หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 405)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the answer which is closest in meaning to the given sentence.

(จงเลือกคำตอบซึ่งมีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับประโยคที่ให้มา)

 

1. We won’t start a new lesson before next week.

(เราจะไม่เริ่มต้นบทเรียนบทใหม่ก่อนสัปดาห์หน้า)

(a) We won’t let him start until next week.    (เราจะไม่ยอมให้เขาเริ่มต้นจนกระทั่ง – จนกว่าจะ - สัปดาห์หน้า)

(b) We won’t start unless you phone us next week.    (เราจะไม่เริ่มต้น  ถ้าคุณไม่โทรฯ มาหาเราสัปดาห์หน้า)

(c) There will be only four lectures this week.    (จะมีการบรรยายเพียง ๔ ครั้งเท่านั้นสัปดาห์นี้)

(d) There will be no new lesson this week.    (จะไม่มีบทเรียนใหม่สัปดาห์นี้)

(e) Our staff won’t be lessened until next week.    (พนักงานของเราจะไม่ถูกลดลงจนกว่าจะสัปดาห์หน้า)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. You used the bus to get there, right ?

(คุณใช้รถประจำทางเพื่อไปที่นั่น  ใช่ไหมครับ)

(a) Which bus did you ride on ?     (คุณนั่งรถประจำทางคันไหนมา)   

(b) Did you take the right bus or the wrong one ?     (คุณขึ้นรถประจำทางถูกคันหรือผิดคัน)

(c) I understand you came by bus.    (ผมเข้าใจว่าคุณมาโดยรถประจำทาง)

(d) Here comes the bus, on your right.    (เอ้อ  รถประจำทางมาแล้ว  ทางขวามือของคุณน่ะ)

(e) Are you used to taking the bus ?     (คุณคุ้นเคย – เคยชิน – กับการขึ้นรถประจำทางใช่ไหม)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. I’m afraid that Alan is not up to such a difficult task.

(ฉันเกรงว่าแอลันไม่เหมาะสมกับ (ไม่มีความสามารถเพียงพอกับ) งานยากแบบนั้น)

(a) I’m afraid of Alan’s temper.    (ผมเกรง – กลัว – อารมณ์ของแอลัน)

(b) I don’t think Alan is up yet.    (ผมไม่คิดว่าแอลันตื่นนอน – ลุกจากเตียง – แล้ว)

(c) I wonder what Alan is doing today.    (ผมสงสัยว่าแอลันกำลังทำอะไรวันนี้)

(d) I don’t think Alan will get up to do such a hard job.    (ผมไม่คิดว่าแอลันจะตื่นนอนขึ้นมาเพื่อทำงานยาก

       เช่นนั้น)

(e) I doubt that Alan can do the job.    (ผมสงสัยว่าแอลันสามารถทำงานได้หรือ)

ตอบ  -  ข้อ  (e)  “Up to”  เป็นคำบุพบท (Preposition)  มีความหมายดังนี้  คือ

               ๑. มีความสามารถเพียงพอกับ,  เหมาะสมกับ,  เท่ากับ,  แข็งแรงหรือสบายเพียงพอสำหรับ  ดังตัวอย่าง  

 • We chose Harry to be captain because we thought he was up to the job.

(เราเลือกแฮร์รี่เป็นหัวหน้าเพราะว่าเราคิดว่าเขาเหมาะสมกับงาน)  (เขาสามารถทำงานได้  หรือเป็นหัวหน้าที่ดีได้)

 • Mother is sick and not up to going out to the store.

(แม่ป่วยและไม่แข็งแรงหรือสบายพอที่จะออกไปที่ร้าน – เพื่อซื้อของ

               ๒. สูงหรือลึกเท่ากับ,  ไปไกลถึง  ดังตัวอย่าง

 • The water in the pond was only up to John’s knees.

(น้ำในสระสูงแค่หัวเข่าของจอห์นเท่านั้น)

 • Mary is small and just comes up to Bill’s chest.

(แมรี่ตัวเล็กและสูงแค่อกของบิลเท่านั้น

 • The shovel sank in the soft mud all the way up to the handle.

(พลั่ว – เสียม – จมลงไปในโคลนอ่อนนุ่มทั้งอันจนถึงด้ามจับ)  (มันจมลึกลงไปในโคลน)

               ๓. ใกล้เคียงกับ, เข้าไปใกล้  ดังตัวอย่าง

 • The team did not play up to its best today.

(ทีมไม่ได้เล่นได้ดีใกล้เคียงกับที่มันสามารถเล่นได้  วันนี้)  (ไม่ใกล้เคียงกับที่เคยสามารถเล่นได้ดีที่สุด)

 • Because of the rain, the number of people at the party didn’t come up to the number we expected.

(เนื่องจากฝนตก  จำนวนผู้คนที่งานเลี้ยงมิได้ใกล้เคียงกับจำนวนที่เราคาดหวังไว้)  (ไม่มากเท่ากับจำนวนที่เราคาดหวังไว้)

               ๔. มากเท่ากับ, ไม่เกิน, สูงเท่ากับ  ดังตัวอย่าง

 • Pick any number up to ten.

(หยิบเอาไปจำนวนเท่าใดก็ได้  ไม่เกินสิบ)

 • There were up to eight fire engines at the fire.

(มีรถดับเพลิงมากถึง ๘ คันที่ไฟไหม้)  (มีรถอย่างน้อยที่สุด ๘ คัน)

               ๕. จนกระทั่ง, จนถึง  (= Up till = Up until = Till = Until )  ดังตัวอย่าง

 • Up to her fourth birthday, the baby slept in a crib.

(เด็กทารกคนนั้นนอนในเปล  จนกระทั่งเธออายุ ๔ ขวบ)  (จึงเลิกนอนเปล)

 •  Up to now I always thought John was honest. 

(ฉันคิดเสมอว่าจอห์นเป็นคนซื่อสัตย์  จนกระทั่ง – จนถึง - บัดนี้)  (แต่จากนี้ไป  ไม่คิดอย่างนั้นอีกต่อไปแล้ว)

 • We went swimming up to (up till, up until) breakfast time.

(เราไปว่ายน้ำจนถึงเวลาอาหารเช้า)  (เมื่อถึงเวลาอาหารเช้า  เราเลิกว่ายน้ำ)

 • Up to (up until) last summer we always went to the beach for our vacation.

(เราไปชายหาดเสมอสำหรับการท่องเที่ยววันหยุด  จนกระทั่งหน้าร้อนปีที่แล้ว)  (ปัจจุบัน  เราไม่ได้ไปที่นั่นอีกแล้ว)

               ๖. ขึ้นอยู่กับ,  ถูกเลือกหรือตัดสินใจโดย,  เผชิญในฐานะหน้าที่  ดังตัวอย่าง

 • It’s up to you to get to school on time.

(มันขึ้นอยู่กับเธอที่จะไปโรงเรียนให้ทันเวลา)  (เธอรับผิดชอบ  มันเป็นหน้าที่ของเธอ)

 • I don’t care when you cut the grass.  When you do it is up to you.

(ฉันไม่สนใจว่าคุณจะตัดหญ้าเมื่อไร  การที่คุณจะทำมันเมื่อไรขึ้นอยู่กับคุณ)  (คุณอาจจะตัดสินใจว่าคุณจะทำมันเมื่อไร)

 

4. Jerry went home with half a mind to telephone Betty.

(เจอร์รี่กลับบ้านพร้อมกับความคิดที่จะโทรฯ ไปหาเบ็ตตี้)  (เขายังสองจิตสองใจอยู่ว่าจะโทรฯ ไปหาเบ็ตตี้ดีหรือไม่)

(a) He went home to telephone her.    (เขากลับบ้านเพื่อโทรฯ ไปหาเธอ)

(b) He didn’t mind going home with her.    (เขาไม่รังเกียจการกลับบ้านกับเธอ)

(c) He’s made up his mind to telephone her.    (เขาได้ตัดสินใจที่จะโทรฯ ไปหาเธอ)

(d) He was thinking of telephoning her, but he had not fully decided.    (เขากำลังคิดจะโทรฯ

       ไปหาเธอ  แต่เขายังไม่ได้ตัดสินใจเต็มที่ – ว่าจะโทรฯ ดีหรือไม่)

(e) He would telephone her if she didn’t mind.    (เขาจะโทรฯ ไปหาเธอ  ถ้าเธอไม่รังเกียจ)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  “Half a mind”  (แปลตรงตัว  คือ  “ครึ่งใจ,  สองจิตสองใจ”)  เป็นสำนวน  หมายถึง  “สองจิตสองใจ  ไม่รู้จะทำดีหรือไม่,  ความปรารถนาหรือแผนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจ,  ความคิดที่จะทำอะไรบางอย่าง  ซึ่งยังไม่แน่นอน”  มักใช้ในโครงสร้าง  “Have half a mind to”  หรือ  “With half a mind to”  ดังตัวอย่าง

 • I have half a mind to stop studying and walk over to the brook.

(ฉันคิด – มีสองจิตสองใจ – ที่จะหยุดอ่านหนังสือ  และเดินไปที่ลำธาร)  (ฉันถูกยั่วยวนใจให้ทำเช่นนั้น)

 

5. My cousin who is a geography teacher helped us plan our trip.

(ญาติของฉันซึ่งเป็นครูสอนวิชาภูมิศาสตร์  ช่วยเราวางแผนการเดินทางของเรา)

(a) We helped my cousin plan his lesson.    (เราช่วยญาติของฉันวางแผนบทเรียนของเขา)

(b) My cousin is planning to join us on the trip.    (ญาติของฉันกำลังวางแผนที่จะร่วมไปกับการเดินทาง

      ของเรา)

(c) We received advice about our trip from my cousin.    (เราได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการเดิน

       ทางจากญาติของฉัน)

(d) My cousin is a teacher who enjoys helping us with geography.    (ญาติของฉันเป็นครูซึ่งสนุกกับการช่วย

       เหลือเราในวิชาภูมิศาสตร์)

(e) My cousin explains to us the geography of the place to which we’re taking our trip.    (ญาติของฉัน

       อธิบายให้พวกเราฟังเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ (ภูมิประเทศ) ของสถานที่ซึ่งเราจะเดินทางไป)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. Dianne was too excited to sit quietly and kept pacing the floor.                                                               

(ไดแอนตื่นเต้นเกินกว่าที่จะนั่งเงียบๆ  และเดินอย่างช้าๆ บนพื้นห้องไปเรื่อยๆ)

(a) She couldn’t find any floor space.    (เธอไม่สามารถหาที่ว่างบนพื้นได้)

(b) She continued to sit quietly.    (เธอยังคงนั่งเงียบๆ ต่อไป)

(c) She finally found a place to sit.    (ในที่สุดเธอก็พบสถานที่สำหรับนั่ง)

(d) She was so excited that she slept on the floor.    (เธอตื่นเต้นมากจนกระทั่งหลับไปบนพื้นห้อง)

(e) She couldn’t hide her excitement.    (เธอไม่สามารถซ่อนความตื่นเต้นของเธอได้)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป