หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 372)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

          Brian and Sally were former classmates at a university.  One evening Brian called Sally to invite her to join a group of old classmates.  The following is their conversation.

 

Brian  :  Hello Sally.  How are you ?

Sally   Hello Brian.  I’m fine.  How about you ?  I haven’t heard from you for nearly a year.

Brian  :  I’m fine too.  Are you free on Friday night ?

Sally   I might not be in town.  I’m not sure yet.  A friend suggested I go to Seattle to attend a

                  conference.

Brian  :  Well, a few of our former classmates, John, Peter, Alice and Maria are getting together this

                  Friday night, and I think you might want to come, too.

Sally   What are you thinking of doing ?  Are there any interesting plans ?

Brian  :  We’re not sure, yet.  We might go to a bar or restaurant, or we’ll probably go to the movies

                  in town.  I think we should have a vote.  If we can’t agree, we may have a party at one of our

                  friends’ home.

Sally   That’s a good idea.  I haven’t seen our friends for such a long time.  It would be great to meet

                  them again. 

Brian  :  Well, come then.

Sally    Sure, if I’m in town.  I’ll call you and let you know.

Brian  :  Okay.  I’ll wait for your answer, Sally.

 

(คำแปล)

          ไบรอันและแซลลี่เป็นอดีตเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่มหาวิทยาลัย  ค่ำวันหนึ่ง  ไบรอันโทรฯ ไปหาแซลลี่เพื่อเชิญเธอมาร่วม (สังสรรค์) กับกลุ่มเพื่อนเก่า  ต่อไปนี้เป็นการสนทนาของพวกเขา

 

ไบรอัน  :  หวัดดี  แซลลี่,  คุณเป็นอย่างไรบ้างล่ะ

แซลลี่   :  หวัดดี  ไบรอัน,  ฉันสบายดี  แล้วคุณล่ะคะ  ฉันไม่ได้ยินข่าวคราวจากคุณเกือบปีแล้วนะ (I

                 haven’t heard from you for nearly a year.)

ไบรอัน  :  ผมสบายดีเหมือนกันครับ  คุณว่างคืนวันศุกร์หรือเปล่าล่ะ

แซลลี่   :  ฉันอาจจะไม่ได้อยู่ในเมืองค่ะ  ฉันยังไม่แน่ใจเลย  เพื่อนแนะนำว่าฉันควรไปซีแอตเติลเพื่อเข้า

                  ร่วมประชุมค่ะ

ไบรอัน  :  เอ้อ  อดีตเพื่อนร่วมชั้นของเราสองสามคน (a few of our former classmates) เช่น จอห์น,

                 ปีเตอร์, อลิซ และมาเรีย  จะพบปะสังสรรค์กัน (getting together) คืนวันศุกร์นี้  และผมคิดว่า

                 คุณอาจต้องการมาร่วมด้วยครับ

แซลลี่   :  คุณกำลังคิดจะทำอะไรหรือ  มีแผนน่าสนใจบ้างหรือเปล่าคะ

ไบรอัน  :  พวกเรายังไม่แน่ใจเลย  เราอาจจะไปที่บาร์หรือภัตตาคาร  หรือเราอาจจะไปดูหนังในเมืองกัน 

                 ผมคิดว่าเราควรลงคะแนนนะ,  ถ้าเราตกลงกันไม่ได้ (If we can’t agree)  เราอาจมีงานเลี้ยง

                 ที่บ้านของพวกเราคนใดคนหนึ่งครับ

แซลลี่   :  นั่นเป็นความคิดที่ดีนะ  ฉันไม่ได้เจอเพื่อนๆ ของเราเป็นเวลานานมากแล้ว  มันจะดีมากเลยที่ได้

                 พบพวกเขาอีกครั้ง

ไบรอัน  :  เอ้อ  ถ้างั้น (คุณ) ก็มา (ร่วม) สิ (come then) ครับ

แซลลี่   :  แน่นอนค่ะ  ถ้าฉันอยู่ในเมืองนะ (หมายถึง ไม่ได้ไปซีแอตเติล),  แล้วฉันจะโทรฯ มาและบอกให้

                 คุณรู้ค่ะ

ไบรอัน  :  ตกลงครับ  ผมจะรอคำตอบจากคุณนะ  แซลลี่

 

1. Why does Brian call Sally ?

(ทำไมไบรอันโทรฯ ไปหาแซลลี่)

(a) He wants to talk to her on business.    (เขาต้องการคุยกับเธอเรื่องธุรกิจ)

(b) He wants to make an appointment with her.    (เขาต้องการนัดหมายกับเธอ)

(c) He persuades her to join a group of former classmates on Friday night.    (เขาชวนเธอ

       เข้าร่วม – สังสรรค์ – กับกลุ่มอดีตเพื่อนร่วมชั้นในคืนวันศุกร์)

(d) He would like her to come to a party at his home.    (เขาอยากให้เธอมางานเลี้ยงที่บ้านของเขา)

(e) He wants her to attend a conference in Seattle with him.    (เขาต้องการให้เธอเข้าร่วมประชุมในซีแอตเติล

       กับเขา)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. What will Brian and his former classmates do on Friday night ?

(ไบรอันและอดีตเพื่อนร่วมชั้นของเขาจะทำอะไรคืนวันศุกร์)

(a) Go to a bar.    (ไปเที่ยวบาร์)  (ยังไม่ได้ตัดสินใจ)

(b) Go to a restaurant.    (ไปภัตตาคาร  (ยังไม่ได้ตัดสินใจ)

(c) Go to the movies.    (ไปดูหนัง)  (ยังไม่ได้ตัดสินใจ)

(d) Get together.    (พบปะสังสรรค์กัน)

(e) Go to a conference in Seattle.    (ไปประชุมในซีแอตเติล)  (แซลลี่อาจไปประชุมที่นั่นวันศุกร์)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

3. What do we learn from the conversation ?

(เรารู้อะไรจากการสนทนา)

(a) Sally will attend a conference in Seattle on Friday.    (แซลลี่จะเข้าร่วมประชุมในซีแอตเติลวันศุกร์)  (เป็น

       เพียงคำแนะนำของเพื่อนเธอ  เธอยังมิได้ตัดสินใจ)

(b) Brian, John, Peter, Sally, Alice and Maria were former roommates in an apartment.    (ไบรอัน, จอห์น,

      ปีเตอร์, แซลลี่, อลิซ และมาเรีย  เป็นอดีตเพื่อนร่วมห้องพักในอพาร์ตเมนต์)  (ไม่จริง  พวกเขาเป็นอดีตเพื่อนร่วม

      ชั้นเรียน)

(c) Sally will attend a party at one of her former classmates’ house on Friday night.    (แซลลี่จะเข้าร่วมงาน

      เลี้ยงที่บ้านของอดีตเพื่อนร่วมชั้นของเธอคนหนึ่ง)  (ไม่จริง  เพื่อนของเธอยังไม่ได้ตกลงกัน)

(d) Brian and his former classmates will go to vote in an election on Friday.    (ไบรอันและอดีตเพื่อนร่วมชั้น

       ของเขาจะไปลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งในวันศุกร์)  (ไม่จริง  พวกเขาจะออกเสียงว่าจะทำกิจกรรมอะไรดีเพื่อ

       สังสรรค์กันในวันศุกร์)

(e) Sally hasn’t made up her mind to get together with her former classmates.    (แซลลี่ยัง

       ไม่ได้ตัดสินใจเข้าร่วมสังสรรค์กับอดีตเพื่อนร่วมชั้นของเธอ)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. Oliver    Can’t you just fax the report to me ?  It can’t be more than two pages long.

     Pamela  :  I’m sorry.  Our fax machine is down.  But I could send it Federal Express if you want.

Question  What does Pamela mean ?

(a) It is better to send it by fax.    (มันดีกว่ากัน  ที่จะส่งรายงานทางเครื่องโทรสาร)  (ไม่จริง  เธอต้องการใช้  “เฟ็ด

      เดอรัลเอกซ์เพรส”)

(b) The document is too long.    (เอกสารยาวเกินไป)  (ไม่จริง,  โอลิเวอร์พูดว่าเอกสารยาวเพียง ๒ หน้าเท่านั้น)

(c) The fax machine is not working.    (เครื่องโทรสารไม่ทำงาน)  (“A machine is down.”  หมาย

       ถึง  “เครื่องไม่ทำงาน”)

(d) She does not want to do it.    (เธอไม่ต้องการจะทำมัน – ส่งรายงานให้โอลิเวอร์)  (ไม่จริง  เธอพูดว่าเธอเสียใจ

       ที่ไม่สามารถส่งรายงานทางโทรสาร)

(e) She will send the report by an express train if Oliver needs.    (เธอจะส่งรายงานทางรถด่วน  ถ้าโอลิเวอร์

       ต้องการ)  (ไม่จริง  เธอจะใช้บริการของ  “เฟ็ดเดอรัลเอกซ์เพรส”)

(คำแปล)

โอลิเวอร์  :  คุณช่วยส่งแฟกซ์ (โทรสาร) รายงานให้ผมได้ไหมครับ  มันยาวไม่เกินกว่า ๒ หน้าหรอก

พาเมล่า   :  ฉันเสียใจค่ะ  เครื่องโทรสารของเราเสีย (down),  แต่ฉันสามารถส่งมันทาง “เฟ็ดเดอรัลเอกซ์

                    เพรส” ได้ค่ะ  ถ้าคุณต้องการ

คำถาม  :  พาเมล่าหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

5. Helen  Susan told me what you said about my accent.

     Peter   :   I don’t know what she told you, but I really didn’t mean it as a put down.

Question What does Peter mean ?

(a) He did not mean to insult Helen.    (เขาไม่ได้ตั้งใจจะดูถูก-สบประมาทเฮเลน)

(b) What he said to Susan was true.    (สิ่งที่เขาพูดกับซูซานเป็นความจริง)

(c) Helen does not have an accent.    (เฮเลนไม่มีสำเนียง)

(d) Susan did not report the conversation accurately.    (ซูซานมิได้รายงานการสนทนาอย่างถูกต้อง)

(e) He thought that Helen’s English was not good enough.    (เขาคิดว่าภาษาอังกฤษของเฮเลนไม่ดีพอ)

(คำแปล)

เฮเลน    :  ซูซานบอกฉันว่าคุณพูดอะไรเกี่ยวกับสำเนียง (accent) ของฉัน

ปีเตอร์   :  ผมไม่ทราบว่าเธอบอกอะไรคุณ  แต่จริงๆ แล้วผมมิได้ตั้งใจ (มุ่งหมาย, มีเจตนา, หมายความ)

                  (mean) ให้มันเป็นการดูถูก-สบประมาท (a put down) (คุณ)

คำถาม  :  ปีเตอร์หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)  “A put down”  เป็นสำนวน  หมายถึง  “การดูถูก, การดูหมิ่น, การสบประมาท, การหมิ่นประมาท”  ในสิ่งที่ผู้อื่นพูดหรือทำ  โดยทำให้ผู้นั้นดูเหมือนเป็นคนโง่ในสายตาคนอื่น,  สำหรับ  ข้อ  B, C, D  และ  E  เป็นการแปลความหมายคำพูดของปีเตอร์ที่ไม่ถูกต้อง

 

6. Susan  You’d better start working on that project.  It’s due in a week.

     Willie  I will.  I’ll get it done.

Question  What does Susan advise Willie to do ?

(a) Get a job.    (หางานทำ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) Finish the assignment.    (ทำงานที่ได้รับมอบหมาย (การบ้าน) ให้แล้วเสร็จ)  (ไม่จริง  เนื่องจากวิลลี่ยังไม่ได้

       เริ่มต้นทำมัน)

(c) Pay his bills.    (จ่ายเงินค่าบิลต่างๆ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) Put off his project for another week.    (เลื่อนโครงการของเขาออกไปอีก ๑ สัปดาห์)  (ไม่จริง  ซูซานแนะนำ

      ให้เขาเริ่มต้นโครงการได้แล้ว)

(e) Begin his project.    (เริ่มต้นโครงการของเขา)  (ดูจากข้อความ  “คุณควรเริ่มต้นทำงานในโครงการ

       นั้นดีกว่า”)

(คำแปล)

ซูซาน  :  คุณควรเริ่มต้นทำงานในโครงการนั้นดีกว่า  มันจะครบกำหนดในอีก ๑ สัปดาห์นะคะ (It’s due in

                a week.)

วิลลี่     :  ครับ  ผมจะทำมันให้เสร็จ (I’ll get it done.)

คำถาม  ซูซานแนะนำวิลลี่ให้ทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป