หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 397)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the answer which is closest in meaning to the given sentence.

(จงเลือกคำตอบซึ่งมีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับประโยคที่ให้มา)

 

1. You mean – they actually finished the whole job on time ?

(คุณหมายความว่า – พวกเขาทำงานทั้งหมดได้เสร็จทันเวลาจริงๆ หรือ)

(a) What time did they actually finish the job ?    (พวกเขาทำงานเสร็จจริงๆ เมื่อไร)

(b) When had they planned to finish the whole job ?    (พวกเขาวางแผนทำงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเมื่อไร) 

       (หมายถึง  วางแผนเมื่อไร)

(c) Did they, in fact, finish as planned ?    (พวกเขา, จริงๆ แล้ว, ทำงานเสร็จตามแผนใช่ไหม)

       (เสร็จทันเวลา  คือเสร็จตามที่ได้วางแผนไว้)

(d) Did you really see the finished job ?    (คุณได้เห็นงานที่ทำเสร็จจริงๆ หรือ)

(e) Did they finish the whole or just half the job ?    (พวกเขาทำงานเสร็จทั้งหมด  หรือเพียงครึ่งเดียว)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. Bob wasn’t at all discouraged by his grades.

(บ๊อบไม่ได้ท้อใจกับคะแนนของเขา – คะแนนที่เขาได้ – แต่อย่างใด)

(a) He didn’t want to discuss his grades at all.    (เขาไม่ต้องการคุยเรื่องคะแนนของเขาเลย)

(b) He didn’t have the courage to look at his grades.    (เขาไม่มีความกล้าหาญที่จะดูคะแนน)  (เพราะกลัวว่า

       จะได้คะแนนต่ำ)

(c) He had been discussing his grades.    (เขากำลังคุยเรื่องคะแนนของเขา)

(d) He was satisfied with his grades.    (เขาพอใจกับคะแนนของเขา)

(e) His teacher encouraged him to achieve higher grades.    (ครูของเขากระตุ้นให้เขาทำคะแนนให้ได้สูงขึ้น)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

3. I found the journals I wanted and several others, as well.

(ฉันพบวารสารที่ฉันต้องการและวารสาร (หนังสือ) อื่นๆ อีกมากมาย  เช่นเดียวกัน)

(a) The other journals were as good as the ones I had.    (วารสารอื่นๆ ดีเท่าๆ กับวารสารที่ฉันมี)

(b) Several other people found out about the journals too.    (คนอื่นๆ จำนวนมากค้นพบเกี่ยวกับวารสาร

       ด้วยเช่นกัน)

(c) I discovered that some journals were better than others.    (ฉันค้นพบว่าวารสารบางเล่มดีกว่าวารสาร

       เล่มอื่นๆ)

(d) I got the journals I liked to read along with other people.    (ฉันได้รับวารสารที่ฉันชอบอ่านพร้อมกับ

       คนอื่นๆ)

(e) I obtained even more material than I had expected.    (ฉันได้รับวารสาร (หนังสือ) เกินกว่า

       ที่ได้คาดหวังเอาไว้)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. This candy tastes bitter.

(ลูกกวาดนี้มีรสเผ็ดร้อนกว่า)

(a) I prefer this kind of candy.    (ผมชอบลูกกวาดชนิดนี้มากกว่า)

(b) This candy has a sharp, sour flavor.    (ลูกกวาดนี้มีรสชาติเผ็ดร้อนและเปรี้ยว)

(c) Please take some candy.    (กรุณาหยิบลูกกวาดไปเสียบ้าง)

(d) This candy is as soft as butter.    (ลูกกวาดนี้อ่อนนุ่มเท่าๆ กับเนยเหลว)

(e) This candy is better than other types.    (ลูกกวาดนี้ดีกว่าชนิดอื่นๆ)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

5. The tourists could hardly wait for the plane to get off the ground.

(นักท่องเที่ยวแทบจะไม่สามารถรอคอยให้เครื่องบินบินขึ้นจากพื้นดิน)  (อยากให้เครื่องบินออกเดินทางเร็วๆ)

(a) They thought the flight would be delayed.    (พวกเขาคิดว่าเที่ยวบินจะถูกทำให้ล่าช้า)

(b) They didn’t know the way out of the airport.    (พวกเขาไม่รู้ทางออกจากสนามบิน)

(c) They were looking forward to the flight.    (พวกเขาตั้งตารอคอยการบิน – ของเครื่องบิน)

(d) They waited patiently for the plane to arrive.    (พวกเขารอคอยให้เครื่องบินมาถึงอย่างอดทน)

(e) They couldn’t wait for other passengers to arrive at the airport.    (พวกเขาไม่สามารถรอคอยให้ผู้โดย

       สารอื่นๆ มาถึงสนามบิน)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. She was astounded when she ran into him in the park.

(เธอประหลาดใจ – งงงวย – เมื่อเธอพบเขาโดยบังเอิญในสวนสาธารณะ)

(a) She was amazed he found a place to park.    (เธอประหลาดใจว่าเขาเจอที่จอดรถ)

(b) She didn’t anticipate beating him in the race.    (เธอไม่ได้คาดหวังจะชนะเขาในการแข่งขัน)

(c) She surprised him when she ran into the park.    (เธอทำให้เขาประหลาดใจ  เมื่อเธอวิ่งเข้าไป

       ในสวนสาธารณะ)

(d) She didn’t expect to see him.    (เธอไม่ได้คาดหวังว่าจะพบเขา)

(e) She was curious and so ran after him into the park.    (เธออยากรู้อยากเห็น  และดังนั้นจึงวิ่งตามเขา

      เข้าไปในสวนสาธารณะ)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

7. We can count on my roommate to get the work done.

(เราสามารถพึ่งพาอาศัยเพื่อนร่วมห้องพักของผมให้ทำงานได้)  (เพื่อนฯ ของผมทำงานให้พวกเราได้)

(a) My roommate can count the words for us.    (เพื่อนร่วมห้องพักของผมสามารถนับคำต่างๆ ให้เราได้)

(b) We know my roommate is a reliable worker.    (เรารู้ว่าเพื่อนร่วมห้องพักของผมเป็นคน

       ทำงานที่ไว้ใจ – พึ่งพา - ได้)

(c) We finished our work before my roommate did.    (เราทำงานของเราเสร็จก่อนเพื่อนร่วมห้องของผม

       ทำเสร็จ)

(d) My roommate can help us at the counter.    (เพื่อนร่วมห้องของผมสามารถช่วยเราได้ที่เคาน์เตอร์)

(e) We can count my roommates when they do the work.    (เราสามารถนับ (จำนวน) เพื่อนร่วมห้องของผม 

      เมื่อพวกเขาทำงาน)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป