หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 394)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the answer which is closest in meaning to the given sentence.

(จงเลือกคำตอบซึ่งมีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับประโยคที่ให้มา)

 

1. George dropped his English course last semester.  

(จอร์ชถอน – ยุติการเรียน – วิชาภาษาอังกฤษเมื่อภาคการศึกษาที่แล้ว)

(a) He dropped his English book.    (เขาทำหนังสือภาษาอังกฤษหล่น)

(b) He did well in English last semester.    (เขาเรียนภาษาอังกฤษได้ดีเมื่อเทอมที่แล้ว)

(c) He stopped studying English.    (เขายุติการเรียนภาษาอังกฤษ)

(d) He fell on the ice last semester.    (เขาล้มลงบนน้ำแข็งเมื่อเทอมที่แล้ว)

(e) He registered as a student on the English course.    (เขาลงทะเบียนเป็นนักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. I’m tired of always having my last name mispronounced.

(ผมเบื่อหน่ายกับการมีคนออกเสียงนามสกุลของผมผิดอยู่เสมอ)

(a) I’m tired of trying to pronounce the name.    (ผมเบื่อหน่ายกับการพยายามออกเสียงชื่อ)

(b) People always say my last name incorrectly.    (ผู้คนพูดนามสกุลของผมไม่ถูกต้องอยู่เสมอ)

(c) I tried to pronounce the name correctly.    (ผมพยายามออกเสียงชื่ออย่างถูกต้อง)

(d) I disliked being called by my last name.    (ผมไม่ชอบถูกเรียกนามสกุล – แทนเรียกชื่อ)

(e) I’m tired of being called my name as the last person.    (ผมเบื่อหน่ายการถูกเรียกชื่อของผมเป็นคนสุดท้าย)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

3. Jenny used to have a horse.

(เจนนี่เคยมีม้าตัวหนึ่ง)

(a) Jenny has to sell her horse.    (เจนนี่จำเป็นต้องขายม้าของเธอ)

(b) Jenny rides her horse often.    (เจนนี่ขี่ม้าของเธอบ่อยๆ)

(c) Jenny isn’t accustomed to being on horseback.    (เจนนี่ไม่คุ้นเคย (เคยชิน) กับการอยู่บนหลังม้า)

(d) Jenny doesn’t have a horse now.    (เจนนี่ไม่มีม้าในปัจจุบัน)  (เคยมีในอดีต)

(e) Jenny liked to eat a horse’s meat in the past.    (เจนนี่ชอบกินเนื้อม้าในอดีต)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

4. My brother, who’s a mechanic, fixed my car.

(พี่ชายของผม  ซึ่งเป็นช่างเครื่องยนต์  ซ่อมรถของผม)

(a) Whose car did the mechanic fix ?    (ช่างเครื่องยนต์ซ่อมรถของใคร)

(b) My brother asked who fixed my car.    (พี่ชายของผมถามว่า  ใครซ่อมรถของผม)

(c) My brother repaired my car.    (พี่ชายซ่อมรถของผม)

(d) Who’s fixing my car ?    (ใครกำลังซ่อมรถของผม)

(e) My brother’s mechanic fixed my car.    (ช่างเครื่องยนต์ของพี่ชาย  ซ่อมรถของผม)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

5. When no one answered the phone, I knew Jane must have gone out.

(เมื่อไม่มีใครรับโทรศัพท์  ผมรู้ว่าเจนต้องได้ออกไปข้างนอกแล้วแน่ๆ)

(a) The phone didn’t ring.    (โทรศัพท์ไม่ดัง)

(b) Jane phoned home.    (เจนโทรฯ ไปที่บ้าน)

(c) The light must have gone out.    (ไฟฟ้าต้องได้ดับไปแล้วแน่ๆ)

(d) Jane went back because no one answered the door bell.    (เจนกลับไปเพราะว่าไม่มีใครออกมา

       เปิดประตูรับ)  (ไม่มีใครตอบรับเสียงกริ่งที่ประตู)

(e) Jane wasn’t in when I called.    (เจนไม่อยู่ – ในบ้านหรือห้อง – เมื่อผมโทรฯ ไป)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

6. Her little shop is great success although she didn’t have much business experience.

(ร้านเล็กๆ ของเธอประสบความสำเร็จอย่างมาก  แม้ว่าเธอไม่มีประสบการณ์ทางธุรกิจมากมายอะไร)

(a) Her shop is too small to be very successful.    (ร้านของเธอเล็กเกินกว่าที่จะประสบความสำเร็จอย่างมาก)

(b) She never ran a shop before, but she’s doing well anyway.    (เธอไม่เคยบริหาร (ดำเนิน

       ธุรกิจ) ร้านค้ามาก่อน  แต่เธอก็ทำได้ดี (ไปได้ดี)  อย่างไรก็ตาม)

(c) Her business experience will help her to succeed.    (ประสบการณ์ทางธุรกิจของเธอจะช่วยให้เธอประสบ

       ความสำเร็จ)

(d) She was busy buying what she needed for the new job.    (เธอยุ่งอยู่กับการซื้อสิ่งที่เธอต้องการสำหรับ

       งานใหม่)

(e) Her business experience doesn’t help her to succeed since her shop is very small.    (ประสบการณ์

       ทางธุรกิจของเธอไม่ได้ช่วยให้เธอประสบความสำเร็จ  เพราะว่าร้านของเธอเล็กมาก)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

7. The campus mail service is really quite good.

(การบริการไปรษณีย์ในบริเวณมหาวิทยาลัยดีมากจริงๆ)  (หมายถึง  ระหว่างอาคารต่างๆ  หรือระหว่างแคมปัส (วิทยาเขต) ของมหาวิทยาลัย)

(a) Intercampus mail is delivered quickly.    (ไปรษณีย์ – หมายถึงจดหมายและพัสดุ - ระหว่าง

       แคมปัส (วิทยาเขต) ของมหาวิทยาลัยได้รับการส่งอย่างรวดเร็ว)

(b) The campus is really nice.    (บริเวณมหาวิทยาลัยดีจริงๆ)

(c) The campus is very quiet.    (บริเวณมหาวิทยาลัยเงียบมาก)

(d) Service on campus is quite inefficient.    (การบริการในบริเวณมหาวิทยาลัยไม่มีประสิทธิภาพเลย)

(e) Intercampus buses usually come on time.    (รถประจำทางระหว่างวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมาตรงเวลา

       เสมอ)

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

8. I can’t stand waiting forever for the bus. 

(ผมทนไม่ได้ที่จะรอรถประจำทางอยู่นานแสนนาน)

(a) It took me a long time to get the bus engine started.    (ผมใช้เวลานานเพื่อทำให้เครื่องยนต์รถประจำทาง

       สตาร์ทติด)

(b) I don’t like it when I have to stand on the bus.    (ผมไม่ชอบมัน  เมื่อผมต้องยืนบนรถประจำทาง)

(c) I almost never get a seat on the bus.    (ผมเกือบจะไม่เคยได้ที่นั่งบนรถประจำทาง)

(d) I dislike waiting for the bus.    (ผมไม่ชอบรอรถประจำทาง)

(e) I can’t stand on the bus when it is very crowded.    (ผมไม่สามารถยืนบนรถประจำทาง  เมื่อมันแน่นมาก)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

9. David never wakes up early in the morning.  

(เดวิดไม่เคยตื่นนอนแต่เช้าตรู่)

(a) David often lies awake until morning.    (เดวิดนอนลืมตา (นอนทั้งๆ ตื่นอยู่) จนกระทั่งเช้า)

(b) David wants to begin work early.    (เดวิดต้องการเริ่มงานแต่เช้าตรู่)

(c) David doesn’t go for a walk in the morning.    (เดวิดไม่ได้ไปเดินเล่นในตอนเช้า)

(d) David doesn’t get up early because he goes to bed very late at night.    (เดวิดไม่ได้ตื่นนอนแต่เช้าตรู่ 

       เพราะว่าเขาเข้านอนดึกมากในตอนกลางคืน)

(e) David isn’t an early riser.    (เดวิดไม่ใช่คนตื่นนอนแต่เช้าตรู่)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

10. Nancy agreed to look after my cats while I’m on vacation.  

(แนนซี่ตกลงที่จะดูแลแมวของผม  เมื่อผมไปท่องเที่ยววันหยุด)

(a) Nancy will look for my cats.    (แนนซี่จะค้นหา – มองหา – แมวของผม)

(b) I’m taking my cats on vacation.    (ผมจะพาแมวของผมไปท่องเที่ยววันหยุด)

(c) Nancy will take care of my cats when I’m away.    (แนนซี่จะดูแลแมวของผม  เมื่อผมไม่อยู่

       บ้าน)

(d) I’m keeping Nancy’s cats after my vacation.    (ผมจะเลี้ยงแมวของแนนซี่  ภายหลังการท่องเที่ยววันหยุด)

(e) Nancy liked to look at my cats while I was away.    (แนนซี่ชอบจ้องมองแมวของผม  ในขณะที่ผมไม่อยู่บ้าน)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป