หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 392)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the answer which is closest in meaning to the given sentence.

(จงเลือกคำตอบซึ่งมีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับประโยคที่ให้มา)

 

1. John is a better student than his brother James.

(จอห์นเป็นนักเรียนที่ดี (เก่ง) กว่าพี่ชายของเขา คือเจมส์)

(a) James is bigger than his brother John.    (เจมส์ตัวใหญ่กว่าน้องชายของเขา  คือจอห์น)

(b) John has only one brother.    (จอห์นมีพี่ชายเพียงคนเดียวเท่านั้น)

(c) John does better in his studies than James.    (จอห์นทำได้ดี (เก่ง) ในเรื่องการเรียนมากกว่า

       เจมส์)

(d) The teacher likes James better than John.    (ครูชอบเจมส์มากกว่าจอห์น)

(e) John comes to school earlier than James.    (จอห์นมาโรงเรียนเร็ว (เช้า) กว่าเจมส์)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. The truck traffic on this highway is so heavy that I can barely see where I’m going. 

(การจราจรของรถบรรทุกบนทางหลวงหนาแน่นมาก  จนกระทั่งผมแทบจะไม่สามารถเห็นได้เลยว่าผมกำลังไปที่ไหน)  (รถบรรทุกเยอะมากจนรถผมไม่ขยับเขยื้อน-ไปไม่ได้เลย)

(a)  The traffic isn’t bad today.    (การจราจรไม่เลวร้าย (แย่) วันนี้)

(b) The trucks weigh a lot.    (รถบรรทุกมีน้ำหนักมาก)

(c) The highway has been closed to heavy trucks.    (ทางหลวงถูกปิดเพื่อไม่ให้รถบรรทุกคันใหญ่มากวิ่งผ่าน)

(d) There are a lot of trucks on the highway.    (มีรถบรรทุกมากมายบนทางหลวง)

(e) There are so many trucks that I can’t see anything.    (มีรถบรรทุกมาก  จนกระทั่งผมมองไม่เห็นอะไรเลย)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

3. Judy is taking chemistry, and Christ is, too. 

(จูดี้กำลังเรียนวิชาเคมี  และคริสต์ก็ (เรียน) เช่นเดียวกัน)

(a) Judy went to chemistry class, but Christ didn’t.    (จูดี้ไปเรียนวิชาเคมี  แต่คริสต์ไม่ได้ไป)

(b) Christ is taking on too much work.    (คริสต์กำลังรับทำงานมากเกินไป)

(c) Judy and Christ both take chemistry.    (จูดี้และคริสต์เรียนวิชาเคมีทั้งสองคน)

(d) Christ wants to take chemistry, too.    (คริสต์ต้องการเรียนวิชาเคมีด้วยเช่นกัน)

(e) Christ isn’t sure whether he should take chemistry or not.    (คริสต์ไม่แน่ใจว่าเขาควรเรียนวิชาเคมีหรือไม่)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

4. These buildings were planned by Thomas Jefferson. 

(อาคารเหล่านี้ถูกออกแบบโดยโทมัส เจฟเฟอร์สัน)

(a) Jefferson’s house is near this place.    (บ้านของเจฟเฟอร์สันอยู่ใกล้สถานที่นี้)

(b) Jefferson designed the buildings.    (เจฟเฟอร์สันออกแบบอาคาร)

(c) Jefferson was brought to these buildings.    (เจฟเฟอร์สันถูกนำมาที่อาคารเหล่านี้)

(d) Jefferson planned his war in these buildings.    (เจฟเฟอร์สันวางแผนสงครามของเขาในอาคารเหล่านี้)

(e) Jefferson came here to think of how to put his plans into operation.    (เจฟเฟอร์สันมาที่นี่เพื่อพิจารณา

      ว่าจะนำแผนของเขาไปปฏิบัติอย่างไร) 

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

5. It’s unbelievable what the cost of that trip would be.   

(มันไม่น่าเชื่อว่าค่าใช้จ่ายของการเดินทางคราวนั้นจะเป็นเท่าใด)  (หมายความว่า  จะมากมายขนาดนั้น)

(a) How much will it cost by the time you take the trip ?  (มันจะราคา (มีค่าใช้จ่าย) เท่าใด  เมื่อคุณเดินทาง)

(b) You know what the trip would include.    (คุณรู้ว่าการเดินทางจะรวมถึงอะไรบ้าง)

(c) What would be the cost of that particular trip ?  (ค่าใช้จ่ายของการเดินทางพิเศษคราวนั้นจะเป็นเท่าใด)

(d) That trip is very expensive.    (การเดินทางคราวนั้นราคาแพงมาก-สิ้นเปลืองมาก)

(e) It is unthinkable that you would take the trip.    (มันคิดไม่ถึงเลยว่าคุณจะเดินทาง)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

6. The car wouldn’t start, so we took the bus.

(รถยนต์สตาร์ทไม่ติด  ดังนั้นเราเลยไปโดยรถประจำทาง)

(a) We started to look for the bus.    (เราเริ่มต้นมองหารถประจำทาง)

(b) We would rather drive than go by bus.    (เราอยากขับรถมากกว่าไปโดยรถประจำทาง)

(c) We drove so that we wouldn’t have to take the bus.    (เราขับรถเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องไปโดยรถ

       ประจำทาง)

(d) We started our travel by car and later by bus.    (เราเริ่มต้นการเดินทางโดยรถยนต์  และต่อมาโดยรถ

       ประจำทาง)

(e) We went by bus because the car wasn’t working.    (เราไปโดยรถประจำทาง  เพราะว่า

       รถยนต์ไม่ทำงาน)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

7. Nobody has more enthusiasm than she does. 

(ไม่มีใครมีความกระตือรือร้น (ศรัทธาแรงกล้า, ใจจดใจจ่อ) มากกว่าเธอ)

(a) Everyone has more enthusiasm than she does.    (ทุกคนมีความกระตือรือร้นมากกว่าเธอ)

(b) She is no more enthusiastic than the others.    (เธอไม่กระตือรือร้นกว่าคนอื่นๆ)

(c) She is the most enthusiastic person I know.    (เธอเป็นคนที่กระตือรือร้นที่สุดที่ผมรู้จัก)

(d) Nobody has any enthusiasm.    (ไม่มีใครมีความกระตือรือร้นเลย)

(e) Nobody is enthusiastic, and she isn’t either.    (ไม่มีใครกระตือรือร้น  และเธอก็ไม่ (กระตือรือร้น) เช่น

      เดียวกัน)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

8. Would you mind closing the window ?

(คุณรังเกียจที่จะปิดหน้าต่างไหมครับ)  (ช่วยปิดหน้าต่างหน่อยได้ไหมครับ)

(a) Shut the window, please.    (กรุณาปิดหน้าต่างด้วยครับ)

(b) I would like my window open.    (ผมอยากให้หน้าต่างของผมเปิดอยู่)

(c) I found the window closed.    (ผมพบว่าหน้าต่างปิด)

(d) Would you mind sitting close to the window ?    (คุณรังเกียจที่จะนั่งใกล้หน้าต่างไหมครับ)

(e) Do you mind if I close the window ?    (คุณรังเกียจไหมครับ  ถ้าผมจะปิดหน้าต่าง)

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

9. We accepted Anne’s invitation to dinner. 

(เรารับคำเชิญไปทานอาหารค่ำของแอน)

(a) We invited everyone except Anne.    (เราเชื้อเชิญทุกคน  ยกเว้นแอน)

(b) Anne appreciated our invitation.    (แอนชื่นชมคำเชิญ (การเชิญ) ของเรา)

(c) We agreed to have dinner with Anne.    (เราตกลงไปทานอาหารค่ำกับแอน)

(d) Anne expected us to cook for her.    (แอนคาดหวังให้เราปรุงอาหารสำหรับเธอ)

(e) We expected Ann to go for dinner with us.    (เราคาดหวังให้แอนไปทานอาหารค่ำกับเรา)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

10. I don’t think there’s any paper left in the drawer.  

(ผมไม่คิดว่ามีกระดาษเหลืออยู่ในลิ้นชัก)

(a) The paper is in the left drawer.    (กระดาษไม่ได้อยู่ในลิ้นชักด้านซ้ายมือ)

(b) I haven’t thought about the last paper yet.    (ผมยังไม่ได้พิจารณาเกี่ยวกับรายงานครั้งสุดท้ายเลย) 

       (ถ้าต้องการหมายถึง  “กระดาษแผ่นสุดท้าย”  ต้องใช้  “The last piece of paper”)

(c) I don’t know where the paper is.    (ผมไม่รู้ว่ากระดาษอยู่ที่ไหน)

(d) I don’t think the pepper is left in the drawer.    (ผมไม่คิดว่าพริกไทยถูกทิ้งไว้ในลิ้นชัก)

(e) I think the paper is all gone.    (ผมคิดว่ากระดาษหมดแล้ว)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป