หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 360)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

          David and Susan are neighbors.  One morning they meet at the bus stop in their neighborhood while waiting for a bus to go to their office.  The following is their conversation.

 

David   :  Hi, Susan.  Have you been here long ?

Susan  Hi, David.  I’ve been waiting at the bus stop for nearly half an hour.  I don’t know when the

                   bus is going to get here.

David   :  It’s obviously late.  The bus in our neighborhood usually comes late.  I’m afraid I won’t be on

                   time to work again today.

Susan  It was scheduled to be here about twenty minutes ago.  You can see a large group of people

                   waiting for it already.

David   :  I’m sure it’ll be here in a little while.  Let’s keep waiting for a few more minutes.

Susan  Of course.  We can do nothing except wait.  But I’m running really late for work.

David   :  I hate having to take the bus every day while never knowing what time it will appear.

Susan  So do I.  You can never count on public transportation.

David   :  Exactly.  We should complain about the poor bus service to the city.  It may be improved, I

                   believe.

Susan  You’re right.  I really can’t stand being at the bus stop in the heat and rain.  We may easily get

                   sick.

David   :  I know what you mean.  Well-off people can afford a car and don’t have to wait for a bus like

                   us.

Susan  Sure.  We should get a car of our own some days.

David   :  I couldn’t agree with you more.

Susan  Oh !  The bus is coming.  It seems to be very crowded aboard.  Hurry up or we won’t be able to

                   get on it.    

 

(คำแปล)

          เดวิดและซูซานเป็นเพื่อนบ้านกัน  เช้าวันหนึ่งพวกเขาพบกันที่ป้ายรถเมล์ในละแวกบ้านของตนในขณะกำลังรอรถเมล์เพื่อไปที่ทำงาน,  ต่อไปนี้เป็นการสนทนาของพวกเขา

 

เดวิด    :  หวัดดี  ซูซาน,  คุณอยู่ตรงนี้ (ป้ายรถ) มานานหรือยังครับ

ซูซาน  :  หวัดดี  เดวิด,  ฉันรออยู่ที่ป้ายรถเมล์มาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะ  ฉันไม่ทราบว่ารถจะมาถึงป้าย

                 เมื่อไร

เดวิด    :  มันมาช้าอย่างเห็นได้ชัด (obviously) เลย,  รถเมล์ในละแวกบ้าน (neighborhood) ของเรา

                 มาช้าอยู่เป็นประจำ  ผมเกรงว่าผมจะไปทำงานไม่ทันอีกแล้ว (won’t be on time to work

                 again) ครับวันนี้

ซูซาน  :  มัน (รถ) มีกำหนด (scheduled) มาถึงป้ายประมาณ ๒๐ นาทีมาแล้วค่ะ  คุณคงมองเห็นคนกลุ่ม

                 ใหญ่กำลังรอรถอยู่ที่ป้ายแล้วสินะ

เดวิด    :  ผมแน่ใจว่ามันจะเข้าป้ายในอีกสักประเดี๋ยวหนึ่ง (ชั่วครู่หนึ่ง) (in a little while เรารอต่อไปอีก

                 สองสามนาทีเถอะครับ

ซูซาน  :  แน่ละค่ะ  เราทำอะไรไม่ได้นอกจากรอ,  แต่ฉันไปทำงานสายแล้วนะจริงๆ เลย

เดวิด    :  ผมเกลียด (ไม่ชอบ) (hate) ที่ต้องนั่งรถเมล์ทุกวัน  ในขณะที่ไม่รู้เลยว่ารถจะโผล่มาเมื่อไรครับ

ซูซาน  :  ฉันก็เหมือนกัน  คุณไม่สามารถพึ่งพาอาศัย (count on) การขนส่งสาธารณะ (public

                 transportation) ได้หรอกค่ะ

เดวิด    :  แน่นอนครับ (Exactly),  เราควรร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการรถเมล์ห่วยแตก (poor bus

                 service) ไปที่เมือง (เทศบาล)  มันอาจได้รับการปรับปรุง (improved)  ผมเชื่อนะครับ

ซูซาน  :  คุณพูดถูกค่ะ  ฉันทนไม่ได้ (can’t stand) จริงๆ ที่จะ (รอ) อยู่ที่ป้ายรถเมล์ท่ามกลางความร้อน

                 และฝนตก (in the heat and rain)  เราอาจเจ็บป่วยได้ง่ายนะคะ

เดวิด    :  ผมรู้ว่าคุณหมายความว่าอะไร  คนมีเงิน (Well-off people) สามารถมีรถยนต์ได้ (can afford

                a car)  และไม่ต้องรอรถเมล์เหมือนเราครับ

ซูซาน  :  แน่นอนค่ะ  เราควรมีรถยนต์เป็นของตนเองสักวันหนึ่ง

เดวิด    :  ผมเห็นด้วยกับคุณอย่างยิ่งครับ (ผมไม่สามารถเห็นด้วยกับคุณมากไปกว่านี้อีกแล้วครับ) (I

                couldn’t agree with you more.)

ซูซาน  :  โอ้  รถเมล์มาแล้วค่ะ  มันดูเหมือนว่าแน่นเอี้ยดเลยบนรถ (บนเรือ, บนเครื่องบิน) (aboard)

                 รีบเข้าเถอะ (Hurry up)  ไม่อย่างนั้นเราจะขึ้นรถไม่ได้

 

1. What can be inferred from the conversation ?

(สามารถสรุปอะไรได้จากการสนทนา)

(a) David is late for his work again that day.    (เดวิดไปทำงานสายอีกแล้ววันนั้น)  (เขาเพียงแต่เกรงว่าจะเป็น

       เช่นนั้น)

(b) There are only a few people waiting at the bus stop.    (มีคนอยู่เพียงไม่กี่คนรออยู่ที่ป้ายรถเมล์)

(c) Susan arrives at the bus stop before David.    (ซูซานมาถึงที่ป้ายรถก่อนเดวิด)

(d) Susan prefers to go to her office by bus to by car.    (ซูซานชอบเดินทางไปที่ทำงานโดยรถเมล์มากกว่าโดย

       รถยนต์)

(e) The bus rarely comes to the bus stop late.    (รถเมล์ไม่ใคร่จะมาถึงป้ายช้า)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. What is true about David ?

(อะไรเป็นความจริง – ถูกต้อง – เกี่ยวกับเดวิด)

(a) He has lived in the neighborhood for a long time.    (เขาได้อาศัยในละแวกบ้านเป็นเวลานาน)  (การสนทนา

       มิได้กล่าวถึง)

(b) He has only Susan as his neighbor.    (เขามีเฉพาะซูซานเท่านั้นเป็นเพื่อนบ้าน)

(c) He works in a bank.    (เขาทำงานที่ธนาคาร)

(d) He doesn’t like to go to his office by bus.    (เขาไม่ชอบไปที่ทำงานโดยรถเมล์)

(e) He’s already complained to the city about the poor bus service.    (เขาได้ร้องเรียนไปยังเมือง – เทศบาล

       – เกี่ยวกับการบริการรถเมล์ที่แย่)  (เขาเพียงแต่คิดเท่านั้น)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

3. What do we learn from the conversation ?

(เรารู้อะไรจากการสนทนา)

(a) Susan will move out of her neighborhood soon.    (ซูซานจะย้ายออกจากละแวกบ้านเร็วๆ นี้)

(b) Susan often gets sick because she stands at the bus stop for a long time.    (ซูซานมักป่วยบ่อยๆ  เพราะว่า

      เธอยืนอยู่ที่ป้ายรถเมล์เป็นเวลานาน)

(c) David doesn’t agree with Susan when she says she wants to have a car in the future.    (เดวิดไม่เห็นด้วย

       กับซูซาน  เมื่อเธอพูดว่าเธอต้องการมีรถยนต์ในอนาคต)

(d) The bus has only a few passengers when it comes to the bus stop.    (รถเมล์มีผู้โดยสารเพียงไม่กี่คนเท่า

       นั้น  เมื่อมันมาถึงป้าย)

(e) David and Susan plan to have their own car in the future.    (เดวิดและซูซานมีแผนที่จะมี

       รถยนต์เป็นของตนเองในอนาคต)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. Carol  :  The ground floor is the first floor in the United States.  You need to go downstairs.

     Paul    :  No wonder I’ve been confused.

Question  What had Paul assumed ?

(a) The basement was the first floor.    (ห้องใต้ดินคือชั้นแรก หรือชั้นที่ ๑)  (ไม่จริง  เนื่องจากพอลจำเป็นต้อง

       ลงไปข้างล่าง,  ไม่ใช่ขึ้นไปข้างบน,  จึงจะพบชั้นแรก)

(b) The second floor was the first floor.    (ชั้นที่ ๒ คือชั้นแรกหรือชั้นที่ ๑)  (เนื่องจากพอลจำเป็น

       ต้องลงไปข้างล่างเพื่อไปที่ชั้นแรก  เขาจะต้องได้สันนิษฐานว่า  ชั้นที่ ๒ เป็นชั้นแรก  ซึ่งเขาเข้าใจผิด)

(c) The first floor was downstairs.    (ชั้นแรกอยู่ข้างล่าง)  (เป็นคำอธิบายของแคโรล  ไม่ใช่ข้อสันนิษฐานของ

       พอล)

(d) The ground floor was the first floor.    (ชั้นพื้นผิวดินคือชั้นแรก)  (เป็นคำอธิบายของแคโรช  ไม่ใช่ข้อ

       สันนิษฐานของพอล)

(e) He did not know where to go.    (เขาไม่รู้ว่าจะไปที่ไหน)  (ไม่จริง  เขาต้องการไปที่ชั้นแรกของอาคาร

       หรือโรงแรม)

(คำแปล)

แคโรล  :  ชั้นล่างของอาคารหรือบ้าน บนระดับพื้นดิน (ground floor) คือชั้นแรก (ชั้นที่ ๑) ในสหรัฐฯ

                 ค่ะ,  คุณจำเป็นต้องลงไปข้างล่าง (go downstairs) แล้วละค่ะ (จึงจะเป็นชั้นล่างหรือชั้นที่ ๑)

พอล     :  ไม่ต้องสงสัยเลย (No wonder)  ผมสับสน (งง, ยุ่ง, ขวยเขิน) (confused) ครับ

คำถาม  พอลได้สันนิษฐาน (นึกเอาว่า) อะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)  เนื่องจากโรงแรมและอาคารในต่างประเทศ  โดยเฉพาะในยุโรป  เรียกชั้นที่ตั้งอยู่บนพื้นผิวดินว่า  “Ground floor”  ส่วนชั้นที่อยู่ถัดขึ้นไปจาก  “Ground floor”  คือ  ชั้นที่ ๑ หรือชั้นแรก  และชั้นที่อยู่ถัดขึ้นไปคือ ชั้นที่ ๒, ๓, ๔ ตามลำดับ  แต่ในสหรัฐฯ  “Ground floor”  คือชั้นแรกหรือชั้นที่ ๑  ถัดขึ้นไปเป็นชั้นที่ ๒, ๓, ๔ ตามลำดับสำหรับการสนทนาในข้อ ๒  พอลกำลังอยู่ที่ชั้น ๒ ของอาคารหรือโรงแรมในสหรัฐฯ  โดยเขาคิดว่าเป็นชั้นที่ ๑ (ซึ่งเขาต้องการมาที่นี่)  และชั้นล่างถัดลงไปเป็น  Ground floor”  ซึ่งเขาเข้าใจผิด  ดังนั้น  เมื่อเขาไปถามแคโรลเกี่ยวกับชั้นที่ ๑  เธอจึงบอกให้เขาลงไปข้างล่างที่  “Ground floor”  ซึ่งก็คือชั้นที่ ๑ นั่นเอง

 

5. Barbara I’m calling because I can’t remember whether you are supposed to pick me up or I’m

                            supposed to pick you up for lunch. 

      Steve     I’m supposed to pick you up, in about twenty minutes, okay ?

Question What will Barbara probably do ?

(a) Invite Steve to lunch.    (เชิญสตีฟมาทานอาหารกลางวัน)  (ไม่จริง  เนื่องจากทั้งคู่มีแผนที่จะพบกันเพื่อทาน

       อาหารกลางวันอยู่แล้ว)

(b) Talk with Steve for twenty minutes.    (คุยกับสตีฟเป็นเวลา ๒๐ นาที)  (๒๐ นาทีหมายถึงระยะเวลาก่อนที่

       สตีฟจะไปรับบาร์บาร่า  ไม่ใช่เวลาที่ทั้งคู่จะคุยกันทางโทรศัพท์)

(c) Remind Steve that they will have lunch.    (เตือนสตีฟว่าพวกเขาจะทานอาหารกลางวัน)  (ไม่จริง  เนื่องจาก

       บาร์บาร่าพูดว่า  เธอโทรฯ มาหาสตีฟเพราะว่าเธอ, ไม่ใช่สตีฟ, จำแผนการที่จะไปทานอาหารกลางวันไม่ได้)

(d) Wait for Steve.    (รอสตีฟ – มารับไปทานอาหารกลางวัน)  (บาร์บาร่าพูดว่าเธอโทรฯ มาเพราะเธอ

       จำไม่ได้ว่าสตีฟจะต้องไปรับเธอ  หรือว่าเธอจะต้องไปรับสตีฟหรือไม่)

(e) Pick Steve up at his office for lunch.    (มารับสตีฟที่สำนักงานของเขาเพื่อไปทานอาหารกลางวัน)  (ไม่จริง 

       สตีฟจะเป็นคนไปรับเธอเอง)

(คำแปล)

บาร์บาร่า  :  ฉันโทรฯ มาเพราะว่าฉันจำไม่ได้ว่าคุณจะต้องมารับฉัน  หรือฉันจะต้องไปรับคุณเพื่อทาน

                     อาหารกลางวันหรือไม่คะ

สตีฟ         :  ผมต้องไปรับคุณครับ  ในอีกประมาณ ๒๐ นาที,  ตกลงไหมครับ

คำถาม  :  บาร์บาร่าน่าจะ (อาจจะ) ทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

6. Kathy    :  Will you be transferring to Georgia State next year ?

     Robert I’m afraid not.

Question  What does Robert mean ?

(a) He does not want to go to Georgia State.    (เขาไม่ต้องการไปรัฐจอร์เจีย)  (ไม่จริง,  โรเบิร์ตรู้สึกว่าเขาโชค

       ไม่ดีที่ไม่ได้ไป)

(b) He would have liked going to Georgia State.    (เขาอยากจะไปรัฐจอร์เจีย)  (แต่ก็ไปไม่ได้ 

        ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง)  (“I’m afraid not.”  เป็นสำนวน  หมายถึง  “โชคไม่ดี  ไม่ได้ย้าย”)  (ถ้าต้อง

        การตอบเพียงว่า  “ไม่ย้าย”  เฉยๆ  จะพูดว่า  “No”  เท่านั้น)

(c) He was frightened about changing schools.    (เขาตกใจกลัวเกี่ยวกับการเปลี่ยนโรงเรียน)  (เป็นการแปล

       ความหมายคำพูดของโรเบิร์ตที่ไม่ถูกต้อง)

(d) He will not transfer until next year.    (เขาจะไม่ย้ายจนกระทั่งปีหน้า)  (ไม่จริง,  เขาจะไม่ย้ายปีหน้า)

(e) He will transfer if his parents allow him to.    (เขาจะย้ายถ้าพ่อแม่ของเขาอนุญาต)  (การสนทนามิได้

       กล่าวถึง)

(คำแปล)

เคธี่        :  คุณจะย้าย (บ้าน, มหา’ลัย) ไปรัฐจอร์เจียปีหน้าใช่ไหมคะ

โรเบิร์ต  :  ผมเกรงว่าไม่ครับ

คำถาม  :  โรเบิร์ตหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป