หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 362)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

            Jeff and Sally are husband and wife.  One evening Jeff persuaded Sally to go out for dinner.  The following is their conversation.

 

Jeff    Hey, dear.  Do you want to eat out tonight ?  I’m tired of eating at home these days.

Sally  :  No problem.  Which restaurant would you like to go ?

Jeff    How about the Hinan Cuisine ?

Sally  :  The Hinan Cuisine.  Which one is that ?

Jeff    Don’t you remember ?  That’s the Chinese restaurant that serves dim sum and seafood.

Sally  :  Oh, yes !  Sure, let’s go there. 

(Two hours later Jeff and Sally are having their dinner at the Hinan Cuisine.  Suddenly, Sally said to Jeff.)

Sally Look over there !

Jeff    :  Where ?

Sally  :  In the corner.  It’s Pete Anderson, isn’t it ?

Jeff    Where ?  I can’t see him.

Sally  :  There.  He’s the one that’s wearing a tuxedo. 

Jeff    Oh.  The one that’s talking so loudly.  Who is he ?

Sally  :  Don’t you remember ?  He went to college with us.  He was the only one who didn’t finish his

                 degree.

Jeff    Hmm.  Oh, yes.  Well, he looks successful.  What does he do now ?

Sally  :  Nothing.  He doesn’t have to work. 

Jeff    Why not ?

Sally  :  You remember, don’t you ?  He married Rebecca Wilson.

Jeff    Rebecca Wilson ?

Sally  :  Yes, the girl who inherited a great fortune.  Her father was a millionaire. 

Jeff    Oh, yes, right.  Isn’t she the one that died in a plane crash ?

Sally  :  That’s right, and he got all the money.

Jeff    I see.  That’s why he doesn’t have to work.

 

(คำแปล)

          เจฟฟ์และแซลลี่เป็นสามีภรรยากัน  เย็นวันหนึ่งเจฟฟ์ชวนแซลลี่ออกไปทานอาหารค่ำนอกบ้าน  ต่อไปนี้เป็นการสนทนาของพวกเขา

 

เจฟฟ์   :  เฮ่  ที่รัก,  คุณต้องการออกไปทานอาหารนอกบ้าน (eat out) ไหมคืนนี้,  ผมเบื่อ (เหนื่อย)

                 (tired of) ทานข้าวที่บ้านหมู่นี้

แซลลี่   :  ไม่มีปัญหาค่ะ  คุณอยากไปภัตตาคารไหนล่ะ

เจฟฟ์   :  ภัตตาคาร “ครัวไห่หนาน” ดีไหม

แซลลี่   :  ครัวไห่หนาน  อันไหนล่ะ

เจฟฟ์   :  คุณจำไม่ได้หรือ  นั่นเป็นภัตตาคารจีนซึ่งบริการติ่มซำและอาหารทะเล

แซลลี่   :  อ๋อ  ใช่แล้ว,  ได้สิ  เราไปร้านนั้นกันเถอะ

(๒ ชั่วโมงต่อมา  เจฟฟ์และแซลลี่กำลังทานอาหารค่ำที่ “ครัวไห่หนาน”  ทันใดนั้น  แซลลี่พูดขึ้นกับเจฟฟ์)

แซลลี่   :  ดูที่ตรงนั้นสิ (Look over there !)

เจฟฟ์   :  ที่ไหน

แซลลี่   :  ที่มุม (ห้อง) น่ะ  นั่นพีท แอนเดอร์สัน ใช่ไหม

เจฟฟ์   :  ที่ไหนหรือ  ผมมองไม่เห็นเขานะ

แซลลี่   :  ตรงนั้นไง  เขาเป็นคนที่สวมชุดทัคซิโด้ (ชุดเสื้อราตรีชนิดหางสั้นของผู้ชาย)

เจฟฟ์   :  อ๋อ  คนที่กำลังคุยเสียงดังมาก  เขาเป็นใครกันล่ะ

แซลลี่   :  คุณจำไม่ได้หรือ  เขาเรียนมหาวิทยาลัยพร้อมกับพวกเรา (He went to college with us.)  เขา

                  เป็นเพียงคนเดียวที่เรียนไม่จบปริญญา

เจฟฟ์   :  อืมม  อ๋อ  ใช่แล้ว,  เออ  เขาดูประสบความสำเร็จนะ  เขาทำงานอะไรล่ะตอนนี้

แซลลี่   :  ไม่ได้ทำอะไร  เขาไม่จำเป็นต้องทำงาน

เจฟฟ์   :  ทำไมถึงไม่ต้องทำล่ะ (Why not ?)

แซลลี่   :  คุณจำได้ไม่ใช่หรือ  เขาแต่งงานกับรีเบ็คค่า วิลสัน ไง

เจฟฟ์   :  รีเบ็คค่า วิลสัน หรือ

แซลลี่  :  ใช่แล้ว  เด็กสาวที่ได้รับมรดกมหาศาล (inherited a great fortune),  พ่อของเธอเป็นเศรษฐี

                 ค่ะ

เจฟฟ์   :   อ๋อ ใช่ ถูกแล้วละ,  เธอเป็นคนที่ตายจากเครื่องบินตกใช่ไหมล่ะ (Isn’t she the one that died

                 in a plane crash ?)

แซลลี่   :  ถูกแล้วค่ะ  แล้วเขา (พีท) ก็ได้เงินไปทั้งหมดเลย

เจฟฟ์   :  ผมเข้าใจแล้ว (I see.)  นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเขาไม่จำเป็นต้องทำงาน

 

1. What can be inferred from the conversation ?

(สามารถสรุปอะไรได้จากการสนทนา)

(a) Jeff likes to eat out but Sally doesn’t.    (เจฟฟ์ชอบทานข้าวนอกบ้าน  แต่แซลลี่ไม่ชอบ)

(b) Jeff is the same age as Sally.    (เจฟฟ์อายุเท่ากับแซลลี่)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) Jeff , Sally and Pete Anderson were classmates at the university.    (เจฟฟ์, แซลลี่ และพีท

       แอนเดอร์สัน เป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่มหาวิทยาลัย)  (ดูจากข้อความ  “เขาเรียนมหาวิทยาลัยพร้อม

       กับพวกเรา”)

(d) Sally has never been to the Hainan Cuisine before.    (แซลลี่ไม่เคยไปที่ครัวไห่หนานมาก่อน)  (ไม่จริง  เธอ

       เคยไปมาแล้วและยังจำได้)

(e) The Hainan Cuisine serves only dim sum and seafood.    (ครัวไห่หนานบริการเฉพาะติ่มซำและอาหารทะเล

       เท่านั้น)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. What is true about Jeff ?

(อะไรเป็นความจริง – ถูกต้อง – เกี่ยวกับเจฟฟ์)

(a) He usually eats out.    (เขาออกไปทานข้าวนอกบ้านเป็นประจำ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) He eats only at a Chinese restaurant.    (เขาทานข้าวเฉพาะที่ภัตตาคารจีนเท่านั้น)  (การสนทนามิได้

      กล่าวถึง)

(c) He knows Pete Anderson, but doesn’t know Rebecca Wilson.    (เขารู้จักพีท แอนเดอร์สัน  แต่ไม่รู้จัก

       รีเบ็คค่า วิลสัน)  (ไม่จริง  เขารู้จักทั้ง ๒ คน)

(d) He married his classmate.    (เขาแต่งงานกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน)  (ดูจากข้อความ  “เขาเรียน

       มหาวิทยาลัยพร้อมกับพวกเรา”)   

(e) He likes to wear a tuxedo when he eats out.    (เขาชอบสวมชุดทัคซีโด้  เมื่อออกไปทานข้าวนอกบ้าน) 

       (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

3. What do we learn from the conversation ?

(เรารู้อะไรจากการสนทนา)

(a) Pete Anderson married another woman after his wife died in a plane crash.    (พีท แอนเดอร์สัน แต่งงาน

       กับผู้หญิงอีกคนหนึ่ง  หลังจากภรรยาของเขาตายจากเครื่องบินตก)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) Jeff and Sally attended Rebecca Wilson’s funeral.    (เจฟฟ์และแซลลี่ไปร่วมงานศพของรีเบ็คค่า วิลสัน) 

       (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) Jeff and Sally met Pete Anderson in a restaurant.    (เจฟฟ์และแซลลี่พบกับพีท แอนเดอร์สัน ในภัตตาคาร

       แห่งหนึ่ง)  (ไม่จริง  พวกเขาเพียงแต่เห็นพีทเท่านั้น)

(d) When Jeff and Sally saw Pete Anderson, he was sitting quietly in a corner of the restaurant.    (เมื่อ

       เจฟฟ์และแซลลี่เห็นพีท แอนเดอร์สัน  เขากำลังนั่งเงียบๆ ที่มุมหนึ่งของภัตตาคาร)  (ไม่จริง  เขากำลังคุยเสียง

       ดัง)

(e) Pete Anderson got all his wife’s money following her death in a plane crash.    (พีท

       แอนเดอร์สัน ได้เงินทั้งหมดของภรรยา  หลังจากการตายของเธอจากเครื่องบินตก)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. Robert  You’d better hurry.  They’re only taking pictures for ID cards until five o’clock.

     Nicky   I’m on my way.

Question What does Nicky mean ?

(a) She already has an ID card.    (เธอมีบัตรประชาชนแล้ว)

(b) She does not need her picture taken.    (เธอไม่ต้องการให้ถ่ายรูปเธอ)

(c) She is in the course of her journey.    (เธออยู่ในเส้นทางของการเดินทาง,  เธออยู่ระหว่างทาง)

       (“To be on one’s way”  เป็นสำนวน  หมายถึง  “อยู่ระหว่างการเดินทาง”)

(d) She does not know where to go.    (เธอไม่รู้ว่าจะไปที่ไหน)

(e) She won’t go until five o’clock.    (เธอจะไม่ไปจนกระทั่ง ๕ โมง)

(คำแปล)

โรเบิร์ต  :  คุณควรรีบดีกว่าครับ,  พวกเขาจะถ่ายรูปเพื่อ (ทำ) บัตรประชาชน (taking pictures for ID

                  cards) จนถึง ๕ โมงเย็นเท่านั้นครับ

นิคกี้       :  ฉันอยู่ระหว่าง (การเดิน) ทางค่ะ (I’m on my way.)

คำถาม  :  นิคกี้หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)  สำหรับ  ข้อ  A, B, D  และ  E  เป็นการแปลความหมายคำพูดของนิคกี้ที่ไม่ถูกต้อง

 

5. Tom    Do you want me to get anything special at the grocery store for dinner ?

      Anne  I couldn’t care less.

Question  How does Anne feel about dinner ?

(a) She wants to go to the grocery store.    (เธอต้องการไปที่ร้านขายของชำ)

(b) She prefers to go out to eat.    (เธอชอบกินข้าวนอกบ้านมากกว่า)

(c) She does not want very much to eat.    (เธอไม่ต้องการกินอาหารมากนัก)

(d) She is not interested in dinner.    (เธอไม่สนใจในอาหารเย็น)  (“I couldn’t care less”  เป็น

       สำนวน  หมายถึง  ผู้พูดไม่สนใจหรือไม่ให้ความสำคัญ - กับสิ่งนั้น)

(e) She wants to have dinner before going to the grocery store.    (เธอต้องการกินอาหารเย็นก่อนไปที่ร้าน

       ขายของชำ)

(คำแปล)

ทอม  :  คุณต้องการให้ผมหา (ซื้อ) อะไรพิเศษที่ร้านขายของชำ  สำหรับอาหารเย็นไหมล่ะ

แอน  :  ฉันไม่สนใจ (ไม่เอาใจใส่, ไม่ให้ความสำคัญ) (couldn’t care less) มัน (อาหารเย็น) หรอก

คำถาม  :  แอนรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับอาหารเย็น ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)  สำหรับ  ข้อ  A, B, C  และ  E  เป็นการแปลความหมายคำพูดของแอนที่ไม่ถูกต้อง

 

6. Johnny   I never see you out jogging any more.  What happened to your exercise program ?

     Melanie  :  I walk now.  It’s less stress on the feet and knees.  I’ve been playing some tennis, too,

                            though.

Question  What are Johnny and Melanie talking about ?

(a) Playing tennis.    (การเล่นเทนนิส)  (ถูกกล่าวถึงเป็นหนึ่งในทางเลือกหลายๆ ทางสำหรับการออกกำลัง)

(b) Managing stress.    (การจัดการความเครียด)  (เมลาเนียพูดถึงความเครียดทางกายที่เท้าและหัวเข่าของเธอ 

       มิใช่การจัดการความเครียด)

(c) Getting exercise.    (การออกกำลังกาย)  (ดูจากคำถามของจอห์นนี่ที่ว่า  “เกิดอะไรขึ้นกับโครงการ

       (แผนการ) ออกกำลังกายของคุณ)

(d) Losing weight.    (การลดน้ำหนัก)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) Go out jogging.    (ออกไปวิ่งเหยาะๆ)  (ถูกกล่าวถึงเป็นหนึ่งในทางเลือกหลายๆ ทางสำหรับการออกกำลัง)

(คำแปล)

จอห์นนี่  :  ผมไม่เคยเห็นคุณออกไปวิ่งเหยาะๆ (out jogging) อีกแล้ว,  เกิดอะไรขึ้นกับโครงการ

                  (แผนการ) (program) ออกกำลังกายของคุณครับ

เมลานี   :  ฉันออกเดินในตอนนี้,  มันมีความตึงเครียด (แรงกดดัน) (stress) น้อยลงที่เท้าและหัวเข่า

                  (ของฉัน),  ฉันกำลังเล่นเทนนิสด้วย  แม้กระนั้นก็เถอะ (though)

คำถาม  :  จอห์นนี่และเมลานีกำลังคุยกันเกี่ยวกับอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป