หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 402)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the answer which is closest in meaning to the given sentence.

(จงเลือกคำตอบซึ่งมีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับประโยคที่ให้มา)

 

1. I turned off the light all ready for bed.

(ฉันปิดไฟ  ทั้งหมดเตรียมพร้อมที่จะเข้านอน)

(a) I read most of the night and then fell asleep.    (ฉันอ่านหนังสือเกือบทั้งคืน  และต่อจากนั้นก็หลับไป)

(b) I was already in bed when the lights went out.    (ฉันอยู่บนเตียงแล้ว  เมื่อไฟดับ)

(c) I was ready to get in bed and go to sleep.    (ฉันพร้อมที่จะขึ้นเตียงและเข้านอน)

(d) I put a light right next to the bed.    (ฉันวางโคมไฟ – ตะเกียง – ไว้ข้างเตียงนอน)

(e) I switched off the light after getting out of bed.    (ฉันปิดไฟหลังจากลุกออกจากเตียง)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. Gary went out to the island with his friends.

(แกรี่ออกไปที่เกาะพร้อมกับเพื่อนๆ ของเขา)

(a) Gary outswam the others.    (แกรี่ว่ายน้ำได้ดีกว่าคนอื่นๆ)

(b) Gary and his friends swam to the island.    (แกรี่และเพื่อนของเขาว่ายน้ำไปที่เกาะ)

(c) Gary ought to swim with them.    (แกรี่ควรว่ายน้ำกับพวกเขา)

(d) Gary’s friends owned the island.    (เพื่อนของแกรี่เป็นเจ้าของเกาะ)

(e) Gary stayed on the island with his friends.    (แกรี่พักอยู่บนเกาะกับเพื่อนของเขา)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

3. Because it’s hot in here, that’s why the window is open.

(เพราะว่าอากาศร้อนในที่นี้  นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมหน้าต่างจึงเปิดอยู่)

(a) We opened the window because it was hot.    (เราเปิดหน้าต่างเพราะว่าอากาศร้อน)

(b) Why open a window unless it is hot ?    (จะเปิดหน้าต่างทำไมถ้าอากาศไม่ร้อน)

(c) It was hot because the window was open.    (อากาศร้อนเพราะว่าหน้าต่างเปิดอยู่)

(d) Is that the window to open if it gets hot ?    (นั่นคือหน้าต่างสำหรับเปิดถ้าอากาศร้อน  ใช่หรือไม่)

(e) You may open the window if you feel hot in here.    (คุณอาจจะเปิดหน้าต่างก็ได้  ถ้าคุณรู้สึกร้อนในที่นี้)

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

4. The radio works well only in clear weather.

(วิทยุทำงานได้ดีเฉพาะเมื่ออากาศแจ่มใสเท่านั้น)

(a) We can never hear the radio.    (เราไม่สามารถได้ยินวิทยุเลย)

(b) We listen to the radio when the weather is bad.    (เราฟังวิทยุเมื่ออากาศเลวร้าย)

(c) The radio can always be heard clearly.    (สามารถได้ยินวิทยุชัดเจนเสมอ)

(d) The radio doesn’t work in bad weather.    (วิทยุไม่ทำงานเมื่ออากาศเลวร้าย)

(e) People listen to the radio only when they feel well.    (ผู้คนฟังวิทยุเฉพาะเมื่อพวกเขารู้สึกสบายดีเท่านั้น)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

5. Actually, I don’t think Jane’s busy now.  

(จริงๆ แล้ว  ฉันไม่คิดว่าเจนมีงานยุ่งขณะนี้)

(a) Jane often disagrees with me.    (เจนมักไม่เห็นด้วยกับฉันบ่อยๆ)

(b) I wasn’t really thinking about Jane just now.    (ฉันไม่ได้กำลังคิดเกี่ยวกับเจนจริงๆ ในตอนนี้)

(c) I believe Jane’s free at the moment.    (ฉันเชื่อว่าเจนมีเวลาว่างในขณะนี้)

(d) Jane’s business isn’t really new.    (ธุรกิจของเจนมิได้ใหม่จริง)

(e) Jane doesn’t want me to know that she’s busy.    (เจนไม่ต้องการให้ฉันรู้ว่าเธอมีงานยุ่ง)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. David had to face the facts.

(เดวิดจำเป็นต้องเผชิญหน้ากับข้อเท็จจริง)

(a) He had to face the actors.    (เขาจำเป็นต้องเผชิญหน้ากับนักแสดง)

(b) He had a vase with cracks in it.    (เขามีแจกันใบหนึ่งซึ่งมีรอยแตกร้าว)

(c) He had to face the back of the room.    (เขาต้องหันหน้าไปทางหลังห้อง)

(d) David was a two-faced person, based on the facts.    (เดวิดเป็นคนสองหน้า (หน้าไหว้หลังหลอก)  ตามข้อ

       เท็จจริง)

(e) He had to accept the truth.    (เขาจำเป็นต้องยอมรับความจริง)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

7. She doesn’t have the face to tell him to leave. 

(เธอรู้สึกกระดากอาย-เคอะเขินที่จะบอกให้เขาออกไป)

(a) She feels sad to tell him to leave.    (เธอรู้สึกเศร้าที่จะบอกให้เขาออกไป)

(b) She can’t face the fact that he’s going to leave.    (เธอไม่สามารถเผชิญข้อเท็จจริงที่ว่าเขาจะจากไป)

(c) She tells him to leave, to save her face.    (เธอบอกให้เขาออกไป  เพื่อรักษาหน้าของเธอเอง)

(d) She feels too embarrassed or guilty to tell him to leave.    (เธอรู้สึกกระดากอาย  หรือรู้สึกผิด

       เกินกว่าที่จะบอกให้เขาออกไป)

(e) She can’t look him in the face as he’s leaving.    (เธอไม่สามารถมองหน้าเขา (เพราะความละอายใจ)  ในขณะ

       ที่เขากำลังออกไป – จากไป)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป