หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 410)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the answer which is closest in meaning to the given sentence.

(จงเลือกคำตอบซึ่งมีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับประโยคที่ให้มา)

 

1. I’ll call you tomorrow to tell you if our meeting is canceled.

(ฉันจะโทรฯ ไปบอกคุณวันพรุ่งนี้  ถ้าการประชุมของเราถูกยกเลิก)

(a) I’m going to start my trip tomorrow.    (ฉันจะเริ่มต้นการเดินทางวันพรุ่งนี้)

(b) I’ll see you tomorrow at the meeting.    (ฉันจะพบคุณวันพรุ่งนี้ที่การประชุม)

(c) I’ll go with you tomorrow if there is no meeting.    (ฉันจะไปกับคุณวันพรุ่งนี้  ถ้าไม่มีการประชุม)

(d) I’ll let you know tomorrow about the meeting.    (ฉันจะให้คุณรู้วันพรุ่งนี้เกี่ยวกับการประชุม)

(e) I’ll tell you about it tomorrow at the meeting.    (ฉันจะบอกคุณเกี่ยวกับมันวันพรุ่งนี้ที่การประชุม)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. I’ve got to be going now.

(ฉันจำเป็นต้องไปแล้วตอนนี้)

(a) I’ll get it soon.    (ฉันจะได้ (ซื้อ) มันในไม่ช้า)

(b) I often go there.    (ฉันไปที่นั่นบ่อยๆ)

(c) I must leave now.    (ฉันต้องไปเดี๋ยวนี้แล้ว)

(d) I’m planning to travel.    (ฉันกำลังวางแผนเดินทาง)

(e) I haven’t gone there yet.    (ฉันยังไม่ได้ไปที่นั่นเลย)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. The plane’s take-off was canceled because of engine trouble.

(การบินขึ้นจากพื้นดินของเครื่องบินถูกยกเลิกเนื่องมาจากปัญหาเครื่องยนต์)

(a) The plane couldn’t land at the airport.    (เครื่องบินไม่สามารถลงจอดที่สนามบิน)

(b) The pilot removed his coat to fix the engine.    (นักบินถอดเสื้อคลุมออกเพื่อซ่อมเครื่องยนต์)

(c) The plane had a fire in an engine after it left the ground.    (เครื่องบินไฟไหม้ในเครื่องยนต์  หลังจาก

       มันบินขึ้นจากพื้นดิน)

(d) The flight was canceled due to the heavy rain.    (เที่ยวบินถูกยกเลิกเนื่องจากฝนตกหนัก)

(e) The flight didn’t leave because there was a mechanical problem.    (เที่ยวบินไม่ออก

        เดินทาง  เพราะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. Don attended the lecture at the art museum last night, and Paul did too.

(ดอนเข้าฟังการบรรยายที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมื่อคืนนี้  และพอลก็เช่นเดียวกัน)

(a) Don was the last to arrive at the museum.    (ดอนมาถึงพิพิธภัณฑ์เป็นคนสุดท้าย)

(b) Don and Paul got lost at night.    (ดอนและพอลหลงทางตอนกลางคืน)

(c) Don and Paul both attended the same lecture.    (ดอนและพอลทั้งสองคนเข้าฟังการบรรยาย

       เดียวกัน)

(d) Don gave a lecture at ten.    (ดอนทำการบรรยายตอนสิบโมง)

(e) Don and Paul went to the lecture together last night.    (ดอนและพอลไปฟังการบรรยายด้วยกันเมื่อคืนนี้) 

       (ไปฟังทั้งสองคน  แต่ไม่จำเป็นต้องไปด้วยกัน)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

5. Mary was a guest at Betty’s house during the vacation.   

(แมรี่เป็นแขกที่บ้านของเบ็ตตี้ระหว่างการท่องเที่ยววันหยุด)

(a) Mary stayed at a guesthouse with Betty.    (แมรี่พักที่บ้านรับรองแขกกับเบ็ตตี้)  (ไม่บอกว่าเป็นบ้านของใคร)

(b) A guest visited Mary and Betty over vacation.    (แขกมาเยี่ยมแมรี่และเบ็ตตี้เมื่อคราวท่องเที่ยววันหยุด)

(c) Betty’s summer house is near Mary’s.    (บ้านฤดูร้อนของเบ็ตตี้อยู่ใกล้บ้านของแมรี่)

(d) Mary stayed at Betty’s house for the vacation.    (แมรี่พักที่บ้านของเบ็ตตี้สำหรับการท่องเที่ยว

       วันหยุด)

(e) Mary guessed that Betty’s house was appropriate for her vacation.    (แมรี่คิด (คาดคะเน) ว่าบ้านของ

       เบ็ตตี้เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยววันหยุดของเธอ)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

6. He lacks the necessary experience.

(เขาขาด – ไม่มี – ประสบการณ์ที่จำเป็น)

(a) Experience isn’t necessary.    (ประสบการณ์ไม่จำเป็น)

(b) He disliked the experience.    (เขาไม่ชอบประสบการณ์)

(c) He doesn’t have enough experience.    (เขาไม่มีประสบการณ์พอ)

(d) It isn’t necessary to be experienced.    (มันไม่จำเป็นที่จะมีประสบการณ์)

(e) He possesses the necessary experience.    (เขามีประสบการณ์ที่จำเป็น)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป