หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 417)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the answer which is closest in meaning to the given sentence.

(จงเลือกคำตอบซึ่งมีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับประโยคที่ให้มา)

 

1. Frank doesn’t like dark colors.

(แฟร้งค์ไม่ชอบสีเข้ม)

(a) Frank doesn’t like those cards.    (แฟร้งค์ไม่ชอบการ์ดเหล่านั้น)

(b) Frank hates to paint.    (แฟร้งค์ไม่ชอบทาสี-วาดภาพสี)

(c) Frank prefers light colors.    (แฟร้งค์ชอบสีอ่อนมากกว่า)

(d) Frank likes to play darts.    (แฟร้งค์ชอบเล่นลูกดอก)

(e) Frank prefers multicolored clothes.    (แฟร้งค์ชอบเสื้อผ้าหลากสีมากกว่า)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. Oh, to have a job like Rachel’s !

(โอ้  การมีงาน (ทำ) เหมือนกับงานของราเชลน่ะหรือ)  (เป็นคำอุทานที่ผู้พูดแสดงความประหลาดใจ หรือตื่นเต้นที่ตนเองหรือคนอื่นจะมีงานทำแบบเดียวกับราเชล  ซึ่งแสดงว่างานนั้นจะต้องเป็นงานที่ดี-น่าสนใจ  หรือให้ค่าตอบแทนสูง)

(a) Rachel wants to find a similar job.    (ราเชลต้องการหางานที่คล้ายๆ กัน)

(b) I want the same kind of work as Rachel has.    (ฉันต้องการงานประเภทเดียวกันกับที่ราเชลมี)

(c) Rachel likes the job she has.    (ราเชลชอบงานที่เธอมี)

(d) I have to work together with Rachel.    (ฉันจำเป็นต้องทำงานร่วมกับราเชล)

(e) Nobody likes the job Rachel does.    (ไม่มีใครชอบงานที่ราเชลทำ)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

3. Peter drives faster than he should.

(ปีเตอร์ขับรถเร็วกว่าที่เขาควรจะขับ)

(a) He drives too quickly.    (เขาขับรถเร็วเกินไป)

(b) He should drive faster.    (เขาควรขับรถเร็วขึ้น)

(c) He shouldn’t drive so often.    (เขาไม่ควรขับรถบ่อยมากนัก)

(d) He doesn’t need to go so slowly.    (เขาไม่จำเป็นต้องขับรถช้ามากนัก)

(e) He drives so fast that he’ll soon have an accident.    (เขาขับรถเร็วมากจนกระทั่งเขาจะประสบอุบัติเหตุ

       ในไม่ช้า)

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

4. Excuse me, I mistook you for somebody else.

(ขอโทษค่ะ  ฉันเข้าใจคุณผิดว่าเป็นคนอื่น)  (คิดว่าคุณเป็นคนอื่น หรืออีกคนหนึ่ง)  (เลยเข้าไปทักทายหรือพูดคุยด้วย  ด้วยความเข้าใจผิด)

(a) Somebody said you made a mistake.    (บางคนกล่าวว่าคุณทำผิด)

(b) I didn’t know it belonged to you.    (ฉันไม่ทราบว่ามันเป็นของคุณ)

(c) Someone else took it for you.    (คนอื่นเอามันมาให้คุณ)  (ไม่ใช่ฉันเอามาให้)

(d) I confused you with another person.    (ฉันสับสนคุณกับอีกคนหนึ่ง)  (นึกว่าคุณเป็นคนนั้น 

       เลยเข้ามาทักทายคุณ)

(e) I apologized to you for my rude behavior.    (ฉันขอโทษคุณสำหรับความประพฤติที่หยาบคายของฉัน)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  "Mistake someone or something for another person or thing"  เป็นสำนวน  หมายถึง  "เข้าใจผิด  คิดว่าคนหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่ง  หรือสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่่ง"  ดังตัวอย่าง

  • As Susan and Lucy are twins, I often mistake Susan for her sister.

(เพราะว่าซูซานและลูซี่เป็นฝาแฝดกัน  ผมมักเข้าใจผิดว่าซูซานเป็นน้องสาวของเธอ - คือลูซี่ - อยู่บ่อยๆ)  (จึงเข้าไปทักทายซูซาน  โดยคิดว่าเป็นลูซี่)

  • With their brilliant green color, they are often mistaken for another deadly snake.

(ด้วยสีเขี่ยวสุกใส-แวววาวของมัน  พวกมันจึงถูกเข้าใจผิดว่าเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงถึงตายอีกชนิดหนึ่งอยู่บ่อยๆ)  (ทั้งๆ ที่ไม่่มีพิษอะไรเลย)

  • You mustn't mistake lack of formal education for lack of wisdom.

(คุณจะต้องไม่เข้าใจผิดว่า  การขาดแคลนการศึกษาอย่างเป็นทางการ (คือ การเรียนในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย)  เป็นการขาดแคลนสติปัญญา - ความฉลาด, ความรอบรู้)  (หมายถึง  คนที่ไม่ได้เรียนหนังสือในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย  ก็สามารถมีสติปัญญา หรือความฉลาด-รอบรู้ได้)

 

5. Betty’s been going to the Gym regularly and now she can run over 3 miles a day.

(เบ็ตตี้ไป (เข้า) โรงยิมอย่างสม่ำเสมอ  และขณะนี้เธอสามารถวิ่งได้ไกลมากกว่าวันละ ๓ ไมล์)

(a) Betty is accustomed to running every day.    (เบ็ตตี้คุ้นเคย – เคยชิน – กับการวิ่งทุกวัน)

(b) Betty has been seeing Jim regularly.    (เบ็ตตี้ไปพบจิมเป็นประจำ)

(c) Betty’s health club membership cost over $300.    (การเป็นสมาชิกชมรมสุขภาพของเบ็ตตี้มีราคา (ค่าใช้

       จ่าย-ค่าธรรมเนียม) มากกว่า ๓๐๐ ดอลลาร์)

(d) Betty runs 3 miles to the Gym regularly.    (เบ็ตตี้วิ่ง ๓ ไมล์ไปโรงยิมเป็นประจำ)

(e) Betty is in better condition because she exercises.    (เบ็ตตี้อยู่ในสภาพดีขึ้น  เพราะว่าเธอ

       ออกกำลังกาย)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

6. I feel like I’ve been in this city for a year but it has only been a couple of months.

(ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันได้อยู่ในเมืองนี้เป็นเวลา ๑ ปีแล้ว  แต่ (จริงๆ แล้ว) มันเป็นเวลาเพียง ๒ เดือนเท่านั้น)  (“Feel like”  =  “รู้สึกเหมือนกับว่า”)

(a) In two months I will have been here a year.    (ใน ๒ เดือน (ข้างหน้า)  ฉันจะได้อยู่ที่นี่เป็นเวลา (ครบ) ๑ ปี)

(b) I feel like staying in this city a few more months.    (ฉันอยากจะพักในเมืองนี้เพิ่มขึ้นอีก ๒ เดือน) 

       (“Feel like”  =  “อยากจะ”)

(c) I feel I’ve been here longer than two months.    (ฉันรู้สึกว่าฉันได้อยู่ที่นี่นานกว่า ๒ เดือน)

      (คือรู้สึกเหมือนกับว่าอยู่มา ๑ ปี)

(d) When I arrived here, I was only a few months old.    (เมื่อฉันมาถึงที่นี่  ฉันอายุเพียงสองสามเดือนเท่านั้น)

(e) I’ve been in this city for a couple of months since I like its weather and environment.    (ฉันอยู่ในเมืองนี้

      มา ๒ เดือนแล้ว  เพราะว่าฉันชอบอากาศและสภาพแวดล้อมของมัน)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป