หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 338)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๔

 

          The following is a telephone call to a professor by his student.

 

Betty  Hello, Professor Ross.  This is Betty Peterson.  I’m in your senior seminar this semester.  

Ross   :  Oh, yes, Betty.  How are you ?

Betty  :  Just fine, thanks.  I’m calling because I’m applying for graduate school, and I need three letters

                 of recommendation.  Would you be willing to write me one ?

Ross   Why yes, Betty.  I’d be happy to.  I think you are an excellent candidate for graduate school. 

                  Are you applying here or to another university ?

Betty  :  Here.  That’s why I think your letter is so important.  Everyone on the selection committee

                 knows and respects you.   

Ross   Let’s see.  Dr. Warren is the chair of that committee, isn’t she ?

Betty  :  Yes.  So, if you would just write the letter to her, that would be great.

Ross  :  Okay.  And when do you need this ?  I don’t recall the deadline for applications.

Betty  :  The committee meets on April 30, so all the materials must be submitted before then.   

Ross   All right.  I’ll send it directly to her office.                                                                                                        

Betty  :  Thank you.  I really appreciate it.  

Ross   You’re welcome.  Glad to do it.

 

(คำแปล)

 

          ต่อไปนี้เป็นการโทรศัพท์ไปหาอาจารย์โดยนักเรียนของเขา

 

เบ็ตตี้  :  สวัสดีค่ะอาจารย์รอส  นี่เบ็ตตี้  ปีเตอร์สัน (พูด) ค่ะ  หนูเรียนในชั้นเรียนสัมมนานักศึกษาปีสุดท้าย

               (senior seminar) ของอาจารย์เทอมนี้ค่ะ

รอส    :  โอ้  ใช่  เบ็ตตี้  หนูเป็นอย่างไรบ้างล่ะ

เบ็ตตี้  :  หนูสบายดี  ขอบคุณค่ะ,  หนูโทรฯ มาเพราะว่าหนูกำลังสมัครเรียนในบัณทิตวิทยาลัย (graduate

               school) (สอนระดับปริญญาโท-เอก)  และหนูต้องการหนังสือ (จดหมาย) รับรอง  (letters of

               recommendation) จำนวน ๓ ฉบับค่ะ  อาจารย์จะเต็มใจ (willing) เขียนให้หนูฉบับหนึ่งไหมคะ

รอส    :  ทำไมฉันจึงเต็มใจเขียนให้ (Why yes) (รู้ไหม) เบ็ตตี้,  ฉันมีความสุขที่จะทำเช่นนั้น  ฉันคิดว่าเธอ

               เป็นผู้สมัคร (candidate) (เข้าเรียน) ที่ดีเยี่ยมสำหรับบัณทิตวิทยาลัย  เธอกำลังสมัครเรียนที่นี่

               (มหาวิทยาลัยนี้)  หรือมหาวิทยาลัยอื่นล่ะ

เบ็ตตี้  :  ที่นี่ค่ะ  นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมหนูถึงคิดว่าหนังสือ (รับรอง) ของอาจารย์มีความสำคัญมาก  ทุก

               คนในคณะกรรมการคัดเลือก (ผู้สมัคร) (selection committee) รู้จักและเคารพอาจารย์ค่ะ

รอส    :  มาดูกันซิ (Let’s see.)  ด็อกเตอร์วอร์เรน เป็นประธาน (chair) คณะกรรมการนั้นใช่ไหม

เบ็ตตี้  :  ใช่ค่ะ  ดังนั้น  ถ้าอาจารย์เขียนหนังสือ (รับรอง) ถึงเธอ (วอร์เรน)  นั่นจะดีเยี่ยมเลยค่ะ

รอส    :  ตกลง  และหนูต้องการสิ่งนี้เมื่อไรล่ะ  ฉันจำเส้นตายสำหรับการสมัครไม่ได้นะ (I don’t recall the

               deadline for applications.)

เบ็ตตี้  :  คณะกรรมการ (คัดเลือก) จะประชุมกันวันที่ ๓๐ เมษายนค่ะ  ดังนั้น  เอกสาร (วัสดุ, วัตถุ)

               (materials) ทั้งหมดจะต้องถูกเสนอให้พิจารณา (เสนอ, มอบให้, ยอมจำนน, อ่อนน้อม)

               (submitted) ก่อนหน้านั้นค่ะ 

รอส    :  ได้สิ (ตกลง) (All right.)  ฉันจะส่งมันตรงไปยังที่ที่ทำงานของเธอ (วอร์เรน) เลย

เบ็ตตี้  :  ขอบคุณค่ะ  หนูชื่นชมมันจริงๆ ค่ะ

รอส    :  ไม่เป็นไรหรอก (You’re welcome.)  ฉันยินดีทำมันนะ

 

1. Why did Betty call Professor Ross ?

(ทำไมเบ็ตตี้โทรฯ ไปหาอาจารย์รอส)

(a) To enroll in a class.    (เพื่อลงทะเบียนในชั้นเรียน)  (แย้งกับข้อเท็จจริงที่ว่า  เบ็ตตี้อยู่ในชั้นเรียนวิชาสัมมนาของ

       อาจารย์อยู่แล้ว) 

(b) To ask his opinion about a university.    (เพื่อขอความเห็นของเขาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย)  (การสนทนามิได้

       กล่าวถึง)

(c) To find out who is chair of the selection committee.    (เพื่อหาว่าใครเป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก) 

      (เบ็ตตี้รู้แล้วว่าด็อกเตอร์วอร์เรนเป็นฯ)

(d) To get a letter for graduate school.    (เพื่อขอหนังสือ (รับรอง) สมัครเข้าเรียนในบัณทิตวิทยา

       ลัย)  (ดูจากข้อความ  “............. หนูต้องการหนังสือ (จดหมาย) รับรองจำนวน ๓ ฉบับค่ะ  อาจารย์

       จะเต็มใจเขียนให้หนูฉบับหนึ่งไหมคะ)

(e) To ask him to change her grade.    (เพื่อขอร้องให้เขาเปลี่ยนคะแนนของเธอ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. What does Professor Ross think about Betty ?

(อาจารย์รอสคิดอย่างไร (อะไร) เกี่ยวกับเบ็ตตี้)

(a) She might need to take his seminar.    (เธออาจจำเป็น (ต้องการ) เรียนชั้นเรียนสัมมนาของเขา)  (แย้งกับข้อ

       เท็จจริงที่ว่า  เบ็ตตี้กำลังเรียนชั้นเรียนสัมมนาของเขาอยู่แล้ว)

(b) She should do well in graduate school.    (เธอต้องเรียนได้ดีในบัณทิตวิทยาลัย)  (ดูจากคำพูด

       “.............. ฉันคิดว่าเธอเป็นผู้สมัคร (เข้าเรียน) ที่ดีเยี่ยมสำหรับบัณทิตวิทยาลัย ................)

(c) She had better go to another university.    (เธอควรไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอื่นดีกว่า)  (การสนทนามิได้กล่าว

       ถึง)

(d) She needs to apply before the end of April.    (เธอจำเป็นต้องสมัครก่อนปลายเดือนเมษายน)  (แย้งกับข้อ

       เท็จจริงที่ว่า  อาจารย์จำเส้นตายของการสมัครไม่ได้)

(e) She can apply for graduate school without his letter.    (เธอสามารถสมัครเรียนบัณทิตวิทยาลัยโดยไม่ต้องมี

       หนังสือรับรองของเขา)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

3. Who will decide whether Betty is accepted to the program ?

(ใครจะตัดสินใจว่าเบ็ตตี้ได้รับเข้าเรียนในโปรแกรมหรือไม่)

(a) The chair of the selection committee.    (ประธานคณะกรรมการคัดเลือก)  (เป็นผู้ที่จะได้รับหนังสือรับรองจาก

       อาจารย์รอส)

(b) Professor Ross.    (อาจารย์รอส)  (เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง)

(c) Dr. Warren.    (ด็อกเตอร์วอร์เรน)  (เป็นผู้ที่จะได้รับหนังสือรับรองจากอาจารย์รอส)

(d) The entire selection committee.    (คณะกรรมการคัดเลือกทุกคน)  (ดูจากข้อความ  “คณะกรรม

       การ (คัดเลือก) จะประชุมกันวันที่ ๓๐ เมษายนค่ะ ...............)

(e) The President of the university.    (ประธานของมหาวิทยาลัย)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

4. When does Betty need to submit all her materials ?

(เบ็ตตี้จำเป็นต้องมอบ (นำเสนอ) เอกสารทั้งหมดของเธอเมื่อไร)

(a) On May 1.    (วันที่ ๑ พฤษภาคม)  (แย้งกับข้อเท็จจริงที่ว่า  ต้องส่งเอกสารก่อน ๓๐ เมษายน)

(b) In three days.    (ใน ๓ วัน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) Today.    (วันนี้)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) After the selection committee meets.    (หลังจากคณะกรรมการคัดเลือกประชุมกัน)  (ต้องส่งก่อนคณะกรรม

       การประชุม)

(e) Before the April 30th deadline.    (ก่อนเส้นตายวันที่ ๓๐ เมษายน)  (ดูจากข้อความ  “คณะกรรม

       การ (คัดเลือก) จะประชุมกันวันที่ ๓๐ เมษายนค่ะ  ดังนั้น  เอกสารทั้งหมดจะต้องถูกเสนอให้พิจารณา

       (มอบให้) ก่อนหน้านั้นค่ะ)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

5. Roger       I’ve been to several bookstores, but I can’t find that new book on railroads. 

     Amanda  :  You can always have one of them order a copy for you.   

Question  What does Amanda mean ?

(a) Roger can find the book in another store.    (โรเจอร์สามารถหาหนังสือในอีกร้านหนึ่งได้)

(b) The new books are not always put in order and so they are hard to find.    (หนังสือเล่มใหม่ไม่ได้ถูกวาง

       ตามลำดับอยู่เสมอ  และดังนั้น  มันจึงหายาก)

(c) She’ll be glad to lend Roger the book to copy.    (เธอจะดีใจที่ให้โรเจอร์ยืมหนังสือไปก็อปปี้ – ทำสำเนา)

(d) Any store can get the book for Roger if he requests it.    (ร้านใดๆ ก็สามารถหาหนังสือให้

       โรเจอร์ได้  ถ้าเขาร้องขอมัน)

(e) All bookstores have the book Roger needs.    (ร้านหนังสือทุกแห่งมีหนังสือที่โรเจอร์ต้องการ)  (ไม่จริง  ต้อง

      สั่งซื้อ)

(คำแปล)

โรเจอร์     :  ผมได้ไปร้านขายหนังสือมาหลายแห่งแล้ว  แต่ผมไม่สามารถหาหนังสือใหม่เล่มนั้นที่เกี่ยวกับ

                    ระบบทางรถไฟได้ครับ

อแมนด้า  :  คุณสามารถให้ร้านใดร้านหนึ่งสั่งซื้อให้คุณเล่มหนึ่งได้เสมอค่ะ

คำถาม  :  อแมนด้าหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

6. Terry  I’ve got some tickets for a travel film next week.  Would you like to go ?

     Anita  It sounds like fun !  I like to learn about other countries.

Question What will Anita probably do the following week ?

(a) Buy an airline ticket to a foreign country.    (ซื้อตั๋วสายการบินไปต่างประเทศ)

(b) Learn about filming.    (เรียนเกี่ยวกับการถ่ายหนัง)

(c) Attend a film.    (ไปดูหนัง)

(d) Become an international travel agent.    (เป็นตัวแทนท่องเที่ยวระหว่างประเทศ)

(e) Further her study in a foreign country.    (ศึกษาต่อต่างประเทศ)

(คำแปล)

เทอร์รี่      :  ผมมีตั๋วสำหรับหนังท่องเที่ยว (travel film) สัปดาห์หน้า  คุณอยากไป (ดู) ไหมครับ

แอนนิต้า  :  มันฟังดูสนุกนะ  ฉันชอบศึกษา (เรียนรู้) เกี่ยวกับประเทศอื่นๆ ค่ะ

คำถาม  :  แอนนิต้าอาจจะทำอะไรสัปดาห์ต่อมา ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

7. George   How’s Mary feeling today ?

     Brenda  She’s still running a temperature. 

Question  What does Brenda say about Mary ?

(a) She’s always running.    (เธอวิ่งอยู่เสมอ)

(b) She’s still in the race.    (เธอยังคงอยู่ในการแข่งขัน – การวิ่งแข่ง)

(c) She feels very comfortable.    (เธอรู้สึกสบายใจ-อบอุ่นใจมาก)

(d) She feels hot whenever she runs.    (เธอรู้สึกร้อน  เมื่อไรก็ตามที่เธอวิ่ง)

(e) She still has a fever.    (เธอยังคงมีไข้อยู่)

(คำแปล)

จอร์ช      :  แมรี่รู้สึกอย่างไรบ้างครับวันนี้

เบร็นด้า  :  เธอยังคงมีไข้สูง (running a temperature) ค่ะ

คำถาม  :  เบร็นด้าพูดอะไรเกี่ยวกับแมรี่ ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป