หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 344)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

          The following is a class discussion between Professor Baker and some of his students, Andrew and Grace.

 

Baker      :  It seems to me that the question is not whether the metric system should be introduced in

                       the United States, but rather, how it should be introduced.  

Grace      I think that it should be done gradually to give everyone enough time to adjust.

Andrew  :  Yes.  Perhaps we could even have two systems for a while.  I mean, we could keep the

                      English system and use metrics as an optional system.

Grace      That’s what they seem to be doing.  When you go to the grocery store, look at the labels on

                       the cans and packages.  They are marked in both ounces and grams.

Andrew  Right.  I’ve noticed that too.  And the weather reporters on radio and TV give the

                       temperature readings in both degrees Fahrenheit and degrees Celsius now.

Grace      Some road signs have the distances marked in both miles and kilometers, especially on the

                       interstate highways.  What do you think, Professor Baker ?

Baker      :  Well, I agree that a gradual adoption is better for those of us who have already been exposed

                       to the English system of measurement.  But I would favor teaching only metrics in the

                       elementary schools. 

Andrew  I see your point.  It might be confusing to introduce two systems at the same time.

 

(คำแปล)

            ต่อไปนี้เป็นการอภิปรายในชั้นเรียน  ระหว่างอาจารย์เบเก้อร์และลูกศิษย์บางคนของเขา  คือแอนดรูว์และเกรซ

 

เบเก้อร์    :  สำหรับผมแล้ว  ดูเหมือนว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าจะนำระบบเมตริกมาใช้ในสหรัฐฯ หรือไม่  แต่

                    ควรจะเป็นว่ามัน (ระบบ) จะถูกนำมาใช้ (introduced) อย่างไรเสียมากกว่านะ

เกรซ       :  หนูคิดว่ามันควรถูกทำ (นำมาใช้) อย่างช้าๆ (ทีละหน่อย) (gradually) เพื่อให้ทุกคนมีเวลา

                    เพียงพอที่จะปรับตัว (adjust) (ให้เข้ากับระบบ) ค่ะ

แอนดรูว์  :  ใช่ครับ  บางทีเราสามารถแม้กระทั่งมี ๒ ระบบชั่วขณะหนึ่ง (ชั่วเวลาหนึ่ง, ชั่วครู่หนึ่ง, เป็นเวลา

                     สั้นๆ) (for a while) ได้,  ผมหมายความว่า  เราสามารถรักษาระบบอังกฤษเอาไว้  และใช้ระบบ

                     เมตริกเป็นระบบทางเลือก (optional system) ครับ

 เกรซ       :  นั่นเป็นสิ่งที่พวกเขาดูเหมือนว่ากำลังทำอยู่นะคะ  เมื่อคุณไปที่ร้านขายของชำ (grocery

                     store)  ให้ดูที่ป้าย (ฉลาก) (labels) บน (อาหาร-ผลไม้) กระป๋อง (cans) และห่อสินค้า-

                     อาหาร (packages),  พวกมันจะถูกทำเครื่องหมาย (marked) เป็นทั้งน้ำหนักออนซ์ (ระ

                     บบอังกฤษ) และกรัม (ระบบเมตริก) ค่ะ

แอนดรูว์  :  ใช่ครับ  ผมก็สังเกตเห็นสิ่งนั้นเหมือนกัน  และผู้รายงานอากาศทางวิทยุและทีวีให้ (บอก) จำ

                    นวนตัวเลขที่อ่านได้เป็นอุณหภูมิ (temperature readings)  ทั้งเป็นองศาฟาเรนไฮต์และ

                    เซลเซียสในปัจจุบันครับ

เกรซ       :  ป้าย (signs) ถนนบางแห่งทำเครื่องหมายระยะทาง (have the distances marked) เป็นทั้ง

                    ไมล์ (ระบบอังกฤษ) และกิโลเมตร (ระบบเมตริก)  โดยเฉพาะบนทางหลวงระหว่างรัฐ

                    (interstate highways),  อาจารย์เบเก้อร์คิดอย่างไรคะ (ในเรื่องนี้)

เบเก้อร์    :  เอ้อ  ผมเห็นด้วยว่าการรับ (ระบบเมตริก) มาใช้อย่างช้าๆ (gradual adoption) จะดีกว่าสำ

                    หรับพวกเรา  ผู้ซึ่งได้รับการเปิดเผย (สำผัส, เปิดโปง, นำออกแสดง) (exposed) กับระบบ

                    การวัดแบบอังกฤษ (English system of measurement) อยู่แล้ว,  แต่ผมสนับสนุน (ชื่น

                    ชอบ, โปรดปราน, เข้าข้าง) (favor) การสอนเฉพาะระบบเมตริกเท่านั้นในโรงเรียนประถมศึก

                    ษา (elementary schools) นะ (คือสอนระบบนี้เฉพาะกับเด็กเล็ก  ส่วนเด็กโตแล้วหรือผู้ใหญ่

                    ให้ใช้ทั้ง ๒ ระบบ  เพราะส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับระบบอังกฤษมากกว่า)

แอนดรูว์  ผมเข้าใจ (see) จุดประสงค์ (จุดสำคัญ, ประเด็น, จุด, ข้อแนะ, คะแนน) (point) ของอาจารย์

                    แล้วครับ,  มันอาจจะน่าสับสน (น่างง) (confusing) ที่จะนำ ๒ ระบบมาใช้ในเวลาเดียวกันครับ

 

1. What is the topic under discussion ?

(อะไรคือหัวข้อที่กำลังอภิปรายกัน)

(a) Whether to introduce the metric system in the United States.    (จะนำระบบเมตริกมาใช้ในสหรัฐฯ หรือ

      ไม่)  (แย้งกับข้อเท็จจริงที่ว่า  ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าจะนำระบบเมตริกมาใช้ในสหรัฐฯ หรือไม่)

(b) Which system is better – the English system or the metric system.    (ระบบไหนดีกว่ากัน – ระบบอังกฤษ

       หรือเมตริก)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) How the metric system should be introduced in the United States.    (ระบบเมตริกควรถูก

       นำมาใช้ในสหรัฐฯ อย่างไร)  (ดูจากคำพูดของอาจารย์เบเก้อร์ที่ว่า  “.............. ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่า

       จะนำระบบเมตริกมาใช้ในสหรัฐฯ หรือไม่  แต่ควรจะเป็นว่ามัน (ระบบ) จะถูกนำมาใช้อย่างไรเสียมาก

       กว่า)

(d) How to convert measurements from the English system to the metric system.    (จะเปลี่ยนการวัดจาก

       ระบบอังกฤษมาเป็นระบบเมตริกอย่างไร)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) When the metric system should be introduced in the United States.    (ควรนำระบบเมตริกมาใช้ในสหรัฐฯ

       เมื่อไร)  (แย้งกับข้อเท็จจริงที่ว่า  ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าจะนำระบบเมตริกมาใช้ในสหรัฐฯ หรือไม่ – ขณะที่มีการ

       อภิปราย  ก็มีการนำระบบนี้มาใช้แล้ว)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. What changes in measurement in the United States have Grace and Andrew observed ?

(เกรซและแอนดรูว์ได้สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรในระบบการวัดในสหรัฐฯ)

(a) Now the weather on radio and TV is reported exclusively in metrics.    (ในปัจจุบัน  อากาศทางวิทยุและ

       ทีวีได้รับการรายงานเฉพาะในระบบเมตริกเท่านั้น)  (ไม่จริง  รายงานในระบบอังกฤษ  คือฟาเรนไฮต์ด้วย)

(b) Road signs have miles marked on them, but not kilometers.    (ป้ายถนนมีเครื่องหมายบอกเป็นไมล์  มิใช่

       กิโลเมตร)  (ไม่จริง  บอกเป็นกิโลเมตรด้วย)

(c) Grocery stores use only metrics for their packaging.    (ร้านขายของชำใช้เฉพาะระบบเมตริกเท่านั้นสำหรับ

       การบรรจุหีบห่อ)  (ไม่จริง  ใช้ระบบอังกฤษ  คือน้ำหนักเป็นออนซ์ด้วย  นอกจากกิโลกรัม)

(d) Both the English system and the metric system are being used on signs, packages, and

       weather reports.    (ทั้งระบบอังกฤษและระบบเมตริกกำลังถูกใช้ในป้าย, ห่อ (อาหาร-ผลไม้)  และ

       รายงานอากาศ)  (ดูจากข้อความ  “........... พวกมัน (ป้ายบนกระป๋องและห่อสินค้า) ถูกทำเครื่องหมาย

       เป็นทั้งน้ำหนักออนซ์ (ระบบอังกฤษ) และกรัม (ระบบเมตริก)  และ  “ผู้รายงานอากาศทางวิทยุและ

       ทีวีให้ (บอก) จำนวนตัวเลขที่อ่านได้เป็นอุณหภูมิ  ทั้งเป็นองศาฟาเรนไฮต์และเซลเซียสในปัจจุบัน” 

       และ  “ป้ายถนนบางแห่งทำเครื่องหมายระยะทาง เป็นทั้งไมล์ (ระบบอังกฤษ) และกิโลเมตร (ระบบเม

       ตริก))

(e) Most road signs have the distances marked in kilometers (the metric system) only, especially on the

       interstate highways.    (ป้ายถนนส่วนใหญ่ทำเครื่องหมายระยะทางเป็นกิโลเมตร (ระบบเมตริก) เท่านั้น  โดย

       เฉพาะบนทางหลวงระหว่างรัฐ)  (ไม่จริง  ส่วนใหญ่ยังเป็นระบบอังกฤษ  คือไมล์)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

3. What was Professor Baker’s opinion ?

(ความเห็นของอาจารย์เบเก้อร์คืออะไร)

(a) He thought that a gradual adoption would be better for everyone.    (เขาคิดว่าการรับ (ระบบเมตริก) มา

      ใช้อย่างช้าๆ  จะเป็นการดีกว่าสำหรับทุกคน)  (เป็นความเห็นของเกรซ  ไม่ใช่ของอาจารย์)

(b) He thought that only metrics should be used.    (เขาคิดว่าควรใช้ระบบเมตริกเท่านั้น)  (การสนทนามิได้

       กล่าวถึง)

(c) He thought that only the English system should be used.    (เขาคิดว่าควรใช้ระบบอังกฤษเท่านั้น)  (การ

       สนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) He thought that both the English system and the metric system should be used at the same time.   

       (เขาคิดว่าควรใช้ทั้งระบบอังกฤษและระบบเมตริกในเวลาเดียวกัน)  (ไม่จริง  ควรสอนเฉพาะเด็กเล็กเท่านั้นให้ใช้

       ระบบเมตริก  ส่วนผู้ใหญ่ควรรับระบบนี้มาใช้อย่างช้าๆ  เพราะคุ้นเคยกับระบบอังกฤษมากกว่า  ดังนั้น  จึงไม่ควร

       ใช้ทั้ง ๒ ระบบในเวลาเดียวกัน  หรือพร้อมๆ กันไป)

(e) He thought that adults should use both systems, but that children should be taught

       only the metric system.    (เขาคิดว่าผู้ใหญ่ควรใช้ทั้ง ๒ ระบบ  แต่ (คิด) ว่าควรสอนเด็กๆ เฉพาะ

       ระบบเมตริกเท่านั้น)  (ดูจากคำพูดของอาจารย์  “ผมเห็นด้วยว่าการรับ (ระบบเมตริก) มาใช้อย่างช้าๆ

       จะดีกว่าสำหรับพวกเรา  ผู้ซึ่งได้รับการเปิดเผย (สำผัส) กับระบบการวัดแบบอังกฤษอยู่แล้ว  แต่ผม

       สนับสนุนการสอนเฉพาะระบบเมตริกเท่านั้นในโรงเรียนประถมศึกษา)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. Which word best describes Professor Baker’s attitude towards Grace and Andrew ?

(คำใดอธิบายทัศนคติของอาจารย์เบเก้อร์ที่มีต่อเกรซและแอนดรูว์ได้ดีที่สุด)

(a) Unfriendly.    (ไม่เป็นมิตร)

(b) Patronizing.    (สนับสนุน, อุปถัมภ์, ให้ความอุปการะ, อุดหนุน, ชุบเลี้ยง)

(c) Cooperative.    (ร่วมมือกัน, ให้ความร่วมมือ)  (เนื่องจากอาจารย์เชื้อเชิญให้มีการแลกเปลี่ยนความ

      คิดเห็นอย่างอิสระ  และไม่ตำหนิ-วิพากษ์วิจารณ์นักเรียน  จึงอาจสรุปได้ว่าอาจารย์ให้ความร่วมมือกับ

      นักเรียน)

(d) Uninterested.    (ไม่สนใจ, เมินเฉย, เบื่อหน่าย)

(e) Opposing.    (แย้ง, คัดค้าน, ไม่เห็นด้วย) 

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

5. Willy    I think I’ll go downtown and get myself some towels. 

     Susan  :  I’d hold off if I were you.  There are some good sales next month.

Question  What does Susan suggest Willy do ?

(a) Hold up the towels.    (ชูผ้าเช็ดตัวขึ้น)

(b) Postpone getting towels.    (เลื่อนการซื้อผ้าเช็ดตัวออกไป)

(c) Go sailing next month.    (ไปแล่นเรือเดือนหน้า)

(d) Change places with her.    (เปลี่ยนสถานที่กับเธอ)

(e) Buy the towels somewhere else.    (ซื้อผ้าเช็ดตัวที่อื่น – ไม่ใช่ในเมือง)

(คำแปล)

วิลลี่      :  ผมคิดว่าผมจะเข้าเมือง (go downtown)  และซื้อผ้าเช็ดตัว (ผ้าขนหนู, กระดาษเช็ดมือและ

                 หน้า) (towels) สำหรับตัวเองสักหน่อยครับ

ซูซาน  :  ฉันจะชะลอไว้ (ยังไม่ซื้อ) (hold off) ถ้าฉันเป็นคุณ  จะมีขายลดราคาเยอะ (good sales) เดือน

                 หน้าค่ะ

คำถาม  :  ซูซานแนะนำวิลลี่ให้ทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

6. Jenny The storm they predicted for last night turned out to be nothing, didn’t it ?

     Adam  :  Not even a single tree beside my home trembled.  

Question  What do we learn from the conversation ?

(a) Nothing was returned last night.    (ไม่มีอะไรถูกคืนกลับมาเมื่อคืนนี้)

(b) Last night’s storm hadn’t been predicted.    (พายุเมื่อคืนนี้มิได้รับการทำนาย)

(c) Adam was able to turn out the light.    (อดัมสามารถปิดไฟได้)

(d) The weather wasn’t bad last night.    (อากาศมิได้เลวร้ายเมื่อคืนนี้)

(e) A tree close to Adam’s home shook due to the storm.    (ต้นไม้ใกล้บ้านอดัมสั่นไหวเนื่องจากพายุ)

(คำแปล)

เจนนี่  :  พายุซึ่งพวกเขาทำนายว่าจะเกิดเมื่อคืนที่ผ่านมา (predicted for last night) กลายเป็น (ปรากฏ

              ว่า) (turned out) ไม่มีอะไรเลย  ใช่ไหมคะ

อดัม   :  ไม่มีต้นไม้ข้างบ้านผมสักต้นเดียวที่สั่นไหว (trembled) ครับ

คำถาม  :  เรารู้อะไรจากการสนทนา?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

7. Jimmy  I can’t decide what color to change my room.

     Kathy   What about white ?  It’ll make the room brighter.

Question  What does Kathy suggest ?

(a) Choosing the same color.    (เลือกสีเดิม)

(b) Waiting to decide.    (รอตัดสินใจ)

(c) Making the room darker.    (ทำให้ห้องมืดมากขึ้น)

(d) Using any color which makes the room bright.    (ใช้สีใดก็ได้ซึ่งทำให้ห้องสว่าง)

(e) Painting the room white.    (ทาสีห้องเป็นสีขาว)

(คำแปล)

จิมมี่  :  ผมตัดสินใจไม่ได้ว่าจะใช้สีอะไรเปลี่ยนห้องของผมครับ

เคธี่   :  สีขาวเป็นไง (What about white ?)  มันจะทำให้ห้องของคุณสว่างมากขึ้นค่ะ

คำถาม  :  เคธี่แนะนำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป