หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 374)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

          Emily lives in an apartment.  One day she doesn’t feel well and so calls Bill, the apartment manager, to ask for help.  The following is their conversation.

 

Emily  :  Good morning.  May I speak to Bill, please ?

Bill       Speaking.  What can I do for you ?

Emily  :  I’m Emily, room 302.  I have a terrible headache.  Can you bring me something for it ?

Bill       Certainly, ma’am.  We’ll bring some medicine immediately.

(Ten minutes later, Alice, the apartment’s housekeeper, comes to room 302.)

Alice    :  Housekeeping.  May I come in ?

Emily  Yes, of course.

Alice    :  I’ve brought your medicine, ma’am.  Please take two tablets three times a day after meals. 

Emily Two tablets, three times a day after meals ?

Alice    :  That’s right, ma’am.  But if you doesn’t feel better after two days, you may call us again.  We

                   can make an appointment with the apartment’s doctor for you.  I hope you have a good

                   night.

Emily  :  Thanks a lot.  I’ll call you in two days if I don’t feel any better.

Alice    :  You’re welcome, ma’am.

 

(คำแปล)

          เอมิลี่อาศัยในอพาร์ตเมนต์  วันหนึ่งเธอรู้สึกไม่สบาย  และดังนั้นจึงโทรฯ ไปหาบิล  ซึ่งเป็นผู้จัดการอพาร์ตเมนต์  เพื่อขอความช่วยเหลือ,  ต่อไปนี้เป็นการสนทนาของพวกเขา

 

เอมิลี่  :  สวัสดีค่ะ  ฉันขอสายบิลด้วยค่ะ

บิล      :  กำลังพูดครับ  มีอะไรให้ผมรับใช้ครับ

เอมิลี่  :  ฉันชื่อเอมิลี่  อยู่ห้อง ๓๐๒ ค่ะ  ฉันปวดหัวอย่างรุนแรง (I have a terrible headache.)  คุณช่วย

               หาอะไรบางอย่าง (ยา) สำหรับแก้ปวดหัวได้ไหมคะ

บิล      :  แน่นอนครับ  คุณนาย,  เราจะเอายาไปให้ในทันทีเลยครับ

(๑๐ นาทีต่อมา  อลิซ  ซึ่งเป็นแม่บ้านของอพาร์ตเมนต์  มาที่ห้อง ๓๐๒)

อลิซ   :  แม่บ้านดูแลอพาร์ตเมนต์ค่ะ (Housekeeping.)  ขออนุญาตเข้าไปในห้องนะคะ

เอมิลี่  :  เชิญค่ะ

อลิซ   :  ฉันเอายามาให้คุณนายค่ะ  กรุณาทานครั้งละ ๒ เม็ด  วันละ ๓ เวลาหลังอาหารนะคะ

เอมิลี่  :  ๒ เม็ด  วันละ ๓ เวลาหลังอาหาร ใช่ไหม

อลิซ   :  ใช่ค่ะ  คุณนาย,  แต่ถ้าคุณไม่รู้สึกดีขึ้นหลัง ๒ วันไปแล้ว  คุณอาจโทรฯ มาอีกครั้งก็ได้ค่ะ  เรา

               สามารถนัดหมายกับหมอของอพาร์ตเมนต์ให้คุณได้  ฉันหวังว่าคุณคงนอนหลับสบายนะคะ

               (you have a good night)

เอมิลี่  :  ขอบคุณมากค่ะ  ฉันจะโทรฯ หาคุณในอีก ๒ วัน  ถ้าฉันรู้สึกไม่ดีขึ้นค่ะ

อลิซ   :  ยินดีรับใช้ค่ะคุณนาย (You’re welcome, ma’am.)

 

1. What is Emily’s problem ?

(ปัญหาของเอมิลี่คืออะไร)

(a) She has a bad cold.    (เธอเป็นไข้หวัดรุนแรง)

(b) Her kitchen sink is leaking.    (อ่างล้างมือในครัวของเธอน้ำรั่ว)

(c) She has a terrible headache.    (เธอปวดหัวอย่างรุนแรง)

(d) Her toilet is not flushing.    (ห้องน้ำของเธอชักโครกไม่ลง)

(e) The light in her bathroom doesn’t work.    (ไฟในห้องน้ำของเธอเปิดไม่ติด)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. What does Alice bring to Emily ?

(อลิซนำอะไรมาให้เอมิลี่)

(a) Some food.    (อาหาร)

(b) Some drinks.    (เครื่องดื่ม)

(c) Some light bulbs.    (หลอดไฟ)

(d) Some medicine.    (ยา)

(e) Some mails.    (จดหมาย-พัสดุไปรษณีย์)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

3. What does Alice offer to do for Emily ?

(อลิซเสนอทำอะไรให้เอมิลี่)

(a) Take her to the hospital.    (พาเธอไปโรงพยาบาล)

(b) Bring her some medicine.    (เอายามาให้เธอ)

(c) Buy things at a supermarket for her.    (ซื้อของที่ซุปเปอร์มาเก็ตให้เธอ)

(d) Take care of her pets when she is away.    (ดูแลสัตว์เลี้ยงของเธอเมื่อเธอไม่อยู่บ้าน)

(e) Make an appointment with the apartment’s doctor for her.    (นัดหมายกับหมอของ

       อพาร์ตเมนต์ให้เธอ)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. Cynthia Here is the telephone number for customer service.

     George   Good.  Let’s settle this once and for all.

Question What does George mean ?

(a) He wants to arrive at a permanent solution to the problem.    (เขาต้องการบรรลุถึงวิธีแก้

       ปัญหาอย่างถาวร)

(b) The problem has been resolved.    (ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว)  (ไม่จริง  เนื่องจากพวกเขากำลังจัดการกับ

       ปัญหาให้เสร็จสิ้นในขณะนี้)

(c) Cynthia should call customer service.    (ซินเธียควรโทรฯ ไปที่แผนกบริการลูกค้า)  (ไม่จริง  เนื่องจากซินเธีย

       เป็นผู้ให้เบอร์โทรฯ แก่จอร์ช)

(d) They need to call information for the number.    (พวกเขาต้องการ (จำเป็นต้อง) โทรฯไปสอบถามข้อมูล

       หมายเลขโทรศัพท์)  (ไม่จริง  เนื่องจากซินเธียมีเบอร์โทรฯ แล้ว)

(e) He persuades Cynthia to settle in a new place.    (เขาชักชวนซินเธียให้ตั้งรกราก-ถิ่นฐานในสถานที่แห่ง

      ใหม่)  (ไม่จริง  เนื่องจาก  “Settle this”  ในความหมายของจอร์ช  คือ “จัดการปัญหา หรือตกลงแก้ไขปัญหา

      ให้เสร็จสิ้น,”  สำหรับ  “Settle”  มีความหมายหลายอย่าง  คือ  “จัด, จัดการ, จัดการให้เสร็จสิ้น, ตกลง, ขจัด

      ให้เสร็จสิ้น, ตั้งรกราก, ตั้งถิ่นฐาน, ตั้งหลักแหล่ง, อพยพเข้า, สงบใจ, ทำให้สงบ, ทำให้ค่อยๆ จมลง, ตั้งให้

      ตะกอนนอนก้น, ค่อยๆ จมลง, นอนก้น, (ฝุ่น) สงบ, จ่ายเงิน, ชำระ (คดี), ชำระหนี้, ชำระบัญชี, ปิดบัญชี, พักผ่อน

      ฯลฯ)

(คำแปล)

ซินเธีย  :  นี่คือหมายเลขโทรศัพท์สำหรับแผนกบริการลูกค้า (customer service) ค่ะ

จอร์ช    :  ดีแล้ว,  เรามาจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จสิ้น (settle this) อย่างถาวร (ครั้งเดียวและไม่อีกเลย, อย่าง

                 ไม่ต้องสงสัยเลย, อย่างแน่นอน) (once and for all) กันเถอะ {จอร์ชจะโทรฯ ไปที่แผนกบริการ

                  ลูกค้าเพื่อพูดคุยและจัดการแก้ปัญหาที่มีอยู่ (กับบริษัท หรือร้านค้า ฯลฯ) อย่างถาวร}

คำถาม  :  จอร์ชหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)  “To settle something once and for all”  เป็นสำนวน  หมายถึง  “บรรลุถึงวิธีแก้ปัญหา หรือการแก้ปัญหาอย่างถาวร

 

5. Jeff    :  How did you sleep last night ?

     Lucy  Like a rock.

Question What does Lucy mean ?

(a) She had only a few hours’ sleep.    (เธอหลับเพียงสองสามชั่วโมงเท่านั้น)

(b) The bed was hard.    (เตียงนอนแข็ง)

(c) She slept very well.    (เธอหลับอย่างดีมาก)  (“To sleep like a rock”  เป็นสำนวน  หมายถึง 

       “หลับเป็นตาย, หลับสนิท”)

(d) Her dreams were good.    (เธอฝันดี)

(e) She liked to sleep on a rock.    (เธอชอบนอนบนก้อนหิน)

(คำแปล)

เจฟฟ์  :  คุณหลับเป็นอย่างไรบ้างเมื่อคืนนี้

ลูซี่       :  (หลับ) เป็นตายเลยค่ะ (Like a rock.)  (แปลตรงตัว คือ เหมือนหิน)

คำถาม  :  ลูซี่หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)  สำหรับ  ข้อ  A, B, D  และ  E  เป็นการแปลความหมายคำพูดของลูซี่ที่ไม่ถูกต้อง

 

6. Larry   Hey, I heard that you got an assistantship.

     Sylvia  You must be thinking of my roommate.  I’m not going to try to teach next year while I’m

                        studying full time.

Question  What does Sylvia mean ?

(a) Her roommate got the assistantship.    (เพื่อนร่วมห้องพักของเธอได้รับทุนฯ)  (ดูจากข้อความ 

       “คุณจะต้องกำลังนึกถึงเพื่อนร่วมห้อง (พัก) ของฉัน - ซึ่งได้รับทุนฯ”)

(b) She is not going to take a full load.    (เธอจะไม่รับปริมาณงานเต็มที่ – เต็มเวลา)  (ไม่จริง  เนื่องจากเธอจะ

       เรียนเต็มเวลาปีหน้า)

(c) Teaching is more difficult than studying.    (การสอนยากกว่าการเรียน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) Larry is correct.    (ลาร์รี่ (พูด) ถูกต้องแล้ว)  (ไม่จริง  เขาสับสนระหว่างซิลเวียและเพื่อนร่วมห้องของเธอ  คือ

       เขาคิดว่าซิลเวียได้ทุนฯ  แต่จริงๆ แล้วเพื่อนของเธอได้)

(e) She has her roommate as her assistant.    (เธอมีเพื่อนร่วมห้องเป็นผู้ช่วยของเธอ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

ลาร์รี่     :  เฮ่  ผมได้ยินว่าคุณได้รับทุนการศึกษาที่ให้แก่นักศึกษาเพื่อช่วยอาจารย์ในมหาวิทยาลัยทำงาน

                 (assistantship)

ซิลเวีย  :  คุณจะต้องกำลังนึกถึงเพื่อนร่วมห้อง (พัก) ของฉันแน่เลยค่ะ (ผู้ซึ่งได้รับทุนฯ ไม่ใช่ฉัน),  ฉันจะ

                 ไม่พยายามสอนหนังสือในปีหน้า  ในขณะที่ฉันกำลังศึกษาเต็มเวลา

คำถาม  ซิลเวียหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป