หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 371)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๕

 

          George calls up a hotel in Bangkok to make a reservation for tables for his wedding party.  The following is a conversation between him and Jennifer, the hotel’s receptionist.

 

Jennifer  :  Miracle Grand Convention Hotel, sir.  Can we help you ?

George     We’re going to have a wedding party in your hotel.  Can you arrange it for us, miss ?

Jennifer  :  Sure.  We’re glad that you choose our hotel to hold a wedding party.  Which restaurant

                        would you like, Italian, Japanese or Chinese ?

George     Chinese style, of course.  Most of my guests are Chinese.

Jennifer  :  When will you hold the party, sir ?

George     On Friday, October 18th.

Jennifer  :  How many tables would you like to reserve, sir ?

George     :  Fifty.

Jennifer  :  How much would you like to spend for each table, sir ?

George     Three thousand baht.  And I also want flower arbors on the stage and room entrance.

Jennifer  :  How much would you like to spend for that, sir ?  We have five thousand, seven thousand

                        and nine thousand baht.

George     :  May I have seven thousand baht ?  And would you play some good music at the party ?

Jennifer  Of course.  That’s free of charge. 

George     :  When do I have to pay all the expenses ?

Jennifer  Within next week, sir.

George     :  I think I’ll drop by your hotel on Wednesday to take a look at the wedding place and make

                        a payment.

Jennifer  Thank you, sir.  I wish you a happy wedding !

 

(คำแปล)

          จอร์ชโทรศัพท์ไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ เพื่อจองโต๊ะสำหรับงานเลี้ยงแต่งงานของเขา  ต่อไปนี้เป็นการสนทนาระหว่างเขาและเจนนิเฟอร์  พนักงานต้อนรับของโรงแรม

 

เจนนิเฟอร์  :  โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ค่ะ  มีอะไรให้เรารับใช้หรือคะ

จอร์ช          :  เราจะจัดงานเลี้ยงแต่งงานในโรงแรมของคุณครับ  คุณจะจัดให้เราได้ไหมครับ

เจนนิเฟอร์  :  ได้สิคะ,  เรายินดีที่คุณเลือกโรงแรมของเราจัดงานแต่งงาน  คุณชอบภัตตาคารแบบไหนคะ 

                        อิตาเลียน, ญี่ปุ่น หรือจีนคะ

จอร์ช          :  แบบจีนครับ  แขกส่วนใหญ่ของผมเป็นคนจีน

เจนนิเฟอร์  :  คุณจะจัดงานเมื่อไรคะ

จอร์ช          :  วันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคมครับ

เจนนิเฟอร์  :  คุณจะจองกี่โต๊ะคะ

จอร์ช          :  ๕๐ โต๊ะครับ

เจนนิเฟอร์  :  ค่าใช้จ่ายโต๊ะละเท่าไรคะ (How much would you like to spend for each table, sir ?)

จอร์ช          :  ๓,๐๐๐ บาทครับ  และผมต้องการซุ้มดอกไม้ (flower arbors) บนเวทีและประตูทางเข้าห้อง

                       (on the stage and room entrance) ด้วยครับ

เจนนิเฟอร์  :  คุณต้องการราคาไหนคะ  เรามีราคา ๕,๐๐๐, ๗,๐๐๐ และ ๙,๐๐๐ บาทค่ะ

จอร์ช          :  ผมขอราคา ๗,๐๐๐ บาทครับ  และคุณมีดนตรีที่งานเลี้ยงไหมครับ (And would you play

                       some good music at the party ?)

เจนนิเฟอร์  :  มีค่ะ  นั่นไม่คิดสตางค์ค่ะ (That’s free of charge.)

จอร์ช          :  ผมต้องชำระเงินทั้งหมดเมื่อไรครับ (When do I have to pay all the expenses ?)

เจนนิเฟอร์  :  ภายในสัปดาห์หน้าค่ะ

จอร์ช          :  ผมคิดว่าผมจะแวะไป (drop by) ที่โรงแรมของคุณวันพุธนี้  เพื่อดูสถานที่แต่งงานและจ่าย

                       เงินครับ

เจนนิเฟอร์  :  ขอบคุณค่ะ  ขอให้สุขสันต์วันแต่งงานนะคะ (I wish you a happy wedding !)

 

1. Why does George call the Miracle Grand Hotel ?

(ทำไมจอร์ชโทรฯ ไปที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์)

(a) He wants to hold a meeting there.    (เขาต้องการจัดการประชุมที่นั่น)

(b) He wants to make a room reservation.    (เขาต้องการจองห้องพัก)

(c) He wants to talk to the Hotel manager.    (เขาต้องการคุยกับผู้จัดการโรงแรม)

(d) He wants to hold a wedding party there.    (เขาต้องการจัดงานเลี้ยงแต่งงานที่นั่น)

(e) He wants to ask directions to the Hotel.    (เขาต้องการถามทางไปโรงแรม)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. Why does George choose a Chinese restaurant for his wedding party ?

(ทำไมจอร์ชเลือกภัตตาคารจีนสำหรับงานเลี้ยงแต่งงานของเขา)

(a) His bride likes Chinese food.    (เจ้าสาวของเขาชอบอาหารจีน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) It is cheaper than other types of restaurants.    (มันราคาถูกกว่าภัตตาคารประเภทอื่น)  (การสนทนามิได้

       กล่าวถึง) 

(c) Most of his guests are Chinese.    (แขกของเขาส่วนใหญ่เป็นคนจีน)

(d) It is the only restaurant in the Hotel.    (มันเป็นเพียงภัตตาคารเดียวในโรงแรม)

(e) His colleagues recommend it to him.    (เพื่อนร่วมงานของเขาแนะนำมันแก่เขา)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. How much does George spend for each wedding party table ?

(จอร์ชใช้จ่ายเงินเท่าไรสำหรับแต่ละโต๊ะงานเลี้ยงแต่งงาน)

(a) 2,000 baht.    (๒,๐๐๐ บาท)

(b) 3,000 baht.    (๓,๐๐๐ บาท)

(c) 5,000 baht.    (๕,๐๐๐ บาท)

(d) 7,000 baht.    (๗,๐๐๐ บาท)

(e) 9,000 baht.    (๙,๐๐๐ บาท)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

4. What does George want for his wedding party ?

(จอร์ชต้องการอะไรสำหรับงานเลี้ยงแต่งงานของเขา)

(a) A parking lot.    (ลานจอดรถ)

(b) A famous musical band.    (วงดนตรีมีชื่อเสียง)

(c) TV news reporters.    (ผู้สื่อข่าวทีวี)

(d) A Hotel room for his stay on the wedding night.    (ห้องพักโรงแรมสำหรับเขาพักคืนวันแต่งงาน)

(e) Flower arbors on the stage and room entrance.    (ซุ้มดอกไม้บนเวทีและประตูทางเข้าห้อง)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

5. What do we learn from the conversation ?

(เรารู้อะไรจากการสนทนา)

(a) George will pay for the wedding expenses on the wedding day.    (จอร์ชจะจ่ายเงินค่าแต่งงานในวันแต่ง

       งาน)

(b) George will stay at the hotel on the wedding night.    (จอร์ชจะพักที่โรงแรมในคืนวันแต่งงาน)  (การสนทนา

       มิได้กล่าวถึง)

(c) George doesn’t have to pay for the music at his wedding party.    (จอร์ชไม่ต้องจ่ายเงินสำ

       หรับดนตรีในงานเลี้ยงแต่งงานของเขา)

(d) George’s office is close to the Hotel.    (ที่ทำงานของจอร์ชอยู่ใกล้กับโรงแรม)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) George and his bride work at the same place.    (จอร์ชและเจ้าสาวของเขาทำงานอยู่ที่เดียวกัน)  (การสน

       ทนามิได้กล่าวถึง)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. Jack    I don’t have to be there until seven. 

     Carol  The traffic is really bad though.  You’d better leave a few minutes early.

Question  What does Carol suggest Jack do ?

(a) Take a different route.    (ไปโดยเส้นทางที่ต่างออกไป,  ไปอีกเส้นทางหนึ่ง)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) Leave earlier than planned.    (ออกเดินทางเร็วกว่าที่วางแผนไว้)  (ดูจากข้อความ  “คุณควรจะ

       ออกเดินทางเร็วขึ้นสักสองสามนาทีดีกว่า”)

(c) Wait until seven to leave.    (รอจนกระทั่งทุ่มหนึ่งจึงออกเดินทาง)  (๑ ทุ่มเป็นเวลาที่แจ๊คต้องไปถึงที่นั่น  ไม่ใช่

       เวลาที่เขาควรออกเดินทาง)

(d) Stay at home.    (พักอยู่บ้าน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) Wait a few minutes until the traffic is better.    (รอสองสามนาทีจนกระทั่งการจราจรดีขึ้น)  (การสนทนามิได้

       กล่าวถึง)

(คำแปล)

แจ๊ค      :  ผมไม่จำเป็นต้องไปถึงที่นั่นจนกระทั่งทุ่มหนึ่ง

แคโรล  :  การจราจรเลวร้ายจริงๆ แม้กระนั้นก็ตาม,  คุณควรจะออกเดินทางเร็วขึ้นสักสองสามนาทีดีกว่า

                 (You’d better leave a few minutes early.)

คำถาม  :  แคโรลแนะนำแจ๊คให้ทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

7. Thomas         :  Are you going to pass back our tests today ?

     Mrs. Jones  No.  I don’t have them all graded yet.  But you can pick them up after Wednesday in

                                  my office if you don’t want to wait until class next Monday.

Question What is the relationship between Thomas and Mrs. Jones ?

(a) They are friends and classmates.    (พวกเขาเป็นเพื่อนและเพื่อนร่วมชั้นกัน)  (ไม่จริง  เพื่อนไม่น่าจะตรวจให้

       คะแนนการสอบกันเอง)

(b) Thomas is a student in Mrs. Jones’s class.    (โทมัสเป็นนักเรียนในชั้นเรียนของมิสซิสโจนส์)

       (เนื่องจากมิสซิสโจนส์ตรวจให้คะแนนการสอบของโทมัส  จึงสรุปได้ว่าเขาเป็นนักเรียนในชั้นเรียน

       ของเธอ)

(c) They are colleagues at school.    (พวกเขาเป็นเพื่อนร่วมงานที่โรงเรียน)  (ไม่จริง  เพื่อนฯ ไม่น่าจะตรวจให้

       คะแนนการสอบกันเอง)

(d) Thomas is a teaching assistant for Mrs. Jones.    (โทมัสเป็นผู้ช่วยสอนสำหรับมิสซิสโจนส์)  (การสนทนา

       มิได้กล่าวถึง)  (“Teaching assistant”  คือผู้ช่วยสอนหนังสือของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย,  พวกนี้มักเป็นนัก

       ศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก  และส่วนใหญ่ช่วยอาจารย์สอนนักศึกษาปริญญาตรีในห้องปฏิบัติการ  ผู้ช่วย

       สอนจะได้ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนหรือเทอม  และได้รับยกเว้นค่าเทอมของตนด้วย)

(e) They work in different departments in a university’s faculty.    (พวกเขาทำงานในแผนกต่างกัน (คนละ

       แผนก) ในคณะของมหาวิทยาลัย)  (เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยไม่น่าจะมีการตรวจให้คะแนนการสอบกันเอง)

(คำแปล)

โทมัส             :  คุณ (อาจารย์) จะส่งคืน (pass back) (ผล) การสอบของเราวันนี้ใช่ไหมครับ

มิสซิสโจนส์  :  ไม่หรอก,  ฉันยังตรวจให้คะแนน (graded) มันไม่หมดเลย,  แต่เธอสามารถมารับมัน (pick

                          them up) ได้ (ผลการทดสอบ) หลังวันพุธในห้องทำงานของฉัน  ถ้าเธอไม่ต้องการรอจน

                          ถึงชั้นเรียนวันจันทร์สัปดาห์หน้า

 คำถาม  :  ความสัมพันธ์ระหว่างโทมัสและมิสซิสโจนส์คืออะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

8. Smith     :  Is that Mike’s car ?  I thought you said that Mike was spending spring break in Florida.

     Pamela  That’s Mike’s brother.  He’s using the car while Mike’s away.

Question What does Pamela imply ?

(a) Mike does not have a car.    (ไมค์ไม่มีรถยนต์)  (ไม่จริง  เนื่องจากน้องชายของไมค์กำลังใช้รถยนต์ของเขา)

(b) Mike’s brother is taking a break.    (น้องชายของไมค์กำลังหยุดพัก)  (ไม่จริง,  ไมค์กำลังหยุดพัก  ไม่ใช่น้อง

       ชายของเขา)

(c) Mike is in Florida.    (ไมค์อยู่ในฟลอริดา)  (เนื่องจากน้องชายของไมค์กำลังใช้รถยนต์ในขณะที่

      ไมค์ไม่อยู่  จึงอาจสรุปได้ว่าไมค์อยู่ในฟลอริดาตามที่ได้วางแผนไว้)

(d) Mike is visiting his brother.    (ไมค์กำลังเยี่ยมเยียนน้องชายของเขา)  (ไม่จริง,  น้องชายของไมค์อยู่ที่นี่  ส่วน

       ไมค์อยู่ในฟลอริดา)

(e) Mike is using his brother’s car.    (ไมค์กำลังใช้รถยนต์ของน้องชาย)  (ไม่จริง  แต่ตรงกันข้าม)

(คำแปล)

สมิธ        :  นั่นคือรถยนต์ของไมค์ใช่ไหมครับ  ผมคิดว่าคุณพูดว่าไมค์กำลังใช้เวลาหยุดพักฤดูใบไม้ผลิ

                   (spending spring break) ในฟลอริดาครับ

พาเมล่า  :  นั่นคือน้องชายของไมค์  เขากำลังใช้รถยนต์ (คันนี้) ในขณะที่ไมค์ไม่อยู่ (Mike’s away) ค่ะ

คำถาม  :  พาเมล่าบอกเป็นนัยว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป