หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 408)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the answer which is closest in meaning to the given sentence.

(จงเลือกคำตอบซึ่งมีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับประโยคที่ให้มา)

 

1. I don’t believe you know my cousin, Harriet.

(ฉันไม่เชื่อว่าคุณรู้จัก (รู้นิสัยใจคอ) ญาติของฉันที่ชื่อแฮเรียต)

(a) I don’t think Harriet is present.    (ฉันไม่คิดว่าแฮเรียตอยู่ – มา)

(b) I don’t know who to believe now.    (ฉันไม่รู้ว่าจะเชื่อใครในขณะนี้)

(c) We don’t usually go in that room.    (ปกติแล้วเราไม่ได้เข้าไปในห้องนั้น)

(d) You probably aren’t acquainted with my cousin.    (คุณอาจจะไม่คุ้นเคยกับญาติของฉัน

(e) I don’t believe my cousin whom you know.    (ฉันไม่เชื่อญาติของฉันซึ่งคุณรู้จัก)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. Mr. Robert always looks on the bright side of things.

(มิสเตอร์โรเบิร์ตมองโลกในแง่ดีเสมอ)  (แปลตรงตัวคือ  มองในด้านที่สดใสหรือสว่างของสิ่งต่างๆ)

(a) He’s a very intelligent man.    (เขาเป็นคนฉลาดมาก)

(b) He isn’t very sincere.    (เขาเป็นคนจริงใจ-ใจซื่อไม่มากนัก)

(c) He has a positive attitude.    (เขามีทัศนคติในทางบวก)

(d) He prefers a well-lit room.    (เขาชอบห้องที่มีแสงสว่างทั่วถึงมากกว่า)

(e) He likes to look at things when the weather is clear.    (เขาชอบมองสิ่งต่างๆ เมื่ออากาศปลอดโปร่ง)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. You’d better find the taxi and quick. 

(คุณควรหารถแท็กซี่และรวดเร็วด้วย)

(a) It’s better to take a cab.    (มันดีกว่ากันที่จะไปรถแท็กซี่)

(b) You ought to get a cab immediately.    (คุณควรหารถแท็กซี่ในทันทีทันใด)

(c) A fast cab would be better.    (รถแท็กซี่ที่วิ่งเร็วจะดีกว่า)

(d) I think you will find a cab right away.    (ผมคิดว่าคุณจะพบ (เจอ) รถแท็กซี่ในทันที)

(e) You should find a taxi that goes quickly.    (คุณควรจะหารถแท็กซี่ซึ่งวิ่งเร็ว)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

4. Marie had the post office forward her mails to her new address.

(มารีให้ที่ทำการไปรษณีย์ส่งพัสดุ-จดหมายของเธอไปยังที่อยู่ใหม่ของเธอ)

(a) Marie took her mail to the post office.    (มารีนำพัสดุ-จดหมายของเธอไปที่ที่ทำการไปรษณีย์)

(b) The new post office was near Marie’s house.    (ที่ทำการไปรษณีย์แห่งใหม่อยู่ใกล้บ้านของมารี)

(c) The post office has moved to a new address.    (ที่ทำการไปรษณีย์ได้ย้ายไปที่อยู่ใหม่)

(d) Marie’s mail was delivered to her new home.    (พัสดุ-จดหมายของมารีถูกส่งไปที่บ้านใหม่

       ของเธอ)

(e) Marie’s mail was sent through a new post office.    (พัสดุ-จดหมายของมารีถูกส่ง (ผ่าน) ทาง (โดย) ที่

      ทำการไปรษณีย์ใหม่)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

5. Joe can’t ever get along with Roy.

(โจไม่เคยเข้ากันได้กับรอย)  (ไปด้วยกันไม่ได้ – ไม่ลงรอยกัน)

(a) Joe is never able to go along.    (โจไม่สามารถขยับเขยื้อน หรือเคลื่อนย้ายไปที่ใดได้)

(b) Joe won’t see Roy alone.    (โจจะไม่พบรอยตามลำพัง)  (หรือ  โจจะไม่เห็นรอยอยู่ตามลำพัง – คนเดียว)

(c) Joe usually disagrees with Roy.    (โจไม่เห็นด้วยกับรอยเป็นประจำ)  (เข้ากันไม่ได้)

(d) Joe usually goes by himself.    (โจไปไหนตามลำพัง (คนเดียว) เป็นประจำ)

(e) Joe can’t go to visit Roy because he’s too busy.    (โจไม่สามารถไปเยี่ยมรอย  เพราะว่าเขามีงานยุ่งเกินไป)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. Only because of Emily’s helping patiently, I would be able to pass that medical school examination.

(เพียงเพราะว่าความช่วยเหลืออย่างอดทนของเอมิลี่เท่านั้น  ผมจึงสามารถผ่านการสอบของโรงเรียนแพทย์ได้)

(a) Only Emily passed the medical examination.    (เฉพาะเอมิลี่คนเดียวเท่านั้นที่สอบแพทย์ผ่าน)

(b) Emily was in the hospital when I took the examination.    (เอมิลี่อยู่ในโรงพยาบาลเมื่อผมเข้าสอบ)

(c) I helped Emily with some of the patients.    (ผมช่วยเหลือเอมิลี่ด้วย (ความช่วยเหลือของ) ผู้ป่วยบางคน)

(d) I passed the test only because Emily helped me.    (ผมสอบผ่านเพียงเพราะว่าเอมิลี่ช่วยเหลือ

       ผมเท่านั้น)  (ผมสอบผ่านเพราะความช่วยเหลือของเอมิลี่ล้วนๆ)

(e) Only I passed the test due to Emily’s help.    (เฉพาะผมคนเดียวเท่านั้นที่สอบผ่าน  เนื่องจากความช่วยเหลือ

      ของเอมิลี่)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป