หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 390)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

          Peter comes to visit David at his home.  The following is a conversation between Peter and David’s maid.

 

Peter  :  Is David in ?

Maid  No, sir, he’s out.

Peter  Do you know when he’ll return ?

Maid  He’ll be back by noon, I think.

Peter  When did he go out ?

Maid  Just about twenty minutes ago.

Peter  Oh, I’m sorry I missed him.

Maid  Can’t you come again this evening or tomorrow ?

Peter  :  No, I can’t.

Maid  Then, will you leave a message, sir ?

Peter  All right, this is my card.  I’ve written a message on the back.  Please give it to him without fail

                 when he returns.

Maid  Very well, sir, goodbye.

 

(คำแปล)

          ปีเตอร์มาเยี่ยมเดวิดที่บ้าน  ต่อไปนี้เป็นการสนทนาระหว่างปีเตอร์และสาวใช้ของเดวิด

 

ปีเตอร์  :  คุณเดวิดอยู่ไหม

สาวใช้  :  ไม่อยู่ค่ะ  ท่านออกไปข้างนอก

ปีเตอร์  :  หนูรู้ไหมว่าเขาจะกลับเมื่อไร

สาวใช้  :  ดิฉันคิดว่าท่านจะกลับในตอนเที่ยงค่ะ

ปีเตอร์  :  เขาออกไปเวลาไหนนะ

สาวใช้  :  เมื่อประมาณ ๒๐ นาทีนี่เองค่ะ

ปีเตอร์  :  แหม  เสียใจจริง  ที่พลาดกับเขาได้ (Oh, I’m sorry I missed him.)

สาวใช้  :  คุณจะมาอีกตอนเย็นวันนี้ หรือพรุ่งนี้ไม่ได้หรือคะ

ปีเตอร์  :  ฉันมาไม่ได้หรอกหนู

สาวใช้  :  ถ้ายังงั้นคุณจะสั่งอะไรไว้ไหมคะ (Then, will you leave a message, sir ?)

ปีเตอร์  :  ตกลง  นี่นามบัตรของฉัน  ฉันเขียนข้อความไว้ทางด้านหลังแล้ว  อย่าลืมเอาให้เขาให้ได้เชียวนะ

                 (Please give it to him without fail)  เวลาเขากลับมา

สาวใช้  :  ได้ค่ะ  สวัสดีค่ะ

 

1. What can be inferred from the conversation ?

(สามารถสรุปอะไรได้จากการสนทนา)

(a) Peter has made an appointment with David before coming to his home.    (ปีเตอร์ได้นัดหมายกับเดวิด 

       ก่อนจะมาที่บ้านของเขา)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) The maid asks Peter to wait for David in the house.    (สาวใช้ขอร้องให้ปีเตอร์รอเดวิดในบ้าน)

(c) The maid will give Peter’s message to David when the latter returns.    (สาวใช้จะให้

       ข้อความของปีเตอร์แก่เดวิด  เมื่อเดวิดกลับมา)

(d) Peter missed David since he hasn’t met him for a long time.    (ปีเตอร์คิดถึงเดวิด  เพราะว่าเขาไม่ได้

       เจอเดวิดมาเป็นเวลานาน) (ข้อความ “missed”  ในบทสนทนา  หมายถึง  “พลาดไป, ไม่ได้พบ”  มิใช่ 

       “คิดถึง”)

(e) Peter will call back the next day.    (ปีเตอร์จะโทรฯ กลับมาวันรุ่งขึ้น)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. What is true about David ?

(อะไรเป็นความจริง – ถูกต้อง – เกี่ยวกับเดวิด)

(a) He is out for breakfast.    (เขาออกไปข้างนอกเพื่อทานอาหารเช้า)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) He will be back home in twenty minutes.    (เขาจะกลับบ้านในอีก ๒๐ นาที)  (ไม่จริง  เขาออกจากบ้าน

       ก่อนปีเตอร์มาหา ๒๐ นาที)

(c) He will come back home in the evening.    (เขาจะกลับบ้านในตอนเย็น)

(d) He will return home at noon.    (เขาจะกลับมาบ้านตอนเที่ยง)

(e) He goes out because he doesn’t want to meet Peter.    (เขาออกไปข้างนอก  เพราะว่าเขาไม่ต้องการพบ

      ปีเตอร์)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. Where does the conversation take place ?

(การสนทนานี้เกิดขึ้นที่ไหน)

(a) At Peter’s home.    (ที่บ้านของปีเตอร์)

(b) At the office.    (ที่สำนักงาน)

(c) At a hotel.    (ที่โรงแรม)

(d) At someone’s home.    (ที่บ้านของใครบางคน)

(e) At David’s home.    (ที่บ้านของเดวิด)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. Simon       :  Good afternoon.  This is Dick Williams at World Travel Agency.  Is Mr. Baker there ?

      Jennifer  He’s out to lunch.  I’ll be glad to take a message.

Question What does Jennifer say about Mr. Baker ?

(a) He is at his office.    (เขาอยู่ที่ที่ทำงานของเขา)  (มิสเตอร์วิลเลียมอยู่ที่ที่ทำงาน  มิใช่มิสเตอร์เบเกอร์)

(b) He is at lunch.    (เขากำลังทานอาหารกลางวัน)

(c) He is at the travel agency.    (เขาอยู่ที่สำนักงานท่องเที่ยว)  (มิสเตอร์วิลเลียมอยู่ที่สำนักงานท่องเที่ยว 

       มิใช่มิสเตอร์เบเกอร์))

(d) He is at the bakery.    (เขาอยู่ที่ร้านขนมปัง)

(e) He is having a massage.    (เขากำลังไปนวด)  (เจนนิเฟอร์บอกว่าเขาไปทานอาหารกลางวัน)

(คำแปล)

ไซม่อน       :  สวัสดีครับ  นี่ดิ๊ก วิลเลียมส์ แห่งเวิร์ลด์ทราเวลเอเยนซีพูดครับ,  คุณเบเกอร์อยู่ที่นั่น

                       หรือเปล่าครับ

เจนนิเฟอร์  :  เขาออกไปทานอาหารกลางวันข้างนอกค่ะ (He’s out to lunch.),  ฉันยินดีจะรับฝาก

                       ข้อความ (take a message) ค่ะ

คำถาม  :  เจนนิเฟอร์พูดอะไรเกี่ยวกับมิสเตอร์เบเกอร์ ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)  “To be at lunch, breakfast, etc.”  เป็นสำนวน  หมายถึง  “กำลังทานอาหารกลางวัน, อาหารเช้า ฯลฯ

 

5. Bob    Jane, I would like to introduce you to my sister, Ellen.

     Jane  Glad to meet you, Ellen.  Bob tells me that you are interested in African art too.  In fact,

                     he says that you plan to spend the summer in Zimbabwe.

Question  What does Jane mean ?

(a) She is going to spend the summer in Zimbabwe.    (เธอจะไปใช้เวลาในหน้าร้อนในซิมบับเว)  (ไม่ใช่, 

       แอลเล็นจะไปซิมบับเว  ไม่ใช่เจน)

(b) She is from Africa.    (เธอมาจากแอฟริกา)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)  

(c) She and Ellen are sisters.    (เธอและแอลเล็นเป็นพี่สาวน้องสาวกัน)  (ไม่ใช่,  แอลเล็นเป็นน้องสาวของบ๊อบ)

(d) Both Jane and Ellen are interested in art.    (ทั้งเจนและแอลเล็นสนใจในศิลปะ)  (เนื่องจาก

       เจนกล่าวว่าแอลเล็นก็สนใจในศิลปะแอฟริกันด้วยเช่นกัน  จึงอาจสรุปได้ว่า  เจนเองก็สนใจด้วย)

(e) Ellen will go hunting in Zimbabwe during the summer.    (แอลเล็นจะไปล่าสัตว์ในซิมบับเวระหว่างหน้า

       ร้อน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

บ๊อบ  :  เจน  ผมอยากจะแนะนำคุณให้รู้จักกับน้องสาวของผม, แอนนี่

เจน   :  ดีใจที่ได้พบเธอนะ  แอนนี่,  บ๊อบบอกฉันว่าเธอก็สนใจในศิลปะแอฟริกันด้วยเช่นกัน,  ตามความ

             เป็นจริงแล้ว (In fact)  บ๊อบบอกว่าเธอวางแผนจะไปใช้เวลาในฤดูร้อนในประเทศซิมบับเว

คำถาม  :  เจนหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

6. Paula  The music and the flowers are lovely.

     Jack    :  Yes.  I hope that the food is good.

Question What kind of place are Paula and Jack probably talking about ?

(a) A concert.    (คอนเสิร์ต) 

(b) An art museum.    (พิพิธภัณฑ์ศิลปะ)

(c) A flower shop.    (ร้านดอกไม้)

(d) A restaurant.    (ภัตตาคาร)  (จากคำกล่าวอ้างถึงอาหาร  เช่นเดียวกับดนตรีและดอกไม้  จึงสรุป

       ได้ว่า  การสนทนาเกิดขึ้นที่ภัตตาคาร)

(e) An apartment.    (ห้องเช่า)

(คำแปล)

พอลลา  :  (เสียง) ดนตรีและดอกไม้น่ารักดีนะคะ

แจ๊ค       :  ใช่ครับ  ผมหวังว่าอาหารก็ดีด้วยครับ

คำถาม  :  พอลลาและแจ๊คน่าจะกำลังสนทนาเกี่ยวกับสถานที่ประเภทใด ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)  สำหรับเสียงดนตรีจะได้ยินที่คอนเสิร์ต  และดอกไม้ก็จะพบได้ที่ร้านดอกไม้,  ส่วนอาหารโดยปกติแล้ว  ไม่ได้เสิร์ฟที่สถานที่ทั้งในข้อ  A, B, C  และ  E

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป