หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 45)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุด)

 

A Worthwhile Language Course

 

          Tom Emerson was planning a       _1    _    to France.  The problem was that he didn’t know French.  Two months before his trip, he            2          Phone Lab, a language school, and said he wanted to study French.  This is       _ 3    _   the school told him about its language courses:

          Every day at a certain time, your French teacher will     _  4   _    you by phone, at work or at home.  If you’re on the phone        5         that time, you have to hang up so that your teacher can        6     _.  Each class is thirty minutes long.  Don’t worry, Phone Lab pays the telephone bill.

          Once a month, there’s a party with your teacher and the other students studying French.  After you’ve met the other students, you can       _   7   __    them by phone, too.  

          Tom liked this idea and took an eight-week telephone course.  When he arrived in France, he had no       _ 8    _    with the language.  Tom had married his French teacher the day before the trip, so she was on the trip         9         him. 

          Phone Lab doesn’t       _10   _    everyone the same success as Tom, but it does offer a good language course by phone.         

                                                                                                                                                                                         

1. (a) leave    (การจากไป)  (ต้องตามด้วย  “For”  =  “การจากไปสู่....................”)

    (b) decision    (การตัดสินใจ)

    (c) trip    (การเดินทาง)

    (d) schedule    (ตารางเวลา)  (ต้องตามด้วย  “In”  =  “ตารางเวลาใน”)

2. (a) discovered    (ค้นพบ)

    (b) called up    (โทรศัพท์ไปที่)

    (c) thought of    (นึกถึง, คิดถึง)

    (d) planned to visit    (วางแผนไปเยือน)

3. (a) how    (อย่างไร, วิธีการ)

    (b) why    (ทำไม, เหตุผลที่ว่า)

    (c) when    (เมื่อ, เวลาซึ่ง)

    (d) what    (สิ่งที่, อะไร)

4. (a) get in touch with    (ติดต่อกับ)

    (b) argue with    (โต้เถียงกับ, ทะเลาะกับ)

    (c) question    (ถาม, ตั้งคำถามกับ)

    (d) wait for    (รอคอย)

5. (a) on

    (b) in

    (c) at    (ใน)

    (d) for

6. (a) take a rest    (พักผ่อน)

    (b) make a decision    (ตัดสินใจ)

    (c) make an effort    (พยายาม, ใช้ความพยายาม)

    (d) get through    (เข้าถึง (คุณ) ได้ทางโทรศัพท์)

7. (a) attend to    (เอาใจใส่, คอยรับใช้)

    (b) keep in touch with    (ติดต่ออย่างสม่ำเสมอกับ)

    (c) look forward to    (ตั้งหน้าตั้งตารอคอย)

    (d) suggest to    (แนะนำกับ)  

8. (a) problem    (ปัญหา)

    (b) idea    (ความคิด)

    (c) opinion    (ความคิดเห็น)

    (d) recommendation    (การแนะนำ, การชี้แนะ, การเสนอแนะ, จดหมายแนะนำ, ข้อความแนะนำ)

9. (a) for

    (b) by

    (c) with    (ไปกับ)

    (d) before    (ก่อน)

10. (a) tell    (บอก)

      (b) advertise    (โฆษณา)

      (c) force    (บังคับ)

      (d) promise    (สัญญากับ, ให้สัญญากับ)

      (e) urge    (กระตุ้น, ผลักดัน, หนุน, เร้า, แหย่, เร้าใจ, ปลุกเร้า, เซ้าซี้)

 

(คำแปล)                                          หลักสูตรภาษาที่คุ้มค่า

 

                   ทอม เอมเมอร์ซัน กำลังวางแผน _____(๑)____ ไปประเทศฝรั่งเศส  ปัญหาก็คือว่าเขาไม่รู้ภาษาฝรั่งเศส  (ดังนั้น)  สองเดือนก่อนการเดินทางของเขา  เขา _____(๒)_____ “โฟนแล็ป”  ซึ่งเป็นโรงเรียน (สอน) ภาษา  และกล่าวว่าเขาต้องการเรียนภาษาฝรั่งเศส  ต่อไปนี้คือ ______(๓)_____ โรงเรียนบอกเขาเกี่ยวกับหลักสูตรภาษาของโรงเรียน

              ทุกๆ วัน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง  ครูชาวฝรั่งเศสของคุณจะ _____(๔)_____ คุณโดยทางโทรศัพท์,  อาจจะเป็นที่ทำงานหรือที่บ้าน (ของคุณ)  ถ้าคุณกำลังพูดโทรศัพท์อยู่ ______(๕)_____ ขณะนั้น (เวลานั้น)  คุณจำเป็นต้องวางหูโทรศัพท์ของคุณ  เพื่อที่ว่าครูของคุณจะได้สามารถ _____(๖)_____ (ทั้งนี้) แต่ละชั้นเรียน (การสนทนาทางโทรศัพท์แต่ละครั้ง) ใช้เวลา ๓๐ นาที,  (คุณ) ไม่ต้องวิตก  (เพราะ) โรงเรียนจะเป็นผู้จ่ายเงินค่าบิลโทรศัพท์ 

                   เดือนละ ครั้ง  จะมีงานเลี้ยงกับครูของคุณและนักเรียนคนอื่นๆ ซึ่งเรียนภาษาฝรั่งเศส  (โดย) หลังจากที่คุณได้พบกับนักเรียนคนอื่นๆ แล้ว  คุณสามารถ _____(๗)_____ พวกเขาโดยทางโทรศัพท์ได้เช่นเดียวกัน

                 ทอมชอบความคิดนี้ (สิ่งที่ทางโรงเรียนบอก)  และเข้าเรียนหลักสูตร (สนทนา) ทางโทรศัพท์ซึ่งใช้เวลา    สัปดาห์  (ทั้งนี้) เมื่อเขามาถึงในฝรั่งเศส  เขาไม่มี _____(๘)_____ เรื่องภาษา  (โดย) ทอมได้แต่งงานกับครูชาวฝรั่งเศสของเขาในวันก่อนการเดินทาง (เพียง วัน)  ดังนั้น  เธอจึงร่วมเดินทาง ______(๙)_____ เขาด้วย

               “โฟนแล็ป”  มิได้ _____(๑๐)_____ ทุกคนในเรื่องความสำเร็จแบบเดียวกันกับทอม  แต่โรงเรียนได้เสนอหลักสูตร (เรียน) ภาษาทางโทรศัพท์ที่ดีจริงๆ

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”                

 

               ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป