หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 365)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

          One morning Julie calls her neighbor, Brian, to tell him good news.  The following is their conversation.

 

Julie    :  Have you heard about the good news in the Wilson family ?

Brian  No, I’ve been out of town for a few days now.  I’ll come back home tomorrow.

Julie    :  Mrs. Wilson went to the hospital last night and gave birth to a baby girl three hours later.  The

                   baby is in good health but cries all the time.

Brian  That’s very good.  But the Wilson family already have a little girl, don’t they ?

Julie    :  No, they’ve a four-year-old boy.  He’s in a kindergarten now.

Brian  So they want a girl this time, right ?

Julie    :  Yes, they’ve wanted a girl for a long time and now their wishes have been fulfilled.

Brian  Great.  I’ll call them today to congratulate on their success.  By the way, was it natural

                   childbirth ?

Julie    :  No, Mrs. Wilson had to have a caesarean section.  She’ll come home from the hospital in a

                   few days.  You’d better call her when she comes back home.

Brian  Okay.  I may visit her at home and also give the baby some presents.

Julie    :  I’ll probably go with you too if I’ve free time.  We can talk about that later.

Brian  Sure.

 

(คำแปล)

          เช้าวันหนึ่ง  จูลี่โทรฯ ไปหาเพื่อนบ้านของเธอ คือ ไบรอัน  เพื่อบอกข่าวดีแก่เขา  ต่อไปนี้เป็นการสนทนาของพวกเขา

         

จูลี่         :  คุณได้ยินข่าวดีในครอบครัววิลสันหรือยังคะ

ไบรอัน  :  ยังครับ  ผมอยู่นอกเมืองสองสามวันตอนนี้  ผมจะกลับบ้านวันพรุ่งนี้ครับ

จูลี่         :  นางวิลสันเข้าโรงพยาบาลเมื่อคืนนี้  และคลอด (ให้กำเนิด) (gave birth to) เด็กทารกเพศหญิง

                  (baby girl) สามชั่วโมงต่อมา  ทารกมีสุขภาพดีแต่ร้องตลอดเวลาเลยค่ะ

ไบรอัน  :  นั่นดีมากเลย  แต่ครอบครัววิลสันมีลูกสาวเล็กๆ อยู่คนหนึ่งแล้วไม่ใช่หรือครับ

จูลี่         :  ไม่ใช่ค่ะ  พวกเขามีลูกชายอายุ ๔ ขวบ  แกเรียนในโรงเรียนอนุบาล (kindergarten) แล้ว

                  ตอนนี้

ไบรอัน  :  งั้น  คราวนี้พวกเขาก็ต้องการลูกสาว  ใช่ไหมครับ

จูลี่         :  ใช่ค่ะ  พวกเขาอยากได้ลูกสาวมานานแล้ว  และตอนนี้ความปรารถนาของพวกเขาก็สำเร็จแล้ว

                  (their wishes have been fulfilled)

ไบรอัน  :  ยอดเยี่ยมเลย  ผมจะโทรฯ ไปหาครอบครัววิลสันวันนี้เพื่อแสดงความยินดีในความสำเร็จของ

                  พวกเขา (congratulate on their success),  เอ้อ  มันเป็นการคลอดแบบธรรมชาติ (natural

                  childbirth) หรือเปล่าครับ

จูลี่         :  ไม่ค่ะ  นางวิลสันจำเป็นต้องได้รับการผ่าคลอด (a caesarean section) (หรือ  a caesarean)

                  เธอจะกลับมาบ้านจากโรงพยาบาลในอีกสองสามวัน  คุณควรโทรฯ ไปหาเธอเมื่อเธอกลับถึง

                  บ้านจะดีกว่าค่ะ

ไบรอัน  :  ตกลงครับ  ผมอาจไปเยี่ยมเธอที่บ้านและให้ของขวัญแก่ทารกด้วยครับ

จูลี่         :  ฉันอาจจะไปกับคุณด้วย  ถ้าฉันมีเวลาว่าง,  เราสามารถคุยเกี่ยวกับเรื่องนั้นได้ในภายหลังค่ะ

ไบรอัน  :  ได้ครับ

 

1. Why does Julie call up Brian ?

(ทำไมจูลี่โทรศัพท์ไปหาไบรอัน)

(a) To congratulate him on his promotion.    (เพื่อแสดงความยินดีกับเขาที่ได้เลื่อนตำแหน่ง)

(b) To congratulate him on having a new baby girl.    (เพื่อแสดงความยินดีกับเขาที่ได้ลูกสาวคนใหม่)

(c) To tell him that Mrs. Wilson gave birth to a child.    (เพื่อบอกเขาว่านางวิลสันคลอดบุตร)

(d) To tell him that she’s got a new job.    (เพื่อบอกเขาว่าเธอได้งานใหม่)

(e) To ask him a favor.    (เพื่อขอความช่วยเหลือจากเขา)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. What can be inferred from the conversation ?

(สามารถสรุปอะไรได้จากการสนทนา)

(a) The Wilson family has only one child, a baby girl.    (ครอบครัววิลสันมีลูกเพียงคนเดียว  คือ  ลูกสาวทารก)

(b) Mrs. Wilson works at the same place as Julie and Brian.    (นางวิลสันทำงานที่เดียวกับจูลี่และไบรอัน) 

      (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) Mrs. Wilson’s first child is in primary school now.    (ลูกคนแรกของนางวิลสันเรียนชั้นประถมศึกษาในขณะ

       นี้)  (ไม่จริง  เรียนชั้นอนุบาล)

(d) The Wilson family has two children, a boy and a girl.    (ครอบครัววิลสันมีลูก ๒ คน  คือ  เด็ก

       ชายและเด็กหญิง)

(e) Julie will buy a birthday present for Mrs. Wilson’s baby.    (จูลี่จะซื้อของขวัญวันเกิดให้ทารกของนาง

      วิลสัน)  (ไม่ใช่  ไบรอันจะซื้อ)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

3. What do we learn from the conversation ?

(เรารู้อะไรจากการสนทนา)

(a) Mrs. Wilson gave birth to a baby girl at home.    (นางวิลสันคลอดทารกเพศหญิงที่บ้าน)

(b) Brian will call Mrs. Wilson at the hospital to congratulate on her new baby.    (ไบรอันจะโทรฯ ไปหานาง

      วิลสันที่โรงพยาบาล  เพื่อแสดงความยินดีกับเธอที่ได้ลูกคนใหม่)  (ไม่จริง  เขาจะไปเยี่ยมเธอที่บ้าน)

(c) Brian will pick up Julie at her home when they go to visit Mrs. Wilson.    (ไบรอันจะไปรับจูลี่ที่บ้านของ

      เธอ  เมื่อพวกเขาไปเยี่ยมนางวิลสัน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) Julie and Brian also have their children in a kindergarten school.    (จูลี่และไบรอันมีลูกเรียนอยู่ในโรง

      เรียนอนุบาลด้วยเช่นเดียวกัน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) Mrs. Wilson got an operation since she had difficulty giving birth.    (นางวิลสันได้รับการ

      ผ่าตัด  เพราะว่าเธอมีปัญหาในการคลอดบุตร)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. Mark  Hi, Mary.  Did you get a letter from your family ?

     Mary  :  I’m afraid not.  This is a telephone bill.

 Question What does Mary mean ?

(a) She did not get a letter from her family today.    (เธอไม่ได้รับจดหมายจากครอบครัววันนี้)

       (ข้อความ  “I’m afraid not.”  เป็นสำนวน  หมายถึง  “โชคไม่ดีเลย  ยังค่ะ”)

(b) She is worried about the letter that she got from her family.    (เธอวิตกเกี่ยวกับจดหมายที่เธอได้รับจาก

       ครอบครัว)  (ไม่จริง  เธอยังไม่ได้รับจดหมาย)

(c) She is worried about the money that she owes.    (เธอวิตกเกี่ยวกับเงินที่เธอเป็นหนี้)  (การสนทนามิได้

       กล่าวถึง,  รู้แต่เพียงว่าเธอได้รับบิลค่าโทรศัพท์) 

(d) She does not expect to get any letters from her family.    (เธอไม่ได้คาดหวังจะได้รับจดหมายใดๆ จาก

       ครอบครัว)  (ไม่จริง  เธอผิดหวังที่ไม่ได้รับจดหมาย)

(e) She gets a telephone bill from her family instead.    (เธอได้รับบิลค่าโทรศัพท์จากครอบครัวแทน – จด

       หมาย)  (ไม่จริง  บิลฯ เป็นของบริษัทที่ให้บริการโทรศัพท์)

(คำแปล)

มาร์ค  :  หวัดดี  แมรี่,  คุณได้รับจดหมายจากครอบครัวของคุณหรือยังล่ะ

แมรี่    :  ฉันเกรงว่ายังนะ,  นี่เป็นบิลค่าโทรศัพท์ค่ะ

คำถาม  :  แมรี่หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

5. Simon  Don’t park there.  That lot is reserved for faculty.  Go up another block past those shops

                         and you’ll see a visitor’s lot.  There !  Across the street from the auditorium.

     Linda  Thanks.  I don’t want to get a ticket.

Question What kind of place are Simon and Linda probably talking about ?

(a) A concert.    (คอนเสิร์ต, การแสดงดนตรี)

(b) A park.    (สวนสาธารณะ)

(c) A shopping center.    (ศูนย์การค้า)

(d) A college campus.    (แคมพัส หรือบริเวณมหาวิทยาลัย)  (จากข้อความ  “ลานจอดรถที่รีเสิร์ฟ

       (จอง) ไว้สำหรับอาจารย์ผู้สอนในคณะ”  จึงอาจสรุปได้ว่าการสนทนาเกิดขึ้นในบริเวณมหาวิทยา

       ลัย)

(e) An auditorium.    (อาคารห้องประชุม, ห้องประชุม, ห้องบรรยาย)  (สถานที่เหล่านี้ไม่น่าจะมีลานจอดรถที่จอง

      ไว้ให้อาจารย์ผู้สอนในคณะ)

(คำแปล)

ไซม่อน  :  อย่าจอดรถที่ตรงนั้นครับ,  ลาน (ผืนดิน, สลาก, ฉลาก, การจับฉลาก, โชคชะตา) (lot) นั่นถูก

                  จองไว้สำหรับอาจารย์ผู้สอนในคณะ (คณะในมหาวิทยาลัย) (faculty),  ขับ (รถ) ขึ้นไปอีก

                  ช่วงตึกหนึ่งผ่านร้านเหล่านั้น  และคุณจะเห็นลาน (จอดรถ) ของผู้มาเยือนครับ,  ตรงนั้นไง

                  ข้ามถนนไปจากอาคารห้องประชุม (ห้องประชุม, ห้องบรรยาย) (auditorium) นั่น (หมายถึง 

                  นั่นคือลานจอดรถที่รีเสิร์ฟไว้สำหรับผู้มาเยือนมหาวิทยาลัย)

ลินดา    :  ขอบคุณค่ะ,  ฉันไม่ต้องการได้ตั๋ว (ใบสั่ง) (ticket) หรอกค่ะ (หมายถึง  จะไม่จอดรถส่งเดช 

                  เพราะกลัวโดนใบสั่ง)

คำถาม  :  ไซม่อนและลินดาน่าจะกำลังคุยกันเกี่ยวกับสถานที่ประเภทใด ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

6. Peter    :  Do you like “Star Trek” ?

      Grace Not really.  I don’t watch much TV, and when I do, I usually turn on the Learning Channel. 

                        Mostly I’m not home though.  Work keeps me pretty busy, so it’s a good thing I enjoy it.

Question What does Grace imply ?

(a) She likes to watch TV.    (เธอชอบดูทีวี)  (ไม่จริง  เธอพูดว่าเธอไม่ได้ดูทีวีมากนัก)

(b) She likes to go to school.    (เธอชอบไปโรงเรียน)  (เป็นการแปลความหมายของ “Learning”  ที่ไม่ถูกต้องว่า

       คือ โรงเรียน)

(c) She likes to work.    (เธอชอบทำงาน)  (เกรซกล่าวว่างานทำให้เธอมีธุระยุ่งอยู่ตลอด  และเธอสนุก

       กับมัน)

(d) She likes “Star Trek.”    (เธอชอบหนัง “ตะลุยจักรวาล”)  (ไม่จริง  เนื่องจากเธอตอบในทางลบ  เมื่อถูกถามว่า

       เธอชอบหนังเรื่องนี้หรือไม่)

(e) She likes to spend her time at home.    (เธอชอบใช้เวลาของเธออยู่ที่บ้าน)  (ไม่จริง  เธอบอกว่าส่วนใหญ่แล้ว 

       เธอไม่ได้อยู่ที่บ้าน)

(คำแปล)

ปีเตอร์  :  คุณชอบหนัง “ตะลุยจักรวาล” ไหมครับ

เกรซ    :  ก็ไม่เชิงค่ะ (Not really)  ฉันไม่ได้ดูทีวีมากนัก  และเมื่อฉันดู  ฉันมักจะเปิด “ช่องการเรียนรู้,”

                 (ช่องการศึกษา) (Learning Channel),  ส่วนใหญ่แล้ว  ฉันไม่ได้อยู่บ้าน  แม้กระนั้นก็ตาม, 

                 งานทำให้ฉันยุ่งมากอยู่เรื่อยๆ (Work keeps me pretty busy)  ดังนั้น  มันเป็นเรื่องดีที่ฉันสนุก

                 กับงานค่ะ (it’s a good thing I enjoy it)

คำถาม  :  เกรซบอกเป็นนัยอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)    

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป