หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 366)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๒

 

          David, the Company’s manager, is calling his secretary, Bella, to come into his office room.  He has some typing work for her to do.  The following is their conversation.

 

David  :  Where is that confounded secretary of me ?  Bella !!!

Bella   Yes, sir ?

David  :  I’ve been calling you for the last five minutes.  Are you deaf ?

Bella   I’ve been on the phone, sir.

David  :  Was it so important that you couldn’t hear me calling ?

Bella   It was for you, sir.

David  :  What ?  And you didn’t call me ?  Did you speak on my behalf ?

Bella   No, sir.  I tried to call you, but you were roaring so loudly that ….....

David  :  Who was roaring loudly ?  I was trying to call you in here, and you …….

Bella   But, sir, I was trying to call you, too, and ……..

David  :  Then why didn’t you come in here and call me ?

Bella   I did, sir, but you didn’t see me.

David  :  What ?  Why not ?

Bella   Because you were busy roaring, sir.

 

(คำแปล)

          เดวิด  ซึ่งเป็นผู้จัดการบริษัท  กำลังร้องเรียกเลขานุการของเขา คือ เบลล่า  ให้เข้ามาในห้องทำงานของเขา  เขามีงานพิมพ์ให้เธอทำ  ต่อไปนี้เป็นการสนทนาของพวกเขา

 

เดวิด    :  เลขานุการจอมยุ่งของฉันคนนั้นอยู่ไหนเนี่ย,  เบลล่า !!!

เบลล่า  :  ขา

เดวิด    :  ผมเรียกคุณอยู่ตั้งห้านาทีแล้ว  คุณหูหนวกหรือเปล่า

เบลล่า  :  หนูพูดโทรศัพท์อยู่ค่ะ (I’ve been on the phone, sir.)

เดวิด    :  มันสำคัญมากจนกระทั่งคุณไม่ได้ยินผมเรียกเชียวหรือ

เบลล่า  :  โทรศัพท์ถึงคุณค่ะ

เดวิด    :  อะไรกันนะ  แล้วคุณก็ไม่เรียกผมซะด้วย  คุณพูดแทนผมหรือไง (Did you speak on my

                behalf ?)

เบลล่า  :  เปล่าค่ะ  หนูพยายามเรียกคุณแล้วค่ะ  แต่คุณกำลังส่งเสียงเอะอะ (คำราม, แผดเสียงดัง, ตะโกน

                 ลั่น) (roaring) ดังมากจนกระทั่ง .............

เดวิด    :  ใครส่งเสียงเอะอะดังลั่น,  ผมกำลังพยายามเรียกคุณเข้ามาที่นี่ (ในห้อง)  แต่คุณกลับ ............

เบลล่า  :  แต่  ผู้จัดการคะ  หนูก็พยายามเรียกคุณเหมือนกันค่ะ  แต่ .............

เดวิด    :  แล้วทำไมคุณไม่เข้ามาในห้องแล้วเรียกผมล่ะ

เบลล่า  :  หนูทำแล้วค่ะ  แต่คุณไม่เห็นหนูเอง

เดวิด    :  อะไรกันนะ  ทำไมผมไม่เห็นล่ะ (Why not ?)

เบลล่า  :  ก็เพราะว่าคุณมัวแต่เอะอะเอ็ดตะโรอยู่น่ะสิคะ (you were busy roaring)

 

1. Why does David call his secretary to come into his room ?

(ทำไมเดวิดเรียกเลขานุการของเขาเข้ามาในห้อง)

(a) Because he wants to criticize her for being late for work.    (เพราะว่าเขาต้องการตำหนิเธอที่มาทำงานสาย)

(b) Because he wants to congratulate her on her promotion.    (เพราะว่าเขาต้องการแสดงความยินดีกับเธอที่

       ได้เลื่อนตำแหน่ง)

(c) Because he wants to have her type some work.    (เพราะว่าเขาต้องการให้เธอพิมพ์งาน)

(d) Because he wants to discuss with her about a raise.    (เพราะว่าเขาต้องการคุยกับเธอเกี่ยวกับการขึ้นเงิน

       เดือน)

(e) Because he wants her to get him some coffee.    (เพราะว่าเขาต้องการให้เธอเอากาแฟมาให้)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. Why doesn’t David hear Bella call him to answer the phone ?

(ทำไมเดวิดจึงไม่ได้ยินเบลล่าเรียกเขาให้มารับโทรศัพท์)

(a) Because he isn’t in his room.    (เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในห้อง)

(b) Because he’s on the meeting.    (เพราะว่าเขากำลังประชุมอยู่)

(c) Because he’s talking with his guest.    (เพราะว่าเขากำลังคุุยกับแขก)

(d) Because he is making a loud noise calling her to come into his room.    (เพราะว่าเขากำลัง

       ส่งเสียงดังเรียกเธอให้เข้ามาในห้อง)

(e) Because he’s working on his documents.    (เพราะว่าเขากำลังทำงานเอกสาร)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

3. Jeff   :  I don’t think Paula likes me.  I’ve tried to talk with her several times, but she ignored me.

     Kim No, I think she’s just playing hard to get.

Question What does Kim mean ?

(a) Paula doesn’t like Jeff.    (พอลลาไม่ชอบเจฟฟ์)

(b) Paula likes to play with Jeff.    (พอลลาชอบเล่นกับเจฟฟ์)

(c) Paula was playing while Jeff tried to talk with her.    (พอลลากำลังเล่นอยู่  ในขณะที่เจฟฟ์พยายามจะพูด

       คุยกับเธอ)

(d) Paula likes to play sports while Jeff doesn’t.    (พอลลาชอบเล่นกีฬา  ในขณะที่เจฟฟ์ไม่ชอบ)

(e) Paula pretends not to be interested in Jeff.    (พอลลาแสร้งทำเป็นไม่สนใจเจฟฟ์)

(คำแปล)

เจฟฟ์  :  ผมไม่คิดว่าพอลลาชอบผมหรอกนะ  ผมพยายามพูดคุยกับเธอหลายครั้ง  แต่เธอไม่สนใจ (ละเลย,

               ไม่ยอมรับรู้) (ignored) ผมเลย

คิม      :  ไม่ใช่หรอกค่ะ  ฉันคิดว่าเธอเพียงแต่เล่นตัวเท่านั้นแหละ (she’s just playing hard to get)

คำถาม  :  คิมหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)  “Play hard to get”  เป็นสำนวน  หมายถึง  “เล่นตัว”  หรือแสร้งทำเป็นไม่สนใจในอีกคนหนึ่ง  หรือ ในสิ่งที่อีกคนหนึ่งกำลังพยายามชักชวนให้คุณทำ  สำหรับ  ข้อ  A, B, C  และ  เป็นการแปลความหมายคำพูดของคิมที่ไม่ถูกต้อง

 

4. George Have you bought your books yet ?

      Jane      :  I tried to, but the math and English books were sold out.

Question What does Jane mean ?

(a) She will go to the bookstore.    (เธอจะไปที่ร้านขายหนังสือ)  (ไม่จริง  เธอได้พยายามที่จะซื้อหนังสือที่ร้าน

       แล้ว)

(b) The books were too expensive.    (หนังสือมีราคาแพงเกินไป)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) There weren’t any math and English books left.    (ไม่มีหนังสือคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

       เหลือเลย)  (“Sold out”  เป็นสำนวน  หมายถึง  “ขายหมดแล้ว,  ไม่มีเหลือเลย”)

(d) She does not need any books.    (เธอไม่ต้องการหนังสือใดๆ)  (ไม่จริง  เธอพยายามที่จะซื้อหนังสือ)

(e) The math and English books were sold outside the bookstore.    (หนังสือคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษถูก

       ขายนอกร้านฯ)  (ไม่ใช่,  “Sold out”  หมายถึง  “ขายหมดแล้ว,  ไม่มีเหลือเลย”)

(คำแปล)

จอร์ช  :  คุณได้ซื้อหนังสือของคุณหรือยังครับ

เจน     :  ฉันพยายามจะซื้อ (tried to)  แต่หนังสือคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (ถูก) ขายหมดแล้ว (sold

               out) ค่ะ

คำถาม  :  เจนหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

5. Martin   How much time do we have left ?

     Proctor  About ten minutes.  Please put your name on your papers before you turn them in.

Question  What is Martin most probably doing ?

(a) Driving.    (ขับรถ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) Taking a test.    (สอบ, ทำข้อสอบ)  (จากการอ้างถึง  “เวลา, เขียนชื่อลงบนข้อสอบ และส่งคืนมัน” 

       จึงอาจสรุปได้ว่ามาร์ตินกำลังสอบอยู่)

(c) Waiting for the proctor.    (รอผู้คุมสอบ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) Cleaning the room.    (ทำความสะอาดห้อง)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) Getting on the train.    (ขึ้นรถไฟ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

มาร์ติน      :  เรามีเวลาเหลือเท่าไรครับ

ผู้คุมสอบ  :  ประมาณ ๑๐ นาทีค่ะ,  โปรดเขียนชื่อของคุณบนกระดาษสอบ (ข้อสอบ) (papers) ของคุณ

                     ก่อนส่งคืนมัน (turn them in) ด้วยค่ะ

คำถาม  :  มาร์ตินน่าจะ (อาจจะ) กำลังทำอะไรมากที่สุด ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)   

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป