หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 399)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the answer which is closest in meaning to the given sentence.

(จงเลือกคำตอบซึ่งมีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับประโยคที่ให้มา)

 

1. If only he had asked for my help, I would have done my best for  him.

(ถ้าเพียงแต่ว่าเขาได้ขอความช่วยเหลือจากผม  ผมคงจะได้ทำดีที่สุดเพื่อ (ช่วยเหลือ) เขาไปแล้ว)  (แต่เขาไม่ได้ขอให้ผมช่วย  ผมก็เลยไม่ได้ช่วยเขา)  (เป็นการสมมติเหตุการณ์ในอดีต)

(a) I work better when I’m with him.    (ผมทำงานได้ดีขึ้น  เมื่อผมอยู่กับเขา)

(b) I only ask that he help out when I need a rest.    (ผมเพียงแต่ขอร้องให้เขาทำงานให้ผม  เมื่อผมต้องการ

       พักผ่อน)

(c) I’d have been happy to help if he’d asked me.    (ผมคงจะมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือ  ถ้าเขาได้

       ขอร้องผม)  (แต่เขาก็ไมได้ขอร้องให้ผมช่วย)

(d) I should have asked him to help me with my test.    (ผมควรจะได้ขอร้องให้เขาช่วยเหลือผมในเรื่องการสอบ

       ของผม)  (แต่จริงๆ แล้วก็ไม่ได้ขอร้อง)

(e) If I had done my best for him, he would have helped me.    (ถ้าผมได้ทำดีที่สุดเพื่อเขา  เขาก็คงจะได้ช่วย

      เหลือผม)  (แต่ผมก็ไม่ได้ทำดีที่สุดเพื่อเขา  เขาก็เลยไม่ได้ช่วยผม)

ตอบ  -  ข้อ   (c)   ประโยคใน ข้อ ๑  เป็น  “If clause”  แบบที่ ๓  คือการสมมติที่ไม่เป็นจริงในอดีต  หรือเหตุการณ์เกิดตรงข้ามกับข้อความในประโยค  ดังตัวอย่างข้างล่าง

  • If I had won the first prize in lottery, I would have bought a new house.

(ถ้าผมถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่ ๑ (ในอดีต)  ผมคงจะได้ซื้อบ้านหลังใหม่ไปแล้ว)  (แต่ผมไม่ถูกรางวัล  ผมเลยไม่ได้ซื้อบ้านหลังใหม่)

  • If he had studied hard before the exam, he would have passed it.

(ถ้าเขาได้ขยันเรียนก่อนสอบ  เขาก็คงสอบผ่านไปแล้ว)  (แต่เขาไม่ได้ขยันเรียน  เขาเลยสอบตก)

****หมายเหตุ  –  ดูเพิ่มเติมการใช้  “If clause”  แบบที่ ๓  ในหมวดข้อสอบ  TOEIC  ตอนที่ ๓๕๗  ข้อ ๗

 

2. The shoe polish doesn’t match the shoes.

(ยาขัดรองเท้าไม่เข้ากับรองเท้า)

(a) These shoes don’t match each other.    (รองเท้าเหล่านี้ไม่เข้าคู่กัน)

(b) The shoe polish is the wrong color.    (ยาขัดรองเท้าผิดสี)  (สีของยาขัดรองเท้าไม่ใช่สีเดียวกับ

       รองเท้า)

(c) Polish the shoes on the mat.    (ขัดรองเท้าบนพรมเช็ดเท้า – เสื่อ – ซะ)

(d) Don’t put the shoes together.    (อย่าวางรองเท้าไว้ด้วยกัน)

(e) The polish and the shoes are of the same color.    (ยาขัดและรองเท้ามีสีเดียวกัน)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

3. We need to get another chair for the living room.

(เราต้องการได้เก้าอี้อีกตัวหนึ่งสำหรับห้องรับแขก)

(a) Several people can sit in the living room.    (คนจำนวนมากสามารถนั่งในห้องรับแขกได้)

(b) There are no more chairs in the living room.    (ไม่มีเก้าอี้อีกแล้วในห้องรับแขก)

(c) We’re going out together to buy a new chair.    (เราจะออกไปข้างนอกด้วยกันเพื่อซื้อเก้าอี้ตัวใหม่)

(d) You’ll have to bring another chair in here.    (คุณต้องนำเก้าอี้อีกตัวเข้ามาในนี้ – ห้องรับแขก)

(e) We have only one chair in the living room.    (เรามีเก้าอี้เพียงตัวเดียวในห้องรับแขก)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

4. I had a piece of Carla’s birthday cake, although I usually don’t like dessert.

(ผมทานเค้กวันเกิดของคาร์ล่าชิ้นหนึ่ง  แม้ว่าตามปกติแล้วผมไม่ชอบขนมหวาน)

(a) I usually don’t go to birthday parties.    (ตามปกติแล้ว  ผมไม่ไปงานเลี้ยงวันเกิด)

(b) I gave Carla a cake for her birthday.    (ผมให้เค้กแก่คาร์ล่า ๑ ปอนด์สำหรับวันเกิดของเธอ)

(c) I didn’t like Carla’s cake.    (ผมไม่ชอบเค้กของคาร์ล่า)

(d) I ate Carla’s cake though I didn’t like her birthday party.    (ผมทานเค้กของคาร์ล่า  แม้ว่าผมไม่ชอบ

       งานเลี้ยงวันเกิดของเธอ)

(e) It was unusual that I ate some cake.    (มันผิดธรรมดา (ผิดปกติ, เป็นข้อยกเว้น) ที่ว่าผมทาน

       เค้ก)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

5. Here, take the pill and don’t chew it.

(เอ้านี่  กินยาซะและอย่าเคี้ยวมันนะ)

(a) He spilled it on the table.    (เขาทำมันหกบนโต๊ะ)

(b) You have an aspirin, don’t you ?    (คุณมียาแอสไพริน (ลดไข้-แก้ปวด) ใช่ไหม)

(c) Swallow this tablet.    (กลืนยาเม็ดนี้ซะ)

(d) You can sit on the pillow.    (คุณสามารถนั่งบนหมอนหนุนได้)

(e) You can take the cake but don’t drop it.    (คุณเอาเค้กไปก็ได้  แต่อย่าทำมันหล่นนะ)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. I can’t finish what I am working on until I have your research result.

(ฉันไม่สามารถทำสิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่ได้เสร็จ  จนกว่าฉันจะได้รับผลการวิจัยของคุณ)  (ฉันไม่สามารถทำงานชิ้นนี้เสร็จ  จนกว่าฉันได้รับผลลัพธ์การวิจัยของคุณ)

(a) I’ve received your material, so I can do my work.    (ฉันได้รับข้อมูลของคุณแล้ว  ดังนั้น  ฉันสามารถทำงาน

       ของฉันได้)

(b) I’ll look at your work after I finish mine.    (ฉันจะดูงานของคุณ  หลังจากฉันทำงานเสร็จ)

(c) I need your data before I can finish my work.    (ฉันต้องการข้อมูลของคุณ  ก่อนที่จะสามารถ

       ทำงานของฉันได้เสร็จ)

(d) I would like you to look at my results again.    (ฉันอยากให้คุณดูผลลัพธ์ของฉันอีกครั้ง)

(e) I need you to help me on my research.    (ฉันต้องการให้คุณช่วยเหลือฉันเกี่ยวกับงานวิจัย)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

7. Never have I heard such an unconvincing explanation. (= I have never heard such …..)

(ผมไม่เคยได้ยินคำอธิบายที่ไม่น่าเชื่อถือแบบนั้นเลย)

(a) I never planned to convince them.    (ผมไม่เคยมีแผนที่จะทำให้พวกเขาเชื่อ)

(b) Haven’t I already heard this explanation ?    (ผมได้ยินคำอธิบายนี้แล้วใช่หรือไม่)

(c) Have I explained this to your satisfaction ?    (ผมได้อธิบายเรื่องนี้แล้วจนคุณพอใจใช่ไหม)

(d) I just can’t accept this reasoning.    (ผมไม่สามารถยอมรับการชี้แจงเหตุผลแบบนี้ได้)

(e) I have never heard this credible reasoning.    (ผมไม่เคยได้ยินการชี้แจงเหตุผลที่น่าเชื่อถือแบบนี้)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป