หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 385)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

          The following is a conversation between a customer and a waitress in a restaurant.

 

Waitress    What would you like to order, sir ?

Customer  May I have two eggs, please ?

Waitress    :  Certainly.  And what to drink ?

Customer  Tea.  And later, please bring me some potatoes and a beef steak.

Waitress    Do you want your steak rare, medium, or well done ?

Customer  Well done, please. 

(After the customer has finished his tea and eggs, the waitress comes to talk to him.)

Waitress    Well, how did you find your eggs ?

Customer  Very good.

Waitress    And how about the tea ?

Customer  Just right.

(Subsequently, the waitress brings a steak and some potatoes to the customer.)

Waitress    :  Here’s your steak, sir.

Customer  Thank you.  (Speak to himself : That steak is pretty small.  How can she call that a steak ?)

(After the customer has finished his meal, the waitress comes to talk to him again.)

Waitress    Well, sir, how did you find your meal ?

Customer  Rather small, Miss, if I may say so.

Waitress    :  Oh !  That’s too bad.  And how did you find your steak ?

Customer  :  By lifting a potato !  

 

(คำแปล)

          ต่อไปนี้เป็นการสนทนาระหว่างลูกค้าและสาวเสิร์ฟในภัตตาคารแห่งหนึ่ง

 

สาวเสิร์ฟ  :  คุณอยากจะสั่งอะไรคะ

ลูกค้า        :  ผมขอไข่ ๒ ฟองครับ

สาวเสิร์ฟ  :  ได้ค่ะ  แล้วคุณจะดื่มอะไรคะ (And what to drink ?)

ลูกค้า        :  ชาครับ  และหลังจากนั้น  ผมขอมันฝรั่งและสเต๊กเนื้อ (beef steak) ด้วยครับ

สาวเสิร์ฟ  :  คุณต้องการสเต็กสุกๆ ดิบๆ (rare)  หรือสุกพอดี (ปานกลาง) (medium)  หรือสุกเกรียม

                      (well done) คะ

ลูกค้า        :  สุกเกรียมเลยครับ

(หลังจากลูกค้าดื่มชาและทานไข่เสร็จแล้ว  สาวเสิร์ฟก็เดินมาพูดกับเขา)

สาวเสิร์ฟ  :  เอ้อ  ไข่ (ที่คุณทาน) เป็นอย่างไรบ้างคะ (how did you find your eggs ?)

ลูกค้า        :  ดีมากครับ

สาวเสิร์ฟ  :  แล้วชาล่ะคะ (And how about the tea ?)

ลูกค้า        :  ก็ดีครับ (Just right.)

(ต่อมา  สาวเสิร์ฟนำสเต็กและมันฝรั่งมาให้ลูกค้า)

สาวเสิร์ฟ  :  นี่สเต็กของคุณค่ะ

ลูกค้า        :  ขอบคุณครับ  (เขาพูดกับตัวเอง : สเต็กชิ้นนี้เล็กจัง  เจ้าหล่อน (สาวเสิร์ฟ) เรียกมันว่าสเต็ก

                      (เนื้อทอด) ได้อย่างไรกันนะ)

(หลังจากลูกค้าทานอาหารเสร็จ  สาวเสิร์ฟก็เข้ามาคุยกับเขาอีกครั้ง)

สาวเสิร์ฟ  :  เอ้อ  คุณคะ  คุณเห็น (พบ) ว่าอาหารมื้อนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ

ลูกค้า        :  ค่อนข้างจะน้อยไปหน่อยนะหนู (Rather small, Miss)  ถ้าผมได้รับอนุญาตให้พูดได้ (if I

                      may say so)

สาวเสิร์ฟ  :  โอ้  แย่จังเลยนะคะ (That’s too bad.)  แล้วคุณพบ (เห็น) ว่าสเต็ก (มีรสชาติ) เป็นอย่างไร

                      บ้างคะ (And how did you find your steak ?)

ลูกค้า        :  (ผม) ก็ยกมันฝรั่งขึ้น (เลื่อนมันฝรั่งออกไป) (By lifting a potato !) สิครับ (เป็นการตอบ

                      แบบติดตลกโดยการเล่นคำ  กล่าวคือ  ลูกค้าแกล้งแปลคำถามของสาวเสิร์ฟเป็นว่า  “คุณ

                      พบ (เห็น, เจอ) สเต็ก (เนื้อทอด) ได้อย่างไร” (จากคำถาม  “คุณพบ (เห็น) ว่าสเต็ก (มีรส

                      ชาติ) เป็นอย่างไรบ้าง”)  ซึ่งลูกค้าเห็นว่าสเต็กชิ้นเล็กมาก  และมีมันฝรั่งวางทับอยู่ข้างบน

                      มัน  เขาจึงตอบว่าเขาพบ (เห็น, เจอ) สเต็กโดยการยกมันฝรั่งซึ่งวางทับมันขึ้นมา  หรือโดย

                      การเลื่อนมันฝรั่งซึ่งวางทับมันออกไป  ซึ่งเป็นการตอบแบบประชดประชันว่า  สเต็กของทาง

                      ร้านชิ้นเล็กมาก  ถึงขนาดมันฝรั่งวางทับมันจนมองไม่เห็น)

 

1. How does the customer want his steak ?

(ลูกค้าต้องการสเต็กของตนอย่างไร)

(a) He wants it rare.    (เขาต้องการมันแบบสุกๆ ดิบๆ)

(b) He wants it well done.    (เขาต้องการมันแบบสุกเกรียม)

(c) He wants it medium.    (เขาต้องการมันแบบสุกพอดี)

(d) He wants it raw.    (เขาต้องการมันแบบดิบๆ)

(e) He wants it sweet.    (เขาต้องการให้มันหวาน)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

2. What can be inferred about the customer ?

(สามารถสรุปอะไรได้เกี่ยวกับลูกค้า)

(a) He doesn’t like the tea.    (เขาไม่ชอบชา)

(b) He doesn’t like the eggs.    (เขาไม่ชอบไข่)

(c) He thinks that the meal is too small, especially the steak.    (เขาคิดว่าอาหารน้อยเกินไป   

       โดยเฉพาะสเต็ก)

(d) He doesn’t like the food cooked by the restaurant.    (เขาไม่ชอบอาหารซึ่งปรุงโดยภัตตาคารนี้)  (ไม่จริง 

       เขาเพียงแต่เห็นว่ามันน้อยเกินไป)

(e) He thinks that the waitress talks too much.    (เขาคิดว่าสาวเสิร์ฟพูดมากเกินไป)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. What do we learn from the conversation ?

(เรารู้อะไรจากการสนทนา)

(a) The customer is angry with the waitress since she serves a late meal.    (ลูกค้าโกรธสาวเสิร์ฟ  เพราะว่า

       เธอเสิร์ฟอาหารช้า)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) The customer is angry because the restaurant serves a too small piece of steak.    (ลูกค้าโกรธเพราะว่า

       ภัตตาคารเสิร์ฟสเต็กชิ้นเล็กเกินไป)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) The waitress doesn’t pay attention to her customer.    (สาวเสิร์ฟไม่เอาใจใส่ลูกค้าของเธอ)  (ไม่จริง  เธอ

       เข้ามาคุยกับเขาหลายครั้ง  เพื่อถามว่าอาหารของทางร้านเป็นอย่างไรบ้าง)

(d) The customer is a humorous person.    (ลูกค้าเป็นคนมีอารมณ์ขัน)  (ดูจากการตอบคำถามแบบ

       เสียดสีของเขา)

(e) The customer won’t visit the restaurant again.    (ลูกค้าจะไม่มาเยือนภัตตาคารนี้อีก)  (การสนทนามิได้

       กล่าวถึง)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

4. Sarah  How do you like your new job, Bill ?

     Bill       Fine.  This week I have been reading the financial reports and studying the books.  Next

                        week I will probably start to handle some of the accounts.

Question What can be inferred about Bill ?

(a) He is a librarian.    (เขาเป็นบรรณารักษ์)

(b) He is a professor.    (เขาเป็นอาจารย์)

(c) He is an accountant.    (เขาเป็นนักบัญชี-สมุห์บัญชี)  (จากการอ้างถึง  “รายงานทางการเงิน”,

       “บัญชี” (books)  และ  “บัญชี” (accounts)  จึงอาจสรุปได้ว่า  บิลเป็นนักบัญชี)

(d) He is a reporter.    (เขาเป็นผู้สื่อข่าว)

(e) He is a clerk.    (เขาเป็นเสมียน)

(คำแปล)

ซาราห์  :  คุณชอบงานใหม่ของคุณมากน้อยเพียงไร,  บิล

บิล         :  ดีครับ,  สัปดาห์นี้ผมกำลังอ่านรายงานทางการเงินและกำลังศึกษาบัญชี (books) อยู่,  สัปดาห์

                  หน้า  ผมอาจจะเริ่มต้นจัดการ (กระทำ, ควบคุม, สัมผัส, จับ, แตะ, ค้าขาย) (handle) บัญชี

                  (accounts) บางบัญชีครับ

คำถาม  :  สามารถสรุปอะไรได้เกี่ยวกับบิล ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

5. Jenny  I can’t find my pen.  It was right here on the desk yesterday and now it’s gone.  Have you

                       seen it ?

     Gary    :  Yes.  I put it in the desk drawer.

 Question  What is Jenny’s problem ?

(a) The desk drawer won’t open.    (ลิ้นชักโต๊ะเปิดไม่ได้)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) The pen is out of ink.    (ปากกาไม่มีหมึก)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) She cannot find her pen.    (เธอหาปากกาของเธอไม่เจอ)  (เพราะว่าเจนนี่กล่าวว่าเธอหาปากกาไม่

       เจอ  จึงสรุปได้ว่าปัญหาของเธอคือการหาปากกา)

(d) She is angry with Gary.    (เธอโกรธแกรี่)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) She thinks Gary has stolen her pen.    (เธอคิดว่าแกรี่ได้ขโมยปากกาของเธอ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

เจนนี่  :  ฉันหาปากกาของฉันไม่เจอ  มันอยู่ตรงนี้บนโต๊ะเมื่อวานนี้และตอนนี้มันหายไป,  คุณเห็นมันหรือ

               เปล่าคะ

แกรี่    :  ครับ  ผมเอามันใส่ไว้ในลิ้นชักโต๊ะ (desk drawer)

คำถาม  ปัญหาของเจนนี่คืออะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. Frank  Where are you living now ?  I went to see you at your old apartment on University Avenue

                        and it was empty.

     Betty    :  I’m living in the city.  It’s closer to work.

Question What does Betty imply about her old apartment ?

(a) It was very old.    (มันเก่ามาก)  (คนละความหมายกับ  “ห้องเช่าเดิม หรือเมื่อก่อนนี้”)

(b) It was too far from work.    (มันอยู่ไกลจากงานเกินไป)  (เบ็ตตี้กล่าวว่าห้องเช่าใหม่ของเธออยู่

       ใกล้งานมากกว่า  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า  ห้องเช่าเก่าอยู่ไกลจาก (ที่ทำ) งานเกินไป)

(c) The school was far away.    (โรงเรียน – มหาวิทยาลัย - อยู่ไกลออกไป)  (แฟรงค์พูดถึงชื่อถนน  มิใช่ที่ตั้งของ

       ห้องเช่า  คือ  ห้องเช่ามิได้อยู่ในมหาวิทยาลัย)

(d) The area was not nice.    (บริเวณ – ของห้องเช่า – ไม่ดี)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) The neighbors were not friendly.    (เพื่อนบ้านไม่เป็นมิตร)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

แฟรงค์  :  คุณกำลังอาศัยอยู่ที่ไหนครับ  ผมไปหาคุณที่ห้องเช่าเก่าของคุณที่ถนนมหาวิทยาลัย  และ (พบ

                  ว่า) มันว่างเปล่า

เบ็ตตี้     :  ฉันกำลังอาศัยอยู่ในเมือง  มันอยู่ใกล้กับงานมากกว่าค่ะ

คำถาม  :  เบ็ตตี้กล่าวเป็นนัย (imply) ว่าอะไร  เกี่ยวกับห้องเช่าเก่าของเธอ ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม  “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป