หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 395)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the answer which is closest in meaning to the given sentence.

(จงเลือกคำตอบซึ่งมีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับประโยคที่ให้มา)

 

1. I don’t know where Steve put his computer manual.

(ผมไม่รู้ว่าสตีฟวางหนังสือคู่มือคอมพิวเตอร์ของเขาไว้ที่ไหน)

(a) I don’t know when Steve installed the computer.    (ผมไม่รู้ว่าสตีฟติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อไร)

(b) I have no idea where Steve’s manual is.    (ผมไม่รู้ว่าหนังสือคู่มือของสตีฟอยู่ที่ไหน)

(c) Steve doesn’t know where to put the manual.    (สตีฟไม่รู้ว่าจะวาง (เก็บ) หนังสือคู่มือไว้ที่ไหน)

(d) Steve put his manual somewhere near the computer.    (สตีฟวางหนังสือคู่มือของเขาไว้ที่ไหนสักแห่ง

       ใกล้เครื่องคอมพิวเตอร์)

(e) I don’t know that Steve put the manual on this computer.    (ผมไม่รู้ว่าสตีฟวางหนังสือคู่มือบนเครื่อง

       คอมพิวเตอร์นี้)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

2. Help yourself to seconds.

(ช่วยตัวเองนะสำหรับชิ้น (อัน) ที่สอง)  (หมายถึง  ไม่มีการเสิร์ฟชิ้นที่สอง  ให้หยิบเอาเอง)

(a) Please buy two more.    (กรุณาซื้ออีก ๒ อัน – ชิ้น)

(b) Thank you for helping us.    (ขอบคุณที่ช่วยเรา)

(c) Take some more if you want.    (เอาอีกก็ได้นะ  ถ้าคุณต้องการ)

(d) You’re the second person who has offered to help.    (คุณเป็นคนที่สองที่ได้เสนอให้ความช่วยเหลือ)

(e) You’ve only a few seconds to help yourself.    (คุณมีเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นที่จะช่วยตัวเอง)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. Registered nurses are in demand in most large hospitals.

(นางพยาบาลจดทะเบียนกำลังเป็นที่ต้องการในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ส่วนมาก)

(a) Nurses must register to work in large hospitals.    (นางพยาบาลจะต้องจดทะเบียนเพื่อทำงานในโรง

       พยาบาลขนาดใหญ่)

(b) Nurses are demanding better conditions in large hospitals.    (นางพยาบาลกำลังเรียกร้องสภาพการณ์

       ที่ดียิ่งขึ้นในโรงพยาบาลขนาดใหญ่)

(c) Most large hospitals have classes for nurses.    (โรงพยาบาลขนาดใหญ่ส่วนมากมีวิชาเรียนสำหรับนาง

       พยาบาล)

(d) Most large hospitals need more registered nurses.    (โรงพยาบาลขนาดใหญ่ส่วนมาก

       ต้องการนางพยาบาลจดทะเบียนเพิ่มมากขึ้น)

(e) Nurses demand to work in large hospitals for high wages.    (นางพยาบาลเรียกร้องที่จะทำงานในโรง

       พยาบาลขนาดใหญ่เพื่อค่าจ้างสูง)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

4. If I hadn’t lost your address, I would have seen you immediately after I arrived.

(ถ้าผมไม่ได้ทำที่อยู่ของคุณหาย  ผมคงจะได้พบคุณทันทีทันใดหลังจากผมมาถึง)  (แต่ผมทำที่อยู่ของคุณหาย  ผมจึงไม่ได้พบคุณในทันทีที่ผมมาถึง)

(a) I’ll see you immediately after I arrive.    (ผมจะพบคุณทันทีทันใด  ภายหลังผมมาถึง) 

(b) I didn’t know you were here when I came.    (ผมไม่รู้ว่าคุณอยู่ที่นี่  เมื่อผมมา)

(c) If I had seen you when I arrived, I would have spoken to you sooner.    (ถ้าผมได้พบคุณเมื่อผมมาถึง 

       ผมคงได้พูดกับคุณเร็วกว่านี้)  (แต่ผมก็ไม่ได้พบคุณเมื่อผมมาถึง  ผมจึงไม่ได้พูดกับคุณเร็วกว่านี้)

(d) I lost your address, but I came to see you immediately.    (ผมทำที่อยู่ของคุณหาย  แต่ผมก็มาพบคุณ

       ทันทีทันใด)

(e) If I had known where you lived, I would have come to see you before now.    (ถ้าผม

       ได้รู้ว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหน  ผมคงจะได้มาพบคุณแล้วก่อนหน้านี้)  (แต่ผมไม่รู้ฯ  ผมจึงไม่ได้มาพบ

        คุณก่อนหน้านี้)

ตอบ  -  ข้อ  (e)  ประโยคใน ข้อ ๔  เป็น  “If clause”  แบบที่ ๓  คือการสมมติที่ไม่เป็นจริงในอดีต  หรือเหตุการณ์เกิดตรงข้ามกับข้อความในประโยค  ดังตัวอย่างข้างล่าง

  • If I had won the first prize in lottery, I would have bought a new house.

(ถ้าผมถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่ ๑ (ในอดีต)  ผมคงจะได้ซื้อบ้านหลังใหม่ไปแล้ว)  (แต่ผมไม่ถูกรางวัล  ผมเลยไม่ได้ซื้อบ้านหลังใหม่)

****หมายเหตุ  –  ดูเพิ่มเติมการใช้  “If clause”  แบบที่ ๓  ในหมวดข้อสอบ  TOEIC  ตอนที่ ๓๕๗  ข้อ ๗

 

5. On the floor above the theater are the deans’ offices.

(บนชั้นเหนือห้องบรรยาย (theater) ขึ้นไป  เป็นที่ทำงานของคณบดีต่างๆ)

(a) The deans’ offices are located just over the theater.    (ที่ทำงานของคณบดีตั้งอยู่เหนือ

       ห้องบรรยาย)

(b) The dean is in the other office.    (คณบดีอยู่ในอีกที่ทำงานหนึ่ง)

(c) The offices are on the same floor as the theater.    (ที่ทำงานอยู่ชั้นเดียวกันกับห้องบรรยาย)

(d) The officers are on the stage.    (เจ้าหน้าที่อยู่บนเวที)

(e) The deans’ offices are opposite to the theater.    (ที่ทำงานของคณบดีอยู่ตรงข้ามกับห้องบรรยาย)

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

6. What he told you was nowhere near the truth.

(สิ่งที่เขาบอกคุณอยู่ห่างไกลจากความจริง)  (หมายถึง  ไม่เป็นความจริงเลย)

(a) His statement was believable.    (คำพูดของเขาน่าเชื่อถือ)

(b) Nobody knew what he told you.    (ไม่มีใครรู้ว่าเขาบอกอะไรคุณ)

(c) He was getting nowhere.    (ความพยายามของเขาไม่ประสบความสำเร็จ  และไม่ให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าใดๆ) 

       (เขาไปไม่ถึงไหน – ทำอะไรไม่สำเร็จ)

(d) His statement was not true.    (คำพูดของเขาไม่เป็นความจริง)

(e) There was nowhere to hide the truth.    (ไม่มีที่ใดที่จะซ่อนความจริง)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

7. John could not go to a library, and writing the report was a job of making bricks without straw.

(จอห์นไม่สามารถไปห้องสมุด  และการเขียนรายงานเป็นงานของการทำสิ่งที่ปราศจากอุปกรณ์ (ข้อมูล)

ที่จำเป็นต้องใช้ในการเขียน)  (จึงยากที่จะประสบความสำเร็จ)

(a) John could not go to the library to write the report.    (จอห์นไม่สามารถไปห้องสมุดเพื่อเขียนรายงาน)

(b) It was hard for John to write the report because he didn’t have all the information he

       needed.    (มันยากสำหรับจอห์นที่จะเขียนรายงาน  เพราะว่าเขาไม่มีข้อมูลทั้งหมดที่เขาต้องการ

       (เนื่องจากข้อมูลที่ต้องใช้ในการเขียนรายงาน  อยู่ในห้องสมุด)

(c) John could not write the report because he had a job of making bricks.    (จอห์นไม่สามารถเขียนรายงาน

       ได้  เพราะว่าเขามีงานทำอิฐ)

(d) John could not go to the library because he had to write the report.    (จอห์นไม่สามารถไปห้องสมุดได้ 

       เพราะว่าเขาต้องเขียนรายงาน)

(e) It was easy for John to write the report though he could not go to the library.    (มันง่ายสำหรับจอห์นที่

       จะเขียนรายงาน  แม้ว่าเขาไม่สามารถไปห้องสมุดได้)

ตอบ  -  ข้อ  (b)  ข้อความ  “Make bricks without straw”  แปลตรงตัวคือ  “ทำอิฐโดยปราศจากฟาง”  เป็นสำนวน  หมายถึง  “ทำสิ่งต่างๆ โดยไม่มีอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำสิ่งนั้น”  ซึ่งยากที่จะประสบความสำเร็จ  มีที่มาจากอียิปต์โบราณ  ที่ทำอิฐ (สำหรับใช้ก่อสร้างที่พักอาศัย) โดยใช้โคลนผสมกับฟาง  ดังนั้น  ถ้าจะทำอิฐโดยปราศจากฟาง  ก็ยากที่จะสำเร็จ

 

8. There’s a new textbook for the botany course.

(มีตำรา – หนังสือเรียน - เล่มใหม่สำหรับวิชาพฤกษศาสตร์)

(a) The botany class meets there.    (ชั้นเรียนวิชาพฤกษศาสตร์พบกัน – เพื่อเรียน – ที่นั่น)

(b) The store has the new textbook, of course.    (ร้านมีตำราเล่มใหม่  แน่ละ)

(c) A new botany class is being offered this year.    (ชั้นเรียน – วิชา – พฤกษศาสตร์ชั้นใหม่กำลังถูกเสนอ

       (เปิดสอน) ปีนี้)

(d) The text for the botany course has been replaced.    (ตำราสำหรับวิชาพฤกษศาสตร์ได้ถูก

       แทนที่แล้ว – โดยตำราเล่มใหม่)

(e) There are two textbooks for the course now.    (มีตำรา ๒ เล่มสำหรับวิชานี้ในขณะนี้)  (ไม่จริง  มีเล่มใหม่

       ออกมาแทนเล่มเก่า)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

9. Jack wasn’t in any way a bad-tempered person.

(แจ็คมิได้เป็นคนอารมณ์ร้อน (ขี้โมโห) แต่อย่างใดเลย)

(a) Jack’s way was not bad at all.    (วิธีการของแจ็คไม่เลวเลย)

(b) Jack was a hot-tempered person.    (แจ็คเป็นคนอารมณ์ร้าย)

(c) Jack was on his way to meet someone.    (แจ็คอยู่ระหว่างทางไปพบใครบางคน)

(d) Jack didn’t like a hot-headed person.    (แจ็คไม่ชอบคนขี้โมโห – หัวร้อน)

(e) Jack is quite cool-headed.    (แจ๊คใจเย็นมากทีเดียว)

ตอบ  -  ข้อ  (e)  “Not in any way”  ใช้เน้นย้ำว่าข้อความที่ตามหลังมัน (หรือ บางครั้งนำหน้ามัน)  ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด”  ดังประโยคข้างล่าง

  • She was not in any way angry with her husband.

(เธอไม่ได้โกรธสามีแต่อย่างใดเลย)

  • This does not in any way alter the fact that you’ve behaved foolishly.

(นี่มิได้เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงแต่ประการใดเลยว่า  คุณได้กระทำตัวอย่างโง่เขลา)  (คุณทำตัวโง่เขลาจริงๆ)

  • He was not disappointed in any way.

(เขามิได้ผิดหวังแต่อย่างใดเลย)

 

10. She has come a long way in her real estate business.  

(เธอประสบความสำเร็จอย่างมาก – เดินมาไกลโข – ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของเธอ)

(a) She has to walk a long way for her business.    (เธอจำเป็นต้องเดินทางไกลเพื่อธุรกิจของเธอ)

(b) She makes a long trip to start her business.    (เธอเดินทางไกลเพื่อเริ่มต้นธุรกิจของเธอ)

(c) She achieved a lot of success in her business.    (เธอประสบความสำเร็จอย่างมากในธุรกิจ

       ของเธอ)

(d) She runs her business far away from home.    (เธอดำเนินธุรกิจห่างไกลจากบ้าน)

(e) She is on her way to attend the business conference.    (เธออยู่ระหว่างเดินทางไปร่วมการประชุมทางธุรกิจ)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป