หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 384)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

          The following is a conversation between a mother and her teenage son, Daniel.

 

Mother   How long have you been watching TV, Daniel ?

Daniel     About 10 hours.

Mother   :  You need to get a job !  You’ll be a grown-up in a few years and should earn a living to

                       support yourself.

Daniel     Why ?  You and dad make so much money.  That’s enough to support our family, mom. 

Mother   :  You can’t just sit around or watch TV all day.

Daniel     :  But I’m not good at anything.  Besides, I’ve no work experience.  Most companies need

                       people with work experience as I’m told.

Mother   Everyone is good at something, Daniel.

Daniel     Well, I’m good at watching TV., and nothing else. 

Mother   :  Why don’t you become a TV critic, then ?

Daniel     I would love to watch TV and write great reviews !

Mother   :  See ?  You are good at something.  Don’t belittle yourself.  Have you ever heard of a proverb

                       saying “A journey of a thousand miles begins with a single step,” ?  You can become a

                       famous TV critic if you start now.

Daniel     Yes, I have.  Thanks a lot, mom.  I’ll start looking for jobs now.    

 

(คำแปล)

          ต่อไปนี้เป็นการสนทนาระหว่างแม่คนหนึ่งกับลูกชายวัยรุ่นของเธอ ชื่อแดเนียล

 

แม่           :  แกดูทีวีมานานเท่าไรแล้ว  แดเนียล

แดเนียล  :  ประมาณ ๑๐ ชั่วโมงครับ

แม่           :  แกต้องหางานทำนะ !  แกจะเป็นผู้ใหญ่ (a grown-up) ในอีกไม่กี่ปีแล้ว  และควรหาเลี้ยงชีพ

                    เพื่อเลี้ยงตัวแกเองเสียที (earn a living to support yourself)

แดเนียล  :  ทำไมหรือครับ  แม่และพ่อ (dad) หาเงินได้มากมาย,  นั่นเพียงพอที่จะเลี้ยงครอบครัวของเรา

                    นะแม่

แม่           :  แกจะเพียงแต่นั่งอยู่เฉยๆ ไม่ทำอะไร (sit around)  หรือดูทีวีตลอดทั้งวันไม่ได้นะ

แดเนียล  :  แต่ผมไม่เก่งเรื่องอะไรเลย (I’m not good at anything)  นอกจากนั้น  ผมไม่มีประสบการณ์

                    ทำงาน,  บริษัทส่วนใหญ่ต้องการคนที่มีประสบการณ์ทำงาน (people with work

                    experience)  ตามที่มีคนบอกผมครับ (as I’m told)

แม่           :  ทุกคนมีความสามารถ (เก่ง) อะไรบางอย่างนะ (Everyone is good at something) แดเนียล

แดเนียล  :  อ๋อ  ผมเก่งดูทีวี (I’m good at watching TV)  และไม่มีอะไรอื่นอีก (nothing else) ครับ

แม่           :  ทำไมแกไม่เป็นนักวิจารณ์ทีวี (TV critic) ล่ะ  ถ้างั้น

แดเนียล  :  ผมอยากดูทีวีและเขียนบทวิจารณ์ที่มีชื่อเสียงครับ ! (I would love to watch TV and write

                    great reviews !)

แม่           :  เห็นไหมล่ะ (See ?)แกก็เก่งอะไรบางอย่างนี่ (You are good at something.)  อย่าด้อย

                    ค่าตัวเองสิ (Don’t belittle yourself.)  แกเคยได้ยินสุภาษิต (proverb) ที่กล่าวว่า  “การ

                    เดินทางพันไมล์  เริ่มต้นด้วยก้าวเดียว (แรก)” ไหมล่ะ  แกอาจกลายเป็นนักวิจารณ์ทีวีที่มีชื่อ

                    เสียง  ถ้าแกเริ่มต้นเสียตอนนี้

แดเนียล  :  ครับ  ผมเคยได้ยิน,  ขอบคุณแม่มากนะ  ผมจะเริ่มต้นหางาน (ทำ) ตอนนี้เลยครับ

 

1. What is Daniel’s problem ?

(ปัญหาของแดเนียลคืออะไร)

(a) He can’t find a job.    (เขาไม่สามารถหางานทำ)  (ไม่จริง  เขายังไม่ได้เริ่มต้นหางาน)

(b) He is too poor to study in a university.    (เขาจนเกินกว่าที่จะเรียนในมหาวิทยาลัย)  (การสนทนา

       มิได้กล่าวถึง)

(c) He does nothing except watch TV all day.    (เขาไม่ทำอะไรนอกจากดูทีวีตลอดวัน)

(d) His mother doesn’t love him.    (แม่ของเขาไม่รักเขา)

(e) He doesn’t listen to his mother’s advice.    (เขาไม่ฟังคำแนะนำของแม่)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. What is Daniel’s mother’s belief ?

(ความเชื่อของแม่ของแดเนียลคืออะไร)

(a) Everyone should be a TV critic.    (ทุกคนควรเป็นนักวิจารณ์ทีวี)

(b) Daniel should not watch TV all day.    (แดเนียลไม่ควรดูทีวีตลอดวัน)  (เป็นเพียงความเห็น – คำแนะนำ

       เท่านั้น)

(c) Daniel should start his journey.    (แดเนียลควรเริ่มต้นการเดินทางของเขา)

(d) Everyone is good at something.    (ทุกคนมีความสามารถอะไรบางอย่าง)

(e) Daniel will become a grown-up soon.    (แดเนียลจะเป็นผู้ใหญ่เร็วๆ นี้)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

3. What can be inferred about Daniel ?

(สามารถสรุปอะไรได้เกี่ยวกับแดเนียล)

(a) He wants to make a lot of money.    (เขาต้องการหาเงินมากๆ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) He has some work experience.    (เขามีประสบการณ์ทำงาน)

(c) He wants to become a famous TV actor.    (เขาต้องการเป็นนักแสดงทางทีวีที่มีชื่อเสียง)

(d) He watches TV for ten hours every day.    (เขาดูทีวี ๑๐ ชั่วโมงทุกวัน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) He wants to become a TV reviewer.    (เขาต้องการเป็นนักวิจารณ์ทีวี)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. Sarah  :  Your check isn’t here.  I suggest that you call your sponsor.

     Peter   Okay.  I’ll be back.

Question  What will Peter probably do ?

(a) Telephone his sponsor.    (โทรศัพท์ไปที่สปอนเซอร์ของเขา)  (เนื่องจากซาราห์พูดว่า  “ฉันแนะนำ

       ว่าคุณควรโทรฯ ไปที่สปอนเซอร์ (ผู้อุปถัมภ์) ของคุณ,”  ปีเตอร์ก็น่าจะทำเช่นนั้น)

(b) Collect his check.    (เก็บ (รับ) เช็คของเขา)  (ไม่จริง  เนื่องจากเช็คไม่ได้อยู่ที่นี่)

(c) Help Sarah look for his check.    (ช่วยซาราห์ค้นหาเช็คของเขา)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) Ask Sarah to look again.    (ขอร้องซาราห์ให้หาอีกครั้ง)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) Ask his sponsor to give his check to Sarah.    (ขอร้องให้สปอนเซอร์ให้เช็คของเขาแก่ซาราห์)  (การสนทนา

       มิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

ซาราห์  :  เช็คของคุณไม่ได้อยู่ที่นี่ค่ะ  ฉันแนะนำว่าคุณควรโทรฯ ไปที่สปอนเซอร์ (ผู้อุปถัมภ์) ของคุณ

                 นะคะ

ปีเตอร์  :  ตกลงครับ,  ผมจะกลับมานะ

คำถาม  :  ปีเตอร์น่าจะทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

5. Kathy   Where is the best place to buy cakes ?

     Simon  :  Well, the Dutch Oven is the best place, but it is closed right now.  Why don’t you try

                         Mama’s Bake Shop on Wells Street ?

Question  What will Kathy probably do ?

(a) Make a cake.    (ทำขนมเค้ก)  (ไม่จริง  เนื่องจากเคธี่ต้องการซื้อเค้ก)

(b) Visit her mother.    (ไปเยี่ยมแม่ของเธอ)  (“มาม่าเบ๊คช็อพ”  เป็นชื่อร้านขนมปังที่ไซมอนแนะนำเคธี่ให้ไปซื้อ

       เค้ก  มิใช่ที่ที่เคธี่จะไปเยี่ยม)

(c) Go to the bakery.    (ไปที่ร้านขนมปัง)  (เนื่องจากเคธี่ถามว่าจะไปซื้อเค้กได้ที่ไหน  และไซมอน

       แนะนำร้านขนมปัง  จึงอาจสรุปได้ว่า  เคธี่จะไปร้านขนมปัง)

(d) Eat at the Dutch Oven.    (ทานที่ร้านดัชท์โอเวน)  (ไซมอนแนะนำให้เคธี่ไปซื้อเค้กที่ร้านนี้)

(e) Try to eat cakes at Mama’s Bake Shop.    (พยายามกินเค้กที่ร้านมาม่าส์เบ๊คช็อฟ)  (เป็นการแปลความหมาย

        คำพูดของไซมอนที่ผิด  เพราะไซมอนแนะนำให้เคธี่ลอง (try) ไปซื้อเค้กที่ร้านนี้  มิใช่ให้พยายามกิน (try to

        eat) เค้กที่ร้านนี้)

(คำแปล)

เคธี่         :  สถานที่ดีที่สุดที่จะซื้อเค้กอยู่ที่ไหนคะ

ไซมอน  :  อ้อ  ร้าน “ดัชท์โอเวน” (เตาอบดัชท์) เป็นสถานที่ดีที่สุดครับ  แต่มันปิดอยู่ในขณะนี้,  ทำไมคุณ

                  ไม่ลอง (try) ไปที่ร้าน “มาม่าส์เบ๊คช็อพ” (ร้านอบของแม่) ที่ถนนเวลส์ล่ะครับ   

คำถาม  :  เคธี่น่าจะทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. Smith  Did you see Jack’s presentation ?

     Anna    Yes.  What happened ?  He didn’t seem to know up from down.

Question What does Anna imply about Jack ?

(a) He did not make a presentation.    (เขามิได้นำเสนอ)  (ไม่จริง  เนื่องจากสมิธและแอนนาได้เห็นการนำเสนอ

       ของแจ๊คทั้งสองคน)

(b) He got confused during the presentation.    (เขาสับสนในระหว่างการนำเสนอ)

(c) He should have spoken more loudly.    (เขาควรได้พูดให้ดังมากขึ้น)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง) 

(d) He did a very complete job.    (เขาทำงานได้อย่างสมบูรณ์มาก)  (ไม่จริง,  แอนนาบอกว่าเขาสับสน)

(e) He did not give all the details he knew.    (เขามิได้ให้รายละเอียดทั้งหมดที่เขาทราบ)  (การสนทนา

       มิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

สมิธ       :  คุณได้เห็นการนำเสนอ (รายงาน) ของแจ๊คหรือเปล่า

แอนนา  :  ค่ะ  เกิดอะไรขึ้นหรือ,  เขาดูเหมือนว่าไม่รู้บนรู้ล่าง (สับสน) (didn’t seem to know up from

                  down) นะ

คำถาม  :  แอนนาบอกเป็นนัยอะไรเกี่ยวกับแจ๊ค?

ตอบ  -  ข้อ  (b)  “To not know up from down”  =  “สับสน (เป็นสำนวน)  แปลตรงตัว  คือ  “ไม่รู้บนรู้ล่าง

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป