หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 404)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the answer which is closest in meaning to the given sentence.

(จงเลือกคำตอบซึ่งมีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับประโยคที่ให้มา)

 

1. Philip has never been seen wearing a tie.

(ฟิลิปไม่เคยถูกมองเห็นว่าสวมเนคไท)

(a) I can’t see which tie he’s wearing.    (ผมมองไม่เห็นว่าเขากำลังสวมเนคไทเส้นไหน)

(b) I’ve never given him a tie before.    (ผมไม่เคยให้เนคไทแก่เขามาก่อน)

(c) He doesn’t seem to ever wear a tie.    (เขาดูเหมือนว่าไม่เคยสวมเนคไท)

(d) He’s never seen a tie he liked.    (เขาไม่เคยเห็นเนคไทที่เขาชอบ)

(e) I’ve never seen a tie he’s wearing.    (ผมไม่เคยเห็นเนคไทที่เขากำลังสวม)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. I must have left my office keys at home because I can’t find them anywhere.

(ผมคงจะได้ทิ้งกุญแจสำนักงานไว้ที่บ้านแน่ๆ  เพราะว่าผมไม่สามารถหามันเจอที่ไหนเลย – ที่สำนักงานนี้)

(a) I didn’t have to look for my keys.    (ผมไม่จำเป็นต้องมองหากุญแจ)

(b) I left home for the office early today.    (ผมออกจากบ้านมาที่ทำงานแต่เช้าตรู่วันนี้)

(c) I found the house keys in my office.    (ผมพบกุญแจบ้านในที่ทำงานของผม)

(d) I forgot to bring my keys.    (ผมลืมนำกุญแจมา – จากบ้าน)

(e) I left my keys at the office because I can’t find them at home.    (ผมทิ้งกุญแจไว้ที่ที่ทำงาน  เพราะว่าผมหา

      มันไม่เจอที่บ้าน)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

3. I don’t suppose Carol plans to attend the concert, does she ?

(ผมไม่คิดว่าแคโรลมีแผนที่จะไปฟังคอนเสิร์ต  ใช่ไหมครับ)

(a) I don’t suppose Carol knows my plans.    (ผมไม่คิดว่าแคโรลรู้แผนของผม)

(b) Carol tends not to like plaid shirts.    (แคโรลมีแนวโน้มไม่ชอบเสื้อเชิ้ตที่เป็นลายสกอต – ลายหมากรุก)

(c) Carol assumes that I will be attending.    (แคโรลสันนิษฐานว่าผมจะเข้าร่วม)

(d) Carol will persuade me to go to the concert.    (แคโรลจะชวนผมไปฟังคอนเสิร์ต)

(e) I doubt that Carol is going to the concert.    (ผมสงสัยว่าแคโรลจะไปฟังคอนเสิร์ตหรือไม่)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. The city has launched a clean-up campaign, and so has the university.

(เทศบาลเมืองได้เริ่มการรณรงค์การทำความสะอาด  และมหาวิทยาลัยก็ทำเช่นเดียวกัน)

(a) The city has cleaned up some university buildings.    (เทศบาลเมืองได้ทำความสะอาดอาคารของ

       มหาวิทยาลัย)

(b) City officials lunched at the university.    (เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองทานอาหารกลางวันที่มหาวิทยาลัย)

(c) Both the campus and the city need to be cleaned up.    (ทั้งมหาวิทยาลัยและเทศบาลเมือง

       ต้องการการทำความสะอาด)

(d) The campaign will have to begin very soon.    (การรณรงค์จำเป็นจะต้องเริ่มต้นในเร็วๆ นี้)

(e) The city and university staff will have lunch together during a campaign.    (เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมือง

       และมหาวิทยาลัยจะทานอาหารกลางวันด้วยกันในระหว่างการรณรงค์)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

5. Neil refused his first job offer.

(นีลปฏิเสธการเสนองานครั้งแรกของเขา)  (มีคนเสนองานชิ้นแรกให้เขา  แต่เขาไม่รับ)

(a) Neil refused to offer him a job.    (นีลปฏิเสธที่จะเสนองานให้แก่เขา)  (นีลไม่ยอมเสนองานให้แก่จอห์น)

(b) Neil didn’t accept the first job offered to him.    (นีลไม่ยอมรับงานแรกที่เสนอให้แก่เขา)

(c) The job was Neil’s first.    (งานคือสิ่งที่เป็นอันดับ ๑ ของนีล)

(d) The job wasn’t offered to Neil first.    (งานไม่ได้ถูกเสนอให้แก่นีลเป็นคนแรก)

(e) Neil was the first person to refuse his job.    (นีลเป็นคนแรกที่ปฏิเสธงานของเขา)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

6. Wasn’t it the best meal you ever ate ?

(มันเป็นอาหารมื้อที่ดีที่สุดที่คุณเคยทานไม่ใช่หรือ)

(a) The food was delicious, don’t you agree ?    (อาหารอร่อย  คุณเห็นด้วยหรือไม่)

(b) Wasn’t the dinner at eight ?    (อาหารค่ำ (เริ่ม) ตอน ๒ ทุ่มไม่ใช่หรือ)

(c) Was the meal good ?     (อาหารดีไหม)

(d) The meal wasn’t very tasty.    (อาหารไม่ได้อร่อยมากมายอะไร)

(e) The meal you ate today was better than that of yesterday.    (อาหารที่คุณทานวันนี้ดีกว่าอาหารของ

      เมื่อวานนี้)

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป