หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 406)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the answer which is closest in meaning to the given sentence.

(จงเลือกคำตอบซึ่งมีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับประโยคที่ให้มา)

 

1. Robert wants to take up drawing.

(โรเบิร์ตต้องการจะเรียนการวาดภาพ)

(a) He is planning to buy some drawings.    (เขากำลังวางแผนที่จะซื้อภาพวาด)

(b) His drawings won a prize in an art show.    (ภาพวาดของเขาได้รับรางวัลในการแสดง (นิทรรศการ) ศิลปะ)

(c) He is interested in learning how to draw.    (เขาสนใจในการเรียนรู้วิธีวาดภาพ)

(d) He would like to get his drawings back.    (เขาอยากได้ภาพวาดของเขาคืน)

(e) He wants to give up drawing.    (เขาต้องการเลิก – ยุติ - การวาดภาพ)

ตอบ  -  ข้อ  (c)  “Take up”  มีหลายความหมาย  เช่น

                  ๑. เริ่มเรียนรู้หรือทำ,  รับเอามาเป็นงานหรืองานอดิเรก  เช่น

 • He recently took up gardening.

(เขาเริ่มต้นเรียนรู้การทำสวนเมื่อเร็วๆ นี้

 • He took up the carpenter’s trade as a boy.

(เขาเรียนรู้งาน (ธุรกิจ) ของช่างไม้ตั้งแต่เป็นเด็ก)  (เขาเรียนรู้ที่จะเป็นช่างไม้)

                  ๒. รับเอาหรือยอมรับบางสิ่งบางอย่างซึ่งถูกเสนอให้  เช่น

 • The boss offered me a $100 raise and I took him up.

(เจ้านายเสนอขึ้นเงินเดือนให้ฉัน ๑๐๐ ดอลลาร์  และฉันรับข้อเสนอของเขา)

 •  I took John up on his bet.

(ผมรับท้าพนันที่จอห์นเสนอ)

                  ๓. กำจัดโดยการดูด (ซับ) เข้าไป  เช่น

 • When the vacuum cleaner bag is full, it will not take up dirt from the rug.

(เมื่อถุง (เก็บฝุ่น) ของเครื่องดูดฝุ่นเต็ม  มันจะไม่ดูด (รับ) สิ่งสกปรกจากพรม) (มันจะไม่ดูดฝุ่นจากพรม)

 • Use a blotter to take up the spilled ink.

(ใช้กระดาษซับกำจัด (โดยการซับ) หมึกที่หกซะ)

                  ๔. เติมเต็ม,  ครอบคลุม,  กินเนื้อที่,  ครอบครอง  เช่น

 • All his evenings were taken up with study.

(ค่ำคืนทั้งหมดของเขาเต็มไปด้วยการศึกษา – อ่านหนังสือ)  (เขายุ่งอยู่กับการศึกษาทุกค่ำคืน)

 • The oceans take up the greater part of the earth’s surface.

(มหาสมุทรครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของพื้นผิวหน้าของโลก)

 • The mayor has taken up residence on Belmont Street.

(นายกเทศมนตรีครอบครองที่อยู่อาศัยบนถนนเบลมอนต์

                  ๕. รวบรวมเข้าด้วยกัน,  เก็บรวบรวม  เช่น

 • We are taking up a collection to buy flowers for John because he is in the hospital.

(เรากำลังเก็บรวบรวมเงินเรี่ยไรเพื่อซื้อดอกไม้ให้จอห์น  เพราะว่าเขาอยู่ในโรงพยาบาล)  (เรารวบรวมเงินจากคนที่จะซื้อของขวัญให้จอห์น)

                  ๖. เอาไปเสีย,  ยึด,  ริบ  เช่น

 • Bill had his driver’s license taken up for speeding.

(บิลถูกยึดใบขับขี่เนื่องจากขับรถเร็ว)

                  ๗. ดึงขึ้นข้างบนเพื่อทำให้สั้นหรือตึง,  ทำให้สั้น  เช่น

 • The tailor took up the legs of the trousers.

(ช่างตัดเสื้อทำให้ขากางเกงสั้นมากขึ้น)  (โดยการดึงขาของมันขึ้นข้างบน)

 

2. He got bored playing cards last night, so he left early.

(เขาเบื่อเล่นไพ่เมื่อคืนนี้  ดังนั้นเขาจึงจากไป – ออกไป – แต่เนิ่นๆ – ตอนหัวค่ำ)

(a) He was aboard the plane when it left.    (เขาอยู่บนเครื่องบินเมื่อมันจากไป)  (เมื่อเครื่องฯ ออกจากสนามบิน)

(b) He bought some cards early last night.    (เขาซื้อบัตร (บัตรผ่านประตู, ไพ่) แต่เนิ่นๆ (ตอนหัวค่ำ) เมื่อคืนนี้)

(c) He was bored last night and went to a play.    (เขาเบื่อเมื่อคืนนี้  และไปดูละคร)

(d) He did not stay for the entire evening.    (เขาไม่ได้อยู่ตลอดคืน)

(e) He did not win his card game, so he left in a bad mood.    (เขาไม่ได้เล่นไพ่ชนะ  ดังนั้นเขาจึงจากไปด้วย

       อารมณ์เสีย)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

3. May I have a package of safety pins, please ?

(ผมขอซื้อเข็มกลัดนิรภัยสัก ๑ กล่องเถอะ)

(a) Could I have some pens, please ?    (ผมขอ (ซื้อ) ปากกาหน่อยได้ไหม)

(b) I need to leave this package here.    (ผมจำเป็นต้องทิ้งห่อนี้ไว้ที่นี่)

(c) I prefer the pens she brought.    (ผมชอบปากกาที่เธอนำมามากกว่า)

(d) I need a couple of tennis rackets.    (ผมต้องการไม้ตีเทนนิสคู่หนึ่ง)

(e) Would you please give me safety pins ?    (ขอเข็มกลัดนิรภัยให้ผมหน่อยได้ไหม)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. You saw the parade ?

(คุณเห็นขบวนพาเหรดใช่ไหม)

(a) Was there a parade ?    (มีขบวนพาเหรดหรือเปล่า)

(b) Did you see the parade ?    (คุณเห็นขบวนพาเหรดหรือเปล่า)

(c) I saw you at the parade.    (ผมเห็นคุณที่ขบวนพาเหรด)

(d) You ought to go to the parade.    (คุณควรไปดูขบวนพาเหรด)

(e) Did you find the parade beautiful ?    (คุณพบว่าขบวนพาเหรดสวยงามหรือเปล่า)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

5. The weather was supposed to be warm and it was.

(อากาศถูกคาดคะเนว่าจะอบอุ่น  และมันก็อบอุ่น – จริงๆ)

(a) The weather was as warm as had been predicted.    (อากาศอบอุ่นเท่าๆ กับที่มันได้รับ

       การทำนายไว้)

(b) The weather was not supposed to change.    (อากาศไม่ได้ถูกคาดคะเนว่าจะเปลี่ยนแปลง)

(c) The weather was expected to be different.    (อากาศถูกคาดหวังว่าจะแตกต่างออกไป)

(d) It was the weather forecast that was wrong.    (การพยากรณ์อากาศผิด)

(e) The weather was far warmer than we had anticipated.    (อากาศอบอุ่นกว่าที่เราได้คาดหวังไว้อย่าง

       มากมาย)

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

6. Roger convinced himself that he knew the material.

(โรเจอร์ให้ความมั่นใจตนเองว่าเขารู้เนื้อหาสาระ – หรือวัตถุ)

(a) Only Roger knew the material.    (เฉพาะโรเจอร์เท่านั้นที่รู้เนื้อหาสาระ)

(b) He knew that it mattered to Roger.    (เขารู้ว่ามันมีความสำคัญกับโรเจอร์)

(c) Roger was convinced that he knew himself.    (โรเจอร์มั่นใจว่าเขารู้จักตนเอง)

(d) Roger believed he knew the material.    (โรเจอร์เชื่อว่าเขารู้เนื้อหาสาระ)

(e) Roger was uncertain that he knew the material.    (โรเจอร์ไม่แน่ใจว่าเขารู้เนื้อหาสาระ)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

7. She doesn’t teach this term.

(เธอไม่ได้สอนหนังสือเทอมนี้)

(a) She’s only teaching this term.    (เธอเพียงแต่สอนหนังสือเท่านั้นเทอมนี้)  (ไม่ได้ทำอย่างอื่น)

(b) It’s her turn to teach.    (มันถึงคราว (เวร) ของเธอที่จะสอนหนังสือ)

(c) This term she’s not teaching.    (เทอมนี้เธอไม่ได้สอนหนังสือ)

(d) She hasn’t done any teaching here.    (เธอไม่ได้สอนหนังสือที่นี่)

(e) She’ll certainly teach next semester.    (เธอจะสอนหนังสืออย่างแน่นอนเทอมหน้า)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป