  (บทที่ถัดขึ้นไปจากบทที่กำลังเรียน ๑ บท)

 • The murder occurred in New York prior to the Christmas festival.

(การฆาตกรรมเกิดขึ้นในนิวยอร์กก่อนเทศกาลคริสต์มาส)

 • Most people in Britain prior to 1760 were country people.

(คนส่วนใหญ่ในอังกฤษก่อนปี ๑๗๖๐ เป็นคนชนบท)

 • I have a prior engagement.

(ผมมีการนัดหมายก่อนหน้านี้)  (เลยไม่สามารถมาพบคุณได้)

 • No prior experience is required.

(ไม่ต้องการประสบการณ์ก่อนหน้า)  (ไม่ต้องมีประสบการณ์ก็ได้)

 • Prior arrangements have to be made.

(จำเป็นต้องมีการเตรียมการก่อนหน้า)  (ก่อนการประชุม)

 • You have to make a reservation in advance.

(คุณต้องทำการจองเป็นการล่วงหน้า)

 • The enemies were planning a new advance on the capital.

(ศัตรูกำลังวางแผนการรุกคืบหน้าครั้งใหม่เข้าไปในเมืองหลวง)

 • Authors are often given an advance on royalties.

(ผู้เขียนได้รับเงินที่จ่ายล่วงหน้าสำหรับค่าลิขสิทธิ์อยู่บ่อยๆ)

 • Advance booking is essential for very popular plays.

(การจองล่วงหน้าเป็นสิ่งจำเป็น  สำหรับละคร – การแสดง – ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก)

 • We weren’t given any advance warning of his visit.

(เรามิได้รับการเตือนล่วงหน้าใดๆ เกี่ยวกับการมาเยือนของเขา)

 • Her husband heard about the advances Simon had made to his wife.

(สามีของเธอได้ยินเกี่ยวกับการชักชวนให้มีความสัมพันธ์ทางเพศ  ที่ไซม่อนได้กระทำกับภรรยาของตน – ของสามี)

 • The unions seemed to respond favorably to the management’s advances.

(สหภาพดูเหมือนว่าตอบสนองในทางที่ดีต่อการพยายามผูกมิตรของฝ่ายบริหาร)

 • Remarkable advances have been made recently in medicine.

(ความก้าวหน้าอย่างน่าสังเกต (ยอดเยี่ยม, น่าทึ่ง) ได้ถูกกระทำขึ้นเมื่อเร็วๆ มานี้ในด้านการแพทย์)

 • The space program has speeded up the rate of technological advance.

(โครงการอวกาศได้เร่งอัตราความก้าวหน้า (พัฒนาการ) ทางด้านเทคโนโลยี)

 • With the advance of old age he lost some of his enthusiasm for life.

(ด้วยการเข้าไปใกล้ความชราทีละน้อย  เขาได้สูญเสียความกระตือรือร้นในชีวิตไปบ้าง)

 

4. Environmentalists are exasperated by the constant killing of dolphins and whales.

(นักสิ่งแวดล้อม  รู้สึกโกรธเคืองอย่างมาก (ถูกทำให้โกรธอย่างมาก)  กับการสังหารปลาโลมาและปลาวาฬที่เกิดขึ้นเป็นประจำ)

(a) dismayed    (ท้อใจ, ท้อแท้, ตกใจ, สะดุ้งกลัว, ตกตะลึง)

(b) terrified    (ตกใจกลัว, สะดุ้งกลัว)

(c) irritated    (โมโห, โกรธเคือง, ฉุนเฉียว, ถูกกวนประสาท, ระคายเคือง, อักเสบ)

(d) delighted    (ปลาบปลื้ม, ยินดี, ปิติ)

(e) discouraged    (ท้อใจ, หมดกำลังใจ)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

5. Mrs. Spinner was uneasy about letting her son play in the vicinity of the railroad tracks.

(มิสซิสสปินเน่อร์  เป็นทุกข์-เป็นห่วง-วิตกกังวล-กระสับกระส่าย-ไม่สบายใจ  เกี่ยวกับการปล่อยให้ลูกชายของเธอเล่นในบริเวณของรางรถไฟ)

(a) placid    (แพลส-ซิด)  (เงียบสงบ, จิตสงบ)

(b) anxious or restless    (กังวลใจ-ห่วงใย-เป็นทุกข์  หรือ  กระสับกระส่าย)

(c) genteel    (ซึ่งได้รับการอบรมอย่างดี, งดงาม, สละสลวย, สุภาพ, เกี่ยวกับสังคมผู้ดี)

(d) wrathful    (ร้อธ-ฟูล  หรือ  ร้าธ-ฟูล)  (โกรธ, โกรธเคือง, โมโห)

(e) gratuitous    (กระ-ทู้-อิ-ทัส)  (ฟรี, ให้เปล่า, ไม่สำคัญ)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

6. Amnesia varies in its intensity, but most victims have little or no recollection of past events.

(โรคความจำเสื่อมแตกต่างกันในเรื่องของความรุนแรง  แต่เหยื่อส่วนมากมี  ความทรงจำ-การระลึกได้   ถึงเหตุการณ์ในอดีต  แต่เพียงเล็กน้อยหรือไม่มี – ความทรงจำ - เลย)

(a) notion    (ความคิด)

(b) knowledge    (ความรู้)

(c) memory    (ความจำ)

(d) retrospection    (การพิจารณาย้อนหลัง, การพิจารณาเรื่องในอดีต)

(e) sedition    (ซี-ดิ๊ช-ชั่น)  (การปลุกระดมให้เกลียดชังรัฐบาล, การปลุกปั่นให้เป็นกบฏ หรือก่อจลาจล, การแยก

       ตัวออกเพื่อต่อต้านรัฐบาล หรือก่อความไม่สงบ)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

7. It was raining.  ___________________________________, we decided to go to the seaside.

(ฝนกำลังตก ____________________________________,  เราตัดสินใจที่จะไปชายทะเล)

(a) So therefore    (ดังนั้น, เพราะฉะนั้น)  (ใช้คำซ้ำกัน)

(b) But however    (แต่, อย่างไรก็ตาม)  (ใช้คำซ้ำกัน)

(c) No matter

(d) However    (อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี, แต่)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เนื่องจากข้อความข้างหลังคำ  “However, Nevertheless, Nonetheless, Anyway, Yet, But”  จะแย้งกับข้อความข้างหน้ามัน (ฝนกำลังตก  แต่เราจะไปเที่ยวชายทะเล)

 

8. The blind ______________________________________________ unable to see anything.

(คนตาบอด _______________________________________ ไม่สามารถมองเห็นอะไรเลย)

(a) is

(b) are

(c) was

(d) were

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจากเป็นการใช้  “The”  มานำหน้าคำคุณศัพท์  (Blind)  เพื่อทำให้เป็นคำนาม  พหูพจน์  (คนตาบอด)  จึงต้องใช้กับกริยาพหูพจน์  (Are, Were)  แต่เนื่องจากประโยคข้างบนเป็นข้อเท็จจริง (Fact)  ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน  จึงใช้กริยา  “Are” (Present simple tense)  ดูเพิ่มเติมการใช้โครงสร้างนี้จากตัวอย่างข้างล่าง

                                  ตัวอย่างที่ 

 • If there is a problem of youth, I think it is elderly people who create it, _________________.

(ถ้ามีปัญหาของเด็กวัยรุ่น  ผมคิดว่ามันคือผู้สูงอายุนั่นแหละที่สร้างมันขึ้นมา, ________________)

(a) not the young himself

(b) not the youngs themselves

(c) not the youngs himself

(d) not the young themselves    (มิใช่ตัวของเด็กวัยรุ่นเอง)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  เป็นการใช้  “The”  นำหน้าคำคุณศัพท์  (Young)  ทำให้กลายเป็นคำนามหมายถึง  “เด็กวัยรุ่น”  ซึ่งถือเป็นพหูพจน์  (โดยไม่ต้องเติม “S”)  จึงต้องใช้รูป  “Reflexive pronoun”  (Himself, Herself, Itself, Myself, Yourself, Yourselves, Themselves, Ourselves)  คือ  คำสรรพนามที่สะท้อนเข้าหาตนเอง  ว่า  “Themselves”  (สำหรับ  “The young”)  ดูเพิ่มเติมการใช้  “The”  นำหน้าคำคุณศัพท์  แล้วกลายเป็นคำนาม พหูพจน์  จากประโยคข้างล่าง

                                 ตัวอย่างที่  

 • The brave _______________________________________________ always honoured.

(ผู้กล้าหาญ _______________________________________ (ผู้) ได้รับเกียรติยศอยู่เสมอ)

(a) is

(b) are    (เป็น)

(c) was

(d) were

ตอบ  -  ข้อ  (b)  “The brave”  =  “ผู้กล้าหาญ”  ถือเป็นคำนาม  พหูพจน์  และในประโยคนี้เป็น  “ข้อเท็จจริง”  (Fact)  ที่เป็นความจริงเสมอ  ถือเป็นเรื่องปัจจุบัน  จึงต้องใช้กับ  “Present simple tense”  กริยาจึงเป็น  “Are

                                  ตัวอย่างที่  

 • In the cities ___________________________ live as hard a life as they were in the villages.

(ในเมืองใหญ่ ______________ ดำรงชีวิตที่ยากลำบาก  เท่าๆ กับตอนที่พวกเขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน)  (คือย้ายมาอยู่ในเมือง  แล้วก็ยังลำบากเหมือนในอดีต  ตอนอยู่บ้านนอก)

(a) poor man

(b) a poor

(c) the poor    (คนจน)

(d) the poor men

ตอบ  -  ข้อ  (c)  “The poor”  หมายถึง  “คนจน”  ถือเป็นคำนามพหูพจน์จึงใช้กับกริยา  “Live

                                 ตัวอย่างที่            (จงหาที่ผิดหลักไวยากรณ์  จาก ข้อ  (๑) – (๔)

 • The American Red Cross is (1) one of the volunteer (2) organizations (3) which purpose is to help (4) the sick and the needy.

(กาชาดอเมริกันเป็นหนึ่งในบรรดาองค์กรอาสาสมัคร  ซึ่งวัตถุประสงค์ของมันคือ  ช่วยคนเจ็บป่วยและคนยากคนจน)

ตอบ  –  ข้อ    แก้เป็น  “whose”  เนื่องจากแสดงความเป็นเจ้าของ (วัตถุประสงค์ของมัน)  และนำหน้าอนุประโยค  (whose purpose…………..the needy)  สำหรับข้อ    (the sick and the needy)  ถูกต้องแล้ว  เพราะเราใช้  “The”  นำหน้าคำคุณศัพท์  (sick และ needy)  หมายถึงบุคคลประเภทนั้นๆ  (“คนป่วย”  และ  “คนยากคนจน”)  และถือเป็นคำพหูพจน์ด้วย  ซึ่งต้องใช้กับกริยา  “Are, Were, Have”  (หรือ กริยาตัวอื่นๆ ที่อยู่ในรูปพหูพจน์  -  คือไม่ต้องเติม  “s”)   เช่น  “The poor”  (คนจน),  “The rich” (คนรวย),  “The blind” (คนตาบอด),  “The wise” (คนฉลาด, นักปราชญ์),  “The brave” (คนกล้าหาญ),  “The elderly” (คนสูงอายุ),  “The young” (คนหนุ่มสาว),  “The old” (คนแก่),  “The deaf” (คนหูหนวก),  “The dumb” (คนเป็นใบ้)  นอกจากนั้น  Verb + ing  (Present participle)  และ กริยาช่องที่  ๓  (Past participle)  ซึ่งถือเป็นคำคุณศัพท์ประเภทหนึ่ง   แต่เมื่อนำหน้าด้วย  “The”  เช่น  “The dying” (คนที่กำลังจะตาย),  หรือ  “The wounded” (คนเจ็บ),   “The injured” (คนเจ็บ),  “The handicapped” (คนพิการ)  ก็ถือเป็นคำนามประเภทหนึ่งเช่นเดียวกัน  และถือเป็นคำพหูพจน์ด้วย  และใช้กับกริยา  “Are, Were, Have”  เช่นกัน  ดังตัวอย่างประโยค

 • The rich are not always happy.

(คนรวยมิใช่ว่าจะมีความสุขเสมอไป)

 • The poor have asked for help from the government

(คนจนได้ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลแล้ว)

 • In the old days, the elderly were highly respected by the young.

(ในสมัยก่อน  ผู้สูงอายุได้รับความเคารพอย่างสูงจากคนหนุ่มสาว)

 • The wounded were taken to hospital.

(คนเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาล)

 • The dying were being attended by the doctors.

(ผู้ที่กำลังจะตายกำลังได้รับการดูแลจากแพทย์)

 • The wise are cleverer (= more clever) than general people.

(คนฉลาดมีความฉลาดมากกว่าคนทั่วๆไป)

 • The blind do not see what other people see.

(คนตาบอดมองไม่เห็นในสิ่งที่คนอื่นเห็น)

 • The deaf typically need hearing aids.

(คนหูหนวกโดยทั่วไปต้องการเครื่องช่วยฟัง)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป