หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 46)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุด)

 

Situation  :  Mr. Green is talking to his secretary, Malee, about  recruiting a junior secretary.

 

Secretary    :  Mr. Green 

Mr. Green  :  Yes, Malee.

Secretary    :  A Miss Sawittree telephoned this morning in answer to our advertisement for

                        a junior secretary.

Mr. Green    :           1               ?

Secretary    :  She sounded very nice on the telephone.  She spoke very clearly.  2 as a

                         receptionist at the Asia Pattaya Hotel for the last two years.

Mr. Green    : _____3         an interview?

Secretary    :  Yes, she’s coming next Thursday at ten o’clock.

Mr. Green   :  Good.           4        a copy of our Conditions of Service?

Secretary    :  Yes.  She asked about salary and hours of work,           5         her a copy.

Mr. Green   :  Fine.  And have you sent her an application form?

Secretary    :  Yes, I have, and           6         when she comes for an interview next Thursday.

Mr. Green   :  Good.  When she arrives,        7       .  Let me know            8       .  If you think

                         she’s satisfactory,          9        .

Secretary    :            10              , Mr. Green.  If all goes well, I’ll bring her to meet you at half

                        past ten.

Mr. Green  :  Oh, that’s great.

 

1. (a) What is she sound like    (ต้องใช้  “Did”  แทน  “Is”  เพื่อช่วยสร้างประโยคคำถามจากกริยา  

          “Sound”)

    (b) What’s her sound    (เสียงของเธอเป็นอย่างไร)

    (c) How well is she    (เธอสบายดีหรือ)

    (d) Who is she    (เธอเป็นใคร)

    (e) What did she sound like    (เธอเป็นอย่างไรบ้าง, เธอดูเข้าท่าไหม)  (“Sound” ในที่นี้มีความ

          หมายเหมือน “Seem”  คือ  “ดูเหมือนว่า”)

2. (a) She works    (เธอทำงาน)  (เป็นปัจจุบัน)

    (b) She’s working    (เธอกำลังทำงาน)

    (c) She worked    (เธอทำงาน)  (เป็นอดีต)

    (d) She’s been working    (เธอได้กำลังทำงาน)  (ใช้โครงสร้าง  “Present perfect continuous

           tense” (Subject + Have (Has) + Been +  Verb + ing) เพื่อแสดงความต่อเนื่องของเหตุ

           การณ์ (การทำงาน) ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างยาวนาน  จากอดีตจนถึงปัจจุบัน)  (คือ  สาวิตรี

           ทำงานโรงแรมฯ ในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา  จนถึงปัจจุ บันก็ยังทำอยู่)

    (e) She’ll work    (เธอจะทำงาน)  (เป็นอนาคต)

3. (a) Did she ask for    (เธอขอเข้ารับ..............หรือเปล่า)

    (b) Did she like to attend    (เธออยากเข้าร่วมฟัง................หรือเปล่า)

    (c) Did you want her to make an appointment for    (หนูต้องการให้เธอทำการนัดหมายสำหรับ........

          ........หรือเปล่า)

    (d) Did she enjoy    (เธอสนุกกับ................หรือเปล่า)

    (e) Did you ask her to come for    (หนูได้ขอให้เธอมาเพื่อ .................. หรือเปล่า)

4. (a) Will you send her    (หนูจะส่ง...............ให้เธอหรือเปล่า)  (ไม่เลือกข้อนี้เนื่องจากเป็นอนาคต  

          และเลขาฯ ได้ส่ง  “เงื่อนไขการทำงาน” ให้สาวิตรีแล้ว  ดังนั้น  จึงควรเลือก ข้อ D)

    (b) Does she ask for    (เธอได้ขอ............หรือเปล่า)

    (c) Does she know    (เธอ – สาวิตรี – ทราบ..........หรือเปล่า)  (ไม่เลือกข้อนี้เนื่องจากกริยา  “ทราบ” 

          ไม่ใช้กับ  “เงื่อนไขการทำงาน ๑ ฉบับ”  แต่ใช้กับ “เงื่อนไขการทำงาน”  คือ  “Does she know our

          Conditions of Service”)

    (d) Have you sent her    (หนูได้ส่ง..........เงื่อนไขฯ...........ไปให้เธอแล้วหรือยัง)  (ใช้โครงสร้าง  

           “Present perfect tense” (Subject + Have (Has) + Verb 3) เพื่อถามว่าได้ส่ง “เงื่อนไขฯ”

           ไปให้สาวิตรีแล้วหรือยัง )

    (e) Have you sold her    (หนูได้ขาย……....…..ให้เธอหรือเปล่า)

5. (a) before I sent    (ก่อนหนูส่ง)

    (b) then I’d like to send    (ดังนั้น  หนูอยากจะส่ง)

    (c) so I said I would send    (ดังนั้น  หนูเลยบอกว่าหนูจะส่ง)  (และก็ได้ส่งไปแล้ว  ก่อนที่จะคุย

          กับมิสเตอร์กรีนในขณะนี้)

    (d) though I thought of sending    (แม้ว่าหนูคิดเรื่องการส่ง)

    (e) and I’m thinking of sending    (และหนูกำลังคิดเรื่องการส่ง)

6. (a) she’s going to read it here    (เธอจะอ่านใบสมัครที่นี่)

    (b) she’s going to take it with her    (ควรใช้  “Bring”  แทน  “Take”  เนื่องจากหมายถึงสาวิตรีจะนำใบ

          สมัครติดตัวมาด้วย  เมื่อเธอมาที่บริษัทเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์)

    (c) she’s going to bring it with her    (เธอจะนำใบสมัครติดตัวมาด้วย)

    (d) she’s going to fill it    (เธอจะกรอกใบสมัคร)

    (e) I’m not sure whether she will bring it with her    (หนูไม่แน่ใจว่าเธอจะนำใบสมัครติดตัวมาด้วย

          หรือไม่)

7. (a) you test her with typing    (หนูทดสอบเธอด้วยการพิมพ์ดีดนะ)  (ไม่ใช้โครงสร้างนี้)

    (b) give her a typing test    (ให้เธอทดสอบการพิมพ์ดีดนะ)

    (c) try her with typing test    (ทดลองเธอด้วยการสอบพิมพ์ดีดนะ)  (ไม่ใช้โครงสร้างนี้)

    (d) a typing test will be taken to her    (การสอบพิมพ์ดีดจะถูกนำไปให้เธอ)  (อาจตอบข้อนี้  แต่ต้อง

          ใช้  “Given”  แทน  “Taken”  หมายถึง  “จะให้เธอทดสอบการพิมพ์ดีด”  คือ  คล้ายกับ ข้อ (b)

          แต่เปลี่ยนโครงสร้างเป็น  “Passive voice”)

    (e) teach her how to type     (สอนเธอวิธีพิมพ์ดีด)

8. (a) how she can    (เธอสามารถอย่างไร)  (มิได้ระบุว่าสามารถในเรื่องอะไร)

    (b) how she catches it up    (เธอตามมันทัน (ไล่มันทัน) อย่างไร)

    (c) how she does    (เธอพิมพ์ดีดอย่างไร – หมายถึงพิมพ์เร็วหรือช้า)  (“Does” ในที่นี้แทน  

         “Type”)

    (d) whether she can type    (เธอสามารถพิมพ์ดีดหรือไม่)

    (e) when she finishes typing    (เมื่อเธอพิมพ์ดีดเสร็จ)

9. (a) I’ll interview her myself    (ผมจะสัมภาษณ์เธอด้วยตัวผมเอง)

    (b) I’ll take her with me    (ผมจะพาเธอไปกับผม)

    (c) she’ll be in an interview with me    (เธอจะอยู่ในการสัมภาษณ์กับผม)  (ไม่เลือกข้อนี้  เนื่องจาก

          มิสเตอร์กรีนต้องการสัมภาษณ์สาวิตรีด้วยตนเอง)

    (d) she’ll be your helper    (เธอจะเป็นผู้ช่วยเหลือหนู)

    (e) she’ll talk to me    (เธอจะคุยกับผม)

10. (a) Very well    (ดีมากค่ะ)

      (b) Yes, certainly    (ได้สิคะ, ค่ะ แน่นอนเลย)

      (c) How nice    (ดีจังเลยค่ะ)

      (d) Not at all    (ยินดีที่ได้ช่วยคุณค่ะ, ไม่ต้องขอบคุณก็ได้ค่ะ, ไม่เป็นไรค่ะ)  (ใช้กล่าวตอบเมื่อมีคน

            พูดขอบคุณเรา)

      (e) Well done    (ทำได้ดีนี่)

 

สถานการณ์  มิสเตอร์กรีนกำลังคุยกับเลขานุการของเขา, คือ มาลี, เกี่ยวกับการคัดเลือก (recruiting)

                         ผู้ช่วยเลขานุการ (junior secretary)

 

เลขานุการ      มิสเตอร์กรีนคะ

มิสเตอร์กรีน   :  ว่ายังไง  มาลี

เลขานุการ      :  ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อสาวิตรี (A Miss Sawittree) โทรศัพท์มาเมื่อเช้านี้เพื่อเป็นการ

                          ตอบรับ (in answer to) การโฆษณาของเรา  สำหรับ (ตำแหน่ง) ผู้ช่วยเลขานุการ

                          (junior secretary)

มิสเตอร์กรีน   :             ๑         ?

เลขานุการ      เธอดูดีมากเลย (She sounded very nice) ตอนคุยทางโทรศัพท์ (on the telephone) 

                          เธอพูดชัดถ้อยชัดคำมาก (very clearly)           ๒_____ เป็นพนักงานต้อนรับ

                           (receptionist) ที่โรงแรมเอเชียพัทยาสำหรับช่วง ๒ ปีทีผ่านมา (ปัจจุบันก็ยังทำอยู่)

มิสเตอร์กรีน   :             ๓         การสัมภาษณ์ .................. หรือเปล่า?

เลขานุการ      ใช่ค่ะ  เธอจะมา (รับการสัมภาษณ์) วันพฤหัสฯ หน้า  ตอน ๑๐ โมงเช้า

มิสเตอร์กรีน   :  ดีแล้ว            ๔        เงื่อนไขการทำงาน (Conditions of Service) ของเรา ฉบับ

                          (copy) ................. (ไปให้เธอ –สาวิตรี - แล้วหรือยัง) ?

เลขานุการ      ส่งแล้วค่ะ  เธอ (สาวิตรี) ได้ถามเกี่ยวกับเงินเดือน (salary)  และชั่วโมงการทำงาน

                          (hours of work),            ๕         ไปให้เธอ ฉบับ (เงื่อนไขการทำงาน)

มิสเตอร์กรีน   :  ดีแล้ว  แล้วหนูได้ส่งใบสมัคร (application form) ไปให้สาวิตรีหรือเปล่าล่ะ

เลขานุการ      :  ส่งแล้วค่ะ  และ           ๖        เมื่อเธอมา (บริษัท) เพื่อการสัมภาษณ์ในวันพฤหัสฯ หน้า

มิสเตอร์กรีน  :  ดีแล้ว  เมื่อเธอ (สาวิตรี) มาถึง            ๗       ,  แล้วบอกให้ผมรู้ (Let me know)

                         ด้วยว่า            ๘        ,  (และ) ถ้าหนูคิดว่าเธอ (พิมพ์ดีด) น่าพึงพอใจ (satisfactory)

                                   ๙        .

เลขานุการ      :           ๑๐         มิสเตอร์กรีน,  ถ้าทุกอย่างไปได้ด้วยดี (all goes well)  หนูจะนำสาวิตรี

                          มาพบกับคุณตอน ๑๐ โมงครึ่ง (หลังหนูสัมภาษณ์สาวิตรี และทดสอบพิมพ์ดีดเธอแล้ว)

มิสเตอร์กรีน  :  โอ  เยี่ยมเลย

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”                

 

               ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป