หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 413)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the answer which is closest in meaning to the given sentence.

(จงเลือกคำตอบซึ่งมีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับประโยคที่ให้มา)

 

1. Grace doesn’t care for much of today’s music, and Bill doesn’t either.

(เกรซไม่ชอบดนตรีของวันนี้เป็นส่วนใหญ่  และบิลก็ไม่ชอบเช่นเดียวกัน)

(a) Grace is taking care of most of the music.    (เกรซกำลังดูแล-รับผิดชอบดนตรีส่วนใหญ่)

(b) Bill doesn’t care for either kind of music.    (บิลไม่ชอบดนตรีประเภทใดประเภทหนึ่ง – จากสองประเภท)

(c) Both Bill and Grace dislike today’s music.    (ทั้งบิลและเกรซไม่ชอบดนตรีของวันนี้)

(d) Grace doesn’t mind how much music Bill plays.    (เกรซไม่รังเกียจว่าบิลเล่นดนตรีมากเท่าใด)

(e) Both Bill and Grace don’t care where they will play music.    (ทั้งบิลและเกรซไม่สนใจว่าพวกเขาจะเล่น

       ดนตรีที่ใด)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. She would rather study some place where it’s quieter.    ()

(เธอชอบเรียนในสถานที่ซึ่งสงบเงียบกว่ามากกว่า – ที่จะเรียนในที่ซึ่งมีเสียงดัง)

(a) She is rather quiet.    (เธอค่อนข้างใจเย็นและสุภาพ – ไม่โมโหง่าย)

(b) She prefers to study in a place that isn’t so noisy.    (เธอชอบเรียนในสถานที่ซึ่งเสียงไม่ดัง

       มากนัก  มากกว่า)

(c) She is wearing a white sweater.    (เธอกำลังสวมเสื้อขนสัตว์สีขาว)

(d) She is doing a study on silence and its place in the classroom.    (เธอกำลังศึกษาเรื่องความเงียบ  และที่

       ของมัน (ความเงียบ) ในห้องเรียน)

(e) She likes to study in a place quite near her home.    (เธอชอบเรียนในสถานที่ซึ่งอยู่ใกล้บ้านของเธอมาก)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

3. Without question, Amanda’s sculpture was the best.

(แน่นอนทีเดียว (ไม่มีปัญหาเลย)  ผลงานแกะสลัก (การปั้นหรือหล่อรูป) ของอแมนด้าดีที่สุด)

(a) There was a question as to what Amanda had sculpted.    (มีคำถามเกี่ยวกับว่า  อแมนด้าได้แกะสลัก

       (ปั้นรูป, หล่อรูป) อะไร)

(b) Amanda is confident about her abilities as a sculptor.    (อแมนด้ามั่นใจเกี่ยวกับความสามารถของเธอ 

       ในฐานะนักแกะสลัก – ปั้นรูป, หล่อรูป)

(c) It’s difficult to determine which of Amanda’s sculptures is the best.    (มันยากที่จะกำหนด (ตัดสินใจ)

       ว่าผลงานแกะสลักชิ้นไหนของอแมนด้าดีที่สุด)

(d) Amanda’s sculpture was certainly better than the others.    (ผลงานแกะสลักของอแมนด้า

       ดีกว่า (ผลงาน) อันอื่นๆ อย่างแน่นอน)

(e) Amanda did not ask whose sculpture was the best.    (อแมนด้าไม่ได้ถามว่า  ผลงานแกะสลักของใคร

      ดีที่สุด)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

4. Weren’t the flowers lovely !

(ดอกไม้สวยไม่ใช่หรือ)  (ดอกไม้สวยใช่ไหมล่ะ)

(a) I love to wear flowers.    (ฉันชอบสวมสิ่งที่ประดับด้วยดอกไม้)

(b) Were the flowers blooming ?    (ดอกไม้กำลังบานใช่ไหม)

(c) Weren’t they Lee’s flowers ?    (พวกมันเป็นดอกไม้ของลีไม่ใช่หรือ)

(d) The flowers were not beautiful, in my opinion.    (ดอกไม้ไม่สวยเลย  ในความเห็นของฉัน)

(e) I think the flowers were beautiful.    (ฉันคิดว่าดอกไม้สวย)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

5. Jill’s family lives in New York, so she goes there whenever she has a vacation.

(ครอบครัวของจิลอาศัยอยู่ในนิวยอร์ก  ดังนั้น  เธอไปที่นั่นเมื่อไรก็ตามที่เธอมีวันหยุด)

(a) Jill’s family often visits her in New York.    (ครอบครัวของจิลไปเยี่ยมเธอในนิวยอร์กบ่อยๆ)

(b) Jill spends her vacations in New York.    (จิลใช้เวลาวันหยุดของเธอในนิวยอร์ก)

(c) Whenever Jill is on vacation, her family goes to New York.    (เมื่อไรก็ตามที่จิลมีวันหยุด  ครอบครัวของ

      เธอไปนิวยอร์ก)

(d) Whenever Jill has a vacation, she leaves New York.    (เมื่อไรก็ตามที่จิลมีวันหยุด  เธอออกจากนิวยอร์ก)

(e) Jill’s family leaves New York to go sightseeing with her on vacation.    (ครอบครัวของจิลออกจากนิวยอร์ก

       เพื่อไปท่องเที่ยว-ทัศนาจรกับเธอในวันหยุด)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

6. The man hurt himself getting into the bus.

(ชายคนนั้นได้รับบาดเจ็บขณะขึ้นรถประจำทาง)

(a) The bus ran over the man.    (รถประจำทางวิ่งทับชายคนนั้น)

(b) Two people were hurt.    (คนสองคนได้รับบาดเจ็บ)

(c) The man was injured.    (ชายคนนั้นได้รับบาดเจ็บ)

(d) The man damaged the bus.    (ชายคนนั้นทำให้รถประจำทางเสียหาย)

(e) The man hanged himself on the bus.    (ชายคนนั้นแขวนคอตัวเองบนรถประจำทาง)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป