หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 398)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the answer which is closest in meaning to the given sentence.

(จงเลือกคำตอบซึ่งมีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับประโยคที่ให้มา)

 

1. We tried calling Daniel thinking he be home.

(เราลองโทรฯ หาแดเนียลโดยคิดว่าเขาอยู่บ้าน)

(a) Daniel didn’t think we would call him.    (แดเนียลไม่คิดว่าเราจะโทรฯ ไปหาเขา)

(b) After Daniel came home, he tried calling again.    (หลังจากแดเนียลกลับบ้าน  เขาลองโทรฯ อีกครั้ง)

(c) Neither of us had time to think about Daniel.    (เราทั้งสองคนไม่มีเวลาคิดเกี่ยวกับแดเนียล)

(d) We expected Daniel to answer the phone.    (เราคาดหวังว่าแดเนียลจะรับโทรศัพท์)

(e) Daniel thought we would come to visit him at home.    (แดเนียลคิดว่าเราจะมาเยี่ยมเขาที่บ้าน)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. She doesn’t know we finished the experiment. 

(เธอไม่รู้ว่าเราทำการทดลองเสร็จแล้ว)

(a) We haven’t done the experiment.    (เรายังไม่ได้ทำการทดลอง)

(b) She hasn’t finished it yet.    (เธอยังทำมันไม่เสร็จเลย)

(c) She thinks we haven’t finished.    (เธอคิดว่าเรายังทำไม่เสร็จ)

(d) We know she did the experiment.    (เรารู้ว่าเธอทำการทดลอง)

(e) She doesn’t know how we could finish the experiment.    (เธอไม่รู้ว่าเราสามารถทำการทดลองเสร็จได้

      อย่างไร)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. Didn’t she handle her presentation well ?

(เธอนำเสนอได้ดีไม่ใช่หรือ)  (หมายถึง เธอนำเสนอได้ดี)

(a) Did she hand you a present ?    (เธอส่ง – มอบ – ของขวัญให้คุณหรือเปล่า)  

(b) She didn’t seem to be feeling well.    (เธอดูเหมือนว่ารู้สึกไม่สบาย)

(c) Weren’t you at her presentation ?    (คุณไม่ได้อยู่ที่การนำเสนอของเธอใช่ไหม)  (คุณไม่อยู่ตอนเธอนำเสนอ

       ใช่ไหม)

(d) She gave a good presentation.    (เธอทำการนำเสนอได้ดี)

(e) Could she find her presentation room ?    (เธอสามารถหาห้องนำเสนอของเธอพบหรือไม่)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

4. The students left the class one by one.

(นักเรียนออกจากห้องเรียนทีละคน)

(a) There is one class left.    (มีเหลืออยู่ห้องเรียนเดียว – ที่ยังสอนอยู่)

(b) They went away at one o’clock.    (พวกเขาออกไปตอนบ่ายโมง)

(c) They went out individually.    (พวกเขาออกไปเป็นรายบุคคล – ทีละคน)

(d) There is only one left-handed student.    (มีนักเรียนที่ถนัดมือซ้ายอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้น)

(e) The students left one of their classmates in the room.    (นักเรียนทิ้งเพื่อนร่วมชั้นของพวกเขาคนหนึ่ง

       ไว้ในห้อง)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

5. Please be quiet.

(โปรดเงียบหน่อยครับ)

(a) Bees are quite easy to keep.    (ผึ้งเลี้ยงง่ายมาก)

(b) I wish you would stop talking.    (ผมต้องการให้พวกคุณหยุดคุย)

(c) I’m pleased you could come.    (ผมดีใจที่คุณสามารถมาได้)

(d) You should be quiet so as not to agitate the bees.    (คุณควรจะเงียบ  เพื่อไม่ทำให้ผึ้งแตกตื่น)

(e) You should be polite to others.    (คุณควรสุภาพกับคนอื่น)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

6. I don’t know Maxim or when we went to the same university.   

(ผมไม่รู้จักแม็กซิม  หรือ (ไม่รู้ว่า) เราเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันเมื่อไร)

(a) I never met Maxim when we were at college.    (ผมไม่เคยพบแม็กซิมเมื่อเราเรียนที่มหาวิทยาลัย – ใน

       ช่วงเวลาเดียวกัน)  (ไม่เคยพบต่างจากไม่รู้จัก)  (และเรียนช่วงเวลาเดียวกันก็ต่างจาก  ไม่รู้ว่าเรียนที่เดียวกัน

       เมื่อเวลาใด)

(b) I went to see Maxim at the university.    (ผมไปพบแม็กซิมที่มหาวิทยาลัย)

(c) There was no Maxim at my school.    (ไม่มีคนชื่อแม็กซิมที่มหาวิทยาลัยของผม)  (หมายถึง 

       ในช่วงเวลาที่ผมเรียน)

(d) I don’t know where Maxim went to college.    (ผมไม่รู้ว่าแม็กซิมเรียนมหาวิทยาลัยที่ไหน)

(e) I don’t know whether Maxim went to the same university as I or not.    (ผมไม่รู้ว่าแม็กซิมเรียน

       มหาวิทยาลัยเดียวกับผมหรือไม่)

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

7. At the end of the street, there is a bookstore where you can buy used books.

(ที่ปลายถนน  มีร้านขายหนังสือซึ่งคุณสามารถซื้อหนังสือใช้แล้วได้)

(a) The books in that store are useless.    (หนังสือในร้านนั้นไม่มีประโยชน์)

(b) The bookstore at the end of the street is for sale.    (ร้านขายหนังสือที่ปลายถนนกำลังประกาศขายร้าน)

(c) The price of the used books is marked on the last page.    (ราคาหนังสือใช้แล้วถูกทำเครื่องหมายไว้ที่

       หน้าสุดท้าย)

(d) In that store you can buy books you want to use.    (ในร้านนั้น  คุณสามารถซื้อหนังสือซึ่งคุณต้องการใช้ได้)

(e) You can get secondhand books in that store.    (คุณสามารถซื้อหนังสือมือสองในร้านนั้น)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป